Kako da konfiguri?ete VPN vezu ka va?oj korporativnoj mre?i u Windows XP Professionalu

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 305550 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

U ovom ?lanku je obja?njeno kako da konfiguri?ete virtuelnu privatnu mre?nu vezu (virtual private network (VPN)) ka va?oj korporativnoj mre?i u Microsoft Windows XP Professionalu. VPN veza predstavlja vezu koja koristi i privatne i javne mre?e da bi se uspustavila mre?na konekcija.

Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP), kao i Layer Two Tunneling Protocol (L2TP) su automatski instalirani na Windows XP ra?unaru. Ovi protokoli poma?u u pru?anju sigurnosti kada pristupate resursima na mre?i povezivanjem na remote access server koriste?i Internet ili neku drugu mre?u. Ova vrsta povezivanja poznata je kao VPN konekcija.

Kako da napravite novu VPN vezu

 1. Kliknite na Start, kliknite na Control Panel, kliknite na Network and Internet Connections, a onda kliknite na Network Connections.
 2. Kliknite na Create a new connection, a onda kliknite na Next.
 3. Kliknite na Connect to the network at my workplace, a onda kliknite na Next.
 4. Kliknite na Virtual Private Network connection, a onda kliknite na Next.
 5. Upi?ite opisno ime va?eg preduze?a, a onda kliknite na Next.
 6. Kliknite na Do not dial the initial connection, a onda kliknite nak Next.
 7. Upi?ite host name ili IP adresu ra?unara na koji se povezujete, a onda kliknite na Next.
 8. Koristite jedan od slede?a dva metoda:
  • Kliknite na Anyone's use ako ?elite dad elite vezu sa svim korisnicima.
  • Kliknite na My use only ako ne ?elite dad elite vezu.
 9. Kliknite na Next, a onda kliknite na Finish.
Napomena Ovaj metod radi samo onda kada set povezani na Internet.

Kako modifikovati postoje?u dial-up vezu

Mo?da ?ete morati da menjate neke parametre na va?oj dial-up vezi kako biste se uspe?no povezali na Internet. Pratite selede?e uputstvo da biste napravili te izmene:
 1. Otvorite postoje?u vezu, kliknite na Start, kliknite na Control Panel, kliknite na Network and Internet Connections, a onda kliknite na Network Connections.
 2. Kliknite na konekciju, a onda kliknite na Change settings of this connection.
  • Na kartici General, mo?ete promeniti ime servera ili IP adresu.
  • Na kartici Networking, mo?ete promeniti tip sigurnosnog protokola.
  • Na kartici Advanced, mo?ete uklju?iti za?titu Internet Connection Firewall kako biste spre?ili pristup na va? ra?unar sa Interneta.

   Da biste to uradili, izaberite opciju Protect my computer and network by limiting and preventing access to this computer from the Internet .

   Napomena Kada uklju?ite za?titu Internet Connection Firewall kako biste spre?ili pristup na va? ra?unar sa Interneta, mogu se javiti problemi sa vezom sa va?im serverom. Nakon ?to uklju?ite za?titu Internet Connection Firewall, proverite da li vezasa va?im serverom i dalje radi.

   Firewall je dizajniran tako da za?titi va? ra?unar od napada zlonamernih korisnika ili zlonamernih programa kao ?to su virusi koji koriste netra?eni dolaze?i mre?ni saobra?aj (unsolicited incoming network traffic) da bi napali va? ra?unar. Ako veza ka va?em serveru radi i vi odlu?ite da isklju?ite firewall, morate prekinuti veze va?eg ra?unara sa svim mre?ama uklju?uju?i i Internet.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 305550 - Poslednji pregled: 15. jul 2006. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbhowtomaster kbnetwork KB305550

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com