Kako da pokrenete alatku ?Oporavak sistema? pomo?u opcije bezbednog re?ima i komandne linije u operativnom sistemu Windows XP

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 304449
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Ovaj ?lanak opisuje kako se alatka ?Oporavak sistema? pokre?e u bezbednom re?imu kori??enjem komandne linije (SAFEBOOT_OPTION=Minimal(AlternateShell)). Ova opcija se koristi kada ne mo?ete da pokrenete Windows XP.

?Oporavak sistema? je alatka koja automatski nadgleda i bele?i sve promene koje se obavljaju na osnovnim Windows sistemskim datotekama i registratoru. Ukoliko promena izazove nestabilnost sistema, ?Oporavak sistema? mo?e da opozove radnju i vrati sistem na ta?ku kada je ispravno funkcionisao.

Dodatne informacije

Kako da pokrenete ?Oporavak sistema? pomo?u komandne linije

Napomena Morate da budete prijavljeni na Windows pomo?u korisni?kog naloga koji je administrator kako biste obavili ove korake. Da biste potvrdili da ste prijavljeni na Windows pomo?u korisni?kog naloga koji je administrator sistema, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=sr-cs
Ako je novi program izazvao nepredvidivo pona?anje ra?unara, a deinstaliranje tog programa nije pomoglo, mo?ete da probate sa alatkom ?Oporavak sistema? u operativnom sistemu Windows XP.

Va?no Ako prethodno niste napravili ta?ku za vra?anje u alatci ?Oporavak sistema?, ne mo?ete da vratite ra?unar u prethodno stanje. Ako niste sigurni ili ako prethodno niste napravili ta?ku za vra?anje, obratite se podr?ci.

Da biste pokrenuli ?Oporavak sistema? pomo?u komandne linije, pratite slede?e korake:
  1. Ponovo pokrenite ra?unar i zatim pritisnite taster F8 tokom inicijalnog pokretanja kako biste pokrenuli ra?unar u bezbednom re?imu sa komandnom linijom.
  2. Pomo?u tastera sa strelicama izaberite opciju Bezbedni re?im uz komandnu liniju.
  3. Ako se od vas bude tra?ilo da izaberete operativni sistem, pomo?u tastera sa strelicama izaberite odgovaraju?i operativni sistem, a zatim pritisnite taster ENTER.
  4. Prijavite se kao administrator ili pomo?u naloga koji ima administratorska prava.
  5. Na komandnoj liniji otkucajte %systemroot%\system32\restore\rstrui.exe, a zatim pritisnite taster ENTER.
  6. Sledite uputstva koja se pojavljuju na ekranu kako biste vratili ra?unar u funkcionalno stanje.
Napomena Da biste pokrenuli alatku ?Oporavak sistema? pomo?u druge opcije u bezbednom re?imu, posetite Microsoft Veb lokaciju za pomo? i podr?ku pa pogledajte ?lanak ?Opis opcija za pokretanje sistema u bezbednom re?imu za Windows XP?. Za vi?e informacija o bezbednom re?imu sa komandnom linijom kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
315222 Opis opcija pokretanja sistema u bezbednom re?imu za operativni sistem Windows XP

SLEDE?I KORACI

Ako ne uspete da re?ite problem pomo?u ovih metoda, mo?da biste mogli da se obratite za pomo? nekome koga znate ili da pomo? potra?ite od dobavlja?a internet usluga ili administratora mre?e. Tako?e mo?ete koristiti Veb lokaciju Microsoft usluga za korisni?ku podr?ku da biste prona?li druga re?enja problema. Neke od usluga koje pru?a Veb lokacija Microsoft usluga za korisni?ku podr?ku obuhvataju slede?e:
  • Baza znanja koja se mo?e pretra?ivati: pretra?ite informacije tehni?ke podr?ke i alatke za samopomo? za Microsoft proizvode.
  • Centri za re?enja: prika?ite naj?e??a pitanja o odre?enom proizvodu, kao i istaknute stavke podr?ke.
  • Ostale opcije podr?ke: koristite Veb da biste postavili pitanje, obratili se predstavnicima Microsoft usluga za korisni?ku podr?ku ili poslali povratne informacije.
Ako nakon kori??enja ovih Microsoft Veb lokacija ponovo do?e do problema ili ako na Veb lokaciji Microsoft usluga za korisni?ku podr?ku ne mo?ete da prona?ete re?enje, kliknite na slede?u vezu da biste se obratili podr?ci.
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=sr-cs

Reference

Za vi?e informacija o alatki System Restore (Oporavak sistema) kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
302796 Re?avanje problema u vezi sa alatkom System Restore (Oporavak sistema) u operativnom sistemu Windows XP
306084 Vra?anje operativnog sistema Windows XP u prethodno stanje

Svojstva

Identifikator ?lanka: 304449 - Poslednji pregled: 6. jun 2013. - Revizija: 3.1
Klju?ne re?i: 
kbenv kbhowtomaster KB304449

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com