Có đi?u ki?n chuy?n ti?p trong Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 304491 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các tính năng có đi?u ki?n chuy?n ti?p đó bao g?m trong Windows Server 2003. M?t máy ch? DNS d?a trên Windows Server 2003 có th? s? d?ng có đi?u ki?n chuy?n ti?p đ? truy v?n v? phía trư?c đ? các máy ch? DNS khác d?a trên các DNS tên mi?n trong các truy v?n. Ví d?, v?i có đi?u ki?n chuy?n ti?p, m?t máy ch? DNS d?a trên Windows Server 2003 có th? đư?c c?u h?nh đ? chuy?n ti?p t?t c? các truy v?n nó nh?n đư?c cho các tên k?t thúc b?ng Sales.Microsoft.com đ?n đ?a ch? IP m?t c? th? DNS c?a máy ch?, ho?c IP Đ?a ch? c?a nhi?u máy ch? DNS. Ch? d?a trên Windows Server 2003 máy ch? có th? đư?c c?u h?nh đ? làm chuy?n ti?p này, nhưng các máy ch? đang ch?y DNS và mà nh?n đư?c chúng đư?c chuy?n ti?p truy v?n có th? ch?y b?t k? phiên b?n nào c?a DNS.

THÔNG TIN THÊM

Đ? phân gi?i tên m?ng n?i b?

Thêm vào nh?ng l?i ích c?a forwarders, có đi?u ki?n chuy?n ti?p cho phép đ? phân gi?i tên c? th? hơn cho tên mi?n off-trang web và n?i b?. Có đi?u ki?n chuy?n ti?p có th? hư?ng l?i n?i b? tên gi?i quy?t b?ng cách c?u h?nh DNS các máy ch? v?i c? th? forwarders cho tên mi?n n?i b?. Ví d?, t?t c? máy ch? tên mi?n microsoft.com có th? đư?c c?u h?nh đ? truy v?n v? phía trư?c tên k?t thúc b?ng marketing.microsoft.com đ?n máy ch? có th?m quy?n cho Marketing.Microsoft.com, và đi?u này lo?i b? bư?c c?a câu n?i b? ngư?i ch? máy ch? c?a microsoft.com, n?u có s?n, ho?c lo?i b? bư?c c?a c?u h?nh Các máy ch? DNS trong khu v?c microsoft.com v?i trung h?c khu cho Marketing.Microsoft.com.

Đ? phân gi?i tên Internet

Các máy ch? DNS có th? s? d?ng chuy?n ti?p như là m?t phương ti?n đ? gi?i quy?t các truy v?n gi?a tên mi?n c?a các công ty chia s? thông tin. Ví d?, hai công ty, Company1 và Company2, cho phép khách hàng c?a Company1 đ? gi?i quy?t các tên c?a các khách hàng DNS c?a Company2. Thông báo cho các qu?n tr? viên t? Company2 các qu?n tr? viên c?a Company1 v? t?p h?p c?a các máy ch? DNS trong Company2 m?ng nơi máy ch? Company1 DNS có th? g?i truy v?n cho tên mi?n company2.com. các server DNS trong Company1 m?ng đư?c c?u h?nh đ? chuy?n ti?p t?t c? các truy v?n cho các tên mà k?t thúc v?i company2.com đ? các đư?c ch? đ?nh Các máy ch? DNS trong công ty Company2. Do đó, các máy ch? DNS trong các Company1 m?ng không c?n ph?i truy v?n các máy ch? n?i b? g?c, ho?c các Internet g?c máy ch?, đ? gi?i quy?t các truy v?n cho tên k?t thúc b?ng company2.com.

B?ng cách s? d?ng có đi?u ki?n Forwarders

Thay v? có m?t máy ch? DNS chuy?n ti?p t?t c? các truy v?n nó không th? gi?i quy?t đ? forwarders, các máy ch? DNS có th? chuy?n ti?p truy v?n khác nhau tên mi?n tên g?i khác nhau h? ph?c v? DNS theo đ? các tên mi?n c? th? đư?c ch?a trong các truy v?n. Chuy?n ti?p theo đ?n nh?ng đi?u ki?n này tên mi?n c?i thi?n chuy?n ti?p thông thư?ng b?ng cách thêm m?t đi?u ki?n th? hai đ? chuy?n ti?p quá tr?nh.

Thi?t đ?t đi?u ki?n forwarder bao g?m m?t tên mi?n và đ?a ch? IP c?a m?t ho?c nhi?u máy ch? DNS. Đ? c?u h?nh h? ph?c v? DNS cho có đi?u ki?n chuy?n ti?p, m?t danh sách các tên mi?n đư?c cài đ?t trên Windows Server 2003-d?a DNS server cùng v?i đ?a ch? IP c?a máy ch? DNS. Khi m?t khách hàng DNS ho?c máy ch? th?c hi?n thao tác truy v?n đ?i v?i DNS d?a trên Windows Server 2003 máy ch? đư?c c?u h?nh cho chuy?n ti?p, các máy ch? DNS trông đ? xem n?u các truy v?n có th? đư?c gi?i quy?t b?ng cách s? d?ng d? li?u khu v?c riêng c?a m?nh ho?c d? li?u khu là đư?c lưu trong b? nh? cache c?a nó, và sau đó, n?u các máy ch? DNS đư?c c?u h?nh đ? chuy?n ti?p cho tên mi?n mà đư?c thi?t k? trong truy v?n (m?t tr?n), truy v?n là chuy?n ti?p đ?n các đ?a ch? IP c?a h? ph?c v? DNS đư?c liên k?t v?i các tên mi?n Tên. N?u máy ch? DNS có không có tên mi?n đư?c li?t kê cho tên là nó đư?c đ?t tên là trong truy v?n, c? g?ng đ? gi?i quy?t các truy v?n b?ng cách s? d?ng tiêu chu?n đ? quy.

Tr?nh t? chuy?n ti?p

S? d?ng m?t máy ch? DNS đư?c c?u h?nh cho chuy?n ti?p forwarders sau khi nó đ? xác đ?nh r?ng nó không th? gi?i quy?t m?t truy v?n b?ng cách s? d?ng c?a nó có th?m quy?n d? li?u (d? li?u ti?u h?c ho?c trung h?c zone) ho?c d? li?u đư?c lưu tr?. N?u các h? ph?c v? không th? gi?i quy?t m?t truy v?n b?ng cách s? d?ng forwarders, nó có th? c? g?ng đ? quy.

Th? t? c?a các đ?a ch? IP s? xác đ?nh tr?nh t? trong Đ?a ch? IP đư?c s? d?ng. Sau khi DNS máy ch? chuy?n ti?p các truy v?n đ? các forwarder v?i đ?a ch? IP đ?u tiên k?t h?p v?i tên mi?n, nó ch? đ?i m?t th?i gian ng?n cho m?t câu tr? l?i t? đó forwarder (theo đi?u DNS thi?t l?p th?i gian ra c?a máy ch?) trư?c khi nó l?i ti?p t?c các ho?t đ?ng chuy?n ti?p v?i các ti?p theo IP đ?a ch? đó là liên k?t v?i các tên mi?n. Nó v?n ti?p t?c đi?u này quá tr?nh cho đ?n khi nó nh?n đư?c m?t câu tr? l?i kh?ng đ?nh t? m?t forwarder.

Không gi?ng như thông thư?ng đ? phân gi?i, nơi m?t th?i gian roundtrip (RTT) liên k?t v?i m?i máy ch?, đ?a ch? IP trong danh sách forwarders không đư?c s?p theo đ? roundtrip th?i gian và s?p x?p ph?i đư?c l?i b?ng tay đ? thay đ?i s? thích.

Ghi chú

  • Các máy ch? DNS có th?m quy?n không th? chuy?n ti?p truy v?n cho các tên mi?n mà h? đang có th?m quy?n. Ví d?, đ?c quy?n H? ph?c v? DNS cho khu v?c research.microsoft.com không th? chuy?n ti?p truy v?n theo đ? tên mi?n research.microsoft.com. N?u các máy ch? DNS đ? đư?c cho phép đ? làm Đi?u này, nó s? vô hi?u hóa kh? năng c?a máy ch? đ? tr? l?i các truy v?n cho các tên mi?n Research.Microsoft.com. Các máy ch? DNS có th?m quy?n cho Research.Microsoft.com có th? chuy?n ti?p các truy v?n DNS tên k?t thúc b?ng uk.Research.Microsoft.com, n?u uk.research.microsoft.com đư?c ?y quy?n khác Máy ch? DNS.
  • Khi m?t máy ch? d?a trên Windows Server 2003 DNS đó là đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng có đi?u ki?n chuy?n ti?p nh?n m?t truy v?n cho m?t tên mi?n, nó so sánh r?ng tên mi?n v?i danh sách c?a các đi?u ki?n tên mi?n và s? d?ng các Đi?u dài nh?t tên mi?n tên ki?n tương ?ng v?i các tên mi?n trong truy v?n. Ví d?, m?t máy ch? DNS đư?c c?u h?nh đ? truy v?n v? phía trư?c đ? 10.10.10.1 IP Đ?a ch? khi các tên mi?n trong truy v?n là microsoft.com, và chuy?n ti?p truy v?n đ? 10.10.10.100 đ?a ch? IP khi tên mi?n trong truy v?n Sales.Microsoft.com. h? ph?c v? khi the DNS s? nh?n đư?c m?t truy v?n cho uk.Sales.Microsoft.com, so sánh r?ng tên mi?n v?i c? hai microsoft.com và example.microsoft.com. C? hai microsoft.com và sales.microsoft.com ch?a trong các truy v?n, nhưng sales.microsoft.com là dài hơn và truy v?n là chuy?n ti?p đ?n 10.10.10.100 đ?a ch? IP, mà liên k?t v?i Sales.Microsoft.com.
  • B?n có th? t?t đ? quy cho các máy ch? DNS như v?y là nó không dùng đ? quy trên b?t k? truy v?n. N?u b?n vô hi?u hóa đ? quy v? DNS máy ch?, b?n không th? s? d?ng forwarders trên cùng m?t máy ch?.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? đi?u ki?n chuy?n ti?p trong DNS, h?y tham kh?o đ?n DNS Manager-theo tr? giúp.

Thu?c tính

ID c?a bài: 304491 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbnetwork kbmt KB304491 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:304491

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com