ID c?a bi: 306126 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Bai vit nay m ta cach cai t va s dung tinh nng Chia se Kt ni Internet trong Microsoft Windows XP. Vi Chia se Kt ni Internet, ban co th s dung may tinh c ni mang chia se kt ni n vi Internet.

Cach s dung Chia se Kt ni Internet

s dung Chia se Kt ni Internet chia se kt ni Internet cua ban, may chu phai co mt b iu hp mang c cu hinh kt ni mang ni b, va mt b iu hp mang hoc modem c cu hinh kt ni vi Internet.

Trn may chu

Trn may chu, hay lam theo cac bc sau chia se kt ni Internet:
 1. ng nhp vao may tinh chu vi t cach Quan tri vin hoc vi t cach Chu nhn.
 2. Bm Bt u, ri bm Pa-nen iu khin.
 3. Bm Kt ni Mang va Internet.
 4. Bm Kt ni Mang.
 5. Bm chut phai vao kt ni ban s dung kt ni vi Internet. Vi du, nu ban mun kt ni vi Internet bng cach s dung modem, hay bm chut phai vao kt ni ban mun thc hin di Quay s.
 6. Bm Thuc tinh.
 7. Bm tabNng cao.
 8. Trong Chia se Kt ni Internet, hay chon hp kim Cho php ngi dng khc trong mang kt ni thng qua kt ni Internet cua my tnh ny.
 9. Nu ban ang chia se kt ni Internet quay s, hay chon hp kim Thit lp mt kt ni quay s bt ki khi no mt my tnh trong mang cua ti inh truy nhp Internet nu ban mun cho phep may tinh cua minh t ng kt ni vi Internet.
 10. Bm OK. Ban nhn c thng bao sau:
  Khi Chia se Kt ni Internet co hiu lc, b iu hp mang LAN cua ban se c t dung
  ia chi IP 192.168.0.1. May tinh cua ban co th mt kha nng kt ni vi may tinh khac trong
  mang cua ban mang cua ban. Nu nhng may tinh khac nay co ia chi IP tinh, ban nn t chung
  nhn ia chi IP t ng. Ban co chc ban mun cho phep
  Chia se Kt ni Internet khng?
 11. Bm Co.
Kt ni vi Internet a c chia se ti cac may tinh khac trn mang cuc b (LAN). B iu hp mang a kt ni vi mang ni b (LAN) c cu hinh vi ia chi IP tinh la 192.168.0.1 va mt na mang la 255.255.255.0

xem video v cach cu hinh may chu cho Chia se Kt ni Internet , hay bm vao nut Chay (
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
nut Chay
) trn trinh xem Windows Media Player sau:Chu y xem video nay, may tinh cua ban phai c cai t Windows Media Player 7.0 hoc phin ban mi hn.

bit thm thng tin v cach co c Windows Media Player phin ban 7.1, bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
299321 M ta va kha nng sn co cua Windows Media Player 7.1

Trn may khach

kt ni vi Internet bng cach s dung kt ni c chia se, ban phai xac nhn cu hinh IP b iu hp mang LAN, va sau o cu hinh may khach. xac nhn cu hinh IP b iu hp mang LAN, hay lam theo cac bc sau:
 1. ng nhp vao may tinh chu vi t cach Quan tri vin hoc vi t cach Chu nhn.
 2. Bm Bt u, ri bm Pa-nen iu khin.
 3. Bm Kt ni Mang va Internet.
 4. Bm Kt ni Mang.
 5. Bm chut phai Kt ni Mang cuc b, sau o bm Cac c tinh.
 6. Bm vao tab Chung, bm Giao thc Internet (TCP/IP) trong danh sach Kt ni ny dng cc khoan muc sau, ri bm Thuc tinh.
 7. Trong hp thoai Thuc tinh Giao thc Internet (TCP/IP), bm T ng nhn ia chi IP (nu no cha c chon), ri bm OK.

  Chu y Ban cung co th gan ia chi IP tinh trong pham vi t 192.168.0.2 ti 192.168.0.254. Vi du, ban co th gan ia chi IP tinh, mt na mang va cng ni mc inh sau:
    ia chi IP   192.168.0.2
    Mt na mang   255.255.255.0
    Cng ni Mc inh 192.168.0.1
  					
 8. Trong hp thoai Thuc tinh Kt ni Ni mang, bm OK.
 9. ong Pa-nen iu khin.
xem video v cach cu hinh may chu cho Chia se Kt ni Internet , hay bm vao nut Chay (
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
nut Chay
) trn trinh xem Windows Media Player sau:Chu y xem video nay, may tinh cua ban phai c cai t Windows Media Player 7.0 hoc phin ban mi hn.

bit thm thng tin v cach co c Windows Media Player phin ban 7.1, bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
299321 M ta va kha nng sn co cua Windows Media Player 7.1
cu hinh may khach s dung kt ni Internet c chia se, hay lam theo cac bc sau:
 1. Bm Bt u, ri bm Pa-nen iu khin.
 2. Bm Kt ni Mang va Internet.
 3. Bm Tuy chon Internet.
 4. Trong hp thoaiThuc tinh H thng, bm tab Khi phuc H thng.
 5. Bm nut Thit lp.

  Thut si Kt ni Mi khi ng.
 6. Trn trang Chao mng ban n vi Thut si Kt ni Mi, bm Tip theo.
 7. Bm Kt ni vi Internet, sau o bm Tip theo.
 8. Bm Thit lp thu cng kt ni cua ti ri bm Tip theo.
 9. Bm Kt ni s dung kt ni bng thng rng lun c bt, sau o bm Tip theo.
 10. Trn trang ang hoan thanh Thut si Kt ni Mi, bm Kt thuc.
 11. ong Pa-nen iu khin.
Khi ban khi ng Microsoft Internet Explorer, may khach se c kt ni vi Internet bng cach s dung kt ni Internet c chia se cua may chu.

xem video v cach cu hinh may khach cho Chia se Kt ni Internet , hay bm vao nut Chay (
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
nut Chay
) trn trinh xem Windows Media Player sau:Chu y xem video nay, may tinh cua ban phai c cai t Windows Media Player 7.0 hoc phin ban mi hn.

bit thm thng tin v cach co c Windows Media Player phin ban 7.1, bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
299321 M ta va kha nng sn co cua Windows Media Player 7.1

Kh?c ph?c s? c?

Khi ban bt Chia se Kt ni Internet trn may chu, b iu hp mang LAN cua may chu t ng c gan ia chi IP la 192.168.0.1. Do o, mt trong cac tinh hung sau y co th xay ra:
 • Xung t ia chi IP
  Mi may tinh trn mang LAN phai co mt ia chi IP duy nht. Nu hai may tinh tr ln co cung mt ia chi IP, xung t IP xay ra, va mt trong cac b iu hp mang tt cho n khi xung t c giai quyt. giai quyt xung t, hay cu hinh may khach t ng nhn ia chi IP, hoc gan cho may khach mt ia chi IP duy nht.
 • Mt kt ni mang
  Nu mang cua ban c cu hinh trong dai ia chi IP khac nhau so vi vic dung Chia se Kt ni Internet, ban se mt kt ni mang vi may chu. giai quyt s c, hay cu hinh cac may khach t ng nhn ia chi IP, hoc gan cho mi may khach mt ia chi IP duy nht trong pham vi t 192.168.0.2 ti 192.168.0.254.


Tham kh?o

bit thm thng tin v Chia se Kt ni Internet, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
234815 M ta v Chia se Kt ni Internet
308021 Tai nguyn khc phuc s c Chia se Kt ni Internet trong Windows XP
308006 Khc phuc s c Chia se Kt ni Internet trong Windows XP
310563 M ta v Chia se Kt ni Internet trong Windows XP

Thu?c tnh

ID c?a bi: 306126 - L?n xem xt sau cng: 04 Thang Bay 2013 - Xem xt l?i: 7.0
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? kha:
kbhowto kbenv kbarttypeshowme kberrmsg kbhowtomaster kbtshoot KB306126

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com