Thông báo l?i: Encarta Vi?t không th? k?t n?i t?i Internet

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 305298 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n nh?p vào m?t liên k?t Internet trong b?t k? m?t trong Microsoft Encarta s?n ph?m đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho", ho?c n?u b?n nh?p vào Công cụ, sau đó b?m C?p nh?t lúc Encarta, b?n có th? nh?n đư?c b?t k? thông báo l?i sau đây:
Encarta Vi?t không k?t n?i Internet. H?y k?t n?i t?i Internet theo cách th? công.
N?i dung không đư?c l?y. Chúng tôi không th? truy xu?t các n?i dung t? trang web c?a Encarta. Xin vui l?ng ki?m tra c?a b?n K?t n?i Internet đang làm vi?c đúng cách.
Trang không th? đư?c hi?n th? trang b?n đang t?m ki?m hi?n không có s?n.
Chú ý B?n có th? không nh?n đư?c m?t thông báo l?i, nhưng không có n?i dung có th? t?i v? ho?c k?t n?i có th? th?t b?i và t?i v? có th? không đ?y đ?,

NGUYÊN NHÂN

Isue này có th? x?y ra n?u b?n s? d?ng b?t k? m?t trong nh?ng đi?u sau đây phương pháp đ? k?t n?i Internet:
 • K? thu?t s? thuê bao đư?ng (DSL) ho?c modem cáp
 • America Online (AOL)
 • M?ng c?c (b? LAN)
B?n có th? ch?y ph?n m?m b?o m?t tư?ng l?a mà ngăn các k?t n?i. Isue này có th? gây ra b?i m?t t?i b? h?ng các t?p tin C?p Nh?t.

GI?I PHÁP

N?u b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i ngay l?p t?c khi b?n c? g?ng C?p Nh?t Encarta, ho?c trong th?i gian C?p Nh?t c?a Encarta không có n?i dung đư?c t?i v? nhưng không có nh?n đư?c thông báo l?i, h?y th? phương pháp 1 đ? gi?i quy?t s? c?.

Phương pháp 1

Lo?i b? t?p tin c?p nh?t m?i nh?t

 1. B? thu?c lá Encarta.
 2. Xóa các t?p tin c?p nh?t m?i nh?t (m?t k?t thúc trong các s? lư?ng cao nh?t) trong thư m?c b?n C?p Nh?t.

  Trên m?t máy tính Windows 98 d?a trên:
  C:\WINDOWS\All Users\Application Data\Microsoft\Encarta Tham kh?o Library\
  Trên m?t máy tính d?a trên Windows XP:
  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Encarta tham kh?o Library\
  Chú ý Encarta 2002 c?p là ST02ADLXD/C?p Nh?t. Cho Encarta 2003 c?p là L03AXLRD/C?p Nh?t. Năm 2004 Encarta c?p là L04AXLRD/C?p Nh?t.
 3. B?t đ?u, và sau đó C?p Nh?t Encarta.

Đ?i v?i AOL, DSL ho?c k?t n?i m?ng LAN

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này đ?i v?i AOL, DSL ho?c LAN k?t n?i, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Encarta, nh?p vào Công cụ, sau đó b?mTuỳ chọn.
 2. Nh?n vào đây đ? ch?n các S? d?ng bên ngoài tr?nh duy?t đ? tr?nh duy?t Web h?p ki?m.
 3. Nh?p vào Ok.
N?u các bư?c nhưng đi?u đó không gi?i quy?t v?n đ?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nThiết đặt, sau đó b?m Ki?m soát B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Tuỳ chọn Internet.
 3. Trên các Kết nối tab, b?m vàoKhông bao gi? quay s? k?t n?i.

  Chú ý N?u b?n s? d?ng m?t modem quay s? k?t n?i vào Internet, sau đó l?a tùy ch?n này s? yêu c?u b?n ph?i quay s? b?ng tay d?ch v? Internet c?a b?n nhà cung c?p trư?c khi b?n t?i xu?ng thông tin t? Internet. N?u b?n là b?ng cách s? d?ng DSL, modem cáp, AOL ho?c m?t m?ng LAN k?t n?i vào Internet, sau đó đi?u này tùy ch?n này nên đ? đư?c ch?n.
 4. Nh?p vào Ok.
N?u b?n đang k?t n?i thông qua m?t m?ng LAN, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Encarta, nh?p vào Công cụ, sau đó b?mTuỳ chọn.
 2. Nh?n vào đây đ? xóa các H?i tôi đ? xác nh?n trư?c khi k?t n?i Internet h?p ki?m.
 3. Nh?p vào Ok.
N?u b?n đang s? d?ng AOL và các bư?c đư?c li?t kê trư?c đó trong bài vi?t này không gi?i quy?t v?n đ?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đóng t?t c? các bi?u tư?ng trên thanh tác v? AOL.

  Chú ý B?n có th? nh?p chu?t ph?i vào bi?u tư?ng, và sau đó nh?p vàoĐóng ho?c L?i ra.
 2. Đăng nh?p vào AOL, và sau đó b?t đ?u Encarta như b?n thư?ng s?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 305298 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Encarta 2006
 • Microsoft Encarta Encyclopedia Deluxe 2005
 • Microsoft Encarta Encyclopedia 2004 Deluxe Edition
 • Microsoft Encarta Encyclopedia 2003 Deluxe Edition
 • Microsoft Encarta Encyclopedia 2002 Deluxe Edition
 • Microsoft Encarta Encyclopedia 2004 Standard Edition
 • Microsoft Encarta Encyclopedia 2003 Standard Edition
 • Microsoft Encarta Premium 2007
 • Microsoft Encarta Reference Library Premium 2005
 • Microsoft Encarta Reference Library 2004
 • Microsoft Encarta Reference Library 2003
 • Microsoft Encarta Reference Library 2002
 • Microsoft Student with Encarta Premium 2007
T? khóa: 
kbexpertisebeginner kberrmsg kbprb kbmt KB305298 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:305298

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com