Straipsnio ID: 306559 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje paai?kinama, kaip sukonfig?ruoti ?Windows XP? kaip sud?tin?s ?krovos sistem? naudojant nurodytas operacines sistemas:
 • ?Microsoft Windows 2000?, ?Microsoft Windows NT 4.0? ir ?Microsoft Windows NT 3.51?
 • ?Microsoft Windows 95? operacin?s sistemos 2 leidimas (OSR2), ?Microsoft Windows 98? ir ?Microsoft Windows Millennium Edition? (?Me?)
 • MS-DOS arba ?Microsoft Windows 3.x?
Kompiuteryje galite ?diegti daugiau nei vien? operacin? sistem? ir pasirinkti, kuri operacin? sistema turi b?ti naudojama kiekvien? kart? paleidus kompiuter?. Tai da?nai vadinama dvigubos ?krovos arba sud?tin?s ?krovos konfig?racija (ne?inom? termin? apra?? ?r. ?io straipsnio gale esan?iame ?odyn?lyje).

Disko tomai ir disko formatas

Atkreipkite d?mes?, kad koduojam?j? fail? sistema (EFS) negalima operacin?je sistemoje ?Windows XP Home Edition?.

Stand?iojo disko performatavimas ir taisymas

Stand?j? disk? gali reik?ti performatuoti ir i? naujo suskirstyti ? skaidinius, jei:
 • Turite tik vien? tom?.

  Kiekvien? operacin? sistem? reikia ?diegti atskirame kompiuterio tome, kad kiekvienoje ?diegtyje b?t? galima laikyti jos failus ir konfig?ravimo informacij?.
 • ?krovos skaidinio fail? sistema netinkama:
  • Jei sud?tin?s ?krovos sistem? norite sukurti naudodami MS-DOS, ?Windows 95?, ?Windows 98? arba ?Windows Me?, sistemos skaidin? reikia suformatuoti naudojant FAT16 arba FAT32, nes operacin?s sistemos nepavyks paleisti, jei sistemos skaidinio fail? sistema bus NTFS.
  • Jei sud?tin?s ?krovos sistem? norite sukurti naudodami ?Windows 95?, ?Windows 98? arba ?Windows Me? kartu su ?Microsoft Windows XP?, ?krovos skaidin? reikia suformatuoti naudojant FAT16, nes ?Windows 95?, ?Windows 98? ir ?Windows Me? nepalaiko NTFS fail? sistemos.
  • Jei norite ?diegti ?Windows 95?, ?Windows 98? arba ?Windows Me? su ?Windows NT 4.0?, ?Windows 2000? arba ?Windows XP?, galite suformatuoti ?krovos skaidin? naudodami FAT16, nes ?Windows NT 4.0? nepalaiko FAT32 fail? sistemos.
  • Jei sud?tin?s ?krovos sistem? norite sukurti naudodami ?Windows 98? arba ?Windows Me? su ?Windows 2000? arba ?Windows XP?, galite suformatuoti ?krovos skaidin? naudodami FAT32.

   Pastaba Jei ?Windows NT 4.0?, ?Windows 2000? arba ?Windows XP? tom? suformatuosite naudodami ne NTFS fail? sistem?, prarasite visas NTFS b?dingas funkcijas. Tai apima kai kurias ?Windows XP? funkcijas, pvz., fail? sistemos saug?, koduojam?j? fail? sistemos (EFS) parametrus, disk? kvotas ir nuotolin? saugykl?. Pana?iai ?Windows 95?, ?Windows 98? ir ?Windows Me? neatpa??sta NTFS skaidinio ir identifikuoja j? kaip ne?inom?. Tod?l jei ?Windows 98? arba ?Windows Me? skaidin? suformatuosite kaip FAT, o ?Windows XP? skaidin? ? kaip NTFS, visi NTFS skaidinio failai nebus pasiekiami arba matomi, jei m?ginsite juos pasiekti naudodami ?Windows 98? arba ?Windows Me?.

Palaikomos fail? sistemos

?ioje lentel?je i?vardytos palaikomos ?Microsoft? operacini? sistem? fail? sistemos:
  Operacin? sistema  Palaikomos fail? sistemos
  -----------------------------------------

  MS-DOS       FAT
  Windows 3.1    FAT
  Windows NT     FAT, NTFS
  Windows 95     FAT
  Windows 95 OSR2  FAT, FAT32
  Windows 98     FAT, FAT32
  Windows Me     FAT, FAT32
  Windows 2000    FAT, FAT32, NTFS
  Windows XP     FAT, FAT32, NTFS
				

Saugos priemon?s

Prie? kurdami sud?tin?s ?krovos konfig?racij? naudodami ?Windows XP? ir kit? operacin? sistem?, per?i?r?kite nurodytas saugos priemones.
 • Prie? m?gindami sukurti sud?tin?s ?krovos sistem?, b?tinai sukurkite atsargines savo dabartin?s sistemos ir vis? duomen? fail? kopijas.
 • Kiekviena operacin? sistema turi b?ti ?diegta atskirame tome. ?Microsoft? nepalaiko keleto operacini? sistem? diegimo tame pa?iame tome.
 • Jei kompiuteryje yra tik vienas tomas, reikia performatuoti ir i? naujo suskirstyti ? skaidinius stand?j? disk?, kad jame b?t? keletas tom?. Tada bus galima prad?ti kurti sud?tin?s ?krovos konfig?racij? arba tiesiog ?diegti kit? ?Windows XP? kopij?.
 • Nediekite ?Windows XP? suglaudintame diske, kuris glaudintas naudojant ne NTFS glaudinimo paslaug? program?.
 • Kiekvienai operacinei sistemai reikia naudoti skirting? kompiuterio vard?, jei kompiuteris yra ?Windows 2000? arba ?Windows XP? saugiame domene.
 • Operacines sistemas diekite ?ia tvarka:
  1. MS-DOS
  2. ?Windows 95?, ?Windows 98? arba ?Windows Me?
  3. ?Windows NT?
  4. ?Windows 2000?
  5. ?Windows XP?

Sud?tin?s ?krovos sistemos k?rimas naudojant ?Windows XP? ir MS-DOS, ?Windows 95?, ?Windows 98? arba ?Windows Me?

Pastaba Sud?tin?s ?krovos konfig?racijos atveju galima ?diegti tik vien? ?Windows 95?, ?Windows 98? arba ?Windows Me? egzempliori?. Kompiuteryje negalima sukonfig?ruoti sud?tin?s ?Windows 95?, ?Windows 98? arba ?Windows Me? ?krovos, nes kiekviena i? ?i? platform? naudoja t? pat? ?krovos fail?. Pavyzd?iui, galima naudoti ?Windows 95?, ?Windows 2000? ir ?Windows XP?, bet negalima naudoti ?Windows 95?, ?Windows 98? ir ?Windows XP?.

?Windows XP? reikia ?diegti tik ?diegus MS-DOS, ?Windows 95?, ?Windows 98? arba ?Windows Me?, kad ?ios operacin?s sistemos neperra?yt? ?Windows XP? ?krovos sektoriaus ir ?Windows XP? paleisties fail?.

Nor?dami sukurti sud?tin?s ?krovos sistem? naudodami ?Windows XP? ir MS-DOS, ?Windows 95?, ?Windows 98? arba ?Windows Me?:
 1. ?sitikinkite, kad j?s? standusis diskas suformatuotas naudojant tinkam? fail? sistem?.
 2. Kelet? operacini? sistem? ?diekite ? atskirus tomus ?ia tvarka: MS-DOS; ?Windows 95?, ?Windows 98? arba ?Windows Me?, tada ? ?Windows XP?.
 3. Atlikite vien? i? ?i? veiksm?:
  • Jei reikalinga sud?tin?s ?krovos sistema, kurioje naudojama MS-DOS, ?Windows 95?, ?Windows 98? arba ?Windows Me? su ?Windows XP?, ?diekite MS-DOS, ?Windows 95?, ?Windows 98? arba ?Windows Me?, tada ?diekite ?Windows XP?.
  • Jei reikalinga dviej? ?krov? sistema, kurioje ?Windows 95?, ?Windows 98? arba ?Windows Me? naudojama su ?Windows XP?, ?diekite ?Windows 95?, ?Windows 98? arba ?Windows Me?, tada ? ?Windows XP?.
  Kiekvien? operacin? sistem? diekite ?prasta tvarka.

Sud?tin?s ?krovos sistemos k?rimas naudojant ?Windows NT 4.0? ir ?Windows XP?

Sud?tin?s ?krovos sistemos, kurioje yra ir ?Windows NT 4.0?, ir ?Windows XP?, nerekomenduojama naudoti kaip ilgalaikio sprendimo. ?Windows NT 4.0? 5 pakeitim? paketo (SP5) NTFS naujinimas pateikiamas tik norint pad?ti ?vertinti ir atnaujinti ? ?Windows XP?.

Nor?dami sukurti sud?tin?s ?krovos sistem? naudodami ?Windows NT 4.0? ir ?Windows XP?:
 1. ?sitikinkite, kad j?s? standusis diskas suformatuotas naudojant tinkam? fail? sistem?.
 2. ?diekite ?Windows NT 4.0? ir pritaikykite SP5, tada ? atskir? tom? ?diekite ?Windows XP?. Kiekvien? operacin? sistem? diekite ?prasta tvarka.
Pastaba Jei ketinate ?diegti daugiau kaip vien? operacin? sistem?, sudaryt? vien tik i? ?Windows NT 4.0? ir ?Windows 2000? arba ?Windows XP? derinio, reikia u?tikrinti, kad b?t? ?diegtas ?Windows NT 4.0? skirtas SP5. ?Windows XP? automati?kai atnaujina visus NTFS skaidinius, kuriuos aptinka j?s? sistemoje, ? NTFS versij?, naudojam? operacin?se sistemose ?Windows 2000? ir ?Windows XP?. Ta?iau ?Windows NT 4.0? b?tinas SP5, kad b?t? galima skaityti ir ra?yti failus tome, kuris suformatuotas naudojant operacini? sistem? ?Windows 2000? ir ?Windows XP? NTFS versij?.

Program? diegimas daugiau kaip vienoje operacin?je sistemoje

Jei programas diegiate daugiau kaip vienoje operacin?je sistemoje, kiekvien? operacin? sistem? reikia laikyti atskiru objektu. Visos pageidaujamos programos ir tvarkykl?s turi b?ti ?diegtos konkre?ioje operacin?je sistemoje, kurioje ketinate jas naudoti. Pavyzd?iui, jei ?Microsoft Word? norite naudoti tame pa?iame kompiuteryje ir su ?Windows 98?, ir su ?Windows XP?, reikia paleisti ?Windows 98? ir ?diegti ?Microsoft Word?, tada i? naujo paleisti kompiuteryje ?Windows XP? ir v?l ?diegti ?Microsoft Word?.

Pastaba ?Windows 95? arba ?Windows 98? gal?jo perkonfig?ruoti aparat?ros parametrus, kai pirm? kart? jas naudojote, tod?l paleid?iant ?Windows XP? galimos konfig?ravimo problemos.

Paleisties numatytosios operacin?s sistemos nustatymas

Jei kompiuteryje yra daugiau kaip viena operacin? sistema, galite nustatyti operacin? sistem?, kuri? paleisdami kompiuter? nor?site naudoti kaip numatyt?j?.
 • Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Valdymo skydas ir du kartus spustel?kite Sistema.
 • Skirtuke I?samiau, dalyje Paleistis ir atk?rimas, spustel?kite Parametrai.
 • Dalyje Sistemos paleistis, s?ra?e Numatytoji operacin? sistema, spustel?kite operacin? sistem?, kuri? norite naudoti ?jung? arba i? naujo paleid? kompiuter?.
 • Pa?ym?kite ?ym?s langel? Rodyti operacini? sistem? s?ra??, tada ?veskite, kiek sekund?i? rodyti s?ra?? prie? automati?kai paleid?iant numatyt?j? operacin? sistem?.

  Nor?dami rankiniu b?du paredaguoti ?krovos parink?i? fail?, spustel?kite Redaguoti. ?Microsoft? primygtinai rekomenduoja nemodifikuoti ?krovos parink?i? failo (Boot.ini), nes tada kompiuteris gali tapti nenaudojamas.

Trik?i? ?alinimas

 • Kai paleid?iate ?Microsoft Internet Explorer?, ?Explorer? gali u?sidaryti ir gali b?ti pateiktas ma?daug toks klaidos prane?imas:
  d?l iexplore modulyje kernel32.dll ?vyko netinkamo puslapio klaida
  ?i klaida galima, jei viename tome ?diegiama keletas operacini? sistem?.

  Nor?dami pa?alinti ?i? trikt?, kiekvien? operacin? sistem? diekite atskirame tome.
 • Negalima sukonfig?ruoti kompiuterio, kad pasileist? ir ?Windows 95?, ir ?Windows 98? (arba ?Windows Me?).

  Negalima kompiuteryje sukonfig?ruoti sud?tin?s ?Windows 95? ir ?Windows 98? (arba ?Windows Me?) ?krovos, nes kiekviena i? ?i? platform? naudoja t? pat? ?krovos fail?. D?l to nepalaikoma sud?tin? vienalaik? ?Windows 95?, ?Windows 98? ir ?Windows Me? ?krova.
 • Paleidus kompiuter?, nepasirodo ?krovos meniu ir nepavyksta paleisti ?Windows XP?.

  ?i triktis galima, jei ?Windows 95?, ?Windows 98? arba ?Windows Me? diegiate ?dieg? ?Windows XP?.

  Nor?dami pa?alinti ?i? trikt?, pataisykite arba perdiekite ?Windows XP?.Terminai?krovos skaidinys
?krovos skaidinyje yra ?Windows? operacin? sistema ir jos pagalbiniai failai. ?krovos skaidinys gali b?ti, bet neb?tinai, tas pats kaip ir sistemos skaidinys. Bus tik vienas sistemos skaidinys, bet sud?tin?s ?krovos sistemoje kiekvienai operacinei sistemai bus skirtas vienas ?krovos skaidinys.

Pastaba Dinaminiuose diskuose tai vadinama ?krovos tomu.

Jei reikia daugiau informacijos apie ?Windows XP? disk? saugykl?, spustel?kite pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
314343 ?Windows XP? bazin?s saugyklos ir dinamin?s saugyklos palyginimas
Taip pat ?r.: Sistemos skaidinys, TomasDviguba ?krova
Kompiuterio konfig?racija, galinti paleisti dvi skirtingas operacines sistemas.
Taip pat ?r.: Sud?tin? ?krovaI?pl?stinis skaidinys
I?pl?stiniai skaidiniai buvo sukurti atsi?velgiant ? daugiau kaip keturi? skaidini? viename diske poreik?. I?pl?stiniame skaidinyje gali b?ti keletas skaidini?; tai padidina viename diske galim? skaidini? skai?i?. I?pl?stinis skaidinys yra suformatuota logini? disk? talpykla, kuriai priskirtos loginio disko raid?s. I?pl?stiniai skaidiniai buvo sukurti siekiant padidinti nauj? disk? galimybes.FAT (fail? priskyrimo lentel?)
MS-DOS ir kit? ?Windows? operacini? sistem? naudojama fail? sistema, skirta failams tvarkyti bei valdyti. Fail? priskyrimo lentel? (FAT) yra duomen? strukt?ra, kuri? ?Windows? sukuria, kai formatuojate tom? naudodami FAT arba FAT32 fail? sistemas. Informacij? apie kiekvien? fail? ?Windows? saugo naudodama FAT fail? sistem?, tod?l fail? galima nuskaityti v?liau.
Taip pat ?r.: FAT32, Fail? sistema, NTFS fail? sistemaFAT32
FAT fail? sistemos vedinys. FAT32 palaiko ma?esnio dyd?io klasterius ir didesnius tomus nei FAT, tod?l FAT32 tomuose efektyviau paskirstoma vieta.
Taip pat ?r.: Fail? priskyrimo lentel? (FAT), NTFS fail? sistema, TomasFail? sistema
Operacin?je sistemoje fail? sistema yra bendra strukt?ra, kurioje failams suteikiami vardai, jie saugomi bei tvarkomi. NTFS, FAT ir FAT32 yra fail? sistem? tipai.
Taip pat ?r.: NTFS fail? sistema, FAT, FAT32Loginis skaidinys
Loginiai skaidiniai yra skaidiniai, esantys i?pl?stiniame skaidinyje. Naudojimo po?i?riu jie niekuo nesiskiria nuo nei?pl?stinio pirminio skaidinio. Logini? disk?, kuriuos galima sukurti i?pl?stiniame skaidinyje, skai?i? riboja galim? disk? raid?i? skai?ius ir stand?iojo disko vieta, kurioje galima kurti diskus.Sud?tin? ?krova
Kompiuterio konfig?racija, galinti paleisti dvi skirtingas operacines sistemas.
Taip pat ?r.: Dviguba ?krovaNTFS fail? sistema
Pa?angesn? fail? sistema, suteikianti efektyvum?, saugum? (t. y. fail? ir aplank? teises), patikimum? ir papildom? funkcij?, kuri? n?ra jokioje FAT versijoje. Pavyzd?iui, NTFS u?tikrina tomo nuoseklum? naudodama standartin? operacij? registravim? ir atk?rimo metodikas. Jei sistema sugenda, NTFS naudoja jos ?urnalo fail? ir kontrolinio ta?ko informacij?, kad atkurt? fail? sistemos nuoseklum?. Operacin?se sistemose ?Windows 2000? ir ?Windows XP? NTFS taip pat suteikia papildom? funkcij?, pvz., ?ifravim?, atitaisymo ta?kus, i?sklaidytus failus, USN ?urnal?, ir disk? kvotas.
Taip pat ?r.: FAT32, Fail? priskyrimo lentel? (FAT), Fail? sistemaPirminis skaidinys
Skaidinys, naudojamas operacinei sistemai paleisti. Pirminiai skaidiniai yra skaidiniai, u?imantys vien? i? keturi? pirmini? skaidini? viet? disko skaidini? lentel?je. Be to, galima naudoti pirminius skaidinius, kuriuose n?ra operacin?s sistemos.Sistemos skaidinys
Sistemos skaidinys nurodo disko tom?, kuriame yra aparat?ros failai, reikalingi norinti paleisti ?Windows?, pvz., Ntldr, Boot.ini ir Ntdetect.com. Sistemos skaidinys gali b?ti, bet neb?tinai, tame pa?iame tome kaip ir ?krovos skaidinys.

Pastaba Dinaminiuose diskuose tai vadinama sistemos tomu.

Taip pat ?r.: ?krovos skaidinys, TomasTomas
Tomas yra saugojimo vieta stand?iajame diske; tai pirminis skaidinys arba loginis diskas, esantis i?pl?stiniame skaidinyje. Tomas suformatuojamas naudojant fail? sistem?, pvz., FAT arba NTFS, jam priskiriama disko raid?. Tomo turin? galima per?i?r?ti spustel?jus piktogram?, esan?i? ?Windows Explorer? arba Mano kompiuteris. Viename stand?iajame diske gali b?ti keletas tom?, o tomuose gali b?ti keletas disk?.
Taip pat ?r.: Fail? priskyrimo lentel? (FAT), NTFS fail? sistema
Savyb?s

Straipsnio ID: 306559 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. rugs?jo 26 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Rakta?od?iai: 
kbenv kbhowtomaster KB306559

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com