Làm th? nào đ? thi?t l?p m?t k?t n?i cáp tr?c ti?p gi?a hai máy tính trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 305621 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

M?t k?t n?i cáp tr?c ti?p là m?t liên k?t gi?a input/output c?ng (I/O) c?a hai máy tính b?ng cách s? d?ng m?t cáp duy nh?t thay v? m?t modem ho?c thi?t b? khác interfacing. Trong h?u h?t trư?ng h?p, b?n th?c hi?n m?t k?t n?i cáp tr?c ti?p b?ng cáp null modem. B?n có th? s? d?ng m?t k?t n?i cáp tr?c ti?p đ? chuy?n thông tin gi?a các máy tính đ? trao đ?i t?p tin, truy c?p vào tài nguyên và như v?y.

Đ? th?c hi?n m?t k?t n?i cáp tr?c ti?p

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t K?t n?i m?ng.
 2. Dư?i Tác v? m?ng, b?m T?o k?t n?i m?i, sau đó b?m Ti?p theo.
 3. Nh?p vào Thi?t l?p k?t n?i chuyên sâu, sau đó b?m Ti?p theo.
 4. Nh?p vào K?t n?i tr?c ti?p t?i máy tính khác, và nh?p vào Ti?p theo.
 5. Ch?n vai tr? máy này s? chơi trong giao ti?p. N?u máy tính này có thông tin mà b?n c?n đ? truy c?p, h?y nh?p vào Máy ch? lưu tr?. N?u máy tính này s? truy nh?p thông tin t? máy tính khác, h?y nh?p vào Khách m?i.

Đ? thi?t l?p máy ch?

 1. B?m vào thi?t b? k?t n?i b?n mu?n s? d?ng cho k?t n?i này (m?t song song ho?c c?ng n?i ti?p ho?c m?t c?ng h?ng ngo?i), và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 2. C?p quy?n truy c?p cho ngư?i dùng nh?ng ngư?i đư?c phép k?t n?i b?ng cách ch?n h?p ki?m thích h?p và b?m Ti?p theo.
 3. Nh?p vào K?t thúc đ? k?t thúc ti?n tr?nh c?u h?nh.

Đ? thi?t l?p máy tính khách

 1. G? tên đ? xác đ?nh các k?t n?i này và b?m Ti?p theo.
 2. B?m vào thi?t b? k?t n?i b?n mu?n s? d?ng cho k?t n?i này (m?t song song ho?c c?ng n?i ti?p ho?c m?t c?ng h?ng ngo?i), và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 3. Quy?t đ?nh cho dù k?t n?i này s? có s?n cho t?t c? ngư?i dùng (Click vào C?a b?t k? ai s? d?ng), ho?c ch? cho b?n (Click vào Ch? s? d?ng c?a tôi), sau đó b?m Ti?p theo.
 4. Nh?p vào K?t thúc đ? k?t thúc quá tr?nh thi?t l?p.

Khắc phục sự cố

 • Đ? t?o k?t n?i tr?c ti?p m?ng ho?t đ?ng như m?t máy ch?, b?n ph?i đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? ho?c là thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr?. K?t n?i tr?c ti?p m?ng khách không yêu c?u ngư?i qu?n tr? c?p quy?n.
 • N?u b?n ch? đ?nh k?t n?i c?a b?n như m?t máy ch? khi b?n t?o ra nó, k?t n?i s? xu?t hi?n như K?t n?i đ?n trong c?p k?t n?i m?ng.
 • B?n có th? t?o nhi?u k?t n?i tr?c ti?p b?ng cách sao chép chúng trong c?p k?t n?i m?ng. Sau đó, b?n có th? đ?i tên các k?t n?i và s?a đ?i các thi?t đ?t k?t n?i. B?ng cách đó, b?n có th? d? dàng t?o ra các k?t n?i khác nhau đ? ch?a nhi?u c?ng, máy ch? lưu tr? máy tính, và như v?y.
 • K?t n?i có th? b? qua các yêu c?u xác th?c. Đi?u này là h?u ích cho các thi?t b? như máy tính c?m tay. B?n ph?i c?u h?nh thi?t đ?t này trong k?t n?i đ?n máy ch? lưu tr?.
 • N?u b?n t?o m?t k?t n?i tr?c ti?p b?ng cách s? d?ng m?t cáp (RS-232 C) n?i ti?p, c?ng b?n ch?n trong thu?t s? k?t n?i m?i đư?c kích ho?t cho các k?t n?i s? d?ng null modem.
 • N?u b?n đang đăng nh?p vào máy tính như ngư?i qu?n tr? ho?c thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? khi b?n t?o m?t k?t n?i tr?c ti?p, b?n nh?n th?y m?t danh sách các thi?t b? k?t n?i đ? l?a ch?n mà bao g?m t?t c? các c?ng song song cho máy tính, c?ng h?ng ngo?i đang đư?c cài đ?t và kích ho?t và c?ng COM. N?u b?n đ? đăng nh?p như là m?t ngư?i s? d?ng nh?ng ngư?i không ph?i là m?t thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? và b?n t?o m?t k?t n?i tr?c ti?p, danh sách các thi?t b? bao g?m các c?ng song song cho máy tính, c?ng h?ng ngo?i đang đư?c cài đ?t và kích ho?t, và ch? các c?ng COM đư?c c?u h?nh v?i null modem. N?u b?n c?n ph?i s? d?ng m?t c?ng COM cho k?t n?i tr?c ti?p, h?y yêu c?u ngư?i qu?n tr? h? th?ng đ? c?u h?nh m?t trong c?ng COM trên máy tính c?a b?n v?i m?t null modem b?ng cách s? d?ng công c? đi?n tho?i và Modem tùy ch?n trong b?ng đi?u khi?n.THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
295940 Tùy ch?n đ? ch?n c?ng COM không ph?i là hi?n nay khi b?n thi?t l?p m?t k?t n?i cáp tr?c ti?p

Thu?c tính

ID c?a bài: 305621 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB305621 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:305621

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com