H? tr? kh? năng kh?i đ?ng t? m?t m?ng lư?i khu v?c lưu tr? (SAN)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 305547 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? đ? có m?t C?a s? máy ch? kh?i đ?ng t? m?t m?ng lư?i khu v?c lưu tr? (SAN).

THÔNG TIN THÊM

Microsoft h? tr? kh? năng kh?i đ?ng t? m?t m?ng lư?i khu v?c lưu tr? (SAN) n?u ngư?i bán hàng SAN h? tr? c?a h? kh?i đ?ng n?n t?ng ph?n c?ng đ?c bi?t m?t H? ph?c v? Windows. SAN và host bus adapter (HBA) ph?i đư?c c?u h?nh theo hư?ng d?n SAN c?a nhà cung c?p và các nhà bán SAN ph?i ho?t đ?ng như nh?ng đi?m chính c?a liên h? cho kh?i đ?ng liên quan đ?n các v?n đ?. Đi?u này yêu c?u t?n t?i b?i v? kh? năng kh?i đ?ng t? m?t SAN là c?c k? ph?c t?p, và các ngư?i bán hàng c?n ph?i h? tr? các c?u h?nh c? th?, b?i v? các nhà bán SAN cung c?p các SAN kh?i đ?ng đ? tuyên b?. Nó là quan tr?ng c?n lưu ? là thông tin đư?c bao g?m trong bài vi?t này không ph?i là d? đ?nh m?t danh sách bao g?m t?t c? các m?c đư?c yêu c?u đ? kh?i đ?ng t? m?t SAN. Các SAN nhà cung c?p ph?i cung c?p các bư?c c? th?, tr?nh đi?u khi?n, s?a đ?i ph?n v?ng và tài nguyên v? làm th? nào đ? làm cho ph?n c?ng c?a h? (h? th?ng lưu tr?, thi?t b? chuy?n m?ch, Host Bus Adapter» và do đó trên) làm vi?c đúng v?i nhau.

C?u h?nh

Các v?n đ? sau đây ph?i đư?c gi?i quy?t như v?y nhi?u máy tính có th? kh?i đ?ng thành công t? m?t SAN:
 • Đ? kh?i đ?ng máy tính nhi?u c?a m?t SAN, t?nh SAN ph?i ho?c là đư?c c?u h?nh trong m?t môi trư?ng chuy?n sang, ho?c nó ph?i đư?c g?n vào tr?c ti?p t? m?i máy ch? đ? m?t trong lưu tr? ph?-h? th?ng c?a kênh s?i c?ng. Vi?c s? d?ng các s?i kênh - Arbitrated Loop (FC-AL) không đư?c h? tr? khi kh?i đ?ng máy ch? multipe t? các SAN b?i v? nó không cho phép các máy ch? đư?c g?n li?n v?i SAN đ? đư?c đúng cách tách bi?t nhau. M?t môi trư?ng chuy?n sang cho phép các máy ch? đư?c tách bi?t nhau. Kh?i đ?ng, đ? m?t SAN v?i m?t topo Fiber Channel-Arbitrated Loop ch? đư?c h? tr? khi kh?i đ?ng máy ch? duy nh?t t? các SAN.

 • Ch? nhà ph?i có đ?c quy?n truy c?p vào đ?a đó là kh?i đ?ng t?. Không có máy ch? lưu tr? khác vào các SAN nên không th? phát hi?n ho?c có th? truy c?p vào cùng m?t đ?a h?p l?. Đi?u này có th? đư?c th?c hi?n b?ng cách s? d?ng m?t lo?i h?p l? Đơn v? s? (LUN) qu?n l? như LUN che, phân vùng hay m?t s? k?t h?p c?a nh?ng phương pháp này. LUN qu?n l? thông thư?ng đư?c c?u h?nh lúc chuy?n, lưu tr? h? th?ng con và/ho?c Host Bus Adapter (HBA) c?p và không n?m trong c?a s?. Windows cung c?p không có kh? năng đ? l?p b?n đ? LUNs.

 • Multi-Path ph?n m?m và nhi?u HBAs c?i thi?n cơ h?i c?a b?n ph?c h?i t? m?t s? th?t b?i c?a con đư?ng. M?c đích c?a vi?c có nhi?u HBAs trong m?t máy ch? lưu tr? duy nh?t là ph?i có s? th?a và thông lư?ng gia tăng (có th?). Tuy nhiên, N?u m?t l?i x?y ra và m?t đư?ng d?n đ?n các SAN b? m?t, có th? có m?t kho?ng th?i gian th?i gian mà các ? đ?a trên các SAN không có th? truy c?p. S? th?t b?i đư?ng d?n này có th? gây ra v?n đ? v?i h? ph?c v? Windows. Thay đ?i hành vi c?a ph?n m?m multi-path đáng k? gi?a các nhà cung c?p. Ki?m tra các c?a hàng c?a s? (trư?c đây là danh sách tính tương thích ph?n c?ng ho?c HCL) Lưu tr?/RAID h? th?ng đ? đ?m b?o r?ng tr?nh đi?u khi?n multi-path là trong c?a hàng c?a s? v?i h? th?ng lưu tr?. N?u b?n không th? t?m th?y ph?n m?m multi-path, liên h? c?a b?n SAN nhà bán.

  Đ? xem các c?a hàng lưu tr?/RAID, xin vui l?ng xem dư?i đây Web site c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/whdc/HCl/Default.mspx
 • N?u các máy ch? đư?c g?n vào m?t ph?n c?a m?t gi?i pháp c?m Windows 2000, b?n ph?i s? d?ng m?t HBA cho ti?n tr?nh kh?i đ?ng và m?t HBA riêng bi?t cho vi?c lưu tr? đư?c chia s?.
 • N?u các máy ch? đư?c g?n vào m?t ph?n c?a m?t gi?i pháp c?m Windows 2000 và đang s? d?ng tính năng I/O (MPIO) multipath c?a Microsoft, b?n c?n b?n HBAs.

Gi?i đáp th?c m?c

Ph?n này mô t? m?t s? v?n đ? mà có th? ngăn ch?n m?t c?a s? h? ph?c v? t? thành công kh? năng kh?i đ?ng t? m?t SAN:
 • M?t v?n đ? r?t ph? bi?n khi b?n c?u h?nh m?t SAN là nó có th? là máy ch? nhi?u có th? có quy?n truy c?p vào cùng m?t đ?a h?p l?. Đi?u này thư?ng x?y ra v? qu?n l? LUN phù h?p không làm vi?c. M?c đ?nh hành vi c?a Windows là đ? đính kèm và g?n k?t m?i đơn v? h?p l? mà nó phát hi?n khi tr?nh đi?u khi?n HBA t?i. N?u máy ch? nhi?u g?n k?t cùng m?t đ?a, t?p tin h? th?ng thi?t h?i có th? x?y ra. Đó là vào c?u h?nh c?a SAN đ? b?o đ?m r?ng ch? m?t trong nh?ng máy ch? có th? truy c?p m?t đ?a h?p l? c? th? t?i m?t th?i đi?m. Trong s? các tri?u ch?ng nhi?u máy ch? truy c?p vào cùng m?t đ?a h?p l? là:
  Qu?n l? đ?a hi?n th? cùng m?t đ?a h?p l? trên nhi?u máy ch?.Thông báo c?m và ch?y ph?n c?ng m?i này có th? x?y ra trên nhi?u máy ch? khi b?n thêm ho?c c?u h?nh m?t đ?a h?p l? m?i.Khi b?n c? g?ng truy c?p vào m?t đ?a h?p l? b?ng cách s? d?ng My Computer ho?c Windows Explorer, b?n có th? nh?n đư?c m?t "Access Denied", "thi?t b? không s?n sàng", ho?c thông báo l?i tương t? có th? ch? ra r?ng các máy ch? có quy?n truy c?p vào cùng m?t đ?a h?p l?.
 • Máy tính c?a b?n d?ng đáp ?ng (b? treo) ho?c đ? ph?n ?ng ch?m l?n. Đi?u này có th? cho th?y là m?t đ? tr? cao đ? t?p hoán trang, và đi?u này có th? đư?c kèm theo các s? ki?n trong đăng nh?p h? th?ng ch?ng h?n như:
  ID s? ki?n: 51
  S? ki?n lo?i: c?nh báo
  S? ki?n ngu?n: Đ?a
  Mô t?: M?t l?i đư?c phát hi?n trên thi?t b? \Device\Harddisk0\DR0 trong m?t ho?t đ?ng phân trang.

  ID s? ki?n: 11
  Ngu?n: % HBA_DRIVER_NAME %
  Mô t?: Tr?nh đi?u khi?n phát hi?n m?t l?i b? đi?u khi?n trên Device\ScsiPort0.

  ID s? ki?n: 9
  Ngu?n: % HBA_DRIVER_NAME %
  Mô t?: Các thi?t b?, \Device\ScsiPort0, không tr? l?i trong th?i gian ch? kho?ng th?i gian.
  N?u các thông đi?p l?i trư?c trong đăng nh?p h? th?ng, nó ch? ra r?ng Windows đ? c? g?ng đ? truy c?p vào m?t đ?a và đ? có m?t v?n đ?. N?u đ?a đư?c tham chi?u trên các SAN, nó có th? ch? ra m?t v?n đ? đ? tr?. N?u m?t s? ki?n ID 51 đư?c hi?n th?, đi?u này cho th?y r?ng ngư?i qu?n l? b? nh? đ? c? g?ng sao chép d? li?u đ?n ho?c t? b? nh? và đ? có m?t v?n đ?. M?t ch? báo c?a t?p hoán trang tr? v?n đ? là n?u máy ch? Windows có m?t th?t b?i h? th?ng, và m?t trong nh?ng các thông báo l?i sau đây đư?c hi?n th? trên m?t màn h?nh màu xanh:
  0X00000050 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA

  ho?c

  0X0000000A IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
  M?t ngh? quy?t có th? là đ? nơi t?p hoán trang trên ? đ?a c?ng c?a máy ch? lưu tr? đ?a phương. Windows c?n truy c?p đáng tin c?y đ? pagefile như d? li?u paged trong ho?c ra kh?i b? nh?. Có các đ?a phương t?p hoán trang đ? b?o đ?m máy ch? truy c?p không b? ?nh hư?ng b?i các thi?t b? và máy ch? trên SAN.

  Lưu ? N?u t?p hoán trang không ph?i là trên cùng m?t phân vùng như kh?i đ?ng phân vùng (thư?ng c:\Windows ho?c c:\WINNT), t?o ra m?t t?p tin Memory.dmp s? không x?y ra. M?t t?p tin Memory.dmp đư?c dùng đ? g? r?i Windows máy tính có m?t l?i d?ng. Thông tin v? cách c?u h?nh c?a b?n máy tính cho m?t crashdump, xem tr? giúp c?a Windows.
Có m?t s? cách đ? gi?i quy?t các v?n đ? trư?c. Các phương pháp đ?u tiên là đ? th? và tương quan th?i gian v?i b?t k? s? ki?n đư?c x?y ra trên các SAN. Ví d?, nó HostA đ? làm m?t thao tác l?n sao và HostB báo cáo l?i 9s, nó có th? ng? ? r?ng qu?n l? LUN phù h?p không ph?i là t?i ch?. M?t ví d? khác là n?u HostB t?o ra l?i b?t c? khi nào HostA là kh?i đ?ng l?i. Đi?u này có th? ch? ra r?ng FC-AL đang đư?c s? d?ng và HostB đang b? ?nh hư?ng b?i m?t tr?nh t? Loop kh?i t?o nguyên th?y (LIP) t? HostA. Đây thư?ng có th? đư?c s?a ch?a b?i re-configuring nh?ng SAN, và đi?u này đ?i h?i các h? tr? c?a nhà cung c?p ph?n c?ng. B?t k? lo?i v?n đ? v? đ? tr? có th? đư?c gi?i quy?t b?ng cách đ?t t?p hoán trang trên ? c?ng c?a máy ch? Windows đ?a phương, nhưng m?t l?n n?a, đi?u này vô hi?u hóa vi?c t?o ra m?t k?t xu?t b? nh?. M?t đi?m quan tr?ng đ? hi?u là r?ng các Đ?i l? ph?n c?ng c?a các SAN s? có h?u h?t thông tin v? m?c c?u h?nh, và ph?i là đi?m đ?u tiên liên l?c cho t?t c? các c?u h?nh câu h?i và quan tâm.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các c?m máy ch? Windows trong m?t môi trư?ng SAN, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
280743Windows c?m và v? m?t đ?a l? riêng bi?t các trang web
301647 C?i ti?n d?ch v? c?m sao cho lưu tr?

Thu?c tính

ID c?a bài: 305547 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbnetwork kbmt KB305547 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:305547

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com