Làm th? nào đ? c?u h?nh k?t n?i VPN vào m?ng doanh nghi?p c?a b?n trong Windows XP Professional

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 305550 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? cách c?u h?nh m?t m?ng riêng ?o (VPN) k?t n?i vào m?ng công ty c?a b?n trong Microsoft Windows XP Professional. K?t n?i VPN là m?t k?t n?i dùng m?ng c? tư nhân và công c?ng đ? t?o ra m?t k?t n?i m?ng.

Giao th?c đi?m-đi?m Tunneling (PPTP) ho?c l?p hai đư?ng h?m Protocol (L2TP) t? đ?ng đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n d?a trên Windows XP. Nh?ng giao th?c này giúp cung c?p b?o m?t khi b?n truy nh?p tài nguyên trên m?ng b?ng cách k?t n?i t?i h? ph?c v? truy nh?p t? xa thông qua Internet ho?c m?ng khác. Lo?i k?t n?i đư?c g?i là m?t k?t n?i VPN.

Làm th? nào đ? t?o m?t k?t n?i VPN m?i

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, b?m M?ng và các k?t n?i Internet, sau đó b?m K?t n?i m?ng.
 2. Nh?p vào T?o k?t n?i m?i, sau đó b?m Ti?p theo.
 3. Nh?p vào K?t n?i t?i m?ng t?i nơi làm vi?c c?a tôi, sau đó b?m Ti?p theo.
 4. Nh?p vào K?t n?i m?ng riêng ?o, sau đó b?m Ti?p theo.
 5. G? tên mô t? cho công ty c?a b?n, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 6. Nh?p vào Không quay s? k?t n?i kh?i đ?u, sau đó b?m Ti?p theo.
 7. G? tên máy ch? ho?c đ?a ch? IP c?a máy tính mà b?n đang k?t n?i, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 8. S? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
  • Nh?p vào C?a b?t k? ai s? d?ng N?u b?n mu?n chia s? k?t n?i v?i t?t c? ngư?i dùng.
  • Nh?p vào Ch? s? d?ng c?a tôi N?u b?n không mu?n chia s? k?t n?i.
 9. Nh?p vào Ti?p theo, sau đó b?m K?t thúc.
Chú ý Phương pháp này ho?t đ?ng khi b?n k?t n?i v?i ch? Internet.

Làm th? nào đ? s?a đ?i các k?t n?i quay s? hi?n có

B?n có th? s?a đ?i m?t s? các tham s? trong k?t n?i quay s? c?a b?n đ? thành công k?t n?i Internet. Đ? th?c hi?n các thay đ?i, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đ? m? k?t n?i hi?n có, nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, b?m M?ng và các k?t n?i Internet, sau đó b?m K?t n?i m?ng.
 2. Nh?p vào k?t n?i và b?m Thay đ?i thi?t đ?t c?a k?t n?i này.
  • Trên các T?ng quát tab, b?n có th? thay đ?i tên máy ch? ho?c đ?a ch? IP.
  • Trên các Kết nối mạng tab, b?n có th? thay đ?i lo?i giao th?c an toàn.
  • Trên các Nâng cao tab, b?n có th? b?t ch?y b?o v? tư?ng l?a k?t n?i Internet đ? ngăn ch?n truy c?p vào máy tính c?a b?n t? Internet.

   Đ? làm đi?u này, ch?n các B?o v? máy tính và m?ng c?a tôi b?ng cách h?n ch? và ngăn ch?n truy nh?p t?i máy tính này t? Internet h?p ki?m.

   Chú ý Khi b?n cho phép b?o v? tư?ng l?a k?t n?i Internet đ? ngăn ch?n truy c?p vào máy tính t? Internet, b?n c?ng có th? t?o ra v?n đ? v?i k?t n?i máy ch? c?a b?n. Sau khi b?n cho phép b?o v? tư?ng l?a k?t n?i Internet, h?y ki?m ch?ng r?ng k?t n?i đ?n máy ch? c?a b?n v?n đang làm vi?c.

   Tư?ng l?a đư?c thi?t k? đ? giúp b?o v? máy tính c?a b?n t? cu?c t?n công b?i ngư?i s? d?ng đ?c h?i, ho?c b?ng các ph?n m?m đ?c h?i như vi-rút mà s? d?ng không đư?c yêu c?u đ?n m?ng lư?i giao thông đ? t?n công các máy tính c?a b?n. N?u k?t n?i đ?n máy ch? c?a b?n đang làm vi?c và b?n quy?t đ?nh đ? vô hi?u hoá tư?ng l?a c?a b?n, b?n ph?i ng?t k?t n?i máy tính c?a b?n t? t?t c? các m?ng, trong đó có Internet.

Thu?c tính

ID c?a bài: 305550 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbnetwork kbmt KB305550 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:305550

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com