48 bitu LBA atbalsts ATAPI diskdzi?iem sist?m? Windows 2000

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 305098 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Sist?ma Windows 2000 ar 2. servisa pakotni (SP2) un vec?k?s sist?mas Windows 2000 versijas neatbalsta 48 bitu lo?isk? bloka adres??anu (Logical Block Addressing ? LBA), k? tas defin?ts specifik?cij? ATA/ATAPI 6.0.

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, ieg?stiet jaun?ko sist?mas Windows 2000 servisa pakotni. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu
260910 K? ieg?t jaun?ko sist?mas Windows 2000 servisa pakotni (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
?? labojuma versijai ang?u valod? ir ??di (vai jaun?ki) faila atrib?ti:
  Datums   Laiks Versija     Lielums Faila nosaukums
  --------------------------------------------------------
  19.10.2001. 13:42 5.0.2195.4529 86 768 Atapi.sys
  19.04.2002. 17:43        214 938 Update.inf
				

Lai 48 bitu LBA ATAPI atbalsts darbotos pareizi, ir nepiecie?ams, lai tiktu izpild?ti ??di nosac?jumi:
 • Dators ar instal?tu 48 bitu LBA sader?gu ievadizvades pamatsist?mu (Basic Input/Output System ? BIOS).
 • Dators ar cieto disku, kura ietilp?ba ir liel?ka par 137 gigabaitiem (GB).
 • Atbalsts ir j?iesp?jo sist?mas Windows re?istr?, pievienojot vai mainot re?istra v?rt?bu EnableBigLba=1 ?aj? re?istra apak?atsl?g?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\Parameters
Lai re?istr? iesp?jotu 48 bitu LBA liela apjoma disku atbalstu:
 1. Start?jiet re?istra redaktoru (Regedt32.exe).
 2. Re?istr? atrodiet ??du atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters
 3. Izv?ln? Edit (Redi??t) noklik??iniet uz Add Value (Pievienot v?rt?bu) un p?c tam pievienojiet ??du re?istra v?rt?bu:
  Value name (V?rt?bas nosaukums): EnableBigLba
  Data type (Datu tips): REG_DWORD
  Value data (V?rt?bas dati): 0x1
 4. Izejiet no re?istra redaktora.
PIEZ?ME. Ja 48 bitu LBA ATAPI atbalsts tiek iesp?jots, redi??jot ?o atsl?gu, bet sist?ma neatbilst minim?laj?m pras?b?m, iesp?jamas ??das probl?mas:
 • Oper?t?jsist?m?s, kur?s p?c noklus?juma 48 bitu LBA atbalsts nav iesp?jots (piem?ram, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) vai Windows 2000) un kuras ir instal?tas nodal?jum?, kas p?rsniedz 28 bitu LBA robe?u (137 GB), notiks datu saboj??ana vai zudums.
 • Oper?t?jsist?mu, kur?s p?c noklus?juma 48 bitu LBA atbalsts nav iesp?jots (piem?ram, Windows 98, Windows Me vai Windows 2000), instal??ana nodal?jum?, kas ir aiz 28 bitu LBA robe?as (137 GB), nav sekm?ga, un p?c t?s paliek pagaidu instal?cijas mape.
 • Ja pirms Windows 2000 3. servisa pakotnes (SP3) instal??anas tiek instal?ti labojumfaili, kas iesp?jo 48 bitu LBA, SP3 instal??anas laik? autom?tiski tiek izveidota atbilsto?a re?istra atsl?ga, lai saglab?tu cietaj? disk? eso?o datu integrit?ti.
 • Ja p?c 48 bitu LBA atbalsta iesp?jo?anas, pievienojot atbilsto?o re?istra atsl?gu, tiek dz?sta ?? re?istra atsl?ga vai no?emta (atinstal?ta) Windows 2000 SP3, iesp?jama datu saboj??ana.
 • Ja Windows 2000 kopija, kur? iek?auta SP3 (integr?ta SP3), tiek instal?ta liela apjoma cietaj? disk?, kas jau s?kotn?ji ir format?ts, izmantojot oper?t?jsist?mu ar iesp?jotu 48 bitu LBA, ATAPI apak?sist?ma uzst?d??anas programmas teksta re??ma da?? var zi?ot par liel?ku vietu cietaj? disk?, nek? ir iesp?jams adres?t, ja nav 48 bitu LBA atbalsta (liel?ka par aptuveni noteiktajiem 137 GB). ?aj? gad?jum? ciet? diska nodal?juma tabulas inform?cija jau ir izveidota. Lai izlabotu nepareizo diska inform?ciju, dz?siet ?o nodal?jumu, izmantojot diska nodal?jumu izveides util?tu, vai dz?siet un atk?rtoti izveidojiet to uzst?d??anas programmas teksta re??ma da??. P?c jaun? nodal?juma izveides, nospie?ot tausti?u F3, beidziet darbu ar uzst?d??anas programmu un restart?jiet Windows instal??anu. Tagad ATAPI apak?sist?ma pareizi r?da aptuveni 137 GB lielu vietu cietaj? disk?.
 • Re?istra v?rt?ba EnableBigLba ir atsp?jota:

  Ja dator? ir 48 bitu sader?ga BIOS, kas var atbalst?t cieto disku ar ietilp?bu, kas p?rsniedz 137 GB, cietaj? disk? var adres?t tikai pirmos 137 GB. P?r?j? ciet? diska da?a netiek izmantota.
 • Ja re?istra v?rt?ba EnableBigLba ir iesp?jota, bet jums nav ar 48 bitu LBA sader?ga BIOS, oper?t?jsist?mai j?b?t instal?tai pirmaj? nodal?jum?, kas nav liel?ks par 137 GB.

  Ja, redi??jot ?o re?istra iestat?jumu, tiek iesp?jots 48 bitu LBA ATAPI atbalsts, bet nav 48 bitu LBA sader?gas BIOS un nav ar? ciet? diska ar ietilp?bu, kas liel?ka par 137 GB, cietais disks turpina darboties k? standarta cietais disks ar 137 GB adres??anas ierobe?ojumu.
 • Ja dator?, kur? nav 48 bitu LBA sader?gas BIOS, ir cietais disks, kura ietilp?ba p?rsniedz 137 GB, un ir iesp?jota re?istra v?rt?ba EnableBigLba, oper?t?jsist?ma ir j?instal? pirmaj? nodal?jum?, kas nav liel?ks par 137 GB, un p?r?j? ciet? diska da?a j?sadala vien? vai vair?kos atliku?os nodal?jumos.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti ?? raksta s?kum?. ?? probl?ma pirmo reizi tika labota sist?mas Windows 2000 3. servisa pakotn?.Svar?gi! Lai ar? 48 bitu LBA atbalsts ir iek?auts Windows 2000 3. servisa pakotn? (SP3) un jaun?k?s versij?s, joproj?m ir j?veic re?istra izmai?as, k? nor?d?ts ?? raksta sada?? "Risin?jums".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? ieg?t Windows 2000 Datacenter Server labojumfailu, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu
265173 Datacenter programma un produkts Windows 2000 Datacenter Server (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai sa?emtu papildinform?ciju par to, k? instal?t vair?kus labojumfailus, veicot tikai vienu ats?kn??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu
296861 K? instal?t vair?kus labojumfailus, veicot tikai vienu ats?kn??anu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai sa?emtu papildinform?ciju par to, k? vienlaikus instal?t sist?mu Windows 2000 un Windows 2000 labojumfailus, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu
249149 Microsoft Windows 2000 un Windows 2000 labojumfailu instal??ana (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 305098 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2006. gada 11. septembris - P?rskat??ana: 7.2
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Atsl?gv?rdi: 
kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kboswin2000fix kbwin2000sp3fix KB305098

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com