Identifikator ?lanka: 306559 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Ovaj ?lanak obja?njava kako da podesite Windows XP kao sistem za vi?estruko pokretanje sa slede?im operativnim sistemima:
 • Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT 4.0 i Microsoft Windows NT 3.51
 • Microsoft Windows 95 Operating System Release 2 (OSR2), Microsoft Windows 98 i Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
 • MS-DOS ili Microsoft Windows 3.x
Mo?ete da instalirate vi?e operativnih sistema na ra?unaru i da odaberete koji od njih ?elite da koristite svaki put kada pokrenete ra?unar. Ovo se ?esto naziva konfiguracija za dvojno ili vi?estruko pokretanje (pogledajte re?nik na kraju ovog ?lanka za definicije nepoznate terminologije).

Volumeni diska i formatiranje diska

Imajte na umu da sistem ?ifrovanja datoteka (EFS) nije dostupan u operativnom sistemu Windows XP Home Edition.

Ponovno formatiranje i popravljanje ?vrstog diska

Mo?da ?e biti potrebno da ponovo formatirate ?vrsti disk i podelite ga na particije ukoliko:
 • Imate samo jedan volumen.

  Svaki operativni sistem morate da instalirate na posebnom volumenu ra?unara kako bi svaka instalacija mogla da zadr?i sopstvene datoteke i informacije o konfiguraciji.
 • Particija sa koje se pokre?e ra?unar nije formatirana pomo?u ispravnog sistema datoteka:
  • Ukoliko ?elite da kreirate sistem za vi?estruko pokretanje kori??enjem operativnog sistema MS-DOS, Windows 95, Windows 98 ili Windows Me, sistemsku particiju morate da formatirate koriste?i FAT16 ili FAT32 zato ?to se operativni sistem ne mo?e pokrenuti ukoliko je sistemska particija NTFS.
  • Ukoliko ?elite da kreirate sistem za vi?estruko pokretanje kori??enjem operativnog sistema Windows 95, Windows 98 ili Windows Me zajedno sa operativnim sistemom Microsoft Windows XP, particiju sa koje se pokre?e ra?unar morate da formatirate koriste?i FAT16 zato ?to Windows 95, Windows 98 i Windows Me ne podr?avaju sistem datoteka NTFS.
  • Ukoliko ?elite da instalirate Windows 95, Windows 98 ili Windows Me sa operativnim sistemom Windows NT 4.0, Windows 2000 ili Windows XP, particiju sa koje se pokre?e ra?unar mo?ete da formatirate koriste?i FAT16 zato ?to Windows NT 4.0 ne podr?ava sistem datoteka FAT32.
  • Ukoliko ?elite da kreirate sistem za vi?estruko pokretanje koriste?i Windows 98 ili Windows Me sa operativnim sistemom Windows 2000 ili Windows XP, particiju sa koje se pokre?e ra?unar mo?ete da formatirate koriste?i FAT32.

   Napomena Ukoliko formatirate Windows NT 4.0, Windows 2000 ili Windows XP volumen pomo?u sistema datoteka koji nije NTFS, izgubi?ete sve funkcije specifi?ne za NTFS. To obuhvata neke funkcije operativnog sistema Windows XP kao ?to su bezbednost sistema datoteka, postavke sistema ?ifrovanja datoteka (EFS), kvote diska i udaljeno skladi?te. Sli?no tome, Windows 95, Windows 98 i Windows Me ne prepoznaju NTFS particiju i identifikuju je kao nepoznatu. Zbog toga, ako Windows 98 ili Windows Me particiju formatirate kao FAT, a Windows XP particiju kao NTFS, datoteke na NTFS particiji ne?e biti dostupne ili vidljive ukoliko poku?ate da im pristupite iz operativnog sistema Windows 98 ili Windows Me.

Podr?ani sistemi datoteka

U slede?oj tabeli navedeni su podr?ani sistemi datoteka za Microsoft operativne sisteme:
  Operativni sistem  Podr?ani sistemi datoteka
  -----------------------------------------

  MS-DOS       FAT
  Windows 3.1    FAT
  Windows NT     FAT, NTFS
  Windows 95     FAT
  Windows 95 OSR2  FAT, FAT32
  Windows 98     FAT, FAT32
  Windows Me     FAT, FAT32
  Windows 2000    FAT, FAT32, NTFS
  Windows XP     FAT, FAT32, NTFS
				

Mere predostro?nosti

Pre kreiranja konfiguracije za vi?estruko pokretanje sa operativnim sistemom Windows XP i drugim operativnim sistemom, pregledajte slede?e mere predostro?nosti:
 • Pre nego ?to poku?ate da kreirate sistem za vi?estruko pokretanje, obavezno napravite rezervnu kopiju trenutnog sistema i svih datoteka sa podacima.
 • Svaki operativni sistem mora biti instaliran na posebnom volumenu. Microsoft ne podr?ava instaliranje vi?e operativnih sistema na istom volumenu.
 • Ako na ra?unaru imate samo jedan volumen, pre po?etka kreiranja konfiguracije za vi?estruko pokretanje morate ponovo da formatirate ?vrsti disk i da ga podelite na particije tako da sadr?i vi?e volumena ukoliko ne instalirate drugu kopiju operativnog sistema Windows XP.
 • Nemojte da instalirate Windows XP na komprimovanoj disk jedinici koja nije komprimovana pomo?u NTFS uslu?nog programa za komprimovanje.
 • Morate da koristite druga?ije ime ra?unara za svaki operativni sistem ukoliko se ra?unar nalazi na Windows 2000 ili Windows XP bezbednom domenu.
 • Instalirajte operativne sisteme slede?im redosledom:
  1. MS-DOS
  2. Windows 95, Windows 98 ili Windows Me
  3. Windows NT
  4. Windows 2000
  5. Windows XP

Kreiranje sistema za vi?estruko pokretanje sa operativnim sistemom Windows XP i operativnim sistemom MS-DOS, Windows 95, Windows 98 ili Windows Me

Napomena Mo?ete da instalirate samo jednu instancu operativnog sistema Windows 95, Windows 98 ili Windows Me u konfiguraciji za vi?estruko pokretanje. Ne mo?ete da konfiguri?ete ra?unar za vi?estruko pokretanje operativnih sistema Windows 95, Windows 98 ili Windows Me zato ?to svaka od ovih platformi koristi istu datoteku za pokretanje. Na primer, mo?ete da koristite Windows 95, Windows 2000 i Windows XP, ali ne i Windows 95, Windows 98 i Windows XP.

Windows XP morate da instalirate tek nakon instaliranja operativnog sistema MS-DOS, Windows 95, Windows 98 ili Windows Me da biste spre?ili ove operativne sisteme da zamene Windows XP sektor za pokretanje sistema i Windows XP datoteke za pokretanje.

Da biste kreirali sistem za vi?estruko pokretanje sa operativnim sistemom Windows XP i operativnim sistemom MS-DOS, Windows 95, Windows 98 ili Windows Me:
 1. Uverite se da je ?vrsti disk formatiran pomo?u ispravnog sistema datoteka.
 2. Instalirajte vi?e operativnih sistema na posebne volumene slede?im redosledom: MS-DOS, Windows 95, Windows 98 ili Windows Me, a zatim Windows XP.
 3. Izvr?ite jednu od slede?ih radnji:
  • Ukoliko ?elite sistem za vi?estruko pokretanje sa operativnim sistemom MS-DOS, Windows 95, Windows 98 ili Windows Me zajedno sa operativnim sistemom Windows XP, instalirajte MS-DOS, Windows 95, Windows 98 ili Windows Me, a zatim instalirajte Windows XP.
  • Ukoliko ?elite sistem za dvojno pokretanje sa operativnim sistemom Windows 95, Windows 98 ili Windows Me zajedno sa operativnim sistemom Windows XP, trebalo bi da instalirate Windows 95, Windows 98 ili Windows Me, a zatim da instalirate Windows XP.
  Instalirajte svaki operativni sistem slede?i standardnu proceduru instalacije.

Kreiranje sistema za vi?estruko pokretanje sa operativnim sistemima Windows NT 4.0 i Windows XP

Kori??enje sistema za vi?estruko pokretanje sa operativnim sistemima Windows NT 4.0 i Windows XP ne preporu?uje se kao dugoro?no re?enje. Ispravka za NTFS u servisnom paketu 5 (SP5) za Windows NT 4.0 obezbe?ena je samo kako bi vam pomogla da izvr?ite procenu i nadogradnju na Windows XP.

Da biste kreirali sistem za vi?estruko pokretanje sa operativnim sistemima Windows NT 4.0 i Windows XP:
 1. Uverite se da je ?vrsti disk formatiran pomo?u ispravnog sistema datoteka.
 2. Instalirajte Windows NT 4.0 i primenite SP5, a zatim instalirajte Windows XP na posebnom volumenu. Instalirajte svaki operativni sistem slede?i standardnu proceduru instalacije.
Napomena Ako nameravate da instalirate vi?e operativnih sistema koji ?ine kombinaciju operativnog sistema Windows NT 4.0 sa operativnim sistemom Windows 2000 ili Windows XP kao jedinim instaliranim operativnim sistemima, morate se uveriti da ste instalirali SP5 za Windows NT 4.0. Windows XP automatski vr?i nadogradnju NTFS particija koje prona?e na sistemu na verziju NTFS-a koja se koristi u operativnim sistemima Windows 2000 i Windows XP. Me?utim, Windows NT 4.0 zahteva SP5 za ?itanje i upisivanje datoteka na volumen koji je formatiran verzijom NTFS-a koja se koristi u operativnim sistemima Windows 2000 i Windows XP.

Instaliranje programa na vi?e operativnih sistema

Ukoliko instalirate programe na vi?e operativnih sistema, svaki operativni sistem morate da tretirate kao poseban entitet. Programi i upravlja?ki programi koje ?elite da koristite moraju biti instalirani na svakom operativnom sistemu na kojem ?elite da ih koristite. Na primer, ukoliko ?elite da koristite Microsoft Word na istom ra?unaru i pod operativnim sistemima Windows 98 i Windows XP, morate da pokrenete Windows 98 i instalirate Microsoft Word, a zatim je potrebno da ponovo pokrenete ra?unar u operativnom sistemu Windows XP i da ponovo instalirate Microsoft Word.

Napomena Mo?e se desiti da Windows 95 ili Windows 98 ponovo konfiguri?u postavke hardvera kada ih upotrebite prvi put ?to mo?e izazvati probleme sa konfiguracijom kada pokrenete Windows XP.

Navo?enje podrazumevanog operativnog sistema za pokretanje

Ako na ra?unaru imate vi?e operativnih sistema, mo?ete da postavite operativni sistem koji ?elite da koristite kao podrazumevani kada pokrenete ra?unar:
 • Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Kontrolna tabla, a zatim kliknite dvaput na ikonu Sistem.
 • Na kartici Vi?e opcija, u okviru Pokretanje i spasavanje kliknite na dugme Postavke.
 • U odeljku Pokretanje sistema, sa liste Podrazumevani operativni sistem izaberite operativni sistem koji ?elite da se pokrene kada uklju?ite ili ponovo pokrenete ra?unar.
 • Potvrdite izbor u polju za potvrdu Vreme prikazivanja spiska operativnih sistema, a zatim otkucajte broj sekundi tokom kojih ?elite da bude prikazan spisak pre automatskog pokretanja podrazumevanog operativnog sistema.

  Da biste ru?no uredili datoteku opcija za pokretanje, kliknite na dugme Uredi. Microsoft preporu?uje da ne menjate datoteku opcija za pokretanje (Boot.ini) jer ra?unar zbog toga mo?e postati neupotrebljiv.

Re?avanje problema

 • Kada pokrenete Microsoft Internet Explorer, Explorer mo?e da se zatvori i mo?ete dobiti poruku o gre?ci sli?nu slede?oj:
  iexplore izazvao je gre?ku neva?e?e stranice u modulu kernel32.dll
  Do ove gre?ke mo?e do?i ukoliko instalirate vi?e operativnih sistema na jednom volumenu.

  Da biste re?ili ovaj problem, instalirajte svaki operativni sistem na posebnom volumenu.
 • Ra?unar ne mo?ete da konfiguri?ete da pokre?e i Windows 95 i Windows 98 (ili Windows Me).

  Ra?unar ne mo?ete da konfiguri?ete za vi?estruko pokretanje sa operativnim sistemima Windows 95 i Windows 98 (ili Windows Me) zato ?to ove platforme koriste istu datoteku za pokretanje. Zbog toga istovremeno vi?estruko pokretanje operativnih sistema Windows 95, Windows 98 i Windows Me nije podr?ano.
 • Kada pokrenete ra?unar, meni za pokretanje se ne pojavljuje i ne mo?ete da pokrenete Windows XP.

  Do ovog problema mo?e do?i ako instalirate Windows 95, Windows 98 ili Windows Me nakon instaliranja operativnog sistema Windows XP.

  Da biste re?ili ovaj problem, popravite ili ponovo instalirajte Windows XP.Re?nikParticija sa koje se pokre?e ra?unar
Particija sa koje se pokre?e ra?unar sadr?i operativni sistem Windows i njegove datoteke za podr?ku. Particija sa koje se pokre?e ra?unar mo?e, ali i ne mora da bude isto ?to i sistemska particija. Postoji samo jedna sistemska particija, dok svaki operativni sistem u sistemu za vi?estruko pokretanje ima jednu particiju sa koje se pokre?e ra?unar.

Napomena Na dinami?kim diskovima ovo se naziva volumen za pokretanje sistema.

Za vi?e informacija o skladi?tenju na disk u operativnom sistemu Windows XP kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
314343 Osnovno skladi?tenje u pore?enju sa dinami?kim skladi?tenjem u operativnom sistemu Windows XP
Tako?e pogledajte: Sistemska particija, VolumenDvojno pokretanje
Konfiguracija ra?unara koja mo?e da pokrene dva razli?ita operativna sistema.
Tako?e pogledajte: Vi?estruko pokretanjePro?irena particija
Pro?irene particije razvijene su kao odgovor na potrebu za vi?e od ?etiri particije po disk jedinici. Sama pro?irena particija mo?e da sadr?i vi?e particija i na taj na?in pro?iruje se mogu?i broj particija na jednoj disk jedinici. Pro?irena particija predstavlja kontejner za formatirane logi?ke disk jedinice kojima su dodeljene oznake disk jedinica. Po?etak upotrebe pro?irenih particija uslovilo je pove?anje kapaciteta novih disk jedinica.FAT (tabela razme?taja datoteka)
Sistem datoteka koji MS-DOS i ostali operativni sistemi zasnovani na operativnom sistemu Windows koriste za organizovanje datoteka i upravljanje njima. Tabela razme?taja datoteka (FAT) predstavlja strukturu podataka koju Windows kreira kada formatirate volumen kori??enjem sistema datoteka FAT ili FAT32. Windows skladi?ti informacije o svakoj datoteci u FAT-u kako bi kasnije mogao da preuzme datoteku.
Tako?e pogledajte: FAT32, Sistem datoteka, Sistem datoteka NTFSFAT32
Proiza?ao je iz sistema datoteka FAT. FAT32 podr?ava manje veli?ine klastera i ve?e volumene od FAT-a ?to dovodi do efikasnije dodele prostora na FAT32 volumenima.
Tako?e pogledajte: Tabela razme?taja datoteka (FAT), Sistem datoteka NTFS, VolumenSistem datoteka
U operativnom sistemu, sistem datoteka predstavlja op?tu strukturu u kojoj su datoteke imenovane, uskladi?tene i organizovane. NTFS, FAT i FAT32 predstavljaju tipove sistema datoteka.
Tako?e pogledajte: Sistem datoteka NTFS, FAT, FAT32Logi?ka particija
Logi?ke particije su one particije koje se nalaze unutar pro?irene particije. Po svojoj funkciji one se ne razlikuju od nepro?irene primarne particije. Broj logi?kih disk jedinica koje je mogu?e kreirati u pro?irenoj particiji ograni?en je brojem dostupnih oznaka disk jedinica i koli?inom prostora na ?vrstom disku dostupnom za kreiranje disk jedinica.Vi?estruko pokretanje
Konfiguracija ra?unara koja mo?e da pokrene dva razli?ita operativna sistema.
Tako?e pogledajte: Dvojno pokretanjeSistem datoteka NTFS
Napredni sistem datoteka koji obezbe?uje performanse, bezbednost (to jest, dozvole za datoteke i fascikle), pouzdanost i napredne funkcije koje ne poseduje nijedna verzija FAT-a. Na primer, NTFS garantuje doslednost volumena upotrebom standardne evidencije transakcija i tehnika za oporavak. Ukoliko sistem otka?e, NTFS koristi datoteku evidencije i informacije kontrolne ta?ke za vra?anje doslednosti sistema datoteka u prethodno stanje. U operativnim sistemima Windows 2000 i Windows XP, NTFS tako?e obezbe?uje napredne funkcije kao ?to su ?ifrovanje, ta?ke ponovnog ra??lanjivanja, prore?ene datoteke, USN dnevnik i kvote diska.
Tako?e pogledajte: FAT32, Tabela razme?taja datoteka (FAT), Sistem datotekaPrimarna particija
Particija koja se koristi za pokretanje operativnog sistema. Primarne particije predstavljaju particije koje zauzimaju jedan od ?etiri konektora za primarne particije u tabeli particija disk jedinice. Tako?e mo?ete da koristite primarne particije koje ne sadr?e operativni sistem.Sistemska particija
Sistemska particija odnosi se na volumen diska koji sadr?i datoteke specifi?ne za hardver koje su potrebne za pokretanje operativnog sistema Windows kao ?to su Ntldr, Boot.ini i Ntdetect.com. Sistemska particija mo?e, ali i ne mora da bude isti volumen kao i particija sa koje se pokre?e ra?unar.

Napomena Na dinami?kim diskovima ovo se zove sistemski volumen.

Tako?e pogledajte: Particija sa koje se pokre?e ra?unar, VolumenVolumen
Volumen je oblast za skladi?tenje na ?vrstom disku koja mo?e biti primarna particija ili logi?ka disk jedinica u pro?irenoj particiji. Volumen je formatiran pomo?u sistema datoteka kao ?to su FAT ili NTFS i dodeljena mu je oznaka disk jedinice. Sadr?aj volumena mo?ete da prika?ete tako ?to ?ete kliknuti na njegovu ikonu u programu Windows Explorer ili u prozoru ?Moj ra?unar?. Jedan ?vrsti disk mo?e da ima vi?e volumena, dok volumeni tako?e mogu da obuhvate vi?e diskova.
Tako?e pogledajte: Tabela razme?taja datoteka (FAT), Sistem datoteka NTFS
Reference

Za vi?e informacija o vi?estrukom pokretanju sa operativnim sistemima Windows 2000 i Windows XP pogledajte slede?u Microsoft Web stranicu:
Vi?estruko pokretanje sa operativnim sistemima Windows 2000 i Windows XP

Svojstva

Identifikator ?lanka: 306559 - Poslednji pregled: 6. jun 2013. - Revizija: 2.1
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Klju?ne re?i: 
kbenv kbhowtomaster KB306559

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com