Straipsnio ID: 306084 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.

Jei norite toliau gauti sistemai ?Windows? skirtus saugos naujinimus, ?sitikinkite, kad naudojat?s ?Windows XP? su 3 pakeitim? paketu (SP3). Daugiau informacijos pateikiama ?iame ?Microsoft? tinklalapyje: Nutraukiamas kai kuri? ?Windows? versij? palaikymas

I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

?iame straipsnyje apib?dinama, kaip naudojant sistemos atk?rimo ?rank? atkurti ankstesn? kompiuterio b?sen?. Sistemos atk?rimas sukuria kritini? sistemos fail?, kai kuri? program? fail? ir registro parametr? momentin? kopij?, tuomet i?saugo ?i? informacij? kaip atk?rimo ta?kus. Jei j?s? kompiuteris veikia netinkamai, atk?rimo ta?kus galite naudoti nor?dami gr??inti ankstesn? ?Windows XP? b?sen?, kai kompiuteris veik? tinkamai. Be to, ?is ?rankis pakei?ia j?s? kompiuteryje esan?ius scenarijus, paketinius failus ir kitos r??ies vykdomuosius failus.

?is straipsnis skirtas pradedantiems ir ?gudusiems kompiuterio vartotojams.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastaba Sistemos atk?rimas nedaro poveikio asmeniniams failams, pavyzd?iui, el. lai?kams, dokumentams ar nuotraukoms. Panaikintus failus gal?site atkurti tik tuo atveju, jei b?site suk?r? atsargines ?i? fail? kopijas.

Daugiau informacijos

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastaba Nor?dami atlikti sistemos atk?rim?, ? ?Windows? turite b?ti ??j? administratoriaus teis?mis. Jei kompiuteris priklauso tinklui, gali b?ti, kad reik?s pra?yti sistemos administratoriaus pagalbos.

Nor?dami patikrinti, ar ? ?Windows? esate ??j? kaip administratorius, atlikite toliau pateikiamus veiksmus.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed


 1. Atidarykite dialogo lang? Data ir laikas.
  1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
  2. ?veskite toliau nurodyt? komand? dialogo lange Vykdyti, tada spustel?kite Gerai:
   timedate.cpl  (?io veiksmo ekrano kopija pateikta toliau).

   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   ?iam veiksmui skirta ekrano kopija
 2. Atlikite reikiamus veiksmus atsi?velgdami ? rezultatus.
  • Jei parodomas dialogo langas Datos ir laiko ypatyb?s, jau esate ??j? administratoriaus teis?mis. Spustel?kite At?aukti , kad u?darytum?te dialogo lang? Datos ir laikoypatyb?s. (Toliau pateikiama ?iam veiksmui skirta ekrano kopija).

   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   ?iam veiksmui skirta ekrano kopija
  • Jei gaunate toliau pateikiam? prane?im?, nesate prisijung?s administratoriaus teis?mis. (Toliau pateikiama ?iam veiksmui skirta ekrano kopija).

   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   ?iam veiksmui skirta ekrano kopija
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Kaip naudojantis sistemos atk?rimu atkurti ankstesn? ?Windows XP? b?sen?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Nor?dami ankstesn? ?Windows XP? b?sen? atkurti naudodamiesi sistemos atk?rimu, atlikite toliau pateikiamus veiksmus.
 1. ?eikite ? sistem? ?Windows? administratoriaus teis?mis.
 2. Spustel?kite Prad?ti, pasirinkite Visos programos, Priedai, tada ? Sistemos ?rankiai, spustel?kite Sistemos atk?rimas. (Toliau pateikiama ?iam veiksmui skirta ekrano kopija).

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?iam veiksmui skirta ekrano kopija
 3. Puslapyje Sveiki! ?ia sistemos atk?rimas spustel?dami pa?ym?kite parinkt? Atkurti ankstesn? kompiuterio b?sen?, tada spustel?kite Pirmyn. (Toliau pateikiama ?iam veiksmui skirta ekrano kopija).

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?iam veiksmui skirta ekrano kopija
 4. Puslapyje Pasirinkite atk?rimo ta?k?, s?ra?e ?iame s?ra?e spustel?kite atk?rimo ta?k? spustel?kite v?liausiai sukurt? sistemos atk?rimo ta?k?, tada spustel?kite Pirmyn.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2683283
  Pastaba Gali b?ti rodomas sistemos atk?rimo prane?imas, kuriame i?vardyti konfig?racijos pakeitimai ? jie bus atlikti atkuriant sistem?. Spustel?kite Gerai. (Toliau pateikiama ?iam veiksmui skirta ekrano kopija).

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?iam veiksmui skirta ekrano kopija
 5. Puslapyje Patvirtinkite atk?rimo ta?ko pasirinkim? spustel?kite Pirmyn. Sistemos atk?rimo ?rankis atkurs ankstesn? ?Windows XP? konfig?racij? ir paleis kompiuter? i? naujo.
 6. ?eikite kaip kompiuterio administratorius. Tada sistemos atk?rimo puslapyje Atk?rimas baigtas spustel?kite Gerai. (Toliau pateikiama ?iam veiksmui skirta ekrano kopija).

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?iam veiksmui skirta ekrano kopija
Jei s?kmingai atk?r?te ankstesn? kompiuterio b?sen? ir kompiuteris veikia taip, kaip tik?jot?s, darbas baigtas.


Jei atk?rimo procesas atliktas s?kmingai, ta?iau kompiuteris vis tiek veikia ne taip, kaip tik?jot?s, pereikite prie skyriaus ?Kaip anuliuoti atkurt? sistemos b?sen? atlikus sistemos atk?rim??. Jei rodomas klaidos prane?imas ir atk?rimo procesas neu?baigtas arba jei negalite vykdyti sistemos atk?rimo, pereikite prie skyriaus ?Kiti veiksmai?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Kaip anuliuoti atkurt? sistemos b?sen? atlikus sistemos atk?rim?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Gali b?ti, kad nety?ia atk?r?te ankstesn? ?Windows XP? konfig?racij?, ta?iau to visai nenor?jote. Nor?dami anuliuoti atkurt? sistemos b?sen?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. ?eikite ? sistem? ?Windows? administratoriaus teis?mis.
 2. Spustel?kite Prad?ti, pasirinkite Visos programos, Priedai, tada ? Sistemos ?rankiai, spustel?kite Sistemos atk?rimas. (Toliau pateikiama ?iam veiksmui skirta ekrano kopija).

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?iam veiksmui skirta ekrano kopija
 3. Puslapyje Sveiki! ?ia sistemos atk?rimas spustel?dami pasirinkite parinkt? Anuliuoti paskutin? atk?rim?, tada spustel?kite Pirmyn.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2683283
  Pastaba Gali b?ti rodomas sistemos atk?rimo prane?imas, kuriame i?vardyti konfig?racijos pakeitimai ? jie bus atlikti atkuriant sistem?. Spustel?kite Gerai. (Toliau pateikiama ?iam veiksmui skirta ekrano kopija).

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?iam veiksmui skirta ekrano kopija
 4. Puslapyje Patvirtinkite atk?rimo anuliavim? spustel?kite Pirmyn. Sistemos atk?rimo ?rankis atkurs pradin? ?Windows XP? konfig?racij? ir paleis kompiuter? i? naujo.
 5. ?eikite kaip kompiuterio administratorius. Pasirodys sistemos atk?rimo ?rankio puslapis Anuliavimas baigtas. (Toliau pateikiama ?iam veiksmui skirta ekrano kopija).

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?iam veiksmui skirta ekrano kopija
 6. Spustel?kite Gerai. Dabar galite paleisti sistemos atk?rimo ?rank? naudodami kit? atk?rimo ta?k?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

KITI VEIKSMAI

Jei ?ie b?dai nepad?jo, problemos sprendimo galite ie?koti ?Microsoft? klient? pagalbos tarnyb? svetain?je. ?tai kelios paslaugos, kurios teikiamos ?Microsoft? klient? aptarnavimo tarnyb? svetain?je:
 • Ie?koma ?ini? baz?: ie?kokite ?Microsoft? produktams skirtos technin?s pagalbos informacijos ir savaranki?kos pagalbos priemoni?.
 • Sprendim? centrai: per?i?r?kite da?nai u?duodamus klausimus apie konkre?ius produktus ir svarbiausius atsakymus.
 • Kitos palaikymo parinktys: u?duokite klausim? internetu, kreipkit?s ? ?Microsoft? technin?s prie?i?ros tarnyb? arba pateikite atsiliepim?.
Jei vis tiek i?kyla problem?, galite susisiekti su palaikymo tarnyba:

Nuorodos

Papildomos informacijos apie veiksmus, kuriuos reikia atlikti, jei sistemoje ?Windows XP? nepaleid?iamas sistemos atk?rimo ?rankis, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
304449 Kaip paleisti sistemos atk?rimo ?rank? naudojant saugiojo re?imo parinkt? ?Windows XP? komand? eilut?je
Daugiau informacijos apie sistemos atk?rim? galite gauti atlik? ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti.
 2. Spustel?kite ?inynas ir palaikymas.
 3. ?veskite sistemos atk?rimas ? ie?kos lauk?, tada paspauskite ?Enter?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 306084 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. kovo 25 d. - Per?i?ra: 7.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Rakta?od?iai: 
kbenv kbhowtomaster kbcip KB306084

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com