Mô t? v? các tính năng t?i ưu nhanh chóng kí nh?p hóa Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 305293 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các tính năng Windows nhanh chóng kí nh?p t?i ưu.

Thông tin thêm

theo m?c đ?nh trong Windows 8, Windows 7, Windows Vista, và Windows XP, các tính năng t?i ưu hóa kí nh?p nhanh chóng đư?c thi?t l?p cho các thành viên tên mi?n và nhóm làm vi?c. Thi?t đ?t chính sách áp d?ng không đ?ng b? khi máy tính kh?i đ?ng và khi ngư?i dùng kí nh?p. K?t qu? là, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, và Windows XP không ch? đ?i cho m?ng đ? đư?c hoàn toàn kh?i t?o lúc kh?i đ?ng và kí nh?p hi?n t?i ngư?i dùng đ? kí nh?p b?ng cách s? d?ng thông tin kí nh?p đư?c lưu tr?. K?t qu? là th?i gian kí nh?p ng?n hơn. chính sách nhóm đư?c áp d?ng trong n?n sau khi m?ng tr? thành có s?n. Lưu ? r?ng, b?i v? đi?u này là làm m?i m?t n?n, Ti?n ích m? r?ng như ph?n m?m cài đ?t chuyên bi?t và chuy?n hư?ng c?p có hai logons đ? áp d?ng thay đ?i. Ngoài ra, thay đ?i đư?c th?c hi?n cho đ?i tư?ng ngư?i dùng, ch?ng h?n như thêm m?t tr?nh ph?c v? chuy?n vùng h? sơ con đư?ng, tr?nh ph?c v? m?c tin thư thoại g?c, hay tr?nh ph?c v? k?ch b?n kí nh?p c?a ngư?i dùng đ?i tư?ng, có th? có hai logons đ? đư?c phát hi?n.

N?u b?n t?t tính năng này, Windows ch? đ?i cho m?ng đ? đư?c hoàn toàn kh?i ch?y trư?c khi ngư?i dùng đ? kí nh?p. Đi?u này k?t qu? trong vi?c áp d?ng chính sách đ?ng b? khi máy tính kh?i đ?ng, và khi ngư?i dùng kí nh?p. ?ng d?ng này c?a chính sách tương t? như m?t quá tr?nh làm m?i n?n và có th? làm gi?m th?i gian đó là c?n thi?t cho cáckí nh?phộp thoại đ? hi?n th? và th?i gian đó là c?n thi?t cho v? đ? có s?n cho ngư?i dùng. Ngư?i qu?n tr? có th? thay đ?i m?c đ?nh b?ng cách s? d?ng các nhóm chính sách MMC snap-in.

Nhanh chóng kí nh?p t?i ưu hóa là luôn luôn t?t trong th?i gian kí nh?p khi m?t b?n ghi đ?u tiên ngư?i dùng trên m?t máy tính.

B?n c?n ph?i nh?n th?c r?ng, theo các đi?u ki?n trư?c đó, máy tính kh?i đ?ng v?n có th? không đ?ng b?. Tuy nhiên, b?i v? kí nh?p đ?ng b? dư?i nh?ng đi?u ki?n này, kí nh?p không tri?n l?m t?i ưu hóa.

Khi chính sách chuy?n hư?ng m?c tin thư thoại c?a b?n không hoàn toàn áp d?ng đ?u tiên kí nh?p, b?n có th? t?m th?y các c?nh báo sau đây trong trư?ng h?p đăng nh?p:

Lo?i s? ki?n: c?nh báo
S? ki?n ngu?n: Chuy?n hư?ng c?p
Th? lo?i s? ki?n: không có
ID s? ki?n: 301
Tr? chơi mô t?: m?c tin thư thoại chuy?n hư?ng chính sách ?ng d?ng đ? b? tr? ho?n cho đ?n khi ti?p theo kí nh?p b?i v? các Nhóm chính sách kí nh?p t?i ưu hóa là có hi?u l?c.

m?c tin thư thoại chuy?n hư?ng và các ph?n m?m cài đ?t chuyên bi?t chính sách

Lưu ? r?ng khi t?i ưu hóa kí nh?p đư?c b?t, ngư?i dùng có th? có đ? kí nh?p vào m?t máy tính hai l?n trư?c khi m?c tin thư thoại chuy?n hư?ng chính sách và ph?n m?m cài đ?t chuyên bi?t chính sách đư?c áp d?ng. Đi?u này là do vi?c áp d?ng các lo?i chính sách yêu c?u ?ng d?ng đ?ng b? chính sách. Trong m?t chính sách làm m?i (mà không đ?ng b?), các h? th?ng đ?t m?t lá c? cho bi?t r?ng chuy?n hư?ng c?p áp d?ng ho?c m?t ph?n m?m cài đ?t chuyên bi?t chính sách là c?n thi?t. C? l?c lư?ng đ?ng b? ?ng d?ng c?a chính sách c?a ngư?i dùng kí nh?p ti?p theo.

LƯU ? r?ng khách hàng Windows h? tr? nhanh chóng kí nh?p t?i ưu hóa trong b?t k? môi trư?ng tên mi?n. Đ? t?t nhanh chóng kí nh?p t?i ưu hóa, b?n có th? s? d?ng thi?t đ?t chính sách sau:
Máy tính Administrative Templates\System\Logon\ luôn ch? đ?i cho m?ng máy tính kh?i đ?ng và kí nh?p
Khi chính sách này đư?c kích ho?t, m?t khách hàng Windows XP cư x? theo cách th?c tương t? như m?t khách hàng Windows 2000 t?i c? hai kh?i đ?ng h? th?ng và ngư?i dùng kí nh?p.

Lưu ? Đi?u này c?ng áp d?ng cho h? th?ng đang ch?y Windows 7 ho?c Windows 8. Tuy nhiên, trong nh?ng h? th?ng, t? ch?c s? ki?n ID thay đ?i đ? 510:

S? ki?n đăng nh?p: ?ng d?ng kí nh?p
Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n ngu?n: Microsoft Windows m?c tin thư thoại chuy?n hư?ng
ID s? ki?n: 510
Tr? chơi mô t?: m?c tin thư thoại chuy?n hư?ng chính sách ?ng d?ng đ? b? tr? ho?n cho đ?n khi kí nh?p ti?p theo b?i v? t?i ưu hóa nhóm chính sách kí nh?p có hi?u l?c


Cho bi?t thêm thông tin v? tác d?ng nhanh chóng kí nh?p t?i ưu hóa và nhanh chóng kh?i đ?ng vào cài đ?t chuyên bi?t chính sách nhóm, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
969006cặp trang nhà có th? b?n đ? không chính xác khi kí nh?p vào m?t máy tính d?a trên Windows XP
304970 K?ch b?n có th? không ch?y trư?c khi Window Explorer B?t đ?u ngay c? khi thi?t l?p "đ?ng ch?y kí nh?p Script b?" đư?c kích ho?t
831998 ổ đĩa mạng đ? ánh x? hi?n không có kí t? đ?i di?n ổ đĩa ho?c s? không cho phép b?n t?o ra m?i dài t?p đ? đ?t tên tin ho?c m?c tin thư thoại

Thu?c tính

ID c?a bài: 305293 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Windows 7 Professional
  • Windows 8 Pro
T? khóa: 
kbgrppolicyinfo kbinfo kbnetwork kbmt KB305293 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 305293

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com