Raksta ID: 306559 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

?aj? rakst? paskaidrots, k? Windows XP iestat?t k? multis?kn??anas sist?mu kop? ar ??d?m oper?t?jsist?m?m:
 • Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT 4.0 un Microsoft Windows NT 3.51
 • Microsoft Windows 95 Operating System Release 2 (OSR2), Microsoft Windows 98 un Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
 • MS-DOS vai Microsoft Windows 3.x
Sav? dator? varat instal?t vair?kas oper?t?jsist?mas, k? ar? ikreiz, kad start?jat datoru, varat izv?l?ties, kuru oper?t?jsist?mu izmantot. To bie?i sauc par dubult?s s?kn??anas vai multis?kn??anas konfigur?ciju (nepaz?stamu tehnolo?iju defin?cijas skatiet ?? raksta beig?s iek?autaj? glos?rij?).

Disku s?jumi un diska form?ts

Iev?rojiet, ka sist?m? Windows XP Home Edition nav pieejama failu ?ifr??anas sist?ma (Encrypting File System ? EFS).

Ciet? diska p?rformat??ana un labo?ana

Iesp?jams, ka j?veic atk?rtota ciet? diska format??ana un nodal??ana, ja:
 • Jums ir tikai viens s?jums.

  Katra oper?t?jsist?ma ir j?instal? atsevi??? datora s?jum?, lai visas instal?cijas var?tu saglab?t savus failus un konfigur?cijas inform?ciju.
 • S?kn??anas nodal?jums nav format?ts, izmantojot pareizo failu sist?mu:
  • Ja v?laties izveidot multis?kn??anas sist?mu, lietojot MS-DOS, Windows 95, Windows 98 vai Windows Me, sist?mas nodal?jums ir j?format?, izmantojot FAT16 vai FAT32, jo oper?t?jsist?mu nevar start?t, ja sist?mas nodal?juma form?ts ir NTFS.
  • Ja v?laties izveidot multis?kn??anas sist?mu, lietojot Windows 95, Windows 98 vai Windows Me kop? ar Microsoft Windows XP, s?kn??anas nodal?jums ir j?format?, izmantojot FAT16, jo Windows 95, Windows 98 un Windows Me neatbalsta failu sist?mu NTFS.
  • Ja v?laties instal?t Windows 95, Windows 98 vai Windows Me ar Windows NT 4.0, Windows 2000 vai Windows XP, s?kn??anas nodal?jumu var format?t, izmantojot FAT16, jo Windows NT 4.0 neatbalsta failu sist?mu FAT32.
  • Ja v?laties izveidot multis?kn??anas sist?mu, lietojot Windows 98 vai Windows Me ar Windows 2000 vai Windows XP, s?kn??anas nodal?jumu var format?t, izmantojot FAT32.

   Piez?me. Ja format?jat Windows NT 4.0, Windows 2000 vai Windows XP nevis ar NTFS, bet citu failu sist?mu, tiks zaud?ti visi NTFS l?dzek?i. To skait? da?i Windows XP l?dzek?i, piem?ram, failu sist?mas dro??ba, failu ?ifr??anas sist?mas (EFS) iestat?jumi, diska kvotas un att?l? kr?tuve. L?dz?gi ar? sist?ma Windows 95, Windows 98 un Windows Me neatpaz?st NTFS nodal?jumu un identific? to k? nezin?mu. T?p?c, ja Windows 98 vai Windows Me nodal?jumu format?jat k? FAT, bet Windows XP nodal?jumu k? NTFS, neviens NTFS nodal?jum? eso?ais fails neb?s pieejams un redzams, ja m??in?sit tam piek??t, izmantojot sist?mu Windows 98 vai Windows Me.

Atbalst?t?s failu sist?mas

N?kamaj? tabul? uzskait?tas Microsoft oper?t?jsist?mu atbalst?t?s failu sist?mas:
  Oper?t?jsist?ma   Atbalst?t?s failu sist?mas
  -----------------------------------------

  MS-DOS       FAT
  Windows 3.1    FAT
  Windows NT     FAT, NTFS
  Windows 95     FAT
  Windows 95 OSR2  FAT, FAT32
  Windows 98     FAT, FAT32
  Windows Me     FAT, FAT32
  Windows 2000    FAT, FAT32, NTFS
  Windows XP     FAT, FAT32, NTFS
				

Piesardz?bas pas?kumi

Pirms veidojat multis?kn??anas konfigur?ciju, izmantojot Windows XP un citu oper?t?jsist?mu, p?rskatiet ?os piesardz?bas pas?kumus:
 • Pirms m??in?t izveidot multis?kn??anas sist?mu, noteikti dubl?jiet savu pa?reiz?jo sist?mu un visus datu failus.
 • Katra oper?t?jsist?ma ir j?instal? atsevi??? s?jum?. Microsoft neatbalsta vair?ku oper?t?jsist?mu instal??anu vien? s?jum?.
 • Ja dator? ir tikai viens s?jums, pirms s?kat multis?kn??anas konfigur?cijas izveidi, j?veic atk?rtota ciet? diska format??ana un nodal??ana, iz?emot, ja vienk?r?i instal?jat citu Windows XP kopiju.
 • Neinstal?jiet Windows XP saspiest? disk?, kas netika saspiests, izmantojot NTFS saspie?anas util?tu.
 • Ja dators atrodas Windows 2000 vai Windows XP dro?aj? dom?n?, katrai oper?t?jsist?mai j?izmanto cits datora nosaukums.
 • Instal?jiet oper?t?jsist?mas ??d? sec?b?:
  1. MS-DOS
  2. Windows 95, Windows 98 vai Windows Me
  3. Windows NT
  4. Windows 2000
  5. Windows XP

Multis?kn??anas sist?mas izveide, izmantojot Windows XP un MS-DOS, Windows 95, Windows 98 vai Windows Me

Piez?me. Multis?kn??anas konfigur?cij? var instal?t tikai vienu Windows 95, Windows 98 vai Windows Me gad?jumu. Datoru nevar konfigur?t Windows 95, Windows 98 vai Windows Me multis?kn??anai, jo visas ??s platformas izmanto vienu un to pa?u s?kn??anas failu. Piem?ram, varat izmantot Windows 95, Windows 2000 un Windows XP, bet nevarat izmantot Windows 95, Windows 98 un Windows XP.

Sist?ma Windows XP ir j?instal? tikai p?c MS-DOS, Windows 95, Windows 98 vai Windows Me instal??anas, lai ??s oper?t?jsist?mas nep?rrakst?tu Windows XP s?kn??anas sektoru un Windows XP s?k?anas failus.

Lai izveidotu multis?kn??anas sist?mu ar Windows XP un MS-DOS, Windows 95, Windows 98 vai Windows Me:
 1. P?rliecinieties, vai cietais disks ir format?ts, izmantojot pareizo failu sist?mu.
 2. Vair?kas oper?t?jsist?mas instal?jiet atsevi??os s?jumos ??d? sec?b?: MS-DOS; Windows 95, Windows 98 vai Windows Me; un p?c tam Windows XP.
 3. Izmantojiet k?du no ??m metod?m:
  • Ja nepiecie?ama multis?kn??anas sist?ma ar MS-DOS, Windows 95, Windows 98 vai Windows Me kop? ar Windows XP, instal?jiet MS-DOS, Windows 95, Windows 98 vai Windows Me, un p?c tam instal?jiet Windows XP.
  • Ja nepiecie?ama dubult?s s?kn??anas sist?ma ar Windows 95, Windows 98 vai Windows Me kop? ar Windows XP, instal?jiet Windows 95, Windows 98 vai Windows Me, un p?c tam instal?jiet Windows XP.
  Instal?jiet oper?t?jsist?mas, iev?rojot instal??anas standarta proced?ru.

Lai izveidotu multis?kn??anas sist?mu, izmantojot Windows NT 4.0 un Windows XP

Multis?kn??anas sist?mu ar Windows NT 4.0 un Windows XP nav ieteicams izmantot k? ilglaic?gu risin?jumu. Sist?mas Windows NT 4.0 5. servisa pakotn? (SP5) iek?autais NTFS atjaunin?jums tiek nodro?in?ts tikai tam, lai j?s var?tu to nov?rt?t un veikt jaunin??anu uz Windows XP.

Lai izveidotu multis?kn??anas sist?mu, izmantojot Windows NT 4.0 un Windows XP:
 1. P?rliecinieties, vai cietais disks ir format?ts, izmantojot pareizo failu sist?mu.
 2. Instal?jiet Windows NT 4.0 un lietojiet SP5, p?c tam atsevi??? s?jum? instal?jiet Windows XP. Instal?jiet oper?t?jsist?mas, iev?rojot instal??anas standarta proced?ru.
Piez?me. Ja ir paredz?ts instal?t vair?kas oper?t?jsist?mas ? Windows NT 4.0 kop? ar Windows 2000 vai Windows XP ? un t?s ir vien?g?s instal?t?s oper?t?jsist?mas, instal?jiet Windows NT 4.0 SP5. Sist?ma Windows XP autom?tiski jaunina visus NTFS nodal?jumus, ko t? atrod sist?m?, uz NTFS versiju, ko izmanto Windows 2000 un Windows XP. Sist?mai Windows NT 4.0 ir nepiecie?ama SP5, lai failus var?tu las?t un rakst?t s?jum?, kas format?ts, izmantojot NTFS, ko lieto sist?m? Windows 2000 un Windows XP.

Programmu instal??ana vair?k?s oper?t?jsist?m?s

Ja programmas tiek instal?tas vair?k?s oper?t?jsist?m?s, ar katru oper?t?jsist?mu ir j?r?kojas k? ar atsevi??u ent?tiju. Visas programmas un draiveri ir j?instal? katr? oper?t?jsist?m?, kur t?s v?laties izmantot. Piem?ram, ja Microsoft Word v?laties izmantot vien? dator? gan sist?m? Windows 98, gan Windows XP, start?jiet Windows 98 un instal?jiet Microsoft Word, p?c tam restart?jiet datoru sist?m? Windows XP un atk?rtoti instal?jiet Microsoft Word.

Piez?me. Sist?m? Windows 95 vai Windows 98 pirmaj? izmanto?anas reiz? var tikt p?rkonfigur?ti aparat?ras iestat?jumi, kas var izrais?t konfigur?cijas probl?mas, start?jot Windows XP.

Noklus?juma oper?t?jsist?mas nor?d??ana start??anai

Ja dator? ir vair?kas oper?t?jsist?mas, varat iestat?t oper?t?jsist?mu, ko izmantot k? noklus?juma sist?mu, start?jot datoru:
 • Noklik??iniet uz Start (S?kt), Control Panel (Vad?bas panelis) un p?c tam veiciet dubultklik??i uz System (Sist?ma).
 • Cilnes Advanced (Papildu) sada?? Startup and Recovery (Start??ana un atkop?ana) noklik??iniet uz Settings (Iestat?jumi).
 • Sada?as System startup (Sist?mas start??ana) sarakst? Default operating system (Noklus?juma oper?t?jsist?ma) noklik??iniet uz oper?t?jsist?mas, ko v?laties start?t, iesl?dzot vai restart?jot datoru.
 • Atz?m?jiet izv?les r?ti?u Display list of operating systems for (R?d?t oper?t?jsist?mu sarakstu) un ierakstiet, cik sekundes ?is saraksts ir j?r?da, pirms autom?tiski tiek start?ta noklus?juma oper?t?jsist?ma.

  Lai manu?li redi??tu s?kn??anas opciju failu, noklik??iniet uz Edit (Redi??t). Korpor?cija Microsoft neiesaka modific?t s?kn??anas opciju failu (Boot.ini), jo tas var izrais?t nestabilu datora darb?bu.

Probl?mu nov?r?ana

 • Start?jot Microsoft Internet Explorer, iesp?jama programmas Explorer darba izbeig?ana un ?im l?dz?ga k??das zi?ojuma par?d??ana:
  iexplore caused an Invalid Page Fault in module kernel32.dll (fails iexplore modul? kernel32.dll izrais?ja neder?gas lapas k??mi)
  ??da k??da var rasties, ja vien? s?jum? tiek instal?tas vair?kas oper?t?jsist?mas.

  Lai nov?rstu ?o probl?mu, katru oper?t?jsist?mu instal?jiet atsevi??? s?jum?.
 • Datoru nevar konfigur?t Windows 95 un Windows 98 (vai Windows Me) start??anai.

  Datoru nevar konfigur?t Windows 95 un Windows 98 (vai Windows Me) multis?kn??anai, jo ??s platformas izmanto vienu un to pa?u s?kn??anas failu. T?p?c vienlaic?ga Windows 95, Windows 98 un Windows Me multis?kn??ana netiek atbalst?ta.
 • Start?jot datoru, netiek par?d?ta s?kn??anas izv?lne un nevar start?t Windows XP.

  ??da probl?ma var rasties, ja Windows 95, Windows 98 vai Windows Me tiek instal?ta p?c Windows XP.

  Lai nov?rstu ?o probl?mu, labojiet vai p?rinstal?jiet Windows XP.Glos?rijsS?kn??anas nodal?jums
S?kn??anas nodal?jums satur Windows oper?t?jsist?mu un t?s atbalsta failus. S?kn??anas nodal?jums var b?t (bet tas nav oblig?ti) tas pats, kas sist?mas nodal?jums. Sist?mas nodal?jums ir tikai viens, bet multis?kn??anas sist?m? katrai oper?t?jsist?mai ir savs s?kn??anas nodal?jums.

Piez?me. Dinamiskajos diskos tas tiek saukts par s?kn??anas s?jumu.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par disku kr?tuvi sist?m? Windows XP, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu (EN):
314343 Pamatkr?tuves un dinamisk?s kr?tuves at??ir?bas sist?m? Windows XP
Sk. ar?: sist?mas nodal?jums, s?jumsDubult? s?kn??ana
Datora konfigur?cija, kas ?auj start?t divas da??das oper?t?jsist?mas.
Sk. ar?: multis?kn??anaPapla?in?tais nodal?jums
Papla?in?tie nodal?jumi tika izstr?d?ti, jo rad?s nepiecie?am?ba p?c vair?k nek? ?etriem viena diska nodal?jumiem. Papla?in?tais nodal?jums var satur?t vair?kus nodal?jumus, t? palielinot vien? disk? iesp?jamo nodal?jumu skaitu. Papla?in?tais nodal?jums ir t?du lo?isko disku konteiners, kas tiek format?ti un kuriem tiek pie??irti disku burti. Papla?in?tie nodal?jumi tika ieviesti t?p?c, ka palielin?j?s jauno disku ietilp?ba.FAT (failu iedal??anas tabula)
Failu sist?ma, kas tiek izmantota MS-DOS un cit?s Windows oper?t?jsist?m?s, lai organiz?tu un p?rvald?tu failus. Failu iedal??anas tabula (FAT) ir datu strukt?ra, ko sist?ma Windows izveido, format?jot s?jumu un izmantojot failu sist?mu FAT vai FAT32. Sist?ma Windows tabul? FAT glab? inform?ciju par visiem failiem, lai tos v?l?k var?tu izg?t.
Sk. ar?: FAT32, failu sist?ma, failu sist?ma NTFSFAT32
Failu sist?mas FAT atvasin?jums. FAT32 atbalsta maz?ku izm?ru klasterus un liel?kus s?jumus nek? FAT, kas FAT32 s?jumos uzlabo telpas iedal??anas efektivit?ti.
Sk. ar?: failu iedal??anas tabula (FAT), failu sist?ma NTFS, s?jumsFailu sist?ma
Oper?t?jsist?m? failu sist?ma ir visp?r?ja strukt?ra, kur? tiek nosaukti, glab?ti un organiz?ti faili. NTFS, FAT un FAT32 ir da??du veidu failu sist?mas.
Sk. ar?: failu sist?ma NTFS, FAT, FAT32Lo?iskais nodal?jums
Lo?iskie nodal?jumi ir tie nodal?jumi, kas iek?auti papla?in?taj? nodal?jum?. No lieto?anas viedok?a tie neat??iras no nepapla?in?t? prim?r? nodal?juma. Lo?isko disku skaitu, ko var izveidot papla?in?taj? nodal?jum?, ierobe?o diska burtu pieejam?ba un disku izveidei pieejam? vieta cietaj? disk?.Multis?kn??ana
Datora konfigur?cija, kas ?auj start?t divas da??das oper?t?jsist?mas.
Sk. ar?: dubult? s?kn??anaFailu sist?ma NTFS
Uzlabota failu sist?ma, kas nodro?ina veiktsp?ju, dro??bu (tas ir, failu un mapju at?aujas), uzticam?bu un uzlabotus l?dzek?us, kas nav pieejami nevien? FAT versij?. Piem?ram, NTFS garant? s?juma konsekvenci, izmantojot standarta transakciju re?istr??anas un atkop?anas pa??mienus. Ja rodas sist?mas k??me, NTFS izmanto savu ?urn?lfaila un kontrolpunkta inform?ciju, lai atjaunotu failu sist?mas konsekvenci. Sist?m? Windows 2000 un Windows XP NTFS nodro?ina ar? uzlabotus l?dzek?us, piem?ram, ?ifr??anu, p?rveides punktus, samazin?tos failus, USN ?urn?lu un diska kvotas.
Sk. ar?: FAT32, failu iedal??anas tabula (FAT), failu sist?maPrim?rais nodal?jums
Nodal?jums, kas tiek izmantots oper?t?jsist?mas start??anai. Prim?rie nodal?jumi ir nodal?jumi, kas diska nodal?jumu tabul? aiz?em vienu no ?etriem prim?ro nodal?jumu slotiem. Var izmantot ar? t?dus prim?ros nodal?jumus, kuros nav oper?t?jsist?mas.Sist?mas nodal?jums
Sist?mas nodal?jums nor?da uz diska s?jumu, kur? ir aparat?ras faili, kas nepiecie?ami sist?mas Windows start??anai, piem?ram, Ntldr, Boot.ini un Ntdetect.com. Sist?mas nodal?jums var b?t (bet tas nav oblig?ti) tas pats s?jums, kas s?kn??anas nodal?jums.

Piez?me. Dinamiskajos diskos tas tiek saukts par sist?mas s?jumu.

Sk. ar?: s?kn??anas nodal?jums, s?jumsS?jums
S?jums ir kr?tuves apgabals cietaj? disk?, kas ir prim?rais nodal?jums vai papla?in?t? nodal?juma lo?iskais disks. S?jums tiek format?ts, izmantojot failu sist?mu, piem?ram, FAT vai NTFS, un tam tiek pie??irts diska burts. S?juma saturu var skat?t, programm? Windows Explorer vai Mans dators noklik??inot uz t? ikonas. Vien? cietaj? disk? var b?t vair?ki s?jumi, bet s?jums var ar? aptvert vair?kus diskus.
Sk. ar?: failu iedal??anas tabula (FAT), failu sist?ma NTFS
Rekviz?ti

Raksta ID: 306559 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2013. gada 26. septembris - P?rskat??ana: 3.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbenv kbhowtomaster KB306559

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com