ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: "Αντικειμένου δεν είναι έγκυρο ή δεν είναι πλέον ορισμένη" Παρουσιάστηκε σφάλμα με τη Microsoft Jet

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 304536
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Συμπτώματα

Κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο των συνδέσεων ή σύνολα εγγραφών χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα οδήγησης Microsoft ODBC για πρόσβαση ή η υπηρεσία παροχής Microsoft OLE DB για Jet, ενδέχεται να αναφερθεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Το αντικείμενο δεν είναι έγκυρο ή δεν είναι πλέον ορισμένη.
Μετά από αυτό το σφάλμα έχει παρατηρηθεί, άλλες ομάδες εγγραφών ή συνδέσεις μπορούν να ανοιχθούν από την ίδια διαδικασία.

Συμπεριλάβετε άλλα μηνύματα πιθανό σφάλμα που αναφέρεται στην εφαρμογή υπολογιστή-πελάτη:
Ανοίξτε το παράθυρο πάρα πολλούς πίνακες.
Δεν είναι δυνατό να ανοίξετε οποιοδήποτε περισσότερους πίνακες.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε το πιο πρόσφατο Microsoft Jet 4.0 service pack 6.Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
239114ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Απόκτησης του τελευταίου Service Pack για το μηχανισμό βάσης δεδομένων Microsoft Jet 4.0

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ζήτημα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην αρχή αυτού του άρθρου.Το ζήτημα αυτό διορθώθηκε στο Jet 4.0 Service Pack 6 (SP6).

Περισσότερες πληροφορίες

Για να αναπαραγάγετε το ζήτημα, εκτελέστε τις ακόλουθες Microsoft κώδικα Visual Basic for Applications (VBA):
Public Sub Jet_TableID_Repro()
Dim conn As ADODB.Connection
Dim cmd As ADODB.Command
Dim rs As ADODB.recordset
Dim i As Long
  
  Set conn = New ADODB.Connection
  ' Modify this connection string to point to some blank database.
  conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\YourTestDatabase.mdb;"
  
  ' Drop and re-create test query.
  On Error Resume Next
  conn.Execute "drop procedure sp_param_test", , adExecuteNoRecords
  On Error GoTo 0
  conn.Execute "create procedure sp_param_test as " & _
         "parameters iInput Long; " & _
         "select iInput as iOutput;", , adExecuteNoRecords
  
  For i = 1 To 10000

    ' Code should fail at around 2000-3000 iterations.
    Set rs = New ADODB.recordset
    Set cmd = New ADODB.Command
    Set cmd.ActiveConnection = conn
    cmd.CommandType = adCmdStoredProc
    cmd.CommandText = "sp_param_test"
    cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("iInput", adInteger)
    cmd.Parameters(0).value = 12

    ' This will fail at around 2000-3000 iterations.
    rs.Open cmd, , adOpenKeyset, adLockOptimistic
    Set cmd = Nothing
    Debug.Print i
    DoEvents
    rs.Close
    Set rs = Nothing

  Next i

End Sub
				

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 304536 - Τελευταία αναθεώρηση: Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010 - Αναθεώρηση: 2.0
Λέξεις-κλειδιά: 
kbhotfixserver kbqfe kbjet kbprb kbmt KB304536 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:304536
Αποποίηση ευθυνών για περιεχόμενο της Γνωσιακής Βάσης (KB) που έχει αποσυρθεί
This article was written about products for which Microsoft no longer offers support. Therefore, this article is offered "as is" and will no longer be updated.

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com