Raksta ID: 306084 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.

Lai turpin?tu sa?emt sist?mas Windows dro??bas atjaunin?jumus, p?rliecinieties, vai dator? darbojas sist?ma Windows XP ar 3. servisa pakotni (SP3). Lai ieg?tu papildinform?ciju, skatiet ?o Microsoft t?mek?a lapu: Da??m sist?mas Windows versij?m tiek p?rtraukts atbalsts

Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? ir aprakst?ts, k? izmantot sist?mas atjauno?anas r?ku, lai dator? atgrieztu iepriek??jo st?vokli. Sist?mas atjauno?anas r?ks ?nofotograf?? iz??iro?i svar?gus sist?mas failus, k? ar? da?us programmu failus un re?istra iestat?jumus un ?o inform?ciju saglab? k? atjauno?anas punktus. Ja dators nedarbojas pareizi, varat izmantot ?os atjauno?anas punktus, lai atgrieztu sist?mu Windows XP iepriek??j? st?vokl?, kad dators darboj?s pareizi. Tie var ar? main?t skriptus, pake?failus un citus izpild?mu failu veidus dator?.

?is raksts ir paredz?ts gan ies?c?jiem, gan vid?j? l?me?a datorlietot?jiem.

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?me. Sist?mas atjauno?ana neietekm? personiskos failus, piem?ram, e-pasta zi?ojumus, dokumentus vai fotoatt?lus. Varat atjaunot tikai tos izdz?stos failus, kuriem esat izveidojis dubl?jumus.

Papildindorm?cija

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Piez?me. Lai veiktu sist?mas atjauno?anu, j?piesak?s sist?m? Windows k? administratoram. Ja ?is dators ir da?a no t?kla, iesp?jams, b?s j?l?dz pal?dz?ba sist?mas administratoram.

Lai p?rliecin?tos, ka esat pieteicies sist?m? Windows k? administrators, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed


 1. Atveriet dialoglodzi?u Date and Time (Datums un laiks).
  1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam uz Izpild?t.
  2. Dialoglodzi?? Izpild??ana ierakstiet ??du komandu un p?c tam noklik??iniet uz Labi:
   timedate.cpl  (??s darb?bas ekr?nuz??mums ir pieejams t?l?k).

   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   ??s darb?bas ekr?nuz??mums
 2. Izmantojiet vienu no atbilsto?aj?m darb?b?m atkar?b? no rezult?ta.
  • Ja tiek par?d?ts dialoglodzi?? Datuma un laika rekviz?ti, j?s jau esat pieteicies k? administrators. Noklik??iniet uz Atcelt, lai aizv?rtu dialoglodzi?u Datuma un laikarekviz?ti. (??s darb?bas ekr?nuz??mums ir pieejams t?l?k).

   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   ??s darb?bas ekr?nuz??mums
  • Ja tiek par?d?ts t?l?k nor?d?tais zi?ojums, j?s neesat pieteicies dator? k? administrators. (??s darb?bas ekr?nuz??mums ir pieejams t?l?k).

   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   ??s darb?bas ekr?nuz??mums
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

K? izmantot sist?mas atjauno?anu, lai atjaunotu sist?mu Windows XP iepriek??j? st?vokl?

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Lai izmantotu sist?mas atjauno?anu un atjaunotu sist?mu Windows XP iepriek??j? st?vokl?, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Piesakieties sist?m? Windows k? administrators.
 2. Noklik??iniet uz Start (S?kt), nor?diet uz All Programs (Visas programmas), Accessories (Piederumi), System Tools (Sist?mas r?ki) un p?c tam noklik??iniet uz System Restore (Sist?mas atjauno?ana). (??s darb?bas ekr?nuz??mums ir pieejams t?l?k).

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ??s darb?bas ekr?nuz??mums
 3. Noklik??inot lap? Esiet sveicin?ts sist?mas atjauno?an?! atlasiet opciju Atjaunot datoru iepriek??j? st?vokl?, p?c tam noklik??iniet uz T?l?k. (??s darb?bas ekr?nuz??mums ir pieejams t?l?k).

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ??s darb?bas ekr?nuz??mums
 4. Lap? Select a Restore Point (Atjauno?anas punkta atlas??ana) noklik??iniet uz visnesen?k? sist?mas atjauno?anas punkta sarakst? On this list, click a restore point (?aj? sarakst? noklik??iniet uz atjauno?anas punktu) un p?c tam noklik??iniet uz Next (T?l?k).
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2683283
  Piez?me. Var tikt par?d?ts sist?mas atjauno?anas zi?ojums, kur? nor?d?tas konfigur?cijas izmai?as, kuras veiks sist?mas atjauno?anas r?ks. Noklik??iniet uz OK (Labi). (??s darb?bas ekr?nuz??mums ir pieejams t?l?k).

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ??s darb?bas ekr?nuz??mums
 5. Lap? Confirm Restore Point Selection (Atjauno?anas punkta atlases apstiprin??ana) noklik??iniet uz Next (T?l?k). Sist?mas atjauno?anas r?ks atjauno iepriek??jo Windows XP konfigur?ciju un p?c tam restart? datoru.
 6. Piesakieties dator? k? administrators. P?c tam sist?mas atjauno?anas lap? Atjauno?ana pabeigta noklik??iniet uz Labi. (??s darb?bas ekr?nuz??mums ir pieejams t?l?k).

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ??s darb?bas ekr?nuz??mums
Ja esat veiksm?gi atjaunojis datoru iepriek??j? st?vokl? un dators darbojas, k? paredz?ts, esat pabeidzis visas darb?bas.


Ja atjauno?anas process tika pabeigts veiksm?gi, ta?u dators nedarbojas, k? paredz?ts, atveriet sada?u ?K? atsaukt sist?mas atjauno?anu p?c sist?mas atjauno?anas veik?anas?. Ja tiek par?d?ts k??das zi?ojums un atjauno?anas process netiek pabeigts vai nevarat palaist sist?mas atjauno?anu, atveriet sada?u ?N?kam?s darb?bas?.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

K? atsaukt sist?mas atjauno?anu p?c sist?mas atjauno?anas veik?anas

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Iesp?jams, nejau?i atjaunoj?t sist?mu Windows XP iepriek??j? konfigur?cij?, kuru nev?laties izmantot. Lai atsauktu atjauno?anu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Piesakieties sist?m? Windows k? administrators.
 2. Noklik??iniet uz Start (S?kt), nor?diet uz All Programs (Visas programmas), Accessories (Piederumi), System Tools (Sist?mas r?ki) un p?c tam noklik??iniet uz System Restore (Sist?mas atjauno?ana). (??s darb?bas ekr?nuz??mums ir pieejams t?l?k).

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ??s darb?bas ekr?nuz??mums
 3. Lap? Esiet sveicin?ts sist?mas atjauno?an?! noklik??iniet, lai atlas?tu opciju Atsaukt p?d?jo atjauno?anu un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2683283
  Piez?me. Var tikt par?d?ts sist?mas atjauno?anas zi?ojums, kur? nor?d?tas konfigur?cijas izmai?as, kuras veiks sist?mas atjauno?anas r?ks. Noklik??iniet uz Labi. (??s darb?bas ekr?nuz??mums ir pieejams t?l?k).

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ??s darb?bas ekr?nuz??mums
 4. Log? Confirm Restoration Undo (Atjauno?anas atsauk?anas apstiprin??ana) noklik??iniet uz Next (T?l?k). Izmantojot sist?mas r?ku, tiek atjaunota s?kotn?j? Windows XP konfigur?cija un p?c tam tiek restart?ts dators.
 5. Piesakieties dator? k? administrators. Tiek par?d?ts sist?mas atjauno?anas r?ka logs Undo Complete (Atsauk?ana pabeigta). (??s darb?bas ekr?nuz??mums ir pieejams t?l?k).

  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ??s darb?bas ekr?nuz??mums
 6. Noklik??iniet uz OK (Labi). Tagad varat palaist sist?mas atjauno?anu v?lreiz no cita atjauno?anas punkta.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

N?KAM?S DARB?BAS

Ja probl?ma netika nov?rsta, izmantojot ??s metodes, varat izmantot Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu sniedz?ju vietni, lai uzzin?tu par citiem j?su probl?mas risin?jumiem. Pakalpojumi, kas tiek nodro?in?ti Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu sniedz?ju vietn?s, ietver t?l?k nor?d?to.
 • Mekl??ana zin??anu b?z?: mekl?jiet Microsoft produktu tehnisk? atbalsta inform?ciju un pa?pal?dz?bas r?kus.
 • Risin?jumu centri: skatiet bie?i uzdotos jaut?jumus un aktu?l?ko atbalsta inform?ciju noteiktam produktam.
 • Citas atbalsta iesp?jas: izmantojiet t?mekli, lai uzdotu jaut?jumu, sazin?tos ar Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu sniedz?jiem vai sniegtu atsauksmes.
Ja joproj?m past?v probl?mas, varat sazin?ties ar atbalsta dienestu:

Uzzi?as

Lai sa?emtu papildinform?ciju par darb?b?m, kas j?veic, ja sist?mas atjauno?anas r?ks sist?m? Windows XP netiek start?ts, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
304449 K? start?t sist?mas atjauno?anas r?ku, izmantojot Windows XP komandu uzvednes dro?? re??ma opciju
Lai ieg?tu papildinform?ciju par sist?mas atjauno?anu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt).
 2. Noklik??iniet uz Help and Support (Pal?dz?ba un atbalsts).
 3. Lodzi?? Mekl?t ierakstiet system restore un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.

Rekviz?ti

Raksta ID: 306084 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2014. gada 25. marts - P?rskat??ana: 6.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbenv kbhowtomaster kbcip KB306084

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com