Làm th? nào đ? theo d?i và qu?n l? thay đ?i trong m?t t? năm 2002 và m?t tài li?u Word 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 305216 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Word 97 và Microsoft Word 2000 c?a bài vi?t này, xem 326528.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Các thông tin đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c cung c?p b?i: Microsoft Báo chí.

Bài này gi?i thích làm th? nào đ? theo d?i các thay đ?i, làm th? nào đ? thay đ?i và làm th? nào đ? ch?p nh?n ho?c t? ch?i thay đ?i đ?i v?i m?t tài li?u trong Microsoft Word 2002 và trong Microsoft Office Word 2003.

THÔNG TIN THÊM

Khi b?n chia s? tài li?u c?a b?n v?i nh?ng ngư?i dùng khác, b?n có th? theo d?i đ? xem chính xác nh?ng g? các tranh và xóa chúng làm thay đ?i. Sau đó, b?n có th? ch?p nh?n ho?c t? ch?i c?a h? s?a đ?i m?t lúc m?t th?i gian ho?c t?t c? cùng m?t lúc.

N?u nh?n xét tr? v? nh?ng thay đ?i c?a h? trong các tài li?u riêng bi?t, b?n có th? h?p nh?t t?t c? các b?n s?a đ?i c?a h? vào m?t đơn tài li?u và sau đó xem l?i. N?u b?n mu?n có m?t h? sơ v? nh?ng thay đ?i th?c hi?n vào tài li?u, b?n có th? lưu các phiên b?n khác nhau c?a m?t tài li?u trong các cùng m?t tài li?u.

Theo d?i nh?ng thay đ?i trong m?t tài li?u cho phép b?n th?c hi?n S?a đ?i m?t tài li?u mà không làm m?t văn b?n g?c. Khi b?n theo d?i nh?ng thay đ?i, t? cho th?y thay đ?i văn b?n trong m?t màu khác nhau t? các văn b?n g?c. Ngoài ra, t? s? d?ng s?a đ?i nh?n hi?u, ch?ng h?n như underlines, đ? phân bi?t v?i các văn b?n đ? s?a đ?i t? văn b?n g?c. B?o qu?n b? trí c?a tài li?u c?a b?n, t? c?ng xác đ?nh s? thay đ?i và lo?i c?a nó, ch?ng h?n như m?t tr?nh xóa, trên m?t khí c?u đó xu?t hi?n trong l? c?a tài li?u.

Khi b?n m? m?t tài li?u có ch?a nh?ng thay đ?i theo d?i, các tài li?u xu?t hi?n trong d?ng xem cu?i cùng hi?n th? đánh d?u đ? cho th?y r?ng tài li?u ch?a các theo d?i thay đ?i. Đây là hành vi m?c đ?nh. Word nh?n m?nh và thay đ?i màu c?a văn b?n đư?c chèn vào. Word c?ng bao g?m m?t thay đ?i đư?ng th?ng đ?ng ? r?a phía bên trái c?a b?t k? văn b?n thay đ?i đ? giúp b?n xác đ?nh v? trí nh?ng thay đ?i trong tài li?u.

Chú ý Các thông tin s? đư?c hi?n th? trong Word v? ai đ? th?c hi?n m?t s? thay đ?i trong m?t tài li?u ph? thu?c vào các thông tin đ? đư?c nh?p cho ngư?i đó trong các Tên l?nh v?c và trong các Tên vi?t t?t trư?ng trong các Thông tin ngư?i dùng tab c?a các Tuỳ chọn h?p tho?i trong Word.

Chú ý B?n có th? ngăn ng?a tài li?u đ? đư?c lưu trong d?ng xem cu?i cùng t? khai m?c t?i cu?i cùng hi?n th? đánh d?u đi?m. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện việc này, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
831771Đánh d?u văn b?n có th? xu?t hi?n l?i khi b?n m? ho?c khi b?n lưu tài li?u Word
Đ? b?t thay đ?i theo d?i, nh?n chu?t ph?i b?t k? thanh công c?, nh?p Xem l?i trên menu đ? hi?n th? các Xem l?i thanh công c?, và sau đó b?m các Theo d?i thay đ?i nút. B?t k? thay đ?i nào b?n th?c hi?n bây gi? đư?c ch? đ?nh b?i phiên b?n đánh d?u.

LƯU ?: Đ? t?t s? thay đ?i theo d?i trong khi b?n đang ch?nh s?a, nh?p vào các Theo d?i thay đ?i nút trên các Xem l?i thanh công c?. Khi các tính năng theo d?i thay đ?i đư?c b?t lên, "TRK" xu?t hi?n trên thanh tr?ng thái ? dư?i cùng c?a tài li?u c?a b?n. Khi b?n t?t thay đ?i theo d?i, TRK m? đi.

N?u s?a đ?i nh?n hi?u lam sao lang, b?n có th? theo d?i nh?ng thay đ?i mà không nêu b?t chúng trên màn h?nh. Đ? ?n các d?u hi?u s?a đ?i, b?m vào các Theo d?i thay đ?i nút trên các Xem l?i thanh công c?, n?u c?n thi?t, đ? b?t đ?u theo d?i thay đ?i. B?m vào các Hi?n th? đ? xem l?i m?i tên xu?ng, và sau đó nh?p vào Cu?i cùng. Khi b?n hoàn t?t làm vi?c trên m?t tài li?u, b?m vào các Hi?n th? đ? xem l?i m?i tên xu?ng, và sau đó nh?p vào Cu?i cùng đang hi?n đánh d?u đ? xem các thay đ?i đư?c xác đ?nh trong tài li?u. Trong khi các Hi?n th? đ? xem l?i danh sách các thay đ?i cho dù b?n nh?n th?y các phiên b?n đư?c xác đ?nh, b?n c?ng s? d?ng các Hi?n th? danh sách ch?n lo?i s?a đ?i mà b?n nh?n th?y trong các c?a s? tài li?u.

Khi b?n xem l?i nh?ng thay đ?i theo d?i, b?n có th? ch?p nh?n ho?c t? ch?i h? m?t lúc m?t th?i gian, ho?c b?n có th? ch?p nh?n ho?c t? ch?i t?t c? nh?ng thay đ?i cùng m?t lúc. Khi b?n ch?p nh?n m?t s? thay đ?i, t? lo?i b? nh?n hi?u Phiên b?n đánh máy. N?u b?n đ? xóa b? văn b?n, nó c?ng lo?i b? các văn b?n t? các tài li?u. N?u b?n có Chèn văn b?n, nó lá văn b?n m?i trong tài li?u. Khi b?n t? ch?i m?t s? thay đ?i, t? ph?c h?i văn b?n g?c.

Đ? xem xét thay đ?i, b?n s? d?ng các Xem l?i thanh công c?. B?n có th? xem xét thay đ?i m?t lúc m?t th?i gian b?ng cách s? d?ng các Ti?p theo s? thay đ?iThay đ?i trư?c nút. Sau đó s? d?ng các Ch?p nh?n thay đ?i ho?c T? ch?i thay đ?i nút đ? đáp ?ng v?i các phiên b?n. Ch?p nh?n t?t c? các thay đ?i t?i m?t l?n, b?m vào các Ch?p nh?n thay đ?i m?i tên xu?ng, và sau đó nh?p vào Ch?p nh?n t?t c? các thay đ?i trong tài li?u. Đ? t? ch?i t?t c? nh?ng thay đ?i ngay, b?m vào các T? ch?i thay đ?i m?i tên xu?ng, và sau đó nh?p vào T? ch?i t?t c? thay đ?i trong tài li?u.

N?u b?n mu?n có m?t b?n ghi các thay đ?i đư?c th?c hi?n vào tài li?u, b?n có th? lưu các phiên b?n khác nhau c?a m?t tài li?u trong cùng m?t tài li?u. Khi b?n lưu các phiên b?n khác nhau trong Word, b?n c?ng ti?t ki?m dung lư?ng đ?a v? Word ti?t ki?m ch? là s? khác nhau gi?a các phiên b?n, không ph?i là m?t b?n sao toàn b? c?a m?i tài li?u. Sau khi b?n đ? lưu m?t vài phiên b?n c?a tài li?u, b?n có th? quay tr? l?i và xem l?i, m?, in và xóa các phiên b?n trư?c đó. B?n c?ng có th? t? lưu m?t phiên b?n c?a tài li?u c?a b?n m?i khi tài li?u đư?c đóng l?i, đó là h?u ích khi b?n c?n m?t h? sơ c?a nh?ng ngư?i th?c hi?n thay đ?i và khi nào, như trong trư?ng h?p c?a m?t tài li?u pháp l?. Đ? lưu m?t phiên b?n m?i khi b?n đóng m?t tài li?u, s? d?ng các Các phiên b?n l?nh trên các Tệp tr?nh đơn đ? m? các Các phiên b?n trong DocumentName h?p tho?i h?p, và sau đó ch?n các T? đ?ng lưu m?t phiên b?n trên đóng h?p ki?m.

Đ? theo d?i các thay đ?i trong m?t t? tài li?u

 1. B?t đ?u ho?c chuy?n sang Word.
 2. Trên các Tiêu chuẩn thanh công c?, nh?p M?.

  Các M? h?p tho?i s? xu?t hi?n.
 3. Trong các M? h?p tho?i h?p, xác đ?nh v? trí và ch?n t?p tin mà b?n mu?n theo d?i thay đ?i. Nh?p vào M?.
 4. Trên các Xem tr?nh đơn, đi?m đ?n Thanh công c?, sau đó b?m Xem l?i.

  Các Xem l?i thanh công c? s? xu?t hi?n.
 5. Trên các Xem l?i thanh công c?, nh?p Theo d?i thay đ?i.
B?t k? thay đ?i nào b?n th?c hi?n bây gi? s? đư?c theo d?i.

M?O: Khi theo d?i thay đ?i đư?c b?t, các Theo d?i thay đ?i nút có m?t đư?ng vi?n màu xanh, và các ch? cái TRK đư?c nh?n m?nh trên thanh tr?ng thái; khi theo d?i thay đ?i đư?c t?t, các Theo d?i thay đ?i nút đ? không có biên gi?i, và TRK là màu xám trên thanh tr?ng thái.

Thay đ?i và thêm ? ki?n

Đ? th?c hi?n nh?ng thay đ?i trong và thêm ? ki?n vào m?t tài li?u sau khi b?n b?t ngày theo d?i thay đ?i, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. N?u b?n có văn b?n b?n không c?n mu?n trong t?p tin c?a b?n, ch?n văn b?n và nh?n DELETE.

  T? chèn m?t callout mô t? các lo?i và n?i dung thay đ?i c?a b?n. Ví d?, n?u b?n đ? xóa các văn b?n, các nhanh chóng nâu fox, b?n s? th?y m?t callout nói: Đ? xoá: Nhanh chóng nâu cáo.

  Chú ý N?u b?n không th?y callout, b?n có th? xem tài li?u c?a b?n Theo quan đi?m b?nh thư?ng. Chuy?n đ?i đ? in ch? đ? b? trí đ? xem các callouts. Đ? làm đi?u này, Nh?p vào B? c?c in trên các Xem tr?nh đơn.
 2. Ph?n c?n l?i con tr? chu?t trên văn b?n b?n đ? xoá. Trong Ngoài vi?c callout, Word đánh d?u xóa v?i m?t ScreenTip. N?u b?n ngh? ngơi con tr? chu?t qua vi?c xoá, ScreenTip cho b?n bi?t tên c?a các ngư?i làm vi?c thay đ?i, khi s? thay đ?i đ? đư?c th?c hi?n, và các lo?i thay đ?i mà đ? đư?c th?c hi?n. Trong trư?ng h?p này, ScreenTip hi?n th? Đ? xóa.
 3. N?u b?n có văn b?n b?n mu?n thêm vào t?p tin c?a b?n, b?m vào nơi b?n mu?n văn b?n xu?t hi?n và nh?p văn b?n.

  T? chèn m?i văn b?n trong m?t phông ch? màu s?c khác nhau. Màu s?c khác nhau cho m?i ngư?i làm cho thay đ?i đ?i v?i m?t tài li?u khi theo d?i thay đ?i đư?c b?t.
 4. Ph?n c?n l?i con tr? chu?t trên văn b?n mà b?n thêm.

  M?t ScreenTip s? cho b?n bi?t tên c?a ngư?i làm vi?c thay đ?i, khi s? thay đ?i đ? đư?c th?c hi?n, và lo?i c?a s? thay đ?i đ? đư?c th?c hi?n. Trong trư?ng h?p này, hi?n th? ScreenTip Chèn.
 5. Trên các Chèn tr?nh đơn, nh?p vào B?nh lu?n.

  N?u b?n ch?n văn b?n và sau đó chèn vào m?t b?nh lu?n, Word đánh d?u ch?n v?i l?n màu d?u ngo?c đơn. N?u không có văn b?n ch?n khi b?n đưa vào m?t b?nh lu?n, v? trí đư?c đánh d?u b?ng m?t màu d?c thanh. M?t callout xu?t hi?n trong l? c?a tài li?u. Callout mô t? các lo?i và n?i dung thay đ?i c?a b?n. Ví d?, n?u b?n thêm m?t ghi chú ho?c m?t chú thích vào tài li?u c?a b?n, callout nói, B?nh lu?n: theo sau các văn b?n lưu ? ho?c chú thích.
 6. Ph?n c?n l?i con tr? chu?t qua nh?n xét r?ng b?n đ? thêm vào.
  M?t ScreenTip s? cho b?n bi?t tên c?a ngư?i làm vi?c thay đ?i, khi s? thay đ?i đ? đư?c th?c hi?n, và lo?i thay đ?i đó đ? đư?c th?c hi?n. Trong trư?ng h?p này, các ScreenTip hi?n th? Nh?n xét.
 7. Trên các Xem l?i thanh công c?, nh?p Hi?n th?, sau đó b?m Xem xét Pane. Các Xem l?i c?a s? s? xu?t hi?n ? dư?i cùng c?a c?a s? Word và có các chú thích, Chính thay đ?i tài li?u và ? ki?n. Đ?i v?i m?i b? sung, xóa, ho?c nh?n xét, b?n s? th?y tên c?a ngư?i ai đ? th?c hi?n nh?ng thay đ?i, khi s? thay đ?i đ? đư?c th?c hi?n, lo?i thay đ?i mà đ? đư?c th?c hi?n, và n?i dung c?a s? thay đ?i.

Đ? xem xét và ch?p nh?n ho?c t? ch?i thay đ?i

Đ? xem xét và ch?p nh?n ho?c t? ch?i thay đ?i mà b?n hay khác nh?n xét th?c hi?n vào tài li?u, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m CTRL + HOME đ? di chuy?n đi?m chèn vào các s? kh?i đ?u c?a tài li?u.
 2. Trên các Xem l?i thanh công c?, nh?p Ti?p theo.

  Thay đ?i đ?u tiên trong tài li?u đư?c ch?n.
 3. Trên các Xem l?i thanh công c?, nh?p Ch?p nh?n thay đ?i.

  Word ch?p nh?n s? thay đ?i. N?u thay đ?i m?t xóa, t? lo?i b? các văn b?n và s?a đ?i nh?n hi?u. Ngoài ra, t? b? các Callout và thay đ?i các thông tin t? các Xem l?i ngăn. N?u thay đ?i là m?t xóa, Word cho bi?t thêm các văn b?n và lo?i b? các d?u hi?u s?a đ?i. Word c?ng lo?i b? các thông tin thay đ?i t? các Xem l?i ngăn.

  M?O: Đ? ch?p nh?n m?t s? thay đ?i, b?n c?ng có th? nh?p chu?t ph?i thay đ?i và sau đó Nh?p vào Ch?p nh?n chèn ho?c Ch?p nh?n vi?c xóa trên tr?nh đơn xu?t hi?n.
 4. Trên các Xem l?i thanh công c?, nh?p Ti?p theo.
 5. Trên các Xem l?i thanh công c?, nh?p T? ch?i thay đ?i/xóa b?nh lu?n. Word khôi ph?c văn b?n c?a b?n v? cách nó đ? trư?c khi chèn ho?c xoá và lo?i b? callout. Word c?ng lo?i b? thông tin bi?n đ?i t? các Xem l?i ngăn.

  M?O: Khi b?n tr? t?i m?t s? thay đ?i trên màn h?nh, tên mà xu?t hi?n trong ScreenTip là tên ngư?i dùng nh?p khi h? đi?u hành đ? đư?c cài đ?t. N?u không có tên đư?c nh?p, ScreenTip cho th?y Ngư?i s? d?ng như tên g?i. B?n có th? thay đ?i tên ngư?i dùng theo các Tuỳ chọn h?p tho?i. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn, b?m vào các Thông tin ngư?i dùng tab, g? tên ngư?i dùng trong các Tên h?p, và sau đó nh?p vào Ok.

Xem xét m?t phiên b?n c? c?a tài li?u c?a b?n

 1. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Các phiên b?n.
 2. Trong các Các phiên b?n hi?n t?i h?p, ch?n phiên b?n b?n mu?n xem l?i và b?m M?.
Phiên b?n hi?n th?i đ? ch?n s? m? ra và xu?t hi?n lát g?ch cùng v?i phiên b?n m?i nh?t c?a tài li?u. Đ? hoàn nguyên m?t phiên b?n c?, m? nó và sau đó nh?p vào Löu laøm trên các Tệp Menu đ? thay th? phiên b?n hi?n t?i c?a tài li?u. N?u b?n không mu?n đ? hoàn nguyên m?t phiên b?n c?, đóng phiên b?n b?n đ? m? mà không c?n lưu thay đ?i.

Đ? xóa thông tin Phiên b?n

 1. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Các phiên b?n.
 2. Trong các Các phiên b?n hi?n t?i h?p, ch?n phiên b?n b?n mu?n xoá và nh?p vào Xóa b?.

  Chú ý Hành đ?ng này không ph?i là undoable. B?n s? không th? khôi ph?c l?i các xóa thông tin Phiên b?n.

THAM KH?O

Đ? có thông tin tiêu đ? Microsoft Press, xem http://mspress.Microsoft.com.

Thu?c tính

ID c?a bài: 305216 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbgraphxlink kbhowto kbmt KB305216 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:305216

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com