การส่งต่อข้อความแบบมีเงื่อนไขใน Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 304491 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายคุณลักษณะการส่งต่อตามเงื่อนไขที่จะรวมอยู่ใน Windows Server 2003 เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ใช้ Windows Server 2003 สามารถใช้การส่งต่อข้อความแบบมีเงื่อนไขในการสอบถามไปข้างหน้าไปยังเซิร์ฟเวอร์ DNS อื่น ๆ ขึ้นอยู่กับชื่อโดเมน DNS ที่ใช้ในการสอบถาม ตัวอย่างเช่น ด้วยการส่งต่อข้อความที่มีเงื่อนไข เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ใช้ Windows Server 2003 อาจมีการกำหนดค่าการส่งต่อทั้งหมดของการสอบถามที่ได้รับสำหรับชื่อที่ลงท้าย ด้วย sales.microsoft.com ip แอดเดรสที่มีการระบุของเซิร์ฟเวอร์ DNS หรือ IP อยู่ DNS เซิร์ฟเวอร์หลายตัวได้ คุณสามารถกำหนดค่าการส่งต่อข้อความนี้เท่านั้นเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows server 2003 เซิร์ฟเวอร์ แต่เซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้อยู่ DNS และที่ได้รับการสอบถามที่มีการส่งต่อไปนี้สามารถถูกเรียกใช้ใน DNS รุ่นใดก็

ข้อมูลเพิ่มเติม

การแก้ไขชื่อของอินทราเน็ต

นอกเหนือจากการประโยชน์ forwarders ให้ส่งต่อข้อความแบบมีเงื่อนไขสำหรับการจำแนกชื่อเฉพาะสำหรับโดเมน off-site และภายใน ส่งต่อข้อความแบบมีเงื่อนไขสามารถได้ประโยชน์จำแนกชื่อภายใน โดยการกำหนดค่า DNS เซิร์ฟเวอร์กับ forwarders เฉพาะสำหรับชื่อโดเมนภายในได้ ตัวอย่างเช่น ได้มีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ชื่อทั้งหมดในโดเมน microsoft.com ส่งต่อการสอบถามสำหรับชื่อที่ลงท้าย ด้วย marketing.microsoft.com ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่มีสิทธิ์สำหรับ marketing.microsoft.com และนี้ขั้นตอนของการสอบถามเซิร์ฟเวอร์รากภายในของ microsoft.com ถ้ามีการเอาออก หรือขั้นตอนการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS ในโซน microsoft.com กับโซนรองสำหรับ marketing.microsoft.com การเอาออก

การแก้ไขชื่ออินเทอร์เน็ต

เซิร์ฟเวอร์ dns สามารถใช้การส่งต่อข้อความเป็นคำพาหนะการแก้ไขการสอบถามระหว่างชื่อโดเมนของบริษัทที่ใช้ข้อมูลร่วมกัน ตัวอย่างเช่น สองบริษัท Company1 และ Company2 อนุญาตให้ไคลเอนต์ของ Company1 เมื่อต้องการแก้ไขชื่อของไคลเอ็นต์ DNS ของ Company2 ผู้ดูแลจาก Company2 ผู้ดูแลของ Company1 ที่แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการตั้งค่าของเซิร์ฟเวอร์ DNS ใน Company2 เครือข่ายที่เซิร์ฟเวอร์ Company1 DNS สามารถส่งการสอบถามสำหรับ company2.com โดเมน มีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS ภายในเครือข่าย Company1 ส่งต่อการสอบถามทั้งหมดสำหรับชื่อที่ลงท้าย ด้วย company2.com ไปยังเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่กำหนดไว้ในบริษัท Company2 จากนั้นอิทธิพล เซิร์ฟเวอร์ DNS ในเครือข่าย Company1 ไม่ต้องการสอบถามเซิร์ฟเวอร์รากที่ภายในของตนเอง หรืออินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ root การแก้ไขการสอบถามสำหรับชื่อที่ลงท้าย ด้วย company2.com

ใช้ตัวส่งต่อตามเงื่อนไข

แทนที่มีเซิร์ฟเวอร์ DNS ไปข้างหน้าแบบสอบถามทั้งหมดที่ไม่สามารถแก้ปัญหาการ forwarders เซิร์ฟเวอร์ DNS สามารถส่งต่อการสอบถามสำหรับชื่อโดเมนที่แตกต่างกันไปยังเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่แตกต่างกันตามที่ชื่อโดเมนเฉพาะที่มีอยู่ในการสอบถาม ส่งต่อตามเงื่อนไขของชื่อโดเมนเหล่านี้เพื่อปรับปรุงการส่งต่อข้อความปกติ โดยการเพิ่มเงื่อนไขที่สองในกระบวนการส่งต่อข้อความ

การตั้งค่า forwarder แบบมีเงื่อนไขประกอบด้วยชื่อโดเมนและอยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ DNS อย่าง น้อยหนึ่งรายการ การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS สำหรับการส่งต่อข้อความแบบมีเงื่อนไข รายชื่อโดเมนถูกเซ็ตอัพในเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ใช้ Windows Server 2003 พร้อมด้วยที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ DNS เมื่อไคลเอ็นต์ DNS หรือเซิร์ฟเวอร์ทำการดำเนินการแบบสอบถามกับ DNS ที่ใช้ Windows Server 2003 เซิร์ฟเวอร์ที่มีการกำหนดค่าสำหรับการส่งต่อ เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ปรากฏเพื่อดูว่าสามารถถูกแก้ไขแบบสอบถาม โดยใช้ข้อมูลโซนของตนเองหรือเขตข้อมูลที่เก็บไว้ในแคช และส่งแล้ว ถ้ามีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ส่งต่อสำหรับชื่อโดเมนที่กำหนดในแบบสอบถาม (ตรงกัน), แบบสอบถามมีต่อไปยังที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่เกี่ยวข้องกับชื่อโดเมน ถ้าไม่มีชื่อโดเมนที่ระบุไว้สำหรับชื่อที่กำหนดในการสอบถามเซิร์ฟเวอร์ DNS มันพยายามแก้ไขแบบสอบถาม โดยใช้การสอบถามซ้ำมาตรฐาน

ลำดับของการส่งต่อข้อความ

เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่มีการกำหนดค่าสำหรับการส่งต่อข้อความใช้ forwarders หลังจากที่ได้กำหนดได้ว่า จะไม่สามารถแก้ไขแบบสอบถาม โดยใช้ข้อมูลที่มีสิทธิ์ (ข้อมูลโซนหลัก หรือรอง) หรือข้อมูลที่เก็บไว้ชั่วคราวของ ถ้าเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถแก้ไขแบบสอบถาม โดยใช้ forwarders มันอาจพยายามสอบถามซ้ำ

ใบสั่งที่อยู่ IP กำหนดลำดับซึ่งใช้ ip แอดเดรส หลังจากที่เซิร์ฟเวอร์ DNS แบบสอบถาม forwarder ด้วยอยู่ IP แรกที่เชื่อมโยงกับชื่อโดเมนที่ส่งต่อ มันรอรอบระยะเวลาสั้น ๆ สำหรับคำตอบจากนั้น forwarder (ตามการ DNS ในการตั้งค่าการหมดเวลาของเซิร์ฟเวอร์) ก่อนที่จะดำเนินต่อการดำเนินการส่งต่อข้อความที่ มีที่อยู่ IP ต่อไปที่เกี่ยวข้องกับชื่อโดเมน คุณยังคงขั้นตอนนี้จนกว่าจะได้รับคำตอบ affirmative จาก forwarder แบบ

ซึ่งแตกต่างจากความละเอียดปกติ ซึ่งเป็นเวลา roundtrip (RTT) เกี่ยวข้องกับแต่ละเซิร์ฟเวอร์ ip แอดเดรสในรายการ forwarders ไม่ได้สั่งซื้อตามการ roundtrip เวลา และต้องถูกจัดลำดับใหม่ด้วยตนเองเมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการกำหนดลักษณะ

หมายเหตุ

  • เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่มีสิทธิ์ไม่สามารถส่งต่อการสอบถามสำหรับชื่อโดเมนที่จะมีสิทธิ์ ตัวอย่างเช่น เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่มีสิทธิ์สำหรับ research.microsoft.com โซนไม่สามารถส่งต่อการสอบถามตามที่ชื่อโดเมน research.microsoft.com ถ้าเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ได้รับอนุญาตนี้ มันจะ nullify ของเซิร์ฟเวอร์สามารถตอบสนองการสอบถามสำหรับชื่อโดเมน research.microsoft.com เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ไม่มีสิทธิ์สำหรับ research.microsoft.com สามารถส่งต่อการสอบถามสำหรับชื่อ DNS ที่ลงท้าย ด้วย uk.research.microsoft.com ถ้า uk.research.microsoft.com ถูกมอบไปยังเซิร์ฟเวอร์ DNS อื่น
  • เมื่อเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ใช้ Windows Server 2003 ที่มีการกำหนดค่าการส่งต่อข้อความแบบมีเงื่อนไขใช้ได้รับการสอบถามสำหรับชื่อโดเมน จะเปรียบเทียบชื่อโดเมนที่ มีรายการของเงื่อนไขของชื่อโดเมน และใช้เงื่อนไขชื่อโดเมนยาวนานที่สุดที่ตรงกับชื่อโดเมนในการสอบถาม ตัวอย่างเช่น การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS ให้สอบถามไปข้างหน้าไป 10.10.10.1 ip แอดเดรสเมื่อชื่อโดเมนในการสอบถาม microsoft.com และส่งต่อการสอบถามเพื่อ 10.10.10.100 อยู่ IP เมื่อโดเมนชื่อในการสอบถามเป็น sales.microsoft.com เมื่อเซิร์ฟเวอร์ DNS ได้รับการสอบถามสำหรับ uk.sales.microsoft.com มันเปรียบเทียบข้อความแสดงชื่อโดเมนนั้นกับ microsoft.com และ example.microsoft.com microsoft.com และ sales.microsoft.com มีอยู่ในแบบสอบถาม แต่ sales.microsoft.com มีความยาว และส่งแบบสอบถามมีต่อไป 10.10.10.100 ip แอดเดรส ซึ่งเกี่ยวข้องกับ sales.microsoft.com
  • คุณสามารถปิดการใช้งานการสอบถามซ้ำสำหรับเซิร์ฟเวอร์ DNS นั้นจะไม่ใช้สอบถามซ้ำในการสอบถามใด ๆ ถ้าคุณปิดใช้งานการสอบถามซ้ำใน DNS ในเซิร์ฟเวอร์ คุณไม่สามารถใช้ forwarders บนเซิร์ฟเวอร์เดียวกันได้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งต่อข้อความแบบมีเงื่อนไขใน DNS อ้างอิงถึงตัวจัดการ DNS สแนปอิน'วิธีใช้'

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 304491 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbinfo kbnetwork kbmt KB304491 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:304491

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com