Làm th? nào đ? s?a đ?i các thu?c tính truy v?n trong Microsoft Access

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 304356 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Novice: Đ?i h?i ki?n th?c v? giao di?n ngư?i dùng trên đ?a đơn ngư?i dùng các máy tính.

Bài vi?t này ch? áp d?ng cho m?t cơ s? d? li?u Microsoft Access (.accdb và .mdb). Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Access 2000 c?a bài vi?t này, xem 304357.
Đ?i v?i m?t Microsoft truy c?p 97 Phiên b?n c?a bài vi?t này, xem 304451.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này cho b?n th?y làm th? nào đ? s?a đ?i các thu?c tính truy v?n trong Microsoft Access. Thông tin này là h?u ích n?u b?n mu?n th?c hi?n các nhi?m v? như:
 • Thay đ?i màn h?nh c?a các l?nh v?c.
 • T?o ra giá tr? đ?u trang truy v?n.
 • Thêm m?t bí danh cho m?t b?ng.
 • Thay đ?i chú thích l?nh v?c và đ?nh d?ng.

THÔNG TIN THÊM

Thu?c tính truy v?n

Xem t?t c? các thu?c tính truy v?n, trong giao di?n thi?t k? c?a b?t k? truy v?n, Nh?p chu?t ph?i vào trong m?t không gian tr?ng trong c?a s? thi?t k? truy v?n và b?m Thu?c tínhtrên menu phím t?t. Trong m?t s? phiên b?n c?a truy c?p, b?ng thu?c tính s? m? và m?c đ?nh "Thu?c tính danh sách trư?ng". Hi?n th? thu?c tính truy v?n, nh?p chu?t trái trong m?t không gian tr?ng trong c?a s? thi?t k? truy v?n.


B?ng sau đây li?t kê t?t c? các truy v?n thu?c tính và gi?i thích nh?ng g? m?i m?t đư?c s? d?ng cho.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên đ?c tínhMô t?
Mô t?B?n có th? s? d?ng các Mô t? b?t đ?ng s?n cung c?p thông tin v? các đ?i tư?ng ch?a trong các C?a s? cơ s? d? li?u, c?ng như v? l?nh v?c b?ng ho?c truy v?n riêng l?.
M?c đ?nh ViewB?n có th? s? d?ng các DefaultView b?t đ?ng s?n đ? xác đ?nh xem m? đ?u c?a m?t truy v?n.
Đ?u ra t?t c? các trư?ngB?n có th? s? d?ng các OutputAllFields b?t đ?ng s?n đ? hi?n th? t?t c? các trư?ng trong ngu?n d? li?u n?m bên dư?i các truy v?n và trong danh sách l?nh v?c c?a m?t h?nh th?c ho?c báo cáo. Thi?t l?p tài s?n này là m?t cách d? dàng đ? hi?n th? t?t c? các trư?ng mà không c?n ph?i b?m vào các Hi?n th? h?p trong truy v?n thi?t k? lư?i cho m?i l?nh v?c trong truy v?n.
Các giá tr? đ?u trangB?n có th? s? d?ng các TopValues b?t đ?ng s?n đ? tr? v? m?t s? quy đ?nh c?a h? sơ ho?c m?t t? l? ph?n trăm các h? sơ mà đáp ?ng các tiêu chí mà b?n ch? đ?nh. Ví d?, b?n có th? mu?n đ? tr? v? các giá tr? đ?u trang 10 hay top 25 ph?n trăm c?a t?t c? các giá tr? trong m?t l?nh v?c.
Các giá tr? duy nh?tB?n có th? s? d?ng các UniqueValues b?t đ?ng s?n khi b?n mu?n b? qua h? sơ có ch?a b?n sao d? li?u trong các l?nh v?c đư?c hi?n th? trong Datasheet xem. Ví d?, n?u m?t truy v?n s?n lư?ng bao g?m nhi?u hơn m?t l?nh v?c, s? k?t h?p c?a các giá tr? t? t?t c? các trư?ng ph?i là duy nh?t cho m?t b?n ghi c? th? đư?c bao g?m trong các k?t qu?.
Đ?c đáo RecordsB?n có th? s? d?ng các UniqueRecords b?t đ?ng s?n đ? xác đ?nh li?u đ? tr? v? ch? duy nh?t ghi d?a trên t?t c? các trư?ng trong các ngu?n d? li?u n?m bên dư?i, không ch? các l?nh v?c này tr?nh bày trong truy v?n riêng c?a m?nh.
Ch?y đi?u kho?nB?n có th? s? d?ng các RunPermissions b?t đ?ng s?n trong m?t môi trư?ng multiuser v?i m?t nhóm làm vi?c an toàn đ? ghi đè lên các cho phép ngư?i s? d?ng hi?n có. Đi?u này cho phép b?n xem m?t truy v?n ho?c ch?y ph? thêm, xóa, làm cho-b?ng ho?c c?p nh?t các truy v?n mà b?n n?u không s? không có s? cho phép đ? ch?y. Ví d?, như m?t ngư?i s? d?ng, b?n có th? có quy?n ch?-đ?c cho các truy v?n, trong khi ch? s? h?u c?a các truy v?n có quy?n đ?c/ghi. N?u các ch? s? h?u b? các RunPermissions b?t đ?ng s?n đ? ch? đ?nh c?a ch? s? h?u quy?n, b?n có th? ch?y m?t g?n ti?p truy v?n thêm b?n ghi vào m?t b?ng.
Ngu?n cơ s? d? li?uCác SourceDatabase b?t đ?ng s?n xác đ?nh cơ s? d? li?u bên ngoài mà trong đó các ngu?n b?ng ho?c truy v?n cho m?t truy v?n cư trú.
Ngu?n n?i StrCác SourceConnectStr b?t đ?ng s?n ch? đ?nh tên c?a ?ng d?ng đư?c s? d?ng đ? t?o ra m?t bên ngoài cơ s? d? li?u.
H? sơ ? khóaB?n có th? s? d?ng các RecordLocks b?t đ?ng s?n đ? xác đ?nh như th? nào h? sơ đang b? khóa và nh?ng g? s? x?y ra khi hai ngư?i dùng th? đ? ch?nh s?a h? sơ cùng m?t lúc cùng m?t lúc.
RecordSet lo?iB?n có th? s? d?ng các RecordsetType b?t đ?ng s?n đ? xác đ?nh nh?ng lo?i recordset có s?n.
ODBC TimeoutB?n có th? s? d?ng các ODBCTimeout b?t đ?ng s?n đ? xác đ?nh s? giây ch? đ?i Microsoft Access trư?c khi m?t l?i quá th?i gian x?y ra l?i khi m?t truy v?n ch?y trên m?t cơ s? d? li?u m? Kh? năng k?t n?i (ODBC) cơ s? d? li?u. B?ng cách thi?t l?p tài s?n này đ?n s? không (0), không có l?i quá th?i gian s? x?y ra.
B? l?cB?n có th? s? d?ng các B? l?c b?t đ?ng s?n đ? xác đ?nh m?t t?p h?p con c?a h? sơ s? đư?c hi?n th? khi m?t b? l?c đư?c áp d?ng cho m?t h?nh th?c, báo cáo, truy v?n ho?c b?ng.
T? doB?n có th? s? d?ng các OrderBy b?t đ?ng s?n đ? xác đ?nh cách th?c b?n mu?n s?p x?p các b?n ghi trong m?t h?nh th?c, truy v?n, báo cáo ho?c b?ng.
Max RecordsXác đ?nh s? lư?ng t?i đa c?a các h? sơ mà s? đư?c tr? l?i b?i m?t cơ s? d? li?u ODBC cho m?t cơ s? d? li?u Microsoft Access (.mdb).
Đ?nh hư?ngB?n có th? s? d?ng các Đ?nh hư?ng b?t đ?ng s?n đ? xác đ?nh ho?c xác đ?nh hư?ng xem.
Subdatasheet tênB?n có th? s? d?ng các SubdatasheetName b?t đ?ng s?n đ? xác đ?nh ho?c xác đ?nh b?ng ho?c truy v?n đó là ràng bu?c đ? subdatasheet.
Liên k?t các trư?ng tr? emB?n có th? s? d?ng các LinkChildFieldsLinkMasterFields thu?c tính v?i nhau đ? xác đ?nh như th? nào Microsoft Access liên k?t h? sơ trong m?t h?nh th?c ho?c báo cáo h? sơ trong m?t subform, subreport, ho?c đ?i tư?ng đ? nhúng, như là m?t bi?u đ?. N?u các thu?c tính này đư?c thi?t l?p, Microsoft truy c?p t? đ?ng C?p nh?t các b?n ghi có liên quan trong các subform khi b?n thay đ?i đ? m?t k? l?c trong m?t chính th?c.
Các l?nh v?c liên k?t MasterB?n có th? s? d?ng các LinkChildFieldsLinkMasterFields thu?c tính v?i nhau đ? xác đ?nh như th? nào Microsoft Access liên k?t h? sơ trong m?t h?nh th?c ho?c báo cáo h? sơ trong m?t subform, subreport, ho?c đ?i tư?ng đ? nhúng, như là m?t bi?u đ?. N?u các thu?c tính này đư?c thi?t l?p, Microsoft truy c?p t? đ?ng C?p nh?t các b?n ghi có liên quan trong các subform khi b?n thay đ?i đ? m?t k? l?c trong m?t chính th?c.
Subdatasheet chi?u caoB?n có th? s? d?ng các SubdatasheetHeight b?t đ?ng s?n đ? xác đ?nh ho?c xác đ?nh chi?u cao màn h?nh c?a m?t subdatasheet khi m? r?ng.
Subdatasheet m? r?ngB?n có th? s? d?ng các SubdatasheetExpanded b?t đ?ng s?n đ? xác đ?nh ho?c xác đ?nh nhà nư?c đ? lưu c?a t?t c? subdatasheets trong b?ng ho?c truy v?n.

Thu?c tính danh sách trư?ng

Xem thu?c tính danh sách l?nh v?c, trong giao di?n thi?t k? c?a b?t k? truy v?n, Nh?p chu?t ph?i trong m?i t? bào trong truy v?n thi?t k? lư?i, và sau đó nh?p vào Thu?c tính trên menu phím t?t.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên đ?c tínhMô t?
Bí danhB?n có th? s? d?ng các Bí danh b?t đ?ng s?n đ? ch? ra tên tu? ch?nh cho m?t ngu?n b?ng ho?c truy v?n khi b?n s? d?ng cùng m?t b?ng ho?c truy v?n nhi?u hơn m?t l?n trong cùng m?t truy v?n.
Ngu?nB?n có th? s? d?ng các Ngu?n b?t đ?ng s?n đ? xác đ?nh ngu?n n?i chu?i và ngu?n cơ s? d? li?u cho m?t truy v?n ngu?n b?ng ho?c truy v?n.


Lưu ? Sau hai thu?c tính là không có s?n trong Access 2000:
 • M?c đ?nh
 • Xem Đ?nh hư?ng
Lưu ? Các tính ch?t sau hai m?i đư?c thêm vào trong Access 2007 cho các truy v?n:
 • B? l?c trên t?i
 • T? do t?i
Đ? thêm thông tin v? thu?c tính trư?ng tra c?u, Nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong các ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
304462 ACC2002: Làm th? nào đ? thêm tra c?u các l?nh v?c trong m?t b?ng Microsoft Access

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm v? vi?c s?a đ?i thu?c tính truy v?n, Nh?p vào Tr? giúp Microsoft Access trên các Tr? giúp tr?nh đơn, lo?i thay đ?i thu?c tính truy v?n trong các Tr? l? văn ph?ng ho?c thu?t s? tr? l?i và sau đó nh?p vào T?m ki?m đ? xem các ch? đ? tr? l?i.

B?n c?ng có th? Xem thông tin này trên World Wide Web t?i trang Web Microsoft sau đây Trang web: Đ? thêm thông tin v? vi?c t?o ra ch?n truy v?n, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
304325 ACC2002: Làm th? nào đ? t?o ra m?t truy v?n ch?n trong Microsoft Access
Đ? thêm thông tin v? vi?c t?o tham s? truy v?n, Nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong các ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
304352 ACC2002: Làm th? nào đ? t?o ra m?t tham s? truy v?n trong Microsoft Access
Cho thêm thông tin v? vi?c t?o crosstab truy v?n, b?m s? bài vi?t dư?i đây đ? Xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
304349 ACC2002: Làm th? nào đ? t?o ra m?t truy v?n Crosstab trong Microsoft Access
Đ? thêm thông tin v? chuy?n đ?i m?t truy v?n ch?n đ? m?t hành đ?ng truy v?n, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
304354 ACC2002: Làm th? nào đ? chuy?n đ?i m?t truy v?n ch?n vào m?t truy v?n hành đ?ng
B?n c?ng có th? xem truy v?n đ?i v?i h?u h?t các k? thu?t mà đư?c mô t? trong nh?ng bài vi?t này trong t?p tin m?u QrySmp00.exe ngh?a là trong bài vi?t sau đây:
207626 Truy c?p 2000 m?u Queries có s?n t?i Trung tâm t?i v?

Thu?c tính

ID c?a bài: 304356 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbquery kbhowto kbmt KB304356 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:304356

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com