Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t và đ?t c?u h?nh nh?n d?ng ti?ng nói trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 306537 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t và đ?t c?u h?nh nh?n d?ng ti?ng nói trong Windows XP. M?t tr?nh đi?u khi?n, đư?c bi?t đ?n như là m?t công c? nh?n d?ng ti?ng nói, nh?n th?c nói t? và chuy?n đ?i chúng đ? văn b?n. B?n có th? s? d?ng nh?n d?ng ti?ng nói trong t?t c? các chương tr?nh Office và các chương tr?nh khác mà nó đư?c kích ho?t, ch?ng h?n như Microsoft Internet Explorer.

Lưu ? B?n có th? s? d?ng nh?n d?ng ti?ng nói trong Microsoft Office 2003 và năm 2002 chương tr?nh trong Windows XP. Phiên b?n c?a chương tr?nh Microsoft Office có s?m hơn văn ph?ng 2002 không h? tr? nh?n d?ng ti?ng nói. Windows XP không h? tr? nh?n d?ng ti?ng nói trong năm 2007 chương tr?nh Microsoft Office.

Cho bài phát bi?u các h? th?ng đ? làm vi?c m?t cách chính xác và cung c?p k?t qu? t?i ưu, b?n ph?i thi?t l?p các thành ph?n chính xác. Bài phát bi?u kh? năng làm vi?c v?i h? th?ng cài đ?t chuyên bi?t m?c đ?nh. Ngo?i tr? các k?t n?i v?t l? c?a loa và micro, t?t c? các thành ph?n khác đư?c d? đ?nh đ? ho?t đ?ng t? đ?ng. M?t s? máy tính đư?c trang b? v?i xây d?ng trong loa và micro. Trong nh?ng trư?ng h?p này, b?n không ph?i c?u h?nh b?t c? đi?u g?.

Đ? đ?m b?o r?ng các công c? đư?c cài đ?t chuyên bi?t đúng, h?y th?c hi?n theo các hư?ng d?n thi?t l?p đư?c mô t? trong bài vi?t này. N?u b?n có v?n đ? cài đ?t chuyên bi?t các công c?, ho?c n?u b?n có v?n đ? v? âm thanh, h?y đi t?i ph?n "Gi?i đáp th?c m?c".

Thông tin thêm

Yêu c?u

Đ? s? d?ng nh?n d?ng ti?ng nói, b?n ph?i có các thành ph?n ph?n c?ng và ph?n m?m sau đây:
 • Bài phát bi?u công nh?n công c?. Nó có s?n v?i Office XP, nhưng nó có th? không đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

  Đ? xác đ?nh xem các bài phát bi?u công nh?n công c? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
  2. Lo?i ki?m soát mmsys.cpl âm thanh trong các M? h?p, và sau đó nh?n ENTER. Các Âm thanh, bài phát bi?u và các thi?t b? âm thanh c?a s? s? đư?c hi?n th?.
  3. B?m chu?t Bài phát bi?u trong các Âm thanh, bài phát bi?u và các thi?t b? âm thanh c?a s?.

   Lưu ? N?u b?n không có m?t Âm thanh, bài phát bi?u và các thi?t b? âm thanh c?a s?, nhưng có m?t Âm thanh và thi?t b? âm thanh c?a s? thay vào đó, các thành ph?n bài phát bi?u có th? trong m?t c?a s? riêng bi?t. Trong trư?ng h?p này, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
   2. Lo?i ki?m soát trong các M? h?p, và sau đó nh?n ENTER.
   3. Nh?p đúp vào Bài phát bi?u.
  4. tra c?u các nhận dạng tiếng nói tab. N?u các nhận dạng tiếng nói tab là có s?n trong Bài phát bi?u thu?c tính, bài phát bi?u công nh?n ki?m đư?c cài đ?t chuyên bi?t. N?u nó không ph?i là không có s?n, các đ?ng cơ không đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
 • M?t micro ch?t lư?ng cao đóng-nói chuy?n (tai nghe). Chúng tôi khuyên b?n nên m?t micro USB.
 • M?t 400-megahertz (MHz) ho?c nhanh hơn các máy tính có 128 megabyte (MB) c?a b? nh?.
 • Microsoft Internet Explorer, phiên b?n 5.0 ho?c phiên b?n sau c?a Internet Explorer.
N?u các bài phát bi?u công nh?n công c? đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t, h?y đi t?i ph?n "Làm th? nào đ? thi?t l?p ph?n c?ng c?a b?n". N?u đ?ng cơ không đư?c cài đ?t chuyên bi?t, h?y đi t?i ph?n "Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t các bài phát bi?u công nh?n công c?".

Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t các bài phát bi?u công nh?n công c?

N?u b?n v?a m?i mua m?t máy tính m?i, đ?ng cơ công nh?n bài phát bi?u c?a Microsoft có th? đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Trong trư?ng h?p đó, b?n không ph?i cài đ?t chuyên bi?t nó m?t l?n n?a. N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t Office XP trong m?t máy tính l?n, ho?c n?u b?n mua m?t máy tính m?i mà có Office XP cài đ?t chuyên bi?t, các bài phát bi?u công nh?n công c? đư?c bao g?m. Tuy nhiên, các công c? có th? không đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Ph?n này mô t? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t các bài phát bi?u công nh?n công c?. B?t đ?u v?i ph?n đ?u tiên, "Cài đ?t nh?n d?ng ti?ng nói b?ng cách s? d?ng thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh." Sau đó, h?y đi t?i ph?n "B?t nh?n d?ng ti?ng nói trong Microsoft Office 2003 và 2002". N?u b?n lo?i b? nh?n d?ng ti?ng nói như m?t b?n ghi d?ch v? văn b?n và mu?n thêm vào nó, h?y vào ph?n "Thêm nh?n d?ng ti?ng nói như m?t b?n ghi d?ch v? văn b?n".

cài đ?t chuyên bi?t nh?n d?ng ti?ng nói b?ng cách s? d?ng thêm/lo?i b? chương tr?nh

Đ? cài đ?t chuyên bi?t nh?n d?ng ti?ng nói b?ng cách s? d?ng Thêm/lo?i b? chương tr?nh, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Lo?i ki?m soát appwiz.cpl thêm ph?n c?ng m?i trong các M? h?p, và sau đó nh?n ENTER. Các Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh c?a s? s? đư?c hi?n th?.
 3. B?m chu?t Microsoft Office XP, và sau đó nh?p vào Thay đ?i.
 4. B?m chu?t Thêm ho?c lo?i b? các tính năng, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 5. Theo Các tính năng đ? cài đ?t chuyên bi?t, b?m đúp vào Văn ph?ng chia s? tính năng.
 6. Nh?p đúp vào Thay th? ngư?i dùng nh?p vào, b?m vào Bài phát bi?u, b?m vào m?i tên xu?ng, và sau đó nh?p vào Ch?y t? Máy tính c?a tôi.
 7. B?m chu?t C?p Nh?t. nhận dạng tiếng nói là bây gi? có s?n trong t?t c? các chương tr?nh Office và các chương tr?nh khác mà nó đư?c kích ho?t, ch?ng h?n như Internet Explorer.
N?u b?n nh?n đư?c m?t l?i khi b?n cài đ?t chuyên bi?t nh?n d?ng ti?ng nói, ho?c n?u b?n không th? cài đ?t chuyên bi?t nó, h?y đi t?i ph?n "Bư?c ti?p theo".

Thu?t s? micrô có th? B?t đ?u t? đ?ng sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các bài phát bi?u công nh?n công c?. N?u nó B?t đ?u t? đ?ng, b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t và c?u h?nh ph?n c?ng c?a b?n ngay l?p t?c. Ho?c, b?n có th? thoát kh?i thu?t s? và thi?t l?p ph?n c?ng khác th?i gian b?ng cách s? d?ng ph?n "Làm th? nào đ? thi?t l?p ph?n c?ng c?a b?n".

B?t nh?n d?ng ti?ng nói trong Microsoft Office 2003 và chương tr?nh năm 2002

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các bài phát bi?u công nh?n công c?, b?t nh?n d?ng ti?ng nói trong chương tr?nh Microsoft Office mà b?n mu?n s? d?ng nó.

Đ? b?t nh?n d?ng ti?ng nói trong Microsoft Office 2003 và năm 2002 chương tr?nh, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Microsoft Office 2003 ho?c 2002 chương tr?nh mà b?n mu?n s? d?ng nh?n d?ng ti?ng nói.
 2. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào Bài phát bi?u.
Sau khi nh?n d?ng ti?ng nói đư?c cài đ?t chuyên bi?t và b?t, b?n có th? làm m?t vài đi?u:
 • Đ? thay đ?i các bài phát bi?u công nh?n công c? ho?c các thi?t đ?t c? th? trên đ?ng cơ đư?c l?a ch?n c?a b?n, h?y đi t?i ph?n "Làm th? nào đ? c?u h?nh các bài phát bi?u công nh?n công c?".
 • N?u b?n đang hài l?ng v?i cài đ?t chuyên bi?t công c? bài phát bi?u c?a b?n, đi đ?n ph?n "Làm th? nào đ? thi?t l?p ph?n c?ng c?a b?n" đ? thi?t l?p ph?n c?ng c?a b?n đ? s? d?ng nh?n d?ng ti?ng nói.
 • N?u ph?n c?ng c?a b?n đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t, h?y đi t?i ph?n "Làm th? nào đ? đào t?o nh?n d?ng gi?ng nói". Cho k?t qu? t?t nh?t, chúng tôi khuyên r?ng b?n chi tiêu ít nh?t 15 phút đào t?o nh?n d?ng ti?ng nói đ? môi trư?ng c?a b?n và âm thanh c?a gi?ng nói c?a b?n.

Thêm nh?n d?ng ti?ng nói như m?t b?n ghi d?ch v? văn b?n

Nói chung, nh?n d?ng ti?ng nói đư?c thêm t? đ?ng như là m?t b?n ghi d?ch v? văn b?n khi nó đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Th?c hi?n theo các bư?c này ch? n?u b?n đ? lo?i b? nh?n d?ng ti?ng nói như m?t b?n ghi d?ch v? văn b?n và mu?n thêm vào nó.

Đ? thêm các nh?n d?ng ti?ng nói như m?t b?n ghi d?ch v? văn b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Lo?i ki?m soát intl.cpl trong các M? h?p, và sau đó nh?n ENTER. Các Khu v?c và ch?n ngôn ng? c?a s? s? đư?c hi?n th?.
 3. B?m vào các Ngôn ng? tab, và sau đó b?m vào Thông tin chi ti?t theo b?n ghi d?ch v? văn b?n và ngôn ng? nh?p.
 4. Theo cài đ?t chuyên bi?t b?n ghi d?ch v?, b?m vào Thêm.
 5. Trong các Ngôn ng? nh?p danh sách, b?m vào m?t ngôn ng?.
 6. Ch?n các Bài phát bi?u ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào m?t l?a ch?n trong danh sách.

Làm th? nào đ? c?u h?nh các bài phát bi?u công nh?n công c?

Ph?n này mô t? làm th? nào đ? c?u h?nh các bài phát bi?u công nh?n công c?. Microsoft bài phát bi?u công nh?n công c? ngôn ng? c? th? và đang có s?n cho ti?ng Trung gi?n th?, ti?ng Anh M? và Nh?t b?n. Đ?ng cơ cho các ngôn ng? khác s? tr? nên có s?n theo th?i gian.

Thay đ?i bài phát bi?u công nh?n công c?

Đ? thay đ?i vào m?t khác nhau bài phát bi?u công nh?n công c?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Lo?i ki?m soát mmsys.cpl âm thanh trong các M? h?p, và sau đó nh?n ENTER. Các Âm thanh, bài phát bi?u và các thi?t b? âm thanh c?a s? s? đư?c hi?n th?.
 3. B?m chu?t Bài phát bi?u trong c?a s? âm thanh, bài phát bi?u và các thi?t b? âm thanh.

  Lưu ? N?u b?n không có m?t Âm thanh, bài phát bi?u và các thi?t b? âm thanh c?a s?, nhưng có m?t Âm thanh và thi?t b? âm thanh c?a s? thay vào đó, các thành ph?n bài phát bi?u có th? trong m?t c?a s? riêng bi?t. Trong trư?ng h?p này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
  2. Lo?i ki?m soát trong các M? h?p, và sau đó nh?n ENTER.
  3. Nh?p đúp vào Bài phát bi?u.
 4. B?m vào các nhận dạng tiếng nói tab. Tên xu?t hi?n trong các Ngôn ng? h?p là đ?ng cơ ho?t đ?ng.
 5. Nh?p vào các công c? ho?t đ?ng ho?c s? d?ng m?i tên đ? hi?n th? m?t danh sách có đ?ng cơ.
 6. Nh?p vào m?t công c? m?i, và sau đó nh?p vào Ok ho?c Áp d?ng đ? ch?p nh?n các đ?ng cơ m?i.
 7. Ngăn ch?n t?t c? các chương tr?nh s? d?ng bài phát bi?u, và sau đó kh?i đ?ng l?i chương tr?nh mà b?n mu?n s? d?ng đ? B?t đ?u các công c? khác nhau nói.

  Lưu ? B?n có th? không th? đ? xác đ?nh ngôn ng? mà m?t công c? h? tr? b?i tên c?a đ?ng cơ. Xem tài li?u hư?ng d?n cho các công c? cho các thông tin chi ti?t v? các công c?. Thông tin này bao g?m các ngôn ng? đư?c h? tr? và m?c đích lexicon. M?c đích lexicon ch? ra cho dù ngôn ng? là m?t ng? pháp chung ho?c là bi?t ng? c? th? cho m?t ngh? nghi?p, ch?ng h?n như các nghi?p v? pháp l? ho?c ngh? nghi?p y t?.

Thay đ?i thi?t đ?t đ?ng cơ ti?ng nói

M?t s? công c? bài phát bi?u có tính năng b? sung và chuyên môn. Tuy nhiên, tính năng đ?c bi?t là không c?n thi?t, và không ph?i t?t c? đ?ng cơ h? tr? h?. Đ? thay đ?i thi?t đ?t đ?ng cơ ti?ng nói, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Lo?i ki?m soát mmsys.cpl âm thanh trong các M? h?p, và sau đó nh?n ENTER. Các Âm thanh, bài phát bi?u và các thi?t b? âm thanh c?a s? s? đư?c hi?n th?.
 3. B?m chu?t Bài phát bi?u trong c?a s? âm thanh, bài phát bi?u và các thi?t b? âm thanh.

  Lưu ? N?u b?n không có m?t Âm thanh, bài phát bi?u và các thi?t b? âm thanh c?a s?, nhưng có m?t Âm thanh và thi?t b? âm thanh c?a s? thay vào đó, các thành ph?n bài phát bi?u có th? trong m?t c?a s? riêng bi?t. Trong trư?ng h?p này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
  2. Lo?i ki?m soát trong các M? h?p, và sau đó nh?n ENTER.
  3. Nh?p đúp vào Bài phát bi?u.
 4. Trên các nhận dạng tiếng nói tab, b?m vào cài đ?t chuyên bi?t trong các Ngôn ng? ph?n, và sau đó làm theo các hư?ng d?n trong h?p ho?c các hư?ng d?n trong các tài li?u cho đ?ng cơ. Tính năng đ?c bi?t ph? thu?c vào nhà s?n xu?t c?a đ?ng cơ.

  Lưu ? N?u các công c? bài phát bi?u đ? ch?n không h? tr? tính năng tùy ch?nh, các cài đ?t chuyên bi?t tùy ch?n trong các Ngôn ng? ph?n là không có s?n.
Ti?p t?c ph?n ti?p theo đ? thi?t l?p ph?n c?ng c?a b?n đ? nh?n d?ng ti?ng nói. N?u ph?n c?ng đ? đư?c thi?t l?p, h?y đi t?i ph?n "Làm th? nào đ? đào t?o nh?n d?ng gi?ng nói" đ? chu?n b? đ? s? d?ng nh?n d?ng ti?ng nói.

Làm th? nào đ? thi?t l?p ph?n c?ng c?a b?n

Ph?n này mô t? làm th? nào đ? thi?t l?p micro c?a b?n và các thi?t b? đ?u vào khác. Nó c?ng mô t? làm th? nào đ? thi?t l?p loa c?a b?n và các thi?t b? ra.

Làm th? nào đ? thi?t l?p nh?p ph?n c?ng

Ph?n này mô t? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t micro cho nh?n d?ng ti?ng nói và làm th? nào đ? thi?t l?p m?t s? tùy ch?n b? sung âm thanh. Chúng bao g?m c?u h?nh micro, thi?t l?p m?c đ? âm thanh, l?a ch?n thay th? dây chuy?n Micro, và ch? đ?nh mà micro đ? s? d?ng đ? nh?n d?ng ti?ng nói n?u b?n có nhi?u hơn m?t microphone. B?t đ?u v?i vi?c thi?t l?p micro c?a b?n, và sau đó ti?p t?c thông qua các bư?c khác khi c?n thi?t.
Thi?t l?p Micro
Micro khác nhau r?t nhi?u trong thi?t k? và m?c đích. Xem hư?ng d?n s? d?ng micro c?a b?n cho ph?n c?ng và ph?n m?m chi ti?t c? th?. Tuy nhiên, h?u h?t các mô h?nh đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong m?t cách tương t?.
 1. Xác đ?nh v? trí các k?t n?i âm thanh, và sau đó k?t n?i các jack micrô v?i máy tính. H?u h?t các máy tính s? d?ng c?c âm thanh n?i b?, và các k?t n?i thư?ng xuyên trên m?t sau c?a máy tính.

  Có r?t nhi?u các k?t n?i có cùng kích thư?c và đư?ng kính như jack micro. Xác đ?nh v? trí k?t n?i micro. K?t n?i đư?c thi?t k? v?i m?t bi?u tư?ng nh? Micro ho?c m?t nh?n mô t?.
 2. C?m micro vào k?t n?i micro.
 3. Đ? ki?m tra k?t n?i micro, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
  2. Lo?i ki?m soát mmsys.cpl âm thanh trong các M? h?p, và sau đó nh?n ENTER. Các Âm thanh, bài phát bi?u và các thi?t b? âm thanh c?a s? s? đư?c hi?n th?.
  3. B?m chu?t Bài phát bi?u trong các Âm thanh, bài phát bi?u và các thi?t b? âm thanh c?a s?.

   Lưu ? N?u b?n không có m?t Âm thanh, bài phát bi?u và các thi?t b? âm thanh c?a s?, nhưng có m?t Âm thanh và thi?t b? âm thanh c?a s? thay vào đó, các thành ph?n bài phát bi?u có th? trong m?t c?a s? riêng bi?t. Trong trư?ng h?p này, h?y làm theo các bư?c sau:
   • B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
   • Lo?i ki?m soát trong các M? h?p, và sau đó nh?n ENTER.
   • Nh?p đúp vào Bài phát bi?u.
  4. B?m vào các nhận dạng tiếng nói tab.
  5. Nói chuy?n tr?c ti?p vào micro. M?c đ? âm thanh nên ki?m nh?p vào các Micro c?p ch? s?.
  Các Micro h?p Hi?n th? m?t ki?m nh?p tuy?n tính c?a các âm thanh đ?u vào. N?u micro là vi?c ch?p nh?n đ?u vào, m?t qu?y bar Hi?n th? đó cho th?y m?c đ? âm thanh. Bài phát bi?u thông thư?ng nên ki?m nh?p m?t chút ít hơn n?a ch?ng trên bi?u đ?. N?u không có âm thanh ki?m nh?p, h?y ch?c ch?n r?ng micro đư?c b?t. M?t s? mô h?nh có m?t chuy?n đ?i t?t. Ngoài ra, ki?m tra xem các k?t n?i đ?n máy tính. M?t s? máy tính có nhi?u đ?a đi?m đ? c?m vào m?t micro
  • N?u âm thanh ki?m nh?p, ti?p t?c t?i ph?n ti?p theo đ? c?u h?nh micro c?a b?n N?u tùy ch?n này có s?n cho b?n. N?u tùy ch?n đó không ph?i là có s?n cho b?n, nhưng micro c?a b?n đang ho?t đ?ng, đi t?i ph?n "Làm th? nào đ? thi?t l?p ra ph?n c?ng" đ? đ?m b?o r?ng b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t các loa m?t cách chính xác.
  • N?u b?n có nhi?u hơn m?t micro và b?n mu?n s? d?ng m?t micro cho nh?n d?ng ti?ng nói và m?t micro cho t?t c? âm thanh nh?p, đi t?i ph?n "Ch?n m?t thi?t b? đ?u vào âm thanh".
  • N?u không có âm thanh ki?m nh?p sau khi b?n k?t n?i micro, có r?t nhi?u đi?u mà b?n có th? th?:
   • Trư?c tiên, h?y đi t?i ph?n "C?u h?nh micrô" đ? xem li?u b?n có th? th?c hi?n đi?u ch?nh s? gi?i quy?t v?n đ?.
   • N?u âm thanh v?n chưa ki?m nh?p, h?y đi t?i ph?n "Ch?n d?ng thi?t b? đ?u vào âm thanh" đ? xem li?u m?t d?ng khác hơn so v?i m?t r?ng b?n đang s? d?ng ho?t đ?ng, và sau đó đi đ?n ph?n "Thay đ?i m?c âm lư?ng đ?u vào" đ? làm cho âm thanh đi?u ch?nh m?c đ? đư?ng, n?u nó là c?n thi?t.
   • N?u đi?u này v?n không gi?i quy?t v?n đ?, h?y đi t?i ph?n "Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? bài phát bi?u công nh?n v?n đ?" đ? kh?c ph?c s? c? quy tr?nh.
C?u h?nh micrô
Micro hi?u su?t ph? thu?c vào nhi?u y?u t?. Đi?u này bao g?m kho?ng cách t? mi?ng đ?n micro và v? trí chính xác c?a micro. M?i nhà s?n xu?t có yêu c?u c? th?.

Đ? c?u h?nh micro, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Lo?i ki?m soát mmsys.cpl âm thanh trong các M? h?p, và sau đó nh?n ENTER. Các Âm thanh, bài phát bi?u và các thi?t b? âm thanh c?a s? s? đư?c hi?n th?.
 3. B?m chu?t Bài phát bi?u trong các Âm thanh, bài phát bi?u và các thi?t b? âm thanh c?a s?.

  Lưu ? N?u b?n không có m?t Âm thanh, bài phát bi?u và các thi?t b? âm thanh c?a s?, nhưng có m?t Âm thanh và thi?t b? âm thanh c?a s? thay vào đó, các thành ph?n bài phát bi?u có th? trong m?t c?a s? riêng bi?t. Trong trư?ng h?p này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
  2. Lo?i ki?m soát trong các M? h?p, và sau đó nh?n ENTER.
  3. Nh?p đúp vào Bài phát bi?u.
 4. B?m vào các nhận dạng tiếng nói tab, và sau đó b?m vào C?u h?nh micrô đ? B?t đ?u thu?t s? micrô. Các tính năng đư?c h? tr? ph? thu?c vào h?ng ch? t?o đ?ng cơ.

  Lưu ? Các C?u h?nh micrô tùy ch?n có s?n ch? khi đ?ng cơ hi?n t?i h? tr? đào t?o micro.
 5. Th?c hi?n theo các hư?ng d?n xu?t hi?n trên màn h?nh c?a b?n.
Ch?n d?ng thi?t b? đ?u vào âm thanh
Đ? ch?n d?ng đ?u vào mà b?n c?m micro, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Lo?i ki?m soát mmsys.cpl âm thanh trong các M? h?p, và sau đó nh?n ENTER. Các Âm thanh, bài phát bi?u và các thi?t b? âm thanh c?a s? s? đư?c hi?n th?.
 3. B?m chu?t Bài phát bi?u trong các Âm thanh, bài phát bi?u và các thi?t b? âm thanh c?a s?.

  Lưu ? N?u b?n không có m?t Âm thanh, bài phát bi?u và các thi?t b? âm thanh c?a s?, nhưng có m?t Âm thanh và thi?t b? âm thanh c?a s? thay vào đó, các thành ph?n bài phát bi?u có th? trong m?t c?a s? riêng bi?t. Trong trư?ng h?p này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
  2. Lo?i ki?m soát trong các M? h?p, và sau đó nh?n ENTER.
  3. Nh?p đúp vào Bài phát bi?u.
 4. B?m vào các nhận dạng tiếng nói tab, b?m vào Đ?u vào âm thanh, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 5. Nh?p vào b?t k? m?t trong các tùy ch?n sau:
  • S? d?ng t? đ?ng ch?n d?ng: khi b?n nh?p vào tùy ch?n này, d?ng đ?u vào đư?c thi?t l?p đ? m?c đ?nh đư?c xác đ?nh b?i h? th?ng bài phát bi?u. B?i v? s? khác bi?t trong tr?nh đi?u khi?n, kh? năng và ngôn ng? đư?c s? d?ng, có th? có chênh l?ch trong các tùy ch?n đư?c ch?n.

   M?c đ?nh có th? không làm vi?c v?i t?t c? Tu? ch?n. N?u d?ng m?c đ?nh không làm vi?c m?t cách chính xác, t? ch?n m?t d?ng m?i. Đ? làm đi?u này, h?y nh?p vào S? d?ng d?ng đ?u vào âm thanh này.
  • S? d?ng d?ng đ?u vào âm thanh này: khi b?n nh?p vào tùy ch?n này, b?n có th? ch?n m?t d?ng khác nhau cho các đ?u vào âm thanh. Các tùy ch?n bao g?m t?t c? các d?ng âm thanh cho máy tính. Tuy nhiên, lưu ? r?ng không ph?i t?t c? các d?ng âm thanh đư?c h? tr? cho bài phát bi?u.
Ch?n m?t thi?t b? đ?u vào âm thanh
Đ? ch?n m?t thi?t b? đ?u vào âm thanh, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Lo?i ki?m soát mmsys.cpl âm thanh trong các M? h?p, và sau đó nh?n ENTER. Các Âm thanh, bài phát bi?u và các thi?t b? âm thanh c?a s? s? đư?c hi?n th?.
 3. B?m chu?t Bài phát bi?u trong các Âm thanh, bài phát bi?u và các thi?t b? âm thanh c?a s?.

  Lưu ? N?u b?n không có m?t Âm thanh, bài phát bi?u và các thi?t b? âm thanh c?a s?, nhưng có m?t Âm thanh và thi?t b? âm thanh c?a s? thay vào đó, các thành ph?n bài phát bi?u có th? trong m?t c?a s? riêng bi?t. Trong trư?ng h?p này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
  2. Lo?i ki?m soát trong các M? h?p, và sau đó nh?n ENTER.
  3. Nh?p đúp vào Bài phát bi?u.
 4. B?m vào các nhận dạng tiếng nói tab, và sau đó b?m vào Đ?u vào âm thanh.
 5. B?m vào m?t trong các tùy ch?n sau:
  • Thi?t b? đ?u vào âm thanh ưa thích s? d?ng: khi b?n nh?p vào tùy ch?n này, thi?t b? đ?u vào đư?c thi?t l?p đ? thi?t b? m?c đ?nh cho máy tính. Nh?p vào tùy ch?n này n?u b?n mu?n chương tr?nh bài phát bi?u c?a b?n đ? s? d?ng cùng m?t thi?t b? đ?u vào như t?t c? các thi?t b? âm thanh cho máy tính. Thư?ng xuyên, máy tính có ch? m?t thi?t b? đ?u vào, ch?ng h?n như Micro tai nghe. Thi?t b? này là thi?t b? m?c đ?nh trong tài s?n bài phát bi?u. thi?t b? m?c đ?nh đư?c ch? đ?nh trong âm thanh ho?c thu?c tính đa phương ti?n trong Panel điều khiển c?a m?i hệ điều hành.
  • S? d?ng thi?t b? đ?u vào âm thanh này: khi b?n nh?p vào tùy ch?n này, b?n có th? ch?n m?t thi?t b? khác nhau cho các bài phát bi?u chương tr?nh ch?. Nh?p vào tùy ch?n này đ? thay đ?i đ?n m?t thi?t b? đ?u vào khác nhau. danh sách thả xuống là ch? kh? d?ng n?u các thi?t b? khác có s?n. Trong danh sách thả xuống, b?m vào thi?t b? mà b?n mu?n s? d?ng. N?u b?n th?c hi?n m?t s? l?a ch?n ? đây, thi?t b? m?c đ?nh không đư?c thay đ?i cho các chương tr?nh âm thanh khác. Ví d?, b?n có th? mu?n t?t c? l?i nói đ?u vào s? d?ng Micro tai nghe thay v? m?t micro omni-directional.
Thay đ?i m?c âm lư?ng đ?u vào
Đ? thay đ?i các bài phát bi?u công nh?n đ?u vào m?c âm lư?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Lo?i ki?m soát mmsys.cpl âm thanh trong các M? h?p, và sau đó nh?n ENTER. Các Âm thanh, bài phát bi?u và các thi?t b? âm thanh c?a s? s? đư?c hi?n th?.
 3. B?m chu?t Bài phát bi?u trong các Âm thanh, bài phát bi?u và các thi?t b? âm thanh c?a s?.

  Lưu ? N?u b?n không có m?t Âm thanh, bài phát bi?u và các thi?t b? âm thanh c?a s?, nhưng có m?t Âm thanh và thi?t b? âm thanh c?a s? thay vào đó, các thành ph?n bài phát bi?u có th? trong m?t c?a s? riêng bi?t. Trong trư?ng h?p này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
  2. Lo?i ki?m soát trong các M? h?p, và sau đó nh?n ENTER.
  3. Nh?p đúp vào Bài phát bi?u.
 4. B?m vào các nhận dạng tiếng nói tab, b?m vào Đ?u vào âm thanh, và sau đó nh?p vào Kh?i lư?ng.
 5. M?t máy tr?n đi?u khi?n âm lư?ng đư?c hi?n th?. Đi?u ch?nh âm lư?ng đ? c?p đ? mà b?n mu?n.

  Lưu ? Không ph?i t?t c? các thi?t b? h? tr? tùy ch?n này trong cách tương t?. M?t s? thi?t b? không h? tr? đi?u khi?n âm lư?ng và Kh?i lư?ng tùy ch?n là không có s?n. Đ?ng cơ khác có th? s? d?ng giao di?n riêng c?a h?. Trong nh?ng trư?ng h?p này, làm theo hư?ng d?n mà xu?t hi?n trên màn h?nh ho?c đó tài li?u m?t cách riêng bi?t v?i đ?ng cơ.
N?u b?n mu?n thi?t l?p loa ho?c m?t thi?t b? ra, ti?p t?c v?i ph?n "Làm th? nào đ? thi?t l?p ra ph?n c?ng". N?u b?n không có đ? thi?t l?p m?t thi?t b? ra, đi đ?n ph?n "Làm th? nào đ? đào t?o nh?n d?ng gi?ng nói" đ? chu?n b? đ? s? d?ng nh?n d?ng ti?ng nói.

Làm th? nào đ? thi?t l?p ra ph?n c?ng

Thi?t l?p loa
Loa khác nhau r?t nhi?u trong thi?t k? và m?c đích. Xem hư?ng d?n s? d?ng loa c?a b?n cho ph?n c?ng và ph?n m?m chi ti?t c? th?. Tuy nhiên, h?u h?t các mô h?nh đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong m?t cách tương t?.

Đ? thi?t l?p các loa, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Xác đ?nh v? trí các k?t n?i âm thanh và k?t n?i các jack loa vào máy tính. B?i v? h?u h?t các máy tính s? d?ng c?c âm thanh n?i b?, các k?t n?i thư?ng n?m ? m?t sau c?a máy tính. Có r?t nhi?u các k?t n?i có cùng kích thư?c và đư?ng kính như jack loa. Thư?ng xuyên, có hai âm thanh-ra k?t n?i:
  • M?t k?t n?i đư?c dán nh?n như là m?t k?t n?i line-out. H?u h?t các loa đ?i h?i m?t ngu?n cung c?p đi?n riêng bi?t (ch?ng h?n như m?t b? chuy?n đ?i đi?n ho?c pin) s? d?ng k?t n?i này. K?t n?i này c?ng đư?c s? d?ng đ? xu?t kh?u khu?ch đ?i âm thanh sang thi?t b? ghi âm, ch?ng h?n như đ?a compact ghi đư?c và băng băng h? th?ng.
  • K?t n?i khác là cho không cung c?p loa. B?i v? các máy tính tăng tín hi?u, cung c?p loa có th? b? hư h?ng n?u h? đư?c k?t n?i ? đây.
 2. C?m loa vào k?t n?i chính xác.
 3. Đ? ki?m tra k?t n?i loa, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
  2. Lo?i ki?m soát trong các M? h?p, và sau đó nh?n ENTER.
  3. Nh?p đúp vào Bài phát bi?u.
  4. B?m vào các Text-to-Speech tab, và sau đó b?m vào Xem trư?c gi?ng nói đ? nghe gi?ng nói đ? ch?n. Các văn b?n đư?c nói và t? đư?c đánh d?u ki?m như h? đang nói. N?u các loa đang làm vi?c m?t cách chính xác, b?n nghe nh?ng t? nói.
  • N?u b?n nghe th?y âm thanh, h?y đi t?i ph?n "Thi?t l?p tùy ch?n thi?t b? đưa ra âm thanh" đ? thi?t l?p các tùy ch?n đ?u ra âm thanh nâng cao, ho?c đi đ?n ph?n "Làm th? nào đ? đào t?o nh?n d?ng gi?ng nói" đ? chu?n b? đ? s? d?ng nh?n d?ng ti?ng nói.
  • N?u b?n có nhi?u hơn m?t thi?t b? ra và b?n mu?n s? d?ng m?t cho nh?n d?ng ti?ng nói và s? d?ng m?t thi?t b? khác cho t?t c? âm thanh đ?u ra, đi t?i ph?n "Ch?n m?t thi?t b? ra âm thanh".
  • N?u b?n không nghe th?y âm thanh sau khi b?n k?t n?i các loa, h?y đi t?i ph?n "Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? text-to-speech".
Ch?n m?t thi?t b? ra âm thanh
Đ? ch?n m?t thi?t b? ra âm thanh, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Lo?i ki?m soát mmsys.cpl âm thanh trong các M? h?p, và sau đó nh?n ENTER. Các Âm thanh, bài phát bi?u và các thi?t b? âm thanh c?a s? s? đư?c hi?n th?.
 3. B?m chu?t Bài phát bi?u trong các Âm thanh, bài phát bi?u và các thi?t b? âm thanh c?a s?.

  Lưu ? N?u b?n không có m?t Âm thanh, bài phát bi?u và các thi?t b? âm thanh c?a s?, nhưng có m?t Âm thanh và thi?t b? âm thanh c?a s? thay vào đó, các thành ph?n bài phát bi?u có th? trong m?t c?a s? riêng bi?t. Trong trư?ng h?p này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
  2. Lo?i ki?m soát trong các M? h?p, và sau đó nh?n ENTER.
  3. Nh?p đúp vào Bài phát bi?u.
 4. B?m vào các Text-to-Speech tab, và sau đó b?m vào Đ?u ra âm thanh.
 5. Nh?p vào m?t trong các tùy ch?n sau:
  • S? d?ng thi?t b? âm thanh ưa thích: khi b?n nh?p vào tùy ch?n này, thi?t b? ra đư?c đ?t như thi?t b? m?c đ?nh cho máy tính. Nh?p vào tùy ch?n này n?u b?n mu?n s? d?ng cùng m?t thi?t b? ra cho bài phát bi?u đ?i v?i t?t c? các âm thanh khác cho h? th?ng. Nó c?ng là tùy ch?n m?c đ?nh cho thu?c tính bài phát bi?u. Thư?ng xuyên, máy tính có ch? có m?t thi?t b? ra, ch?ng h?n như m?t c?p loa. thi?t b? m?c đ?nh đư?c ch? đ?nh trong âm thanh ho?c thu?c tính đa phương ti?n trong Panel điều khiển c?a m?i hệ điều hành.
  • S? d?ng thi?t b? ra âm thanh này: khi b?n nh?p vào tùy ch?n này, b?n có th? ch?n m?t thi?t b? khác nhau cho các bài phát bi?u chương tr?nh ch?. danh sách thả xuống là ch? kh? d?ng n?u các thi?t b? khác có s?n. Trong danh sách thả xuống, b?m vào thi?t b? mà b?n mu?n s? d?ng. Khi b?n làm đi?u này, thi?t b? m?c đ?nh cho các chương tr?nh âm thanh là không thay đ?i. Ví d?, b?n có th? mu?n t?t c? các bài phát bi?u đ?u ra s? d?ng tai nghe c?a b?n thay v? các loa.
Thi?t l?p tùy ch?n thi?t b? đưa ra âm thanh
theo m?c đ?nh, tu? ch?n đ?t tùy ch?n thi?t b? âm thanh đ?u ra vô hi?u hóa. Tuy nhiên, các công c? ki?m bài phát bi?u có th? bao g?m các thu?c tính nâng cao cho âm thanh line-out tùy ch?n. Trong nh?ng trư?ng h?p này, Đ?u ra âm thanh có s?n. Th?c hi?n theo các hư?ng d?n xu?t hi?n trên màn h?nh ho?c trong các tài li?u cho đ?ng cơ.

Đ? thi?t l?p tùy ch?n thi?t b? đưa ra âm thanh, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Lo?i ki?m soát mmsys.cpl âm thanh trong các M? h?p, và sau đó nh?n ENTER. Các Âm thanh, bài phát bi?u và các thi?t b? âm thanh c?a s? s? đư?c hi?n th?.
 3. B?m chu?t Bài phát bi?u trong c?a s? âm thanh, bài phát bi?u và các thi?t b? âm thanh.

  Lưu ? N?u b?n không có m?t Âm thanh, bài phát bi?u và các thi?t b? âm thanh c?a s?, nhưng có m?t Âm thanh và thi?t b? âm thanh c?a s? thay vào đó, các thành ph?n bài phát bi?u có th? trong m?t c?a s? riêng bi?t. Trong trư?ng h?p này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
  2. Lo?i ki?m soát trong các M? h?p, và sau đó nh?n ENTER.
  3. Nh?p đúp vào Bài phát bi?u.
 4. B?m vào các Text-to-Speech tab, và sau đó b?m vào Đ?u ra âm thanh.
 5. Th?c hi?n theo các hư?ng d?n xu?t hi?n trên màn h?nh.
Sau khi b?n hoàn thành thi?t l?p âm thanh c?a b?n, ti?p t?c t?i ph?n "Làm th? nào đ? đào t?o nh?n d?ng gi?ng nói" đ? chu?n b? đ? s? d?ng nh?n d?ng ti?ng nói.

Làm th? nào đ? đào t?o nh?n d?ng ti?ng nói

Sau khi h? th?ng đư?c cài đ?t chuyên bi?t và làm vi?c m?t cách chính xác, đào t?o các công c? cho môi trư?ng c?a b?n và nói phong cách. Chúng tôi khuyên r?ng b?n chi tiêu ít nh?t 15 phút đào t?o máy tính. Đào t?o càng có nhi?u b?n làm, th? t?t hơn c?a b?n chính xác nh?n d?ng s?. Các công c? đi?u ch?nh theo phong cách nói c?a b?n, và ch?a d?u ki?m, phát âm khác nhau và th?m chí thành c?m t?. Đ?ng cơ c?ng có th? đư?c đào t?o đ? nh?n ra ti?ng ?n n?n, ch?ng h?n như m?t phân xuất, Máy l?nh, ho?c âm thanh văn ph?ng khác. S? d?ng các thông tin trong ph?n này đ? đào t?o các công c?. Ph?n này c?ng bao g?m m?t s? cài đ?t chuyên bi?t b? sung và các tính năng mà b?n có th? s? d?ng đ? tu? ch?nh bài phát bi?u cho phép các chương tr?nh trên máy tính c?a b?n.

Lưu ? Không ph?i t?t c? bài phát bi?u công nh?n công c? h? tr? đào t?o.

Đào t?o các bài phát bi?u công nh?n công c?

Đ? xác đ?nh cho dù đ?ng cơ nh?n d?ng ti?ng nói c?a b?n h? tr? đào t?o, và B?t đ?u đào t?o n?u nó h? tr? đào t?o, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Lo?i ki?m soát mmsys.cpl âm thanh trong các M? h?p, và sau đó nh?n ENTER. Các Âm thanh, bài phát bi?u và các thi?t b? âm thanh c?a s? s? đư?c hi?n th?.
 3. B?m chu?t Bài phát bi?u trong c?a s? âm thanh, bài phát bi?u và các thi?t b? âm thanh.

  Lưu ? N?u b?n không có m?t c?a s? âm thanh, bài phát bi?u và các thi?t b? âm thanh, nhưng có m?t c?a s? âm thanh và các thi?t b? âm thanh thay vào đó, các thành ph?n bài phát bi?u có th? trong m?t c?a s? riêng bi?t. Trong trư?ng h?p này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
  2. Lo?i ki?m soát trong các M? h?p, và sau đó nh?n ENTER.
  3. Nh?p đúp vào Bài phát bi?u.
 4. B?m vào các nhận dạng tiếng nói tab, và sau đó nh?p vào đ?ng nh?n d?ng ti?ng nói mà b?n mu?n s? d?ng trong các Ngôn ng? h?p.
 5. Nh?p vào ti?u s? mà b?n mu?n s? d?ng t? các C?u h?nh nh?n d?ng Nhóm. Đào t?o là c? th? cho m?t đ?ng cơ và m?t h? sơ. V? v?y, n?u b?n đào t?o m?t đ?ng cơ ho?c h? sơ, đào t?o này không ?nh hư?ng đ?n b?t k? công c? nào khác hay m?t h? sơ.
 6. B?m chu?t Đào t?o h? sơ, và sau đó làm theo các hư?ng d?n trong thu?t s? đào t?o gi?ng nói. N?u đ?ng cơ c?a b?n không h? tr? đào t?o, Đào t?o h? sơ không ph?i là có s?n.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng nh?n d?ng ti?ng nói trong Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  306901Làm th? nào đ? s? d?ng nh?n d?ng ti?ng nói trong Windows XP

Đ?t bài phát bi?u công nh?n tùy ch?n

Trong th?i gian đào t?o, b?n có th? th? nghi?m v?i các tùy ch?n khác nhau đ? t?m c?u h?nh t?t nh?t cho b?n. Đ? đ?t bài phát bi?u công nh?n tùy ch?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Lo?i ki?m soát mmsys.cpl âm thanh trong các M? h?p, và sau đó nh?n ENTER. Các Âm thanh, bài phát bi?u và các thi?t b? âm thanh c?a s? s? đư?c hi?n th?.
 3. B?m chu?t Bài phát bi?u trong các Âm thanh, bài phát bi?u và các thi?t b? âm thanh c?a s?.

  Lưu ? N?u b?n không có m?t Âm thanh, bài phát bi?u và các thi?t b? âm thanh c?a s?, nhưng có m?t c?a s? âm thanh và các thi?t b? âm thanh thay vào đó, các thành ph?n bài phát bi?u có th? trong m?t c?a s? riêng bi?t. Trong trư?ng h?p này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
  2. Lo?i ki?m soát trong các M? h?p, và sau đó nh?n ENTER.
  3. Nh?p đúp vào Bài phát bi?u.
 4. Trên các nhận dạng tiếng nói tab, b?m vào cài đ?t chuyên bi?t trong các C?u h?nh nh?n d?ng ph?n.
 5. Nh?p vào b?t k? m?t trong các tùy ch?n sau:
  • Cách phát âm nh?y c?m: khi b?n nh?p vào tùy ch?n này, b?n có th? thi?t l?p m?c đ? c?a s? t? tin đó là c?n thi?t cho máy tính đ? đáp ?ng v?i l?nh c?a b?n. Các Đ? nh?y cao cài đ?t chuyên bi?t ch? ra r?ng b?n mu?n máy tính đ? t? ch?i b?t k? l?nh khi nó không ph?i là t? tin v? nh?ng g? b?n nói. Khi b?n s? d?ng cài đ?t chuyên bi?t này, máy tính làm cho ít hơn công nh?n l?i nhưng thư?ng xuyên hơn t? ch?i l?nh c?a b?n. V? v?y, b?n có enunciate hơn t? t? và r? ràng. Các Đ? nh?y th?p cài đ?t chuyên bi?t ch? ra r?ng b?n mu?n máy tính đ? đáp ?ng v?i l?nh c?a b?n khi nó đ? h?u như không có s? t? tin r?ng nó có m?t cách chính xác nh?n ra nh?ng g? b?n nói. Khi b?n s? d?ng cài đ?t chuyên bi?t này, máy tính nh?n ra l?nh ít hơn nhưng hi?m khi t? ch?i m?t l?nh. Tùy ch?n này ?nh hư?ng đ?n ch? huy và đi?u khi?n chương tr?nh.
  • Đ? chính xác so v?i th?i gian ph?n ?ng công nh?n: khi b?n nh?p vào tùy ch?n này, b?n có th? thi?t l?p s? cân b?ng gi?a tính chính xác nh?n d?ng ti?ng nói và th?i gian x? l? máy tính yêu c?u đ? t?o ra các bài phát bi?u công nh?n. V?i các Th?p/nhanh thi?t l?p, máy tính gi?i h?n th?i gian là chi cho x? l?. Đư?c công nh?n văn b?n xu?t hi?n trên màn h?nh m?t cách nhanh chóng nhưng v?i đ? chính xác th?p. V?i các Cao/ch?m. thi?t l?p, máy tính x? l? nhi?u hơn cho đ? chính xác t?t hơn nhưng t?o ra các văn b?n khi?n ch?m hơn. Tùy ch?n này ?nh hư?ng đ?n l?nh và đi?u khi?n chương tr?nh và đ?c chính t? chương tr?nh.
  • N?n t?ng thích ?ng: khi b?n nh?p vào tùy ch?n này, b?n có th? thi?t l?p cho dù máy tính thích nghi v?i gi?ng nói và các cách th?c c?a bài phát bi?u c?a b?n. V?i tùy ch?n này, máy tính h?c gi?ng nh?ng g? c?a b?n b?ng gi?ng nói như âm thanh (trong m?t môi trư?ng c? th?). Thông tin này đư?c lưu tr? trong h? sơ c?a b?n và góp ph?n vào s? c?i thi?n trong s? công nh?n chính xác. Nó là m?t th?c hành t?t nh?t đ? ch?n tùy ch?n này.
 6. Đ? ch?p nh?n m?t l?a ch?n m?i, h?y nh?p vào Ok. Đ? b? qua b?t k? thay đ?i nào đư?c th?c hi?n trong hộp thoại và đ? gi? cho các tùy ch?n hi?n t?i, h?y nh?p vào H?y b?. N?u b?n nh?p vào Khôi ph?c m?c đ?nh, t?t c? thay đ?i đư?c ghi đè, và các tùy ch?n đư?c thi?t l?p đ?n m?t trạm đậu m?c đ?nh.

  Lưu ? Các tính năng này là duy nh?t cho Microsoft bài phát bi?u công nh?n công c?. M?t s? công c? bài phát bi?u có tính năng b? sung và chuyên môn. Tuy nhiên, tính năng đ?c bi?t là không c?n thi?t, và không ph?i t?t c? ngôn ng? đ?ng cơ h? tr? h?. N?u các công c? bài phát bi?u đ? ch?n không h? tr? tính năng tùy ch?nh, tùy ch?n trong các C?u h?nh nh?n d?ng không có các nhóm.
Sau khi b?n hoàn thành vi?c đào t?o, ti?p t?c t?i ph?n "Đ?t bài phát bi?u công nh?n thu?c tính" đ? tu? ch?nh bài phát bi?u kích ho?t chương tr?nh. Ho?c, b?n có th? đi đ?n ph?n "Thông tin" cho các ngu?n l?c khác đ? giúp b?n s? d?ng nh?n d?ng ti?ng nói.

N?u b?n g?p l?i khi b?n c? g?ng đ? đào t?o nh?n d?ng ti?ng nói, ho?c n?u b?n g?p v?n đ? khác khi b?n c? g?ng đ?t các bài phát bi?u công nh?n thu?c tính này, h?y đi t?i ph?n "Bư?c ti?p theo".

Đ?t bài phát bi?u công nh?n thu?c tính

B?n có th? s? d?ng ho?c các nhận dạng tiếng nói tab ho?c Text-to-Speech tab trong các thu?c tính ngôn ng? đ? thi?t l?p và tùy ch?nh bài phát bi?u kích ho?t chương tr?nh. Các thi?t đ?t này đi?u khi?n thu?c tính chung, ch?ng h?n như đ?u vào và đ?u ra thi?t b?, ngôn ng? đư?c s? d?ng, gi?ng nói phát l?i, và s? chính xác c?a s? công nh?n t?. Chương tr?nh cá nhân có th? th?c hi?n các bài phát bi?u m?t cách khác nhau. Xem tài li?u hư?ng d?n đ? bi?t thông tin c? th? hơn. Tuy nhiên, m?t s? thu?c tính đư?c chia s? b?ng ngôn ng? đ?ng cơ ho?c máy tính trên chương tr?nh ph?n m?m khác nhau. Các tính năng chia s? đư?c thi?t l?p trong các thu?c tính bài phát bi?u.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng text-to-speech trong Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306902Làm th? nào đ? s? d?ng text-to-speech trong Windows XP
B?n có th? ch?n t? nhi?u cài đ?t chuyên bi?t tùy ch?n và tu? ch?nh các h? sơ bài phát bi?u theo yêu c?u c?a b?n. Tuy nhiên, đa l?a ch?n đ?c quy?n và có th? khác nhau gi?a các h? th?ng máy tính. V? v?y, m?t s? nút ch?n m?t và màn h?nh có th? không hành đ?ng như v?y trong t?t c? các trư?ng h?p. Xem hư?ng d?n cho máy tính, ph?n m?m bài phát bi?u ho?c thi?t b? ph?n c?ng c?a b?n.

B?n c?ng có th? t?o c?u h?nh m?i ho?c thi?t l?p m?t h? sơ đ? phù h?p v?i phong cách nói c?a b?n. Nó là t?t th?c hành đ? t?o ra m?t h? sơ b? nh?n d?ng m?i n?u b?n thay đ?i văn ph?ng, n?u m?c đ? ti?ng ?n v?nh vi?n thay đ?i, ho?c n?u nhi?u ngư?i thư?ng xuyên xu?t hi?n. Đ? làm đi?u này, h?y nh?p vào M?i trên các nhận dạng tiếng nói Panel điều khiển. H? sơ b? nh?n d?ng, ngư?i dùng có th? chia s? cùng m?t máy tính mà không c?n can thi?p v?i các c?u h?nh c?a bài phát bi?u.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? c?u h?nh nhận dạng tiếng nói, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306899Làm th? nào đ? s? d?ng c?u h?nh nhận dạng tiếng nói trong Windows XP

Kh?c ph?c s? c?

Ph?n này mô t? cách kh?c ph?c s? c? có th? x?y ra v?i nh?n d?ng ti?ng nói.

Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? bài phát bi?u công nh?n v?n đ?

N?u không có âm thanh đư?c phát hi?n sau khi b?n ki?m tra h? th?ng, m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau đây có th? là đúng:
 • Micro t?t. Micro m?t s? có m?t đi?u khi?n bên ngoài cho muting. H?y ch?c ch?n r?ng các muting b? t?t.
 • M?c micro đ?u vào đư?c đ?t quá th?p. Đ? thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t này, h?y nh?p vào các nhận dạng tiếng nói tab, b?m vào C?u h?nh micrô, và sau đó làm theo hư?ng d?n trong thu?t s? Micrô đ? thi?t l?p m?c đ? đ?u vào.
 • Micro không có th? đư?c ch?n là thi?t b? đ?u vào hi?n t?i. Đ? thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t này, h?y nh?p vào các nhận dạng tiếng nói tab, và sau đó b?m vào Đ?u vào âm thanh đ? ch?c ch?n r?ng micro đư?c ch?n.
 • Các k?t n?i micro có th? không đư?c b?o đ?m. H?y ch?c ch?n r?ng dây Micro c?n nguyên v?n và không gián đo?n. Rút dây, và sau đó k?t n?i l?i chúng đ? đ?m b?o r?ng chúng phù h?p v?i snugly. Đi đ?n ph?n "Thi?t l?p m?t micro" cho thông tin b? sung k?t n?i.
 • Xem tài li?u ph?n c?ng c?a micro đ? thông tin đó là c? th? cho các nhà s?n xu?t. Thông tin này có th? bao g?m các hư?ng d?n đ? đ?m b?o r?ng các cạc âm thanh cho máy tính là ng?i và cài đ?t chuyên bi?t m?t cách chính xác, và r?ng các tr?nh đi?u khi?n chính xác có s?n.
 • Các bài phát bi?u công nh?n công c? có th? b? h?ng. Đ? ki?m tra, chuy?n sang m?t công c? bài phát bi?u khác nhau n?u b?n có m?t. Đi đ?n ph?n "Thay đ?i bài phát bi?u công nh?n công c?" đ? bi?t thêm thông tin. N?u các công c? khác đang làm vi?c m?t cách chính xác, cài đ?t chuyên bi?t l?i các công c? c? th? t? ngu?n g?c. N?u không có đ?ng cơ làm vi?c m?t cách chính xác, cài đ?t chuyên bi?t l?i đ?ng bài phát bi?u công nh?n t? các ngu?n g?c ho?c CD.

Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? text-to-speech

N?u b?n không th? nghe các bài phát bi?u sau khi b?n ki?m tra máy tính, m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau đây có th? là đúng:
 • Âm lư?ng loa không b?t lên, ho?c b? t?t. M?t s? ngư?i nói có các đi?u khi?n bên ngoài cho kh?i lư?ng và muting. H?y ch?c ch?n r?ng kh?i lư?ng đư?c b?t lên đ? r?ng muting b? t?t.
 • Các di?n gi? có th? không đư?c ch?n là thi?t b? ra hi?n nay. Đ? thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t này, h?y nh?p vào các Text-to-Speech tab, và sau đó b?m vào Đ?u ra âm thanh đ? đ?m b?o r?ng các di?n gi? đ? đư?c ch?n.
 • Các di?n gi? có th? không đư?c k?t n?i chính xác. Xem tài li?u ph?n c?ng loa cho bi?t thêm thông tin. H?y ch?c ch?n r?ng các cạc âm thanh cho máy tính là ng?i và cài đ?t chuyên bi?t m?t cách chính xác, và r?ng các tr?nh đi?u khi?n chính xác có s?n. Đi đ?n ph?n "Thi?t l?p loa" cho thông tin b? sung k?t n?i.
 • Text-to-speech đ?ng cơ có th? b? h?ng. Đ? ki?m tra, chuy?n sang m?t công c? ki?m. Đi đ?n ph?n "Thay đ?i bài phát bi?u công nh?n công c?" đ? bi?t thêm thông tin. N?u m?t bài phát bi?u công c? đang làm vi?c m?t cách chính xác, cài đ?t chuyên bi?t l?i các công c? c? th? phát bi?u t? ngu?n g?c. N?u không có đ?ng cơ làm vi?c m?t cách chính xác, cài đ?t chuyên bi?t l?i đ?ng bài phát bi?u công nh?n t? các ngu?n g?c ho?c CD.

N?u b?n có kinh nghi?m gi?m hi?u su?t máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t nhận dạng tiếng nói

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t nh?n d?ng ti?ng nói, hi?u su?t máy tính c?a b?n có th? đư?c gi?m. nhận dạng tiếng nói yêu c?u b? nh? máy tính và có th? ?nh hư?ng đ?n hi?u su?t máy tính c?a b?n. Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • T?m th?i h?y b? nh?n d?ng ti?ng nói như m?t b?n ghi d?ch v? văn b?n khi b?n không s? d?ng nó. Đi đ?n ph?n "Làm th? nào đ? lo?i b? nh?n d?ng gi?ng nói" đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? lo?i b? nh?n d?ng ti?ng nói như m?t b?n ghi d?ch v? văn b?n.

  Lưu ? N?u b?n xoá nh?n d?ng ti?ng nói như m?t b?n ghi d?ch v? văn b?n, nó không c?n là m?t b?n ghi d?ch v? văn b?n có s?n và nó ngăn c?n t?i vào b? nh?. Tuy nhiên, nó s? không b? xóa kh?i máy tính c?a b?n và b?n có th? thêm m?t l?n n?a sau đó.
 • Nâng c?p b? vi x? l? máy tính c?a b?n.
 • Thêm RAM.

Làm th? nào đ? s? d?ng nh?n d?ng ti?ng nói

Đ?i v?i thông tin chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng nh?n d?ng ti?ng nói c?a Microsoft, b?m vào Tr? giúp trên các Ngôn ng? thanh.

Nh?ng thông tin c?p nh?t m?i nh?t v? bài phát bi?u công nh?n phát tri?n t?i Microsoft, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/Speech/
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng bài phát bi?u trong Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306901Làm th? nào đ? s? d?ng nh?n d?ng ti?ng nói trong Windows XP
306899 Làm th? nào đ? s? d?ng c?u h?nh nhận dạng tiếng nói trong Windows XP
306902 Làm th? nào đ? s? d?ng text-to-speech trong Windows XP
306993 Làm th? nào đ? s? d?ng thanh ngôn ng? trong Windows XP
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
278927WD2002: Ph?n 1: công nh?n ngôn ng? và ch? vi?t tay câu h?i thư?ng g?p

Làm th? nào đ? lo?i b? nh?n d?ng ti?ng nói

N?u b?n xoá nh?n d?ng ti?ng nói, nó s? không b? xóa kh?i máy tính c?a b?n. Thay vào đó, nh?n d?ng ti?ng nói không c?n có s?n như là m?t b?n ghi d?ch v? văn b?n và nó ngăn c?n t?i vào b? nh?. B?n có th? thêm m?t l?n n?a sau đó.

Lưu ? Đ? lo?i b? các bài phát bi?u công nh?n công c? t? đ?a c?ng c?a b?n, h?y th?c hi?n theo các hư?ng d?n trong các chương tr?nh mà nó đư?c cài đ?t chuyên bi?t v?i, ho?c s? d?ng các Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh công c?.

Đ? lo?i b? nh?n d?ng ti?ng nói như m?t b?n ghi d?ch v? văn b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Lo?i ki?m soát intl.cpl trong các M? h?p, và sau đó nh?n ENTER. C?a s? tùy ch?n ngôn ng? và khu v?c đư?c hi?n th?.
 3. Trên các Ngôn ng? tab, b?m vào Thông tin chi ti?t theo b?n ghi d?ch v? văn b?n và ngôn ng? nh?p.
 4. Theo cài đ?t chuyên bi?t b?n ghi d?ch v?, b?m vào nhận dạng tiếng nói dư?i ngôn ng? mà b?n đang s? d?ng, và sau đó nh?p vào Lo?i b?.

BƯ?C TI?P THEO

N?u nh?ng phương pháp này không giúp b?n cài đ?t chuyên bi?t nh?n d?ng ti?ng nói, b?n có th? mu?n h?i ai đó b?n bi?t đ? đư?c giúp đ?. B?n c?ng có th? s? d?ng web site b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? t?m ra gi?i pháp khác. M?t s? b?n ghi d?ch v? web site b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng cung c?p bao g?m:
 • tra c?u cơ s? ki?n th?c: tra c?u h? tr? k? thu?t thông tin và các công c? t? giúp cho s?n ph?m c?a Microsoft.
 • Trung tâm gi?i pháp: Xem câu h?i thư?ng g?p dành riêng cho s?n ph?m và h? tr? n?i b?t.
 • Các tùy ch?n h? tr? khác: S? d?ng các web site đ? đ?t m?t câu h?i, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng c?a Microsoft ho?c cung c?p thông tin ph?n h?i.
N?u b?n ti?p t?c có câu h?i sau khi b?n s? d?ng các Web site c?a Microsoft ho?c n?u b?n không th? t?m th?y m?t gi?i pháp trên web site b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft, b?m vào liên k?t sau đây đ? liên h? v?i h? tr?:
http://support.Microsoft.com/contactus

Thu?c tính

ID c?a bài: 306537 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbenv kbhowtomaster kbmt KB306537 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 306537

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com