Cách B?t đ?u công c? Khôi ph?c H? th?ng b?ng cách s? d?ng tùy ch?n ch? đ? an toàn v?i d?u ki?m nh?c l?nh trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 304449
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? cách kh?i đ?ng công c? Khôi ph?c H? th?ng ? ch? đ? an toàn b?ng cách s? d?ng d?u ki?m nh?c L?nh (SAFEBOOT_OPTION=Minimal(AlternateShell)). Tùy ch?n này đư?c s? d?ng khi b?n không th? kh?i đ?ng Windows XP.

Khôi ph?c H? th?ng là m?t công c? t? đ?ng theo d?i và ghi l?i b?t k? thay đ?i nào đư?c th?c hi?n đ? l?i Windows h? th?ng t?p và ki?m nh?p. N?u m?t s? thay đ?i gây ra h? th?ng c?a b?n đ? tr? thành không ?n đ?nh, khôi ph?c H? th?ng có th? hoàn tác (ho?c "quay tr? l?i") h? th?ng đ?n m?t đi?m trong th?i gian khi máy tính c?a b?n đ? đư?c bi?t đ?n ho?t đ?ng chính xác.

Thông tin thêm

Làm th? nào đ? B?t đ?u khôi ph?c H? th?ng b?ng cách s? d?ng Command prompt

Lưu ?: B?n ph?i kí nh?p vào Windows v?i trương m?c ngư?i dùng là m?t qu?n tr? c?a máy tính đ? hoàn t?t các bư?c sau. Đ? xác minh r?ng b?n đang kí nh?p vào Windows v?i trương m?c ngư?i dùng là m?t qu?n tr? c?a máy tính, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/GP/admin
N?u m?t chương tr?nh m?i đ? làm cho máy tính ?ng x? unpredictably và g? b? cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh m?i đ? không giúp đ?, b?n có th? th? công c? khôi ph?c H? th?ng Windows XP.

Quan tr?ng N?u b?n có không trư?c đây đ?t đi?m khôi ph?c trong System Restore, b?n không th? khôi ph?c l?i máy tính c?a b?n đ?n m?t nhà nư?c trư?c đó. N?u b?n không ch?c ch?n, ho?c n?u b?n đ? không trư?c đây đ?t đi?m khôi ph?c, h?y liên h? v?i h? tr?.

Đ? B?t đ?u khôi ph?c H? th?ng b?ng cách s? d?ng d?u ki?m nh?c l?nh, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, và sau đó nhấn và giữ F8 trong khi kh?i đ?ng ban đ?u đ? B?t đ?u máy tính c?a b?n ? ch? đ? safe mode v?i d?u ki?m nh?c l?nh.
  2. S? d?ng các phím m?i tên đ? ch?n tùy ch?n ch? đ? Safe mode v?i d?u ki?m nh?c l?nh .
  3. N?u b?n đư?c nh?c ch?n m?t hệ điều hành, s? d?ng các phím m?i tên đ? ch?n hệ điều hành thích h?p cho máy tính c?a b?n, và sau đó nh?n ENTER.
  4. kí nh?p dư?i tên ngư?i qu?n tr? ho?c v?i trương m?c có thông tin kí nh?p ngư?i qu?n tr?.
  5. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, g? %SystemRoot%\system32\restore\rstrui.exe, và sau đó nh?n ENTER.
  6. Th?c hi?n theo các hư?ng d?n xu?t hi?n trên màn h?nh đ? khôi ph?c máy tính c?a b?n đ?n m?t ch?c năng nhà nư?c.
Lưu ?: Đ? B?t đ?u công c? khôi ph?c H? th?ng b?ng cách s? d?ng m?t ch? đ? an toàn tùy ch?n, h?y truy c?p web site Microsoft Help và h? tr? Web và xem bài vi?t "M?t mô t? v? các tu? ch?n kh?i đ?ng ch? đ? an toàn trong Windows XP."Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ch? đ? Safe mode v?i d?u ki?m nh?c l?nh, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
315222 M?t mô t? v? các tu? ch?n kh?i đ?ng ch? đ? an toàn trong Windows XP

BƯ?C TI?P THEO

N?u nh?ng phương pháp này không gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n, b?n có th? mu?n h?i ai đó b?n bi?t đ? đư?c giúp đ?, ho?c b?n có th? mu?n liên h? v?i qu?n tr? ISP b?n ghi d?ch v? ho?c m?ng c?a b?n đ? đư?c giúp đ?. B?n c?ng có th? s? d?ng web site b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? t?m các gi?i pháp cho v?n đ? c?a b?n. M?t s? b?n ghi d?ch v? mà Website b?n ghi d?ch v? H? tr? Khách hàng Microsoft cung c?p bao g?m:
  • Cơ s? Ki?n th?c Có thể tìm kiếm: tra c?u thông tin h? tr? k? thu?t và các công c? t? giúp cho s?n ph?m c?a Microsoft.
  • Trung tâm Gi?i pháp: Xem câu h?i thư?ng g?p dành riêng cho s?n ph?m và h? tr? n?i b?t.
  • Các tùy ch?n H? tr? Khác: S? d?ng Web đ? đ?t câu h?i, liên hệ với b?n ghi d?ch v? H? tr? Khách hàng c?a Microsoft ho?c cung c?p thông tin ph?n h?i.
N?u b?n ti?p t?c có nh?ng v?n đ? sau khi b?n s? d?ng các web site Microsoft ho?c n?u b?n không th? t?m th?y m?t gi?i pháp cho v?n đ? trên web site Microsoft h? tr? b?n ghi Dịch vụ Web, nh?p vào liên k?t sau đây đ? liên h? v?i h? tr?.
http://support.microsoft.com/contactus

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? công c? khôi ph?c H? th?ng, b?m s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
302796 Kh?c ph?c s? c? khôi ph?c H? th?ng trong Windows XP
306084 Cách khôi ph?c Windows XP v? trạm đậu trư?c đây

Thu?c tính

ID c?a bài: 304449 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 6.0
T? khóa: 
kbenv kbhowtomaster kbmt KB304449 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 304449

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com