Yêu c?u ban đ?u đ?ng b? hóa cho Windows 2000 Server và Windows Server 2003 ho?t đ?ng n?m v?ng vai tr? ch?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 305476 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các yêu c?u ban đ?u đ?ng b? hóa cho b? đi?u khi?n vùng r?ng máy ch? ho?t đ?ng t?ng th? vai tr? và đó đang ch?y Microsoft Windows Server 2003 ho?c Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) ho?c m?i hơn. Đ?ng b? hóa ban đ?u ph?i di?n ra trư?c khi ph? thu?c vào ho?t đ?ng kinh doanh có th? x?y ra trong m?t tên mi?n Active Directory hay r?ng.

Chú ý Vai tr? ch? ho?t đ?ng là c?n đư?c g?i là linh ho?t ho?t đ?ng duy nh?t t?ng th? ho?c FSMO.

THÔNG TIN THÊM

M?t b? đi?u khi?n vùng Active Directory c? g?ng đ? nhân r?ng trong nư?c thay đ?i cho m?i phân vùng thư m?c đư?c t? ch?c t?i đ?a phương (c?ng đư?c bi?t đ?n như là m?t b?i c?nh đ?t tên) m?i khi b?t đ?u đi?u khi?n vùng. Trong Microsoft Windows Server 2003 và trong Microsoft Windows 2000 SP3 ho?c sau này, các b? đi?u khi?n tên mi?n máy ch? ho?t đ?ng t?ng th? vai tr? thành công ph?i nhân r?ng trong nư?c thay đ?i trên phân vùng thư m?c sao chép và duy tr? các chi?n d?ch n?m v?ng vai tr? c?a nhà nư?c. Sao chép thành công ph?i di?n ra trư?c khi ph? thu?c vào ho?t đ?ng kinh doanh có th? đư?c th?c hi?n. Đi?u này đư?c th?c hi?n đ? đ?m b?o r?ng ch? s? h?u FSMO up-to-date v?i b?t k? thay đ?i các thu?c tính ch?a thông tin v? FSMO ch? hi?n t?i. N?u thu?c tính này đ? đư?c thay đ?i trong khi gián tuy?n, nó s? t? ch?c quy?n s? h?u FSMO. N?u nó v?n ch? v?i b? đi?u khi?n tên mi?n đ?a phương, nó s? b?t đ?u di?n xu?t là vai tr? ch?.

Windows Server 2003 d?a trên tên mi?n b? đi?u khi?n ghi s? ki?n sau đây:

S? ki?n lo?i: thông tin
S? ki?n ngu?n: NTDS Replication
Th? lo?i s? ki?n: nhân r?ng
ID s? ki?n: 1555
Ngày: ngày 21/5/2004
Th?i gian: 3: 58: 14 ch
Ngư?i s? d?ng: t?t c? m?i ngư?i
Mô t?: B? đi?u khi?n tên mi?n đ?a phương s? không đư?c qu?ng cáo b?i d?ch v? đ?nh v? b? đi?u khi?n tên mi?n như m?t b? đi?u khi?n tên mi?n có s?n cho đ?n khi nó đ? hoàn thành m?t đ?ng b? hóa ban đ?u c?a m?i phân vùng thư m?c có th? ghi nó ch?a. T?i th?i đi?m này, các synchronizations ban đ?u không đ? đư?c hoàn t?t. Các synchronizations s? ti?p t?c. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem tr? giúp và trung tâm h? tr? t?i http://support.microsoft.com.


B?ng dư?i đây cho th?y phân b? ki?m soát mi?n ch? ho?t đ?ng t?ng th? vai ph?i tái t?o thành công trư?c khi ho?t đ?ng t?ng th? vai tr? s? ho?t đ?ng.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Vai tr?Phân vùng ph?i tái t?o cho vai tr? đ? tr? thành ho?t đ?ngThao tác th?c hi?n
Đ?t tên mi?n Cấu hình Thêm ho?c lo?i b? m?t tên mi?n hay m?t phân vùng ?ng d?ng.
Cơ s? h? t?ngTên mi?n phân trong các ho?t đ?ng n?m v?ng vai tr? ch? s? h?u tên mi?nGi?i thi?u nh?ng thay đ?i đư?c th?c hi?n b?i Windows Server 2003 adprep /domainprep b? ch? huy.
Tương đ?i ID (b?)Tên mi?n phân trong các ho?t đ?ng n?m v?ng vai tr? ch? s? h?u tên mi?nPhân b? RID bơi đ? v?a đư?c khuy?n khích đ?u tư ho?c đ? b? ki?m soát mi?n hi?n có.
Lư?c đ?Lư?c đ?Gi?i thi?u nh?ng thay đ?i lư?c đ? trong lư?c đ? Active Directory-theo, trong các adprep /forestprep l?nh, ho?c trong các ?ng d?ng ho?t đ?ng thư m?c-nh?n th?c đư?c.
Ví d?, gi? s? r?ng các thông tin v? th?c s? hi?n t?i ho?t đ?ng kinh doanh RID và tr?ng thái c?a nó nhân r?ng trong cu?c phân chia tên mi?n tên mi?n m?u tên là Contoso.com. Đi?u khi?n vùng đư?c đ?t tên DC1.Contoso.com (DC1) là b?c th?y RID mi?n Contoso.com. N?u c?u h?nh phân vùng trên b?n sao c?a DC1 c?a Active Directory có tham chi?u đ?n m?t b? đi?u khi?n vùng (DC2.Contoso.com) mà sao chép phân vùng Contoso.com có th? ghi đư?c, vai tr? ch? RID Contoso.com mi?n nào không tr? thành ho?t đ?ng cho đ?n khi m?t trong các t?nh hu?ng sau x?y ra:
 • Vai tr? ch? RID th?c hi?n nhân r?ng trong nư?c cho phân vùng mi?n Contoso.com có th? ghi đư?c v?i DC2 ho?c m?t b? ki?m soát mi?n trong mi?n Contoso.com.
 • B?n lo?i b? tham chi?u đ?n b? ki?m soát mi?n lưu tr? có th? ghi đư?c b?n sao c?a phân vùng mi?n Contoso.com t? r?ng.
Cho đ?n khi vai tr? ch? RID s? tr? thành ho?t đ?ng, DC1 không th? phát hành các h? bơi RID m?i là c?n thi?t đ? t?o nhóm b?o m?t, máy vi tính (bao g?m c? b? ki?m soát mi?n b? sung) và ngư?i dùng ? tên mi?n Contoso.com. Tương t?, các ho?t đ?ng khác Th?c s? li?t kê trong ho?t đ?ng kinh doanh ch? vai tr? b?ng ph?i tái t?o thành công trong nư?c thay đ?i trên phân vùng máy ch? trư?c khi Th?c s? ho?t đ?ng kinh doanh có th? th?c hi?n ho?t đ?ng ph? thu?c. M?c đích c?a yêu c?u đ?ng b? hóa này là đ? đ?m b?o r?ng đi?u khi?n ch? có m?t vùng đóng m?t vai tr? ch? ho?t đ?ng kinh doanh c? th? trong m?i tên mi?n ho?c r?ng.

Chú ý B? ki?m soát mi?n ch? ho?t đ?ng t?ng th? vai tr? mà n?m trong m?t phân vùng mà không có đ?i tác nhân r?ng (có ngh?a là, m?t vai tr? t? ch?c b?i b? đi?u khi?n tên mi?n duy nh?t trong đó vai tr? mi?n hay r?ng toàn nhân r?ng ph?m vi) không ph?i đáp ?ng các yêu c?u đ?ng b? hóa ban đ?u do đi?u khi?n vùng đ? không có đ?i tác nhân r?ng. Đ?ng b? hóa yêu c?u ch? t?n t?i khi c?a vai tr? ch? hi?n t?i hasMastersNC thu?c tính ch?a tham chi?u đ?n nhi?u hơn m?t b? đi?u khi?n vùng sao chép phân vùng ho?t đ?ng t?ng th?. (The hasMastersNC thu?c tính là m?t ph?n c?a b? ki?m soát mi?n NTDS thi?t l?p đ?i tư?ng trong CN = c?u h?nh phân vùng c?a m?t b?c th?y ho?t đ?ng.) Ví d?, n?u c?u h?nh phân vùng cho m?u mi?n Contoso.com không ch?a tài li?u tham kh?o cho các b? đi?u khi?n vùng lưu tr? các phân vùng Contoso.com, Th?c s? ho?t đ?ng RID hi?n t?i (DC1) tr? ho?t đ?ng sau khi DC1.Contoso.com máy tính kh?i đ?ng.

Thay đ?i yêu c?u đ?ng b? hóa ban đ?u trong Windows Server 2003 v?i Service Pack 1

Windows Server 2003 phát hành b?n g?c
Trong phiên b?n g?c phát hành c?a Windows Server 2003, n?u đi?u khi?n vùng đó là m?t ngư?i gi? vai tr? ch? ho?t đ?ng kinh doanh đư?c kh?i đ?ng l?i, nó s? c? g?ng đ? nhân r?ng ch? v?i các b? đi?u khi?n vùng đang trong trang web riêng c?a m?nh. N?u m?t b? đi?u khi?n tên mi?n thích h?p ngu?n t?n t?i trong cùng m?t thư m?c ho?t đ?ng trang web là ho?t đ?ng kinh doanh ch? vai tr? ch?, yêu c?u đ?ng b? hóa ban đ?u thư?ng đư?c hài l?ng ngay sau khi kh?i đ?ng h? đi?u hành. Đi?u này cho phép ho?t đ?ng t?ng th? ph? thu?c vào vai tr? ho?t đ?ng x?y ra ngay l?p t?c. S? ch?m tr? có th? x?y ra n?u đi?u khi?n vùng ch? thích h?p ngu?n t?n t?i trong m?t trang web t? xa. Sao chép s? không x?y ra cho đ?n khi l?ch tr?nh vào liên k?t trang web ho?c trên các đ?i tư?ng k?t n?i s? m? ra. B?t k? ho?t đ?ng yêu c?u quy?n truy c?p vào vai tr? ch? gi?n đ?, đ?t tên mi?n vai tr? ch? ho?c vai tr? ch? RID s? th?t b?i cho đ?n khi b?n sao đ?n t? m?t b? đi?u khi?n vùng có th? ghi đư?c ngu?n x?y ra.
Windows Server 2003 v?i Service Pack 1
N?u đi?u khi?n vùng đó là m?t ngư?i gi? vai tr? ch? ho?t đ?ng kinh doanh đư?c kh?i đ?ng l?i, nó s? c? g?ng th?c hi?n đ?ng b? hoá đ?u tiên v?i t?t c? các đ?i tác hi?n t?i cho đ?n khi m?t đ?ng b? hóa thành công x?y ra. Các đ?i tác đư?c ch?n cho vi?c đ?ng b? hóa đư?c ch?n ng?u nhiên t? t?t c? các đ?i tác nhân r?ng đi?u khi?n vùng có cho m?i ng? c?nh đ?t tên nó ch?. Không có ưu tiên đư?c dành cho intrasite nhân r?ng các đ?i tác. M?i đ?i tác là c? g?ng m?t lúc m?t th?i gian cho đ?n khi thành công nhân b?n x?y ra.

Có th? gây ra th?t b?i ban đ?u đ?ng b? hóa và ngh? quy?t kho?n

Các k?ch b?n sau đây mô t? nguyên nhân có th? th?t b?i trong nư?c nhân r?ng trên m?t b?c th?y ho?t đ?ng. N?u đi?u khi?n vùng ch?a m?t vai tr? ch? ho?t đ?ng không th? hoàn thành yêu c?u đ?ng b? hóa ban đ?u c?a m?nh, ph? thu?c vào ho?t đ?ng kinh doanh có th? th?t b?i ho?c b? ch?m tr?. M?i k?ch b?n bao g?m m?t phương pháp đ? xu?t đ? làm cho ho?t đ?ng kinh doanh làm ch? ho?t đ?ng.
 • Vai tr? hi?n t?i n?m trên b? ki?m soát mi?n mà cài đ?t (NTDS-DSA) NTDS đ?i tư?ng đ? b? xóa kh?i thư m?c ho?t đ?ng. K?ch b?n này có th? x?y ra đ?i v?i m?t trong nh?ng l? do sau:
  • B?n đ? s? d?ng các trang web thư m?c đang ho?t đ?ng và d?ch v? bám-theo, ti?n ích Ntdsutil.exe ho?c m?t ti?n ích tương đương đ? xóa các đ?i tư?ng NTDS-DSA kh?i c?a đi?u khi?n vùng Active Directory. Tuy nhiên, đi?u khi?n vùng ho?t đ?ng t?ng th? vai tr? không đ? đư?c chuy?n giao cho m?t b? ki?m soát mi?n trong mi?n ho?c r?ng.
  • B?n s? d?ng các dcpromo /forceremoval l?nh đ? m?nh m? demote b? ki?m soát mi?n có m?t vai tr? ch? ho?t đ?ng.
   Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các l?nh /forceremoval dcpromo, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   332199B? đi?u khi?n vùng không demote gracefully khi b?n s? d?ng thu?t s? cài đ?t Active Directory đ? bu?c vi?c trong Windows Server 2003 và Windows 2000 Server
  • B?n đ? s? d?ng thu?t s? cài đ?t Active Directory đ? gracefully demote m?t b? đi?u khi?n tên mi?n ch? ho?t đ?ng, nhưng vai tr? ch? ho?t đ?ng kinh doanh t?i đ?a phương đư?c t? ch?c không chuy?n sang c?n s?ng sót b? ki?m soát mi?n trong mi?n ho?c r?ng.
  Trong t?t c? các trư?ng h?p này, b?n ph?i n?m b?t ho?c chuy?n giao vai tr? ch? ho?t đ?ng cho m?t b? đi?u khi?n tên mi?n hi?n có.

  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  255504B?ng cách s? d?ng Ntdsutil.exe đ? thu h?i ho?c chuy?n FSMO vai tr? vào b? ki?m soát mi?n
 • Đi?u khi?n vùng s? h?u vai tr? ch? ho?t đ?ng kinh doanh có tham chi?u đ?n b? ki?m soát mi?n đó là không c?n ch?y Active Directory, nhưng mà v?n có siêu d? li?u.

  Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, lo?i b? các siêu d? li?u cho b? đi?u khi?n tên mi?n gián tuy?n mà máy ch? lưu tr? các phân vùng n?u h? không c?n ho?t đ?ng trong r?ng và s? không bao gi? đư?c s? d?ng m?t l?n n?a. Sau khi b?n lo?i b? các siêu d? li?u cho các b? đi?u khi?n vùng không c?n ch?y Active Directory, kh?i đ?ng l?i vai tr? ch? ch? hi?n t?i c?a các ho?t đ?ng.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? lo?i b? siêu d? li?u cho m?t b? đi?u khi?n tên mi?n gián tuy?n, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  216498 Làm th? nào đ? xoá d? li?u trong thư m?c ho?t đ?ng sau khi m?t b? đi?u khi?n tên mi?n không thành công vi?c
 • Sao chép l?i trên phân vùng m?c gi? vai tr? ch? ho?t đ?ng.

  Trong trư?ng h?p này, b?n ph?i gi?i quy?t s? th?t b?i nhân r?ng Active Directory đang ngăn ch? s? h?u ch? vai tr? ho?t đ?ng sao chép phân vùng Th?c s? ho?t đ?ng v?i m?t hi?n có domain controller c?a phân vùng. Th?t b?i trong kh? năng k?t n?i, đ? phân gi?i tên, xác th?c, ho?c trong các công c? làm b?n sao có th? gây ra các v?n đ? nhân r?ng.
 • Đ?i tác nhân r?ng cho m?t phân vùng ch? vai tr? ho?t đ?ng s?ng t?i m?t trang web thư m?c ho?t đ?ng t? xa.

  Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, n?u là b?c th?y ho?t đ?ng s?ng t?i m?t trang web thư m?c ho?t đ?ng khác nhau hơn khác b? ki?m soát mi?n đó nhân r?ng Th?c s? ho?t đ?ng phân vùng, đ?i cho đ?n khi l?ch tr?nh nhân r?ng m? ho?c l?c lư?ng nhân r?ng trong nư?c đ? làm ch? các ho?t đ?ng hi?n t?i t? m?t b? đi?u khi?n tên mi?n có ch?a m?t b?n sao c?a phân vùng đó.
 • Đi?u khi?n vùng b?t đ?u trên m?t m?ng b? cô l?p và không th? tái t?o v?i b? ki?m soát mi?n trong mi?n ho?c r?ng c?a nó v? c?a thi?u k?t n?i m?ng.

  M?t m?ng là "cô l?p" N?u đi?u khi?n vùng gi? vai tr? ch? ho?t đ?ng đ? có cáp m?ng đính kèm, ho?c n?u đi?u khi?n vùng là trên m?t bài ki?m tra ho?c m?t ph?ng thí nghi?m m?ng mà không c?n truy c?p m?ng đ? b? ki?m soát mi?n đ?i tác.

  Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, thêm m?t b? đi?u khi?n tên mi?n vào vùng do đó đi?u khi?n vùng ch?a các ho?t đ?ng t?ng th? vai tr? có th? tái t?o các tên mi?n c?n thi?t ho?c phân vùng r?ng toàn khi đi?u khi?n vùng ch?a các ho?t đ?ng n?m v?ng vai tr? b?t đ?u.

  Chú ý Cho Windows Server 2003 tên mi?n đi?u khi?n ch? trong m?t m?ng lư?i b? cô l?p, b?n có th? s? d?ng ti?n ích Ntdsutil đ? chi?m các ch? s? h?u ch? vai tr? ho?t đ?ng chính nó. Microsoft khuy?n cáo b?n h?y th? thao tác t? t?ch thu này ch? như là m?t phương sách cu?i cùng và ch? sau khi b?n xác minh r?ng m?i ho?t đ?ng t?ng th? vai tr? trong r?ng có m?t ch? s? h?u duy nh?t.Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  255504B?ng cách s? d?ng Ntdsutil.exe đ? thu h?i ho?c chuy?n FSMO vai tr? vào b? ki?m soát mi?n
T?t c? các ho?t đ?ng t?ng th? vai tr? có th? duy tr? m?t s? th?i gian ch?t. Đi?u này có ngh?a r?ng b?n không ph?i n?m vai tr? ch? ho?t đ?ng n?u máy tính ph?i đư?c s? gián tuy?n t?m th?i. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? th?i gian ch?t cho m?i vai tr? ch? ho?t đ?ng, xem danh sách sau:
 • Gi?n đ? ho?t đ?ng t? th?c s?: nó không ph?i là c?p thi?t đ? mang l?i cho các ho?t đ?ng gi?n đ? tr? l?i vai tr? ch? tr? khi b?n mu?n thay đ?i lư?c đ? trư?c khi ho?t đ?ng gi?n đ? ngư?i gi? vai tr? ch? tr? l?i thông qua s?a ch?a ho?c khôi ph?c.
 • Th?c s? ho?t đ?ng đ?t tên mi?n: tên mi?n đ?t tên các ho?t đ?ng t? vai tr? ch? là c?n thi?t ch? khi b?n mu?n thêm ho?c lo?i b? m?t b?i c?nh đ?t tên trong r?ng. B?n ph?i n?m vai tr? này ch? khi nó không đư?c đưa tr? l?i tr?c tuy?n thông qua s?a ch?a ho?c khôi ph?c trư?c khi thêm ho?c xoá m?t b?i c?nh đ?t tên trong r?ng.
 • Th?c s? ho?t đ?ng kinh doanh cơ s? h? t?ng: nhi?m v? c?a vai tr? ch? ho?t đ?ng kinh doanh cơ s? h? t?ng đang ch?y dư?i n?n. N?u máy tính này không đư?c đưa tr?c tuy?n cho m?t vài ngày, và không có thay đ?i tài kho?n l?n đ? đư?c rót vào r?ng, máy tính này có th? d? dàng thay th? khi nó đư?c đưa tr? l?i tr?c tuy?n.
 • Tên mi?n chính controller (PDC) mô ph?ng các ho?t đ?ng ch?: khi không có khách hàng thư m?c pre-Active trong tên mi?n, ngư?i gi? vai tr? ch? PDC mô ph?ng các ho?t đ?ng đư?c s? d?ng ch? đ? giúp d? dàng chuy?n ti?p khi ngư?i dùng thay đ?i m?t kh?u. Ch? có ngư?i gi? vai tr? ch? PDC mô ph?ng các ho?t đ?ng có th? thay đ?i m?t kh?u cho tín thác. V? v?y, quá nhi?u th?i gian ch?t là không t?t.
 • Thoát KH?I ho?t đ?ng ch?: N?u b?n không đang t?o tài kho?n, th?m chí RID ho?t đ?ng t?ng th? vai tr? ch? này có th? duy tr? m?t s? th?i gian ch?t. N?u m?t b? đi?u khi?n vùng ch?y ra kh?i RIDs, chúng tôi khuyên b?n s? d?ng m?t b? đi?u khi?n vùng đ? phân ph?i RIDs n?u ch? s? h?u b?n g?c tr? l?i trong vài gi?.

Làm th? nào đ? s? d?ng công c? Repadmin.exe đ? kh?c ph?c các v?n đ? đ?ng b? hóa ban đ?u

Đ? kh?c ph?c các v?n đ? đ?ng b? hóa ban đ?u, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Xác đ?nh v? trí các công c? Repadmin.exe trong công c? h? tr? Microsoft Windows 2000. (Công c? h? tr? Windows 2000 có s?n trên CD-ROM máy ch? Windows 2000. Đ? cài đ?t công c? h? tr? Windows 2000, ch?y chương tr?nh cài đ?t t? thư m?c Support\Tools.)
 2. T? d?u nh?c l?nh, trên b? đi?u khi?n tên mi?n đó là m?t ch? s? h?u ch? vai tr? ho?t đ?ng, lo?i repadmin /showreps.
 3. Ki?m tra đ?u ra và xác đ?nh n?u đi?u khi?n vùng đ? thành công nhân r?ng t? các đ?i tác c?a nó k? t? khi kh?i đ?ng l?i cu?i cùng. N?u có l?i, h?y th? đ? kh?c ph?c v?n đ? nhân r?ng v?i các đ?i tác nhân r?ng có liên quan, và sau đó ch? đ?i cho nhân r?ng đ? hoàn thành.

  M?i đi?u khi?n vùng thành công ph?i tái t?o gi?n đ?, tên mi?n và các c?u h?nh phân vùng.
Chú ý B?n có th? s? d?ng các repadmin /delete l?nh đ? lo?i b? liên k?t nhân r?ng đ? b? ki?m soát mi?n đ?i tác có ch?a các phân vùng ch? vai tr? ch? ho?t đ?ng trong câu h?i.

C?nh báo Các repadmin /delete l?nh có kh? năng phá v? c?a b?n cài đ?t Active Directory. Microsoft khuy?n cáo b?n s? d?ng các repadmin /delete l?nh ch? dư?i s? hư?ng d?n chuyên gia c?a d?ch v? h? tr? s?n ph?m c?a Microsoft. Thông tin v? cách liên l?c v?i d?ch v? h? tr? s?n ph?m c?a Microsoft, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng ti?n ích Repadmin.exe, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
229896B?ng cách s? d?ng Repadmin.exe đ? g? r?i nhân r?ng Active Directory

Các thông báo l?i đ?ng b? hóa ban đ?u

Khi ban đ?u đ?ng b? hóa b?i m?t ho?t đ?ng kinh doanh ch? vai tr? ch? s? h?u đ? không hoàn t?t thành công, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i trong nh?ng trư?ng h?p sau đây:
 • Thoát KH?I master

  N?u là b?c th?y RID không th? liên l?c, và h? bơi RID gi?m xu?ng dư?i 20 ph?n trăm, s? ghi s? ki?n d?ch v? thư m?c cho th?y thông báo s? ki?n sau:

  Ngu?n: SAM
  EventID: 16651
  Mô t?:
  Yêu c?u m?t h? bơi nh?n di?n tài kho?n m?i đ? th?t b?i. Thao tác s? th? l?i cho đ?n khi yêu c?u thành công. Các l?i là %n "%1"

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? m?t thông báo l?i tương t? mà b?n có th? nh?n đư?c khi RID master có s?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  248410Thông báo l?i: c?p phát tài kho?n đ?nh danh th?t b?i trong vi?c kh?i đ?ng đúng
 • Gi?n đ? master

  Khi b?n ch?y các adprep /forestprep l?nh đ? chu?n b? c?a b?n Windows 2000 r?ng và tên mi?n c?a m?nh cho vi?c b? sung các b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003, các adprep /forestprep l?nh th?t b?i và Adprep.log có ch?a thông báo sau:
  L?I: Không th? chuy?n gi?n đ? FSMO vai tr?: 52 (không s?n sàng). N?u m? l?i "Không đ? quy?n", làm cho ch?c ch?n b?n đang đăng nh?p như là thành viên c?a nhóm qu?n tr? gi?n đ?. Adprep đ?i không th? nâng c?p gi?n đ? vào gi?n đ? master.
  L?i này c?ng có th? đư?c gây ra b?i m?t b?n ghi DNS không h?p l? trong DNS cho m?t máy ch? là không c?n m?t máy ch? DNS. Khi b?n c? g?ng thay đ?i m?t gi?n đ? b?t đ?ng s?n, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Quy?n s? h?u FSMO vai tr? không th? xác minh v? phân vùng thư m?c không có nhân r?ng thành công v?i ít nh?t m?t đ?i tác nhân r?ng.
 • Th?c s? đ?t tên mi?n

  Khi b?n c? g?ng thêm m?t tên mi?n con m?i ho?c m?t cây r?ng, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  02/17 17: 02: 16 [Thông tin] l?i - các d?ch v? thư m?c không th? t?o đ?i tư?ng CN = UCD, CN = phân vùng, CN = Configuration, DC = tên mi?n, DC = L?c. H?y ki?m tra s? k? s? đ? h? th?ng có th? có l?i. (8610)

  Đ? bi?t thêm v? t?m quan tr?ng c?a b?c th?y đ?t tên mi?n khi b?n thêm ho?c lo?i b? m?t tên mi?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  254933Thêm ho?c xoá m?t tên mi?n trong Dcpromo đ?i h?i quy?n truy c?p vào tên mi?n mà đ?t tên ngư?i gi? vai tr? ch? FSMO

  255229 Dcpromo vi?c c?a qua b? đi?u khi?n tên mi?n trong tên mi?n con c?a tôi không thành công

Đ?i tác nhân r?ng cho m?t phân vùng ho?t đ?ng t?ng th? s?ng t?i m?t trang web t? xa Active Directory

Th?c s? ho?t đ?ng trên b? đi?u khi?n vùng đang ch?y Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 s? c? g?ng đ? nhân r?ng t? các đ?i tác nhân r?ng ra trang web thay v? c?a ch? đ?i cho l?ch tr?nh nhân r?ng m?.

Như đ? đ? c?p, b?n có th? s? d?ng các repadmin /deletel?nh đ? lo?i b? liên k?t nhân r?ng đ? b? ki?m soát mi?n đ?i tác có ch?a phân vùng lưu tr? vai tr? ch? ho?t đ?ng kinh doanh c? th?. S? d?ng các repadmin /delete l?nh, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T? m?t d?u nh?c l?nh, g?:
  repadmin /showreps/v domain_controller_that_hosts_the_operations_master_role
  Lưu ? các tên c?a các b? đi?u khi?n vùng ngu?n mà vai tr? ch? ch? hi?n t?i c?a các ho?t đ?ng sao chép phân vùng ho?t đ?ng t?ng th? t?.
 2. Đ?i v?i m?i đi?u khi?n vùng ngu?n ch? s? h?u ch? vai tr? ho?t đ?ng sao chép phân vùng ch? ho?t đ?ng t?, lưu ? tên CNAME hoàn toàn đ? đi?u ki?n ghi l?i r?ng có các đ?nh d?ng:

  GUID._msdcs.distinguished_name_of_forest_root_domain

  Ví d?, m?t b?n ghi CNAME m?u cho m?t b? đi?u khi?n tên mi?n trong r?ng Contoso.com có th? trông tương t? như sau:

  f4a9999b-db8b-4568-ad06-8e6cddb0b284._msdcs.Contoso.com
 3. Đ?i v?i m?i ngu?n domain controller mà vai tr? ch? sao chép t?, s? d?ng các repadmin /delete l?nh đ? xoá liên k?t nhân r?ng t? t?t c? các b? đi?u khi?n vùng khác. Ví d?, g?:

  repadmin /delete naming_context destination_domain_controller GUID-based_DNS_name_of_source_domain_controller /localonly


  Ví d?, n?u RID ho?t đ?ng master n?m trên DC1.Contoso.com, và b?n g? repadmin /showreps/v, đ?u ra cho th?y r?ng:
  • DC1.Contoso.com "kéo" các DC = Contoso phân vùng t? b? ki?m soát mi?n th? hai, DC2.Contoso.com (NTDS-DSA đ?i tư?ng GUID = d140762d-aa9f-4ebe-b373-2a4d7118a394).
  • DC1.Contoso.com "kéo" các DC = Contoso phân vùng t? m?t b? đi?u khi?n vùng th? ba, DC3.Contoso.com (NTDS-DSA đ?i tư?ng GUID = f4a9999b-db8b-4568-ad06-8e6cddb0b284).
  • Các tên mi?n g?c r?ng là Contoso.com.

  Trong trư?ng h?p này, đ? xóa các liên k?t nhân r?ng t? b? ki?m soát mi?n DC2 và DC3, g? các l?nh sau đây:
  repadmin /delete cn = gi?n đ?, cn = configuration, dc = contoso, dc = com dc1 d140762d-aa9f-4ebe-b373-2a4d7118a394._msdcs.contoso.com /localonly
  repadmin /delete cn = gi?n đ?, cn = configuration, dc = contoso, dc = com dc1 f4a9999b-db8b-4568-ad06-8e6cddb0b284._msdcs.contoso.com /localonly

Làm th? nào đ? vô hi?u hoá yêu c?u ban đ?u đ?ng b? hóa

B?n có th? vô hi?u hóa các yêu c?u ban đ?u đ?ng b? hóa thư m?c ho?t đ?ng. Đ? làm đi?u này, đ?t giá tr? s? đăng k? Repl th?c hi?n ban đ?u Synchronizations v? 0. Đư?ng d?n c? th? và giá tr? cho thi?t l?p đó là như sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters

Giá tr? tên: Repl th?c hi?n ban đ?u Synchronizations
Giá tr? type: REG_DWORD
D? li?u có giá tr?: 0

Quan tr?ng Chúng tôi không khuyên b?n nên thay đ?i c?u h?nh này đ? s? d?ng trong môi trư?ng s?n xu?t ho?c trong b?t k? môi trư?ng trên cơ s? liên t?c. Ch? s? d?ng Repl th?c hi?n ban đ?u Synchronizations trong t?nh hu?ng quan tr?ng đ? gi?i quy?t v?n đ? t?m th?i và c? th?. Thi?t l?p m?c đ?nh s? đư?c khôi ph?c ngay sau khi nh?ng v?n đ? đư?c gi?i quy?t.

L?a ch?n thay th? hoàn toàn kh? thi đ? vô hi?u hóa các yêu c?u đ?ng b? hóa ban đ?u bao g?m:
 1. Lo?i b? tham chi?u đ?n Cu b? đi?u khi?n vùng.
 2. Làm cho b? đi?u khi?n tên mi?n gián tuy?n ho?c nonfunctioning ho?t đ?ng.
 3. B? đi?u khi?n vùng lưu tr? Active Directory tích h?p DNS khu nên không tr? đ?n m?t b? đi?u khi?n tên mi?n duy nh?t, và DNS khu đ?c bi?t ph?i không ch? duy nh?t đ? m?nh, như DNS ưa thích cho đ? phân gi?i tên.

  DNS tên đăng k? và tên gi?i quy?t cho b? đi?u khi?n vùng là m?t ho?t đ?ng khá nh? là r?t cao cache DNS khách hàng và máy ch?.

  Khi b?n c?u h?nh b? đi?u khi?n vùng đ? tr? đ?n m?t đơn DNS c?a máy ch? c?a đ?a ch? IP, và đi?u này bao g?m 127.0.0.1 loopback đ?a ch?, c?u h?nh này có th? đ?i di?n cho m?t đi?m c?a s? th?t b?i. M?t c?u h?nh là hơi tolerable trong m?t khu r?ng đ? ch? có m?t đi?u khi?n vùng. Nhưng nó không thích h?p trong các khu r?ng mà có nhi?u b? đi?u khi?n vùng.

  B? ki?m soát mi?n trung tâm ho?t đ?ng, trang web nên s? d?ng Preferred và Alternate DNS Server mà t?n t?i trong trang web riêng c?a h?. B? ki?m soát mi?n nên sau đó ch? cho m?nh như m?t máy ch? DNS b? sung.

  B? ki?m soát mi?n trang web c?a chi nhánh c?n c?u h?nh đ?a ch? IP DNS server ưa thích như sau:
  • Đ?a ch? IP ph?i tr? đ?n m?t máy ch? DNS trung tâm ho?t đ?ng trang web.
  • Đ?a ch? IP c?a h? ph?c v? DNS thay th? ph?i tr? đ?n m?t máy ch? DNS trong trang web ho?c máy ch? DNS trong các trang web có s?n g?n nh?t.
  • Đ?a ch? IP ph?i tr? đ?n chính nó b?ng cách s? d?ng 127.0.0.1 loopback đ?a ch? ho?c b?ng cách s? d?ng IP t?nh hi?n t?i đ?a ch?.
  Khi b? ki?m soát mi?n tr? t?i Trung tâm ho?t đ?ng, trang web DNS máy ch? Trung tâm ho?t đ?ng, trang web máy ch? DNS, đi?u này làm gi?m s? lư?ng các bư?c nh?y đư?c yêu c?u đ? có đư?c phê phán tên mi?n khi?n SRV và máy ch? lưu tr? h? sơ đ?y đ? đăng k?. B? ki?m soát mi?n trong trang web trung tâm ho?t đ?ng thông thư?ng nh?n đư?c s? chú ? nh?t hành chính. Và, các trang web trung tâm thư?ng có b? sưu t?p l?n nh?t c?a b? ki?m soát mi?n trong cùng m?t trang. Nhân b?i v? b? đi?u khi?n vùng đang ? trong cùng m?t trang, b? đi?u khi?n vùng r?ng thay đ?i gi?a nhau m?i 15 giây (Windows Server 2003 ho?c phiên b?n m?i nh?t) ho?c m?i năm phút (Microsoft Windows 2000 Server). Đi?u này làm cho các b?n ghi DNS "n?i ti?ng."

  Tài kho?n c?a máy tính và máy ch? nên ti?p t?c đ? tr? đ?n trang web t?i ưu các máy ch? DNS như DNS ưa thích. Và, tài kho?n c?a máy tính và máy ch? có th? tr? đ?n các máy ch? DNS off-trang web cho thêm l?i khoan dung.

  M?c tiêu cu?i cùng c?a b?n là đ? ngăn ch?n t?t c? m?i th? t? nhân r?ng đ? tr? và nhân r?ng th?t b?i đ?n th?t b?i ph?n c?ng, ph?n m?m th?t b?i, ho?t đ?ng th?c hành, ng?n và dài h?n cúp đi?n, cháy, tr?m c?p, l? l?t, đ?ng đ?t và v? kh?ng b? trong khi cân b?ng chi phí, r?i ro, và cách s? d?ng m?ng.
 4. H?y ch?c ch?n r?ng b? ki?m soát mi?n đi?m đ?n có th? gi?i quy?t ngu?n b? ki?m soát mi?n b?ng cách s? d?ng DNS (có ngh?a là, tránh d? ph?ng).

  M?c tiêu chính c?a b?n nên là đ? đ?m b?o r?ng b? ki?m soát mi?n thành công có th? gi?i quy?t các b?n ghi CNAME đ? hư?ng d?n đ?n máy ch? lưu tr? h? sơ c?a b? đi?u khi?n vùng ngu?n hi?n t?i và ti?m năng. Đi?u này tránh đ? tr? cao đư?c gi?i thi?u b?i tên ngh? quy?t d? ph?ng logic.

  B? ki?m soát mi?n nên tr? đ?n các máy ch? DNS th?c hi?n đ?y đ? các đi?u ki?n sau đây:
  • Các máy ch? DNS có s?n t?i c?a s? kh?i đ?ng.
  • Các máy ch? DNS máy ch? lưu tr?, chuy?n ti?p, ho?c đ?i bi?u các _msdcs.tên mi?n g?c r?ng> và DNS chính t? khu cho b? đi?u khi?n vùng ngu?n hi?n t?i và ti?m năng.
  • Các máy ch? DNS có th? gi?i quy?t các b?n ghi CNAME GUID hi?n t?i (ví d?, dded5a29-fc25-4fd8-aa98-7f472fc6f09b._msdcs.contoso.com) và các b?n ghi máy ch? c?a b? đi?u khi?n vùng ngu?n hi?n t?i và ti?m năng.
  M?t tích, trùng l?p ho?c Cu CNAME và b?n ghi máy ch? lưu tr? t?t c? các đóng góp cho v?n đ? này. Theo m?c đ?nh, scavenging không đư?c phép trên h? ph?c v? Microsoft DNS. Đi?u này làm tăng xác su?t c?a máy ch? lưu tr? c? ghi. Cùng lúc đó, DNS scavenging có th? đư?c c?u h?nh quá m?nh. Đi?u này làm h? sơ h?p l? đ? đư?c s?m b? thanh l?c t? các khu DNS.
 5. T?i ưu hóa b? đi?u khi?n vùng cho đ? phân gi?i tên d? ph?ng.

  Không có kh? năng m?t cách chính xác c?u h?nh DNS đ? b? đi?u khi?n vùng có th? gi?i quy?t đi?u khi?n vùng b?n ghi CNAME GUID máy ch? lưu tr? h? sơ trong DNS đ? như v?y ph? bi?n b? ki?m soát mi?n d?a trên Windows Server 2003 SP1 và các phiên b?n sau đư?c thay đ?i. Bây gi?, b? ki?m soát mi?n d?a trên Windows Server 2003 SP1 và phiên b?n m?i nh?t th?c hi?n phân gi?i tên d? ph?ng t? b? đi?u khi?n vùng CNAME GUID đ?n tên máy ch? hoàn toàn đ? đi?u ki?n và t? đ? đi?u ki?n đ?y đ? tên máy ch? đ? tên máy tính NetBIOS trong m?t n? l?c đ? đ?m b?o r?ng k?t thúc đ? k?t thúc làm b?n sao phân ho?ch thư m?c ho?t đ?ng x?y ra.

  Khi NTDS sao nhân b?n t? ch?c s? ki?n ID 2087 và t? ch?c s? ki?n ID 2088 đang đăng nh?p vào b?n ghi s? ki?n d?ch v? thư m?c, đi?u này ch? ra r?ng đi?u khi?n vùng đích có th? không gi?i quy?t đi?u khi?n vùng b?n ghi CNAME GUID đ? m?t b?n ghi máy ch? và có đ? phân gi?i tên d? ph?ng là x?y ra.  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  824449 Kh?c ph?c s? c? th?t b?i nhân r?ng Active Directory x?y ra do s? th?t b?i tra c?u DNS, t? ch?c s? ki?n ID 2087, ho?c t? ch?c s? ki?n ID 2088

  TH?NG, lưu tr? t?p và LMHOST t?p tin có th? t?t c? đư?c c?u h?nh đ? các b? đi?u khi?n vùng đích có th? x? l? các tên b? đi?u khi?n vùng ngu?n hi?n t?i và ti?m năng. Nh?ng gi?i pháp ba, th?ng là nhi?u kh? năng m? r?ng b?i v? th?ng h? tr? b?n C?p Nh?t năng đ?ng.

  Đ?a ch? IP và tên c?a máy tính cho các máy tính thư?ng xuyên tr? thành Cu. Đi?u này gây ra t?nh m?c trong các t?p tin máy ch? lưu tr? và trong các t?p tin LMHOST đ? tr? thành không h?p l? theo th?i gian. Qu?n tr? viên có kinh nghi?m và các chuyên gia h? tr? đ? dành gi? c? g?ng đ? xác đ?nh quy?t t?i sao truy v?n cho đi?u khi?n m?t vùng không chính xác tâm đi?u khi?n vùng khác khi không có truy v?n tên đư?c quan sát th?y trong m?t d?u v?t m?ng, ch? đ?nh cu?i cùng v? trí m?t ánh x? ch? IP Cu trong m?t t?p tin máy ch? ho?c LMHOST.
 6. Thay đ?i giá tr? kh?i đ?ng cho d?ch v? DNS Server Hư?ng d?n s? d?ng n?u d?ch v? là b?t đ?u b?ng cách s? d?ng m?t c?u h?nh x?u đư?c bi?t đ?n.

  Khi đi?u khi?n vùng này b?t đ?u b?ng cách s? d?ng m?t c?u h?nh đư?c bi?t là gây ra kh?i đ?ng h? đi?u hành ch?m đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này, thi?t l?p giá tr? kh?i đ?ng d?ch v? cho các d?ch v? DNS Server Hư?ng d?n s? d?ng. Sau đó, kh?i đ?ng l?i b? đi?u khi?n tên mi?n, đ?i cho đi?u khi?n vùng đ? qu?ng cáo và kh?i đ?ng l?i d?ch v? DNS Server.

  N?u giá tr? kh?i đ?ng d?ch v? cho d?ch v? DNS Server đư?c thi?t l?p đ? hư?ng d?n s? d?ng, d?ch v? mi?n Active Directory (AD DS) không ch? đ?i cho các d?ch v? DNS Server đ? b?t đ?u.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t công c? h? tr? Windows 2000, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
301423Làm th? nào đ? cài đ?t công c? h? tr? Windows 2000 sang máy tính d?a trên Windows 2000 Server

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? FSMO vai tr?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
197132Windows 2000 Active Directory FSMO vai tr?
234790 Làm th? nào đ? t?m các máy ch? mà gi? vai tr? linh ho?t ho?t đ?ng duy nh?t t?ng th?
223346 FSMO theo v? trí và t?i ưu hóa trên b? ki?m soát mi?n Windows 2000
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? b?t đ?u sao chép thư m?c ho?t đ?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
232072B?t đ?u sao nhân b?n gi?a các đ?i tác tr?c ti?p nhân r?ng Active Directory

Thu?c tính

ID c?a bài: 305476 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbwinservds kbactivedirectory kbinfo kbmt KB305476 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:305476

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com