Làm th? nào đ? s? d?ng các t?p tin và thu?t s? thi?t đ?t chuy?n b?ng cách s? d?ng Windows XP CD-ROM

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 306186 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? cách s? d?ng thu?t s? chuy?n thi?t đ?t và t?p tin b?ng cách s? d?ng Microsoft Windows XP CD-ROM.B?n có th? s? d?ng các t?p tin và thu?t s? chuy?n thi?t đ?t chuy?n thi?t đ?t t? m?t máy tính khác. Đi?u này bao g?m các thi?t đ?t đư?c cá nhân hoá cho Microsoft Internet Explorer và Microsoft Outlook Express, c?ng như máy tính đ? bàn, hi?n th?, và thi?t l?p k?t n?i quay s?.

Làm th? nào đ? s? d?ng các t?p tin và thu?t s? thi?t đ?t chuy?n b?ng cách s? d?ng Microsoft Windows XP CD-ROM

S? d?ng thu?t s? chuy?n thi?t đ?t và t?p tin b?ng cách s? d?ng Microsoft Windows XP CD-ROM, l?n đ?u tiên hoàn t?t các bư?c trong ph?n "Thu th?p các t?p và thi?t đ?t t? the tính c?" c?a bài vi?t này, và sau đó hoàn thành các bư?c trong ph?n "Chuy?n the t?p và thi?t đ?t đ? the New Computer" c?a bài vi?t này.

Thu th?p t?p và thi?t đ?t t? máy tính c?

 1. Kh?i đ?ng thu?t s? chuy?n thi?t đ?t và t?p trên máy tính mà t? đó b?n mu?n thu th?p t?p và thi?t đ?t:
  1. Đưa đ?a CD Windows XP vào ? đ?a CD-ROM hay DVD-ROM.
  2. Nh?p chu?t ph?i B?t đ?u, b?m Khám phá, và sau đó m? c?p Support\Tools trên đ?a CD Windows XP.
  3. Nh?p đúp vào t?p tin Fastwiz.exe đ? b?t đ?u thu?t s? chuy?n thi?t đ?t và t?p.
 2. Nh?p vào Ti?p theo.
 3. Nh?p vào Máy tính c?, sau đó b?m Ti?p theo.
 4. Nh?p vào các phương pháp chuy?n như?ng mà b?n mu?n s? d?ng, ví d?, ? đ?a m?m ho?c phương ti?n lưu đ?ng khác, sau đó b?m Ti?p theo.
 5. Trên các B?n mu?n chuy?n là g?? màn h?nh, b?m vào các l?a ch?n mà b?n mu?n chuy?n giao, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.

  LƯU ?: Khi b?n th?c hi?n m?t s? l?a ch?n, m?t b?n tóm t?t c?a các m?t hàng đư?c chuy?n giao s? xu?t hi?n trong các D?a trên l?a ch?n hi?n t?i c?a b?n, các m?c sau đây s? đư?c chuy?n giao danh sách. B?n có th? s? d?ng danh sách này đ? ki?m ch?ng r?ng thi?t đ?t hay t?p tin mà b?n mu?n s? đư?c chuy?n giao.
 6. Thu?t s? thu th?p t?p và thi?t đ?t c?a b?n. N?u b?n đ? ch?n ? đ?a m?m ho?c phương ti?n lưu đ?ng khác trong bư?c 3, b?n đư?c nh?c nh? đ? đưa phương ti?n truy?n thông (đ?a m?m, ho?c phương ti?n lưu đ?ng khác) và b?m Ok.
 7. Nh?p vào K?t thúc.

Chuy?n t?p và thi?t đ?t vào máy tính m?i

 1. Đăng nh?p vào máy tính d?a trên Windows XP như là ngư?i dùng mu?n khôi ph?c l?i thi?t đ?t cho.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, đi?m đ?n Công c? h? th?ng, sau đó b?m T?p và thi?t đ?t chuy?n thu?t s?.
 3. Nh?p vào Ti?p theo.
 4. Trên các Nh?ng máy tính là đi?u này màn h?nh, b?m vào Máy tính m?i, sau đó b?m Ti?p theo.
 5. Nh?p vào Tôi không c?n đ?a thu?t s?. Tôi đ? đ? thu th?p t?p và thi?t đ?t c?a tôi t? máy tính c? c?a tôi, sau đó b?m Ti?p theo.
 6. Trên các T?p và thi?t đ?t ? đâu? màn h?nh, b?m vào cùng m?t chuy?n phương pháp b?n trư?c đó đ? ch?n. Ví d?, ? đ?a m?m ho?c phương ti?n lưu đ?ng khác.

  LƯU ?: N?u b?n Click vào Khác (ví d?, m?t ? đ?a lưu đ?ng hay ? đ?a m?ng), duy?t đ?n ho?c g? v? trí có ch?a thu th?p t?p và thi?t đ?t.
 7. Nh?p vào Ti?p theo. N?u b?n đ? ch?n ? đ?a m?m ho?c phương ti?n lưu đ?ng khác, b?n s? đư?c nh?c đưa đ?a 1 và sau đó nh?p vào Ok.
 8. Nh?p vào K?t thúc.
 9. Khi b?n nh?n đư?c thông báo sau đây, h?y nh?p vào Có:
  B?n c?n ph?i đăng xu?t đ? thay đ?i có hi?u l?c. B?n có mu?n đăng xu?t ngay không?
 10. Đăng nh?p vào máy tính đ? áp d?ng thi?t đ?t chuy?n giao.Khắc phục sự cố

M?t s? cài đ?t có th? không đư?c khôi ph?c máy tính c?a b?n d?a trên Windows XP. N?u máy tính mà t? đó các t?p và thi?t đ?t đ? đư?c chuy?n giao bao g?m cài đ?t cho thi?t b? không s?n dùng trên, ho?c không tương thích v?i Windows XP, các thi?t đ?t này s? không đư?c chuy?n giao. Danh sách các t?p tin ho?c thư m?c không th? đư?c khôi ph?c vào v? trí ban đ?u c?a h? xu?t hi?n trên các Hoàn t?t thu?t s? thi?t đ?t truy?n t?p và màn h?nh c?a thu?t s? chuy?n thi?t đ?t và t?p.

Danh sách sau đây bao g?m các lo?i m?t hàng mà có th? không đư?c chuy?n:
 • T?p tr?nh đi?u khi?n bên th? ba cho các thi?t b? không đư?c cài đ?t trên máy tính d?a trên Windows XP.
 • Máy in m?ng mà không ph?i là có s?n trên máy tính d?a trên Windows XP.


Thu?c tính

ID c?a bài: 306186 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbui kbmt KB306186 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:306186

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com