ASP.T?ng quan v? đi?u khi?n máy ch? NET

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 306459 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này đ? c?p đ?n Microsoft sau.NET Khuôn kh? không gian tên thư vi?n l?p:
 • System.web.UI.HtmlControls.HtmlControl
 • System.web.UI.WebControls.WebControl
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này cung c?p m?t gi?i thi?u v? ASP.NET máy ch? đi?u khi?n.

Cho thêm ASP.NET overviews, tham kh?o như sau Bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft:
305140 THÔNG TIN: ASP.L? tr?nh NET

THÔNG TIN THÊM

ASP.NET trang khuôn kh? bao g?m m?t s? built-in đi?u khi?n máy ch? đư?c thi?t k? đ? cung c?p m?t b? c?u trúc chương tr?nh mô h?nh cho web site. Các đi?u khi?n này cung c?p các tính năng sau đây:
 • Qu?n l? nhà nư?c t? đ?ng.
 • Đơn gi?n truy c?p vào các giá tr? đ?i tư?ng mà không c?n ph?i s? d?ng các yêu c?u đ?i tư?ng.
 • Kh? năng ph?n ?ng v?i các s? ki?n trong phía máy ch? m? đ? t?o ra các ?ng d?ng t?t hơn có c?u trúc.
 • Phương pháp ph? bi?n đ? xây d?ng giao di?n ngư?i dùng cho Web các trang.
 • Đ?u ra là t? đ?ng tùy ch?nh d?a trên các kh? năng c?a tr?nh duy?t.
Thêm vào các đi?u khi?n đư?c xây d?ng trong, ASP.NET trang khuôn kh? này c?ng cung c?p kh? năng t?o ngư?i dùng ki?m soát và tu? ch?nh đi?u khi?n. Ngư?i s? d?ng ki?m soát và đi?u khi?n chuyên bi?t có th? nâng cao và m? r?ng hi?n có đi?u khi?n đ? xây d?ng m?t giao di?n ngư?i dùng phong phú hơn nhi?u.

Đi?u khi?n máy ch? HTML

Đi?u khi?n máy ch? HTML là Ngôn ng? đánh d?u ki?m siêu văn b?n (HTML) các y?u t? bao g?m m?t runat = máy ch? thu?c tính. Đi?u khi?n máy ch? HTML có cùng m?t m? HTML đ?u ra và các tính ch?t tương t? như Th? HTML tương ?ng c?a h?. Ngoài ra, máy ch? HTML đi?u khi?n cung c?p qu?n l? nhà nư?c t? đ?ng và các s? ki?n phía máy ch?. HTML máy ch? đi?u khi?n cung c?p nh?ng ưu đi?m sau:
 • H? ph?c v? HTML ki?m soát b?n đ? 1-1 v?i c?a h? Th? HTML tương ?ng.
 • Khi ASP.NET ?ng d?ng đư?c biên so?n, h? ph?c v? HTML ki?m soát v?i các runat = máy ch? thu?c tính đư?c biên d?ch vào h?i đ?ng.
 • H?u h?t đi?u khi?n bao g?m m?t OnServerEvent cho s? ki?n này thư?ng đư?c s? d?ng cho s? ki?m soát. Ví d?, các<input type="button">ki?m soát có m?t s? ki?n OnServerClick .
 • Các Th? HTML không đư?c th?c hi?n dư?i d?ng HTML c? th? đi?u khi?n máy ch? v?n c?n có th? đư?c dùng v? phía máy ch?; Tuy nhiên, h? đư?c b? sung đ? l?p ráp như HtmlGenericControl.
 • Khi ASP.NET trang reposted, đi?u khi?n máy ch? HTML gi? giá tr? c?a h?.
L?p cơ s? System.Web.UI.HtmlControls.HtmlControl ch?a m?i thu?c tính ph? bi?n. HTML máy ch? đi?u khi?n l?y đư?c t? l?p này.

S? d?ng m?t đi?u khi?n máy ch? HTML, s? d?ng cú pháp sau đây (mà s? d?ng ki?m soát HtmlInputText ví d?):
<input type="text" value="hello world" runat=server />
				
Cho bi?t thêm thông tin v? cá nhân đi?u khi?n máy ch? HTML đư?c có s?n trong ASP.NET, đ? c?p đ?n m?t các sau đây là web site Microsoft:
HtmlAnchor ki?m soát

HtmlButton ki?m soát

HtmlForm ki?m soát

HtmlImage ki?m soát

HtmlInputButton ki?m soát

HtmlInputCheckBox ki?m soát

HtmlInputFile ki?m soát

HtmlInputHidden ki?m soát

HtmlInputImage ki?m soát

HtmlInputRadioButton ki?m soát

HtmlInputText ki?m soát

HtmlSelect ki?m soát

HtmlTable ki?m soát

HtmlTableCell ki?m soát

HtmlTableCell ki?m soát

HtmlTextArea ki?m soát

Đi?u khi?n Máy ch? Web

Web đi?u khi?n là r?t tương t? như các đi?u khi?n máy ch? HTML như nút ch?n m?t, h?psiêu liên k?t, ngo?i tr? r?ng Web đi?u khi?n có m?t b? tiêu chu?n hóa các b?t đ?ng s?n tên. Đi?u khi?n Máy ch? Web cung c?p nh?ng ưu đi?m sau:
 • Làm cho nó d? dàng hơn cho các nhà s?n xu?t và phát tri?n đ? xây d?ng công c? ho?c các ?ng d?ng t? đ?ng t?o ra ngư?i dùng giao di?n.
 • Đơn gi?n hóa quá tr?nh c?a vi?c t?o ra các h?nh th?c Web tương tác, đó đ?i h?i ph?i có ít ki?n th?c v? cách đi?u khi?n HTML làm vi?c và th?c hi?n nhi?m v? s? d?ng chúng ít d? b? l?i.
L?p cơ s? System.Web.UI.WebControls.WebControl ch?a m?i thu?c tính ph? bi?n. H?u h?t các web site máy ch? đi?u khi?n l?y đư?c t? l?p này.

S? d?ng m?t đi?u khi?n Máy ch? Web, s? d?ng cú pháp sau đây (mà s? d?ng ki?m soát TextBox ví d?):
<asp:textbox text="hello world" runat=server />
				
Đi?u khi?n Máy ch? Web có th? đư?c chia thành b?n lo?i:

Cơ b?n Web đi?u khi?n

Cơ b?n Web đi?u khi?n cung c?p ch?c năng tương t? như HTML c?a h? máy ch? đi?u khi?n đ?i tác. Tuy nhiên, điều khiển Web cơ b?n bao g?m b? sung phương pháp, các s? ki?n và thu?c tính mà b?n có th? chương tr?nh.

Đ? bi?t thêm v? điều khiển Web cá nhân mà có s?n trong ASP.NET, đ? c?p đ?n m?t các sau đây là web site Microsoft:
nút ch?n m?t đi?u khi?n Máy ch? Web

Đi?u khi?n máy ch? hộp kiểm Web

Siêu liên k?t Web Server Control

Đi?u khi?n Máy ch? Web h?nh ?nh

Đi?u khi?n máy ch? ImageButton Web

Đi?u khi?n Máy ch? Web nh?n

Đi?u khi?n máy ch? LinkButton Web

Đi?u khi?n Máy ch? Web đen

Panel Web Server Control

Đi?u khi?n Máy ch? Web gi? ch?

RadioButton Web Server Control

Panel điều khiển Máy ch? Web

Đi?u khi?n máy ch? TableCell Web

Đi?u khi?n máy ch? TableRow Web

Đi?u khi?n máy ch? TextBox Web

Đi?u khi?n xác nh?n

Xác nh?n đi?u khi?n đư?c s? d?ng đ? xác nh?n các giá tr? đư?c nh?p vào các đi?u khi?n khác c?a trang. Th?c hi?n đi?u khi?n xác nh?n khách hàng bên xác nh?n, xác nh?n phía máy ch?, ho?c c? hai, tùy thu?c vào s? kh? năng c?a tr?nh duy?t khi trang đư?c hi?n th?. Đi?u khi?n xác nh?n cung c?p nh?ng ưu đi?m sau:
 • B?n có th? k?t h?p m?t ho?c nhi?u đi?u khi?n xác nh?n v?i m?i đi?u khi?n mà b?n mu?n xác nh?n.
 • Xác nh?n đư?c th?c hi?n khi các h?nh th?c trang là Đ? tr?nh.
 • B?n có th? ch? đ?nh l?p tr?nh cho dù xác nh?n nên t?n t?i, đó là h?u ích n?u b?n mu?n cung c?p m?t nút ch?n m?t h?y b? đ? cho ngư?i s? d?ng có th? thoát ra mà không c?n ph?i đi?n vào d? li?u h?p l? trong t?t c? các l?nh v?c.
 • Các đi?u khi?n xác nh?n t? đ?ng phát hi?n hay không xác nh?n nên đư?c th?c hi?n trên phía khách hàng ho?c h? ph?c v? bên.

  Lưu ? M?t xác nh?n phía khách hàng b?t l?i trư?c khi m?t ho?t đ?ng postback đư?c hoàn t?t. V? v?y, n?u b?n có s? k?t h?p c?a các đi?u khi?n phía khách hàng và phía máy ch? xác nh?n trên m?t trang duy nh?t, xác nh?n phía máy ch? s? đư?c preempted n?u m?t xác nh?n phía khách hàng không.
Cho bi?t thêm thông tin v? cá nhân xác nh?n đi?u khi?n mà có s?n trong ASP.NET, đ? c?p đ?n m?t các sau đây là web site Microsoft:
RequiredFieldValidator ki?m soát

RangeValidator ki?m soát

CompareValidator ki?m soát

RegularExpressionValidator ki?m soát

CustomValidator ki?m soát

ValidationSummary ki?m soát

Danh sách đi?u khi?n

Danh sách đi?u khi?n là đ?c bi?t đi?u khi?n Máy ch? Web h? tr? gi?i h?n trên vào b? sưu t?p. B?n có th? s? d?ng danh sách đi?u khi?n đ? hi?n th? hàng c?a d? li?u trong m?t đ?nh d?ng tùy ch?nh, giao. T?t c? danh sách đi?u khi?n v?ch tr?n tính ch?t DataSourceDataMember đư?c s? d?ng liên k?t v?i các b? sưu t?p.

Danh sách đi?u khi?n có th? liên k?t ch? v?i các b? sưu t?p h? tr? giao di?n IEnumerable, ICollectionho?c IListSource . Ví d?, m?t Microsoft Visual C#.NET m?u trang xu?t hi?n như sau:
<%@ Page Language="C#" %>
<script runat="server">
Public void Page_Load()
{
	String[] myStringArray = new String[] {"one","two","three"};
	rptr.DataSource = myStringArray;
	rptr.DataBind();
}
</script>
<html>
<body>
<asp:repeater id=rptr runat="server">
	<itemtemplate><%# Container.DataItem %><br></itemtemplate>
</asp:repeater>
</body>
</html>
				
M?t Microsoft Visual Basic.NET m?u trang xu?t hi?n như sau:
<%@ Page Language="vb" %>
<script runat="server">
public sub Page_Load()
  	Dim myStringArray as String()
  	myStringArray = new String() {"one","two","three"}
  	rptr.DataSource = myStringArray
  	rptr.DataBind()
end sub
</script>
<html>
<body>
	<asp:repeater id=rptr runat="server">
  		<itemtemplate><%# Container.DataItem %><br></itemtemplate>
	</asp:repeater>
</body>
</html>
				
Đ?u ra s? xu?t hi?n như sau:
m?t trong nh?ng
hai
ba
Cho bi?t thêm thông tin v? cá nhân danh sách đi?u khi?n đư?c có s?n trong ASP.NET, đ? c?p đ?n m?t các sau đây là web site Microsoft:
Đi?u khi?n máy ch? ListBox Web

Đi?u khi?n máy ch? CheckBoxList Web

Đi?u khi?n RadioButtonList Web Server

L?p l?i đi?u khi?n Máy ch? Web

Đi?u khi?n Máy ch? Web dataList

Đi?u khi?n DataGrid Web Server

Đi?u khi?n máy ch? Dropdowns Web

Đi?u khi?n phong phú

Thêm vào các đi?u khi?n trư?c, ASP.NET trang khuôn kh? cung c?p m?t đi?u khi?n vài, nhi?m v? c? th? đư?c g?i là đi?u khi?n phong phú. Đi?u khi?n giàu có đư?c xây d?ng v?i nhi?u ph?n t? HTML và ch?a các ch?c năng phong phú. Ví d? v? đi?u khi?n phong phú là l?ch ki?m soát và đi?u khi?n AdRotator .

Đ? bi?t thêm thông tin v? cá nhân giàu đi?u khi?n mà có s?n trong ASP.NET, đ? c?p đ?n các web site Microsoft sau đây các trang web:
Đi?u khi?n máy ch? AdRotator Web

L?ch Web Server Control

Đi?u khi?n máy ch? XML Web

Đi?u khi?n ngư?i dùng

Thông thư?ng, b?n có th? mu?n tái s? d?ng giao di?n ngư?i dùng c?a b?n m?u Web mà không ph?i vi?t b?t k? m? thêm. ASP.NET cho phép b?n làm đi?u này b?ng chuy?n đ?i các h?nh th?c Web vào ngư?i s? d?ng đi?u khi?n. Đi?u khi?n ngư?i dùng, có nh?ng .ascx t?p tin m? r?ng, có th? đư?c s? d?ng nhi?u l?n trong v?ng m?t web site duy nh?t H?nh th?c.

Đ? chuy?n đ?i m?t m?u Web thành m?t đi?u khi?n ngư?i dùng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Lo?i b? t?t c?<html>,<head>,<body>và<form>Tags.</form></body></head></html>
 2. N?u ch? th? @ Trang xu?t hi?n trong trang, thay đ?i nó đ? @ Ki?m soát.
 3. Bao g?m m?t thu?c tính className trong ch? th? @ Ki?m soát đ? đi?u khi?n ngư?i dùng đư?c g? m?nh m? khi b?n nhanh chóng nó.
 4. Đ?t t?p đ? đ?t tên tin mô t? cho s? ki?m soát, và thay đ?i các ph?n m? r?ng t?p t? .aspx đ? .ascx.
Đ? bi?t thêm thông tin v? ngư?i dùng đi?u khi?n, h?y tham kh?o các ch? đ? sau trong Microsoft.NET Framework Kit phát tri?n ph?n m?m (SDK) tài li?u:
Web h?nh th?c đi?u khi?n ngư?i dùng

đi?u khi?n chuyên bi?t

Thêm vào đi?u đư?c xây d?ng trong Web khi?n, ASP.NET c?ng cho phép b?n t?o đi?u khi?n chuyên bi?t riêng c?a b?n. Nó có th? h?u ích đ? phát tri?n các đi?u khi?n chuyên bi?t N?u b?n đang ph?i ngửa mặt m?t trong nh?ng k?ch b?n:
 • B?n c?n ph?i k?t h?p các ch?c năng c?a hai ho?c nhi?u hơn Built-in Web đi?u khi?n.
 • B?n c?n ph?i m? r?ng các ch?c năng c?a m?t built-in ki?m soát.
 • B?n c?n m?t đi?u khi?n hoàn toàn khác nhau hơn b?t k? các đi?u khi?n hi?n đang t?n t?i.
Đ? bi?t thêm thông tin v? phát tri?n đi?u khi?n chuyên bi?t, h?y tham kh?o các ch? đ? sau trong các.NET Framework SDK tài li?u:
Phát tri?n ASP.Đi?u khi?n máy ch? NET

Đang phát tri?n Custom đi?u khi?n: Key Concepts

Phát tri?n m?t đi?u khi?n t?ng h?p

Thu?c tính

ID c?a bài: 306459 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft ASP.NET 1.1
 • Microsoft ASP.NET 1.0
T? khóa: 
kbarttyperoadmap kbdatabinding kbinfo kbservercontrols kbvalidation kbwebforms kbmt KB306459 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 306459

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com