Làm th? nào đ? thêm thành ph?n và các chương tr?nh cho m?t máy tính trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 305548 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? thêm các chương tr?nh và c?u ph?n c?a Windows đ? Windows XP trên máy tính c?a b?n.

Công c? thêm/lo?i b? chương tr?nh giúp qu?n l? các chương tr?nh trên máy tính c?a b?n. Công c? này cho phép b?n đ? thêm chương tr?nh m?i, ho?c đ? thay đ?i ho?c xoá m?t chương tr?nh hi?n có.

Ngoài ra, b?n có th? s? d?ng công c? thêm/lo?i b? chương tr?nh đ? thêm các thành ph?n Windows XP mà b?n đ? không ch?n khi b?n th?c hi?n cài đ?t chuyên bi?t ban đ?u c?a Windows XP, ví d?, m?ng tùy ch?n ho?c b?n ghi d?ch v? m?c ch? d?n t?p tin.

Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t c?u ph?n c?a Windows

 1. kí nh?p vào máy tính như ngư?i qu?n tr?.

  Lưu ?: B?n ph?i kí nh?p vào máy tính như ngư?i qu?n tr? ho?c thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên đ? hoàn t?t th? t?c này.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.
 3. Trong Panel điều khiển, b?m đúp vào thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 4. Nh?p vào Thêm/lo?i b? c?u ph?n c?a Windows.

  Thu?t s? c?u ph?n Windows B?t đ?u và xu?t hi?n màn h?nh c?u ph?n c?a Windows. Các thành ph?n có s?n là:
  • Các ph? ki?n và ti?n ích
  • b?n ghi d?ch v? Fax
  • b?n ghi d?ch v? m?c ch? d?n
  • Internet Explorer
  • b?n ghi d?ch v? thông tin Internet (IIS)
  • Qu?n l? và giám sát công c?
  • Hàng đ?i tin thư thoại
  • MSN Explorer
  • b?n ghi d?ch v? m?ng
  • b?n ghi d?ch v? in và t?p tin m?ng khác
  • C?p Nh?t g?c gi?y ch?ng nh?n
  Lưu ?: Internet Information Services (IIS) và hàng đ?i tin thư thoại không đư?c bao g?m trong Windows XP Home Edition. H? có s?n ch? trong Windows XP Professional.
 5. B?n có th? ho?c b?m đ? ch?n ho?c b?m đ? b? ch?n m?i hộp kiểm đ? thêm ho?c lo?i b? m?t c?u ph?n.

  Lưu ?: M?t h?p bóng m? có ngh?a là ch? m?t ph?n c?a các thành ph?n có th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
 6. Đ? quan sát nh?ng g? đư?c bao g?m trong m?t c?u ph?n, b?m vào các thành ph?n, và sau đó b?m vào chi ti?t.

  Lưu ?: N?u nút ch?n m?t chi ti?t có s?n, các thành ph?n không có b?t k? subcomponents đư?c liên k?t v?i nó.
 7. Theo các ch? d?n trong thu?t s? c?u ph?n Windows.

  Lưu ?: M?t s? c?u ph?n c?a Windows ph?i đư?c c?u h?nh trư?c khi h? có th? đư?c s? d?ng. N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t ho?c nhi?u c?a các thành ph?n này, và b?n đ? không c?u h?nh chúng, và sau đó b?n nh?p vào Thêm/lo?i b? c?u ph?n Windows, m?t danh sách các thành ph?n mà b?n ph?i đ?t c?u h?nh s? xu?t hi?n. Đ? c?u h?nh m?t c?u ph?n, b?m c?u h?nh, và sau đó làm theo các hư?ng d?n trên màn h?nh. Đ? thêm m?t thành ph?n m?i, b?m vào thành ph?n, và sau đó làm theo các ch? d?n trong thu?t s? c?u ph?n Windows.

M?t ví d? v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n ghi d?ch v? FTP

Lưu ?: b?n ghi d?ch v? thông tin Internet, và b?n ghi d?ch v? FTP, không có s?n trên Windows XP Home Edition.
 1. kí nh?p vào máy tính như ngư?i qu?n tr?.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.
 3. B?m đúp vào thêm/lo?i b? chương tr?nh, và sau đó nh?p vào Thêm/lo?i b? c?u ph?n c?a Windows.
 4. Trong thu?t s? c?u ph?n Windows, trong danh sách thành ph?n , b?m vào b?n ghi d?ch v? thông tin Internet, và sau đó b?m vào chi ti?t.
 5. Trong hộp thoại Internet thông tin b?n ghi d?ch v? , b?m vào đ? ch?n hộp kiểm b?n ghi d?ch v? FTP n?u nó không đ? đư?c ch?n, và sau đó nh?p vào OK.
 6. Trong thu?t s? c?u ph?n Windows, h?y nh?p vào ti?p theo. Thu?t s? c?u ph?n Windows Hi?n th? màn h?nh c?u h?nh thành ph?n có m?t thanh trạng thái Hi?n th? s? ti?n b? c?a c?u h?nh.N?u b?n đư?c nh?c nh?p, đưa đ?a compact Windows XP vào ? CD-ROM.Thi?t l?p sao chép các t?p tin FTP b?n ghi d?ch v? và công c? đ? máy tính c?a b?n.
 7. Khi thi?t l?p là hoàn thành, hoàn t?t thu?t s? c?u ph?n Windows màn h?nh s? đư?c hi?n th?. B?m hoàn t?t đ? đóng thu?t s?.

Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t chương tr?nh t? m?t đ?a CD-ROM ho?c đĩa mềm

 1. kí nh?p vào máy tính như ngư?i qu?n tr?.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.
 3. B?m đúp vào thêm/lo?i b? chương tr?nh, và sau đó nh?p vào Thêm chương tr?nh m?i.
 4. Nh?p vào m?t trong hai đ?a compact hay đĩa mềm. Thông báo "cài đ?t chương tr?nh t? đ?a m?m" ho?c CD-ROM Wizard s? nh?c b?n đ? chèn đ?u tiên cài đ?t chuyên bi?t đĩa mềm ho?c CD-ROM c?a s?n ph?m.
 5. Đưa đĩa mềm ho?c đ?a CD-ROM, và sau đó nh?p vào ti?p theo. Khi thi?t l?p B?t đ?u, b?n ph?i tuân theo ch? d?n.
 6. Khi cài đ?t chuyên bi?t xong, h?y nh?p vào đóng đ? đóng c?a s? Add or Remove Programs.

  Lưu ?: Khi b?n s? d?ng công c? thêm/lo?i b? chương tr?nh, b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t ch? các chương tr?nh đư?c vi?t cho Windows d?a trên hệ điều hành.

Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t chương tr?nh t? m?t m?ng lư?i

 1. kí nh?p vào máy tính như ngư?i qu?n tr?.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Panel điều khiển.
 3. B?m đúp vào thêm/lo?i b? chương tr?nh, và sau đó nh?p vào Thêm chương tr?nh m?i.

  Lưu ?: N?u máy tính c?a b?n đư?c k?t n?i v?i m?t m?ng lư?i, các chương tr?nh mà b?n phép thêm đư?c hi?n th? ? dư?i cùng c?a màn h?nh. N?u người quản tr? mạng c?a b?n đ? t? ch?c chương tr?nh vào th? lo?i, b?n có th? c?n ph?i b?m vào m?t tùy ch?n khác nhau trong th? lo?i đ? xác đ?nh v? trí các chương tr?nh mà b?n mu?n thêm.
 4. B?m chương tr?nh mà b?n mu?n thêm, và sau đó b?m vào Thêm. Khi thi?t l?p B?t đ?u, b?n ph?i tuân theo ch? d?n.
 5. Khi cài đ?t chuyên bi?t xong, h?y nh?p vào đóng đ? đóng c?a s? Add or Remove Programs.

  Lưu ?: Khi b?n B?t đ?u m?t chương tr?nh ho?c c? g?ng đ? th?c hi?n m?t nhi?m v? trong m?t chương tr?nh, b?n có th? quan sát m?t hộp thoại cho th?y r?ng chương tr?nh này đang cài đ?t chuyên bi?t ho?c c?p nh?t Windows Installer. Hành vi này có th? x?y ra n?u qu?n tr? viên c?a b?n đ? thi?t l?p chương tr?nh đư?c cài đ?t chuyên bi?t theo cách này, n?u t?p chương tr?nh đ? b? xóa ho?c h?ng, ho?c n?u b?n đang c? g?ng s? d?ng m?t tính năng chương tr?nh đ? không đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong khi thi?t l?p. N?u chương tr?nh đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t t? đ?a CD-ROM, ho?c n?u b?n đang không k?t n?i m?ng, tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows có th? nh?c b?n n?p đ?a CD-ROM vào ổ đĩa CD-ROM. Khi Windows cài đ?t chuyên bi?t hoàn t?t, chương tr?nh ho?c các tính năng mà b?n đang c? g?ng s? d?ng B?t đ?u.

Thu?c tính

ID c?a bài: 305548 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Ba 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbenv kbhowtomaster kbmt KB305548 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 305548

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com