Làm th? nào đ? tri?n khai Microsoft Windows Preinstallation Environment t? m?t máy ch? RIS b?ng cách s? d?ng PXE cho phép khách hàng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 304992 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách tri?n khai Microsoft Windows Preinstallation Environment (Windows PE) t? m?t máy ch? d?ch v? cài đ?t t? xa (RIS) đ? b?t đ?u m?t môi trư?ng th?c hi?n ti?n kh?i đ?ng (PXE).

THÔNG TIN THÊM

Có hai phương pháp mà b?n có th? s? d?ng đ? tri?n khai Windows PE t? m?t máy ch? RIS. Phương pháp đ?u tiên s? d?ng m?t thi?t b? đ?a RAM đ? tri?n khai Windows PE t? máy ch? RIS. Phương pháp th? hai tri?n khai m?t h?nh ?nh Windows PE t? Microsoft Windows XP ho?c Microsoft Windows Server 2003 CD d?a trên h?nh ?nh. B?n ph?i s? d?ng phương pháp th? hai này ch? n?u b?n có phiên b?n c? c?a Windows PE ho?c n?u b?n không có m?t máy ch? RIS d?a trên Windows Server 2003. Phương pháp th? hai này s? m? ra nhi?u t?p tin x? l? t? các máy ch? RIS. V? v?y, phương pháp này làm gi?m hi?u su?t c?a máy ch? RIS khi b?n kh?i đ?ng nhi?u instances c?a Windows PE. B?n c?ng có th? g?p l?i l?i quá th?i gian.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? tri?n khai Windows PE t? các máy ch? RIS, xem t?p tin Winpe.chm m?i nh?t. T?p này đư?c bao g?m v?i Windows PE CD và CD OEM Preinstallation Kit (OPK).

Trư?c khi b?n s? d?ng các phương pháp đư?c mô t? trong bài vi?t này, b?n ph?i ch?c ch?n r?ng b?n có các m?c sau đây:
 • M?t tùy ch?nh Windows PE t? qu?c t? ch?c ?nh tiêu chu?n hóa (ISO) đư?c t?o ra t? Windows PE CD ho?c t? đ?a CD OEM Preinstallation Kit (OPK).
 • M?t máy ch? RIS đang ch?y Windows Server 2003 v?i Service Pack 1 (SP1).
 • M?t đ?a CD Windows PE ho?c m?t đ?a CD OEM Preinstallation Kit (OPK).

Phương pháp 1: Tri?n khai Windows PE t? m?t máy ch? RIS b?ng cách s? d?ng đ?a RAM

 1. Trên máy ch? RIS, xác đ?nh v? trí \RemoteInstall\Setup\Ngôn ng?\Images thư m?c.
 2. T?o c?p con cho Windows PE. Ví d?, g? sau t?i d?u nh?c l?nh:
  ? đ?a: \Cd \RemoteInstall\Setup\English\Images MD winpe
  Chú ý Trong bư?c này, ? đ?a là gi? ch? c?a ? đ?a c?ng trên đó RIS đư?c cài đ?t. Ngôn ng? là ngôn ng? c?a h?nh ?nh Windows PE.
 3. T?o m?t thư m?c con trong các \Windows PE thư m?c đư?c đ?t tên theo n?n t?ng, nơi n?n t?ng là i386 ho?c amd64. Ví d?, g? l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh: MD winpe\i386
 4. Sao chép tùy ch?nh Windows PE .iso t?p h?nh ?nh mà b?n t?o ra trư?c đó đ?n các Windows PE\N?n t?ng thư m?c, nơi n?n t?ng là i386 ho?c amd64. Ví d?, g? l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh:
  b?n sao ? đ?a: \Work\Winpex86.iso ? đ?a 1: \RemoteInstall\Setup\English\Images\Winpe\i386
  Chú ý ? đ?a là gi? ch? trên đ?a c?ng có ch?a h?nh ?nh Windows PE. Ngoài ra, ? đ?a 1 là m?t gi? ch? cho phân vùng đ?a c?ng mà RIS đư?c cài đ?t.
 5. T?o m?t thư m?c con trong các \Windows PE\N?n t?ng thư m?c đư?c đ?t tên theo m?u. Ví d?, g? l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh:
  MD winpe\i386\templates
 6. Xác đ?nh thư m?c n?n t?ng c?a h?nh ?nh Windows PE, và sau đó sao chép Ntdetect.com và Startrom.com đ? Windows PE\N?n t?ng\Templates thư m?c. Ví d?, g? các l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh:
  ? đ?a:\ CD \winpe\i386 b?n sao ntdetect.com
  ? đ?a 1: \RemoteInstall\Setup\English\Images\winpe\i386\templates b?n sao startrom.com
  ? đ?a 1: \RemoteInstall\Setup\English\Images\winpe\i386\templates


  Chú ý Trong bư?c này, ? đ?a là gi? ch? trên đ?a c?ng có ch?a h?nh ?nh Windows PE và ? đ?a 1 là m?t gi? ch? cho phân vùng đ?a c?ng mà RIS đư?c cài đ?t.
 7. B?n sao các \N?n t?ng\Setupldr.exe (không Setupldr.bin) t?p tin t? ?nh Windows PE đ? các \Windows PE\n?n t?ng\m?u thư m?c, và sau đó đ?i tên Setupldr.exe đ? Ntldr. Ví d?, h?y ch?y l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh:
  b?n sao setupldr.exe ? đ?a 1: \RemoteInstall\Setup\English\Images\winpe\i386\templates\ntldr
  .

  Chú ý Trong bư?c này, ? đ?a 1 là m?t gi? ch? cho phân vùng đ?a c?ng mà RIS đư?c cài đ?t.
 8. T?o m?t t?p tin văn b?n đư?c đ?t tên Winnt.sif trong các \Windows PE\N?n t?ng\Khuôn mẫu thư m?c b?ng cách s? d?ng văn b?n sau.
  [SetupData]
  BootDevice = "ramdisk(0)"
  BootPath = "\platform\System32\"
  OsLoadOptions = "/noguiboot /fastdetect /minint /rdexportascd /rdpath=%INSTALLPATH%\%MACHINETYPE%\<bootimage>"
  
  Architecture = "platform" 
   
  [RemoteInstall]
  Repartition = No
   
  [OSChooser]
  Description = "brief description"
  Help = "longer description"
  LaunchFile = "%INSTALLPATH%\%MACHINETYPE%\templates\startrom.com"
  ImageType = Flat
  Version = "5.2 (0)"
  
 9. B?t đ?u m?t khách hàng RIS, và ch?n h?nh ?nh h? đi?u hành mà b?n t?o ra.
Chú ý
 • H? tr? phương pháp đ?a RAM ch? x 86 và x 64 d?a trên Windows PE ISO h?nh ?nh. Cho Itanium (IA-64)-d?a trên Windows PE ISO h?nh ?nh s? d?ng phương pháp 2.
 • B?n có th? đ?t các thư m?c i386 và amd64 trong cùng m?t thư m?c trên m?t máy ch? RIS. Ví d?, b?n có th? t?o c?u trúc thư m?c sau đây:
  \RemoteInstall\Setup\English\Images\Winpe\i386 \RemoteInstall\Setup\English\Images\Winpe\Amd64
 • B?n có th? cung c?p cho các t?p tin Winnt.sif b?t k? tên nào mà b?n mu?n mi?n là ph?n m? r?ng tên t?p tin là .sif.
 • Các "Repartition \u003d không" m?c nh?p trong t?p tin Winnt.sif tránh m?t c?nh báo t? thu?t s? cài đ?t máy khách (OSChooser) v? đ?a đang đư?c xoá hoàn toàn.
 • Văn b?n cho các m?c nh?p "Mô t?" và "Giúp đ?" có th? là b?t k? thông tin nào mà b?n mu?n bao g?m.
 • "LaunchFile" và "ImageType" m?c không ph?i thay đ?i.
 • Kh?i đ?ng l?i máy khách, và sau đó đi vào kh?i đ?ng PXE. Sau khi đăng nh?p, h?y ch?n các B?o tr? và g? r?i Tuøy choïn trong menu chính. "Windows PE trong đ?a RAM", ho?c b?t c? đi?u g? khác mô t? t?n t?i trong t?p tin .sif, xu?t hi?n như là tùy ch?n. Ch?n tùy ch?n này và sau đó nh?n ENTER.

  Máy tính kh?i đ?ng Windows PE b?ng cách s? d?ng đ?a RAM.

Cách 2: Tri?n khai Windows PE t? máy ch? RIS trong phương pháp ph?ng di s?n

 1. Trên máy ch? RIS, g? l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh:
  RISetup.exe –add
  Khi b?n đư?c nh?c nh?p m?t ngu?n, đi?m RISetup đ? đ?a CD h? đi?u hành Windows mà b?n mu?n s? d?ng. S? l?a ch?n c?a h? đi?u hành Windows ph? thu?c vào phiên b?n c?a Windows PE mà b?n thêm vào máy ch? RIS. Đ?i v?i Windows PE 2004, s? d?ng Windows XP Professional Service Pack 2. Đ?i v?i Windows PE 2005, s? d?ng Windows Server 2003 Standard Edition Service Pack 1.
 2. Tr?nh duy?t v? trí nơi RISetup cài đ?t h?nh ?nh. Ví d?, v? trí có th? gi?ng v?i nh?ng đi?u sau đây:
  \\Server_name\Share_name\REMINST\Setup\Ngôn ng?\Images
  Chú ý Trong bư?c này, các Server_name gi? ch? đ?i di?n cho tên máy ch? RIS. Các Share_name gi? ch? đ?i di?n cho tên c?a thư m?c đư?c chia s? ch?a h?nh ?nh. Các Ngôn ng? gi? ch? đ?i di?n cho các phiên b?n ngôn ng? c?a h?nh ?nh.
 3. M? các n?n t?ng thư m?c con trong h?nh ?nh mà b?n t?o ra, nơi n?n t?ng đ?i di?n cho ki?n trúc i386, amd64 hay IA-64.
 4. M? các N?n t?ng thư m?c trên đ?a CD ho?c m?ng chia s? ch?a các t?p tin Windows PE, nơi n?n t?ng đ?i di?n cho ki?n trúc i386, amd64 hay IA-64.
 5. Sao chép n?i dung c?a Windows PE N?n t?ng thư m?c đ? các n?n t?ng c?p h?nh ?nh b?n ch? c?n m?.
 6. Khi b?n đư?c nh?c ghi đè lên các t?p tin, nh?p vào Vâng, t?t c?.
 7. M? thư m?c m?u trong các N?n t?ng thư m?c mà b?n đ? sao chép Windows PE N?n t?ng n?i dung.
 8. M? t?p tin RIStndrd.sif trong m?t tr?nh so?n th?o văn b?n. Trên d?ng b?t đ?u v?i OSLoadOptions, thêm các /minint tùy ch?n.
 9. Sao chép các tr?nh đi?u khi?n (*.inf và *.sys) cho b? đi?u h?p m?ng đ? các N?n t?ng thư m?c đ? đư?c t?o ra b?i RISetup.
 10. Ng?ng và b?t đ?u d?ch v? BinlSvc trên máy ch? RIS. Ví d?, g? các l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh:
  net stop binlsvc
  net b?t đ?u binlsvc
 11. B?t đ?u m?t khách hàng RIS, và ch?n h?nh ?nh h? đi?u hành mà b?n đ? t?o ? bư?c 1.
Chú ý
 • N?u b?n không sao chép các tr?nh đi?u khi?n m?ng cho các N?n t?ng thư m?c, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  H? đi?u hành h?nh ?nh b?n đ? ch?n không ch?a các tr?nh đi?u khi?n c?n thi?t cho b? đi?u h?p m?ng c?a b?n. Th? ch?n m?t h?nh ?nh h? đi?u hành khác nhau. N?u v?n đ? v?n c?n, h?y liên h? v?i qu?n tr? h? th?ng c?a b?n. Thiết lập không thể tiếp tục. B?m phím b?t k? đ? thoát ra.
 • N?u b?n s? d?ng phương ti?n qu?n l? Windows WMI kích ho?t Windows PE h?nh ?nh, h?y ch?c ch?n r?ng nh?ng chia s? có ch?a h?nh ?nh Windows PE đư?c đánh d?u ch? đ?c. N?u không, phương ti?n qu?n l? Windows (WMI) Tester (WBEMTest) có th? báo cáo l?i 0x80041014. Đi?u này s? đ?m b?o r?ng các khách hàng khác k?t n?i s? không ph?i l?i trong khi h? c? g?ng đ? kích ho?t tính năng WMI.
 • S? đ?ng th?i vi?c cài đ?t có th? đư?c th?c hi?n t? m?t máy ch? RIS, t?i đa là 75.
 • Chúng tôi đ? ngh? b?n vô hi?u hóa Setupapi đăng nh?p khi b?n s? d?ng phương pháp này. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? vô hi?u hóa đăng nh?p Setupapi, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  822570B?n có kinh nghi?m lâu Startup l?n khi b?n b?t đ?u WinPE b?ng phương ti?n c?a m?t máy ch? t? xa cài đ?t d?ch v?

Thêm Windows PE đ? các d?ng c? RIS b?o tr? và g? r?i

B?n có th? thêm Windows PE vào danh sách các công c? có s?n trong vi?c duy tr? và x? l? s? c? ph?n c?a thu?t s? cài đ?t máy khách. Khi b?n thêm Windows PE vào danh sách các công c? RIS, b?n ch? ra r?ng Windows PE đư?c s? d?ng cho vi?c cài đ?t, b?o tr? và nhi?m v? x? l? s? c?, thay v? đư?c s? d?ng như m?t h? đi?u hành máy tính đ? bàn.

Thêm Windows PE danh sách RIS công c?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong thư m?c m?u h?nh ?nh Windows PE, t?m th?y t?p tin RIStndrd.sif.
 2. M? t?p tin RIStndrd.sif trong m?t tr?nh so?n th?o văn b?n.
 3. Trong các [OSChooser] o dan adran, thay đ?i ImageType = "Ph?ng" entry cho ImageType = "winpe".
 4. Di chuy?n các t?p tin Winbom.ini t? các N?n t?ng c?p h?nh ?nh Windows PE vào thư m?c g?c c?a h?nh ?nh.

  Chú ý N?u b?n không làm theo bư?c này và ch?y l?nh factory.exe cùng v?i các -minint chuy?n đ?i ho?c các -winpe chuy?n đ?i, Windows PE hi?n th? m?t h?p tho?i s? yêu c?u b?n kh?i đ?ng l?i Windows PE sau khi nó b?t đ?u.
 5. M? bàn đi?u khi?n qu?n l? chính sách nhóm (GPMC), b?m chu?t ph?i vào tên mi?n ho?c đơn v? t? ch?c mà b?n mu?n s? d?ng, và sau đó nh?p vào T?o ra và liên k?t ? đây GPO.
 6. Trong các M?i GPO h?p tho?i, g? tên đ?i tư?ng chính sách nhóm (GPO), và sau đó nh?p vào Ok.
 7. Nh?p chu?t ph?i vào GPO và b?m Ch?nh s?a.
 8. Trong nhóm chính sách đ?i tư?ng Editor, xác đ?nh v? trí và m? r?ng các thùng ch?a sau đây:
  D?ch v? cài đ?t ngư?i dùng Configuration\Windows Settings\Remote
  .
 9. Trong ngăn bên ph?i, b?m đúp vào Ch?n tùy ch?n.
 10. Trong các Ch?n tùy ch?n Properties h?p tho?i h?p, dư?i Công cụ, b?m Được kích hoạt, sau đó b?m Ok.
 11. Đóng so?n th?o đ?i tư?ng chính sách nhóm.
 12. Trong GPMC, nh?p vào tên mi?n ho?c đơn v? t? ch?c mà GPO b?n t?o ra trư?c đó là liên k?t.
 13. Trong ngăn bên ph?i, nh?p vào GPO mà b?n t?o ra, và sau đó nh?p vào Di chuy?n liên k?t lên cho đ?n khi đ? liên k?t cho GPO là th?p hơn b?t k? GPOs có các thi?t đ?t b? xung đ?t.

  GPO v?i th? t? liên k?t th?p nh?t s? ưu tiên hơn GPOs v?i cao liên k?t đơn đ?t hàng.
Chú ý
 • Ch? d?a trên Windows Server 2003 RIS máy ch? h? tr? th? t?c này.
 • M?c dù h?nh ?nh Windows PE xu?t hi?n trong vi?c duy tr? và x? l? s? c? ph?n c?a thu?t s? cài đ?t máy khách, nó không xu?t hi?n trên các Công cụ tab c?a các D?ch v? t? xa cài đ?t thu?c tính h?p tho?i trên máy ch? RIS.
 • Thi?t đ?t m?c đ?nh c?a m?c đ?nh tên mi?n chính sách GPO trên m?t tên mi?n Windows Server 2003 d?a trên vô hi?u hóa tùy ch?n t?t c? ngo?i tr? Thi?t l?p t? đ?ng trong các Ch?n tùy ch?n Properties h?p tho?i. Đ? ghi đè lên các thi?t đ?t m?c đ?nh, đ?m b?o GPO b?n t?o có m?t th? t? liên k?t th?p hơn so v?i m?c đ?nh tên mi?n chính sách GPO.

Thu?c tính

ID c?a bài: 304992 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbsetup kbmt KB304992 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:304992

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com