B?n nh?n đư?c "Ti?n không th? m? t?p này b?i v? nó đ? đư?c t?o ra b?i m?t phiên b?n không tương thích" khi b?n c? g?ng đ? m? Microsoft ti?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 304254 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
N?u b?n đ? qu?n l? tài chính c?a b?n v?i s? giúp đ? c?a Microsoft ti?n, b?n nên bi?t r?ng Microsoft ngưng t?t c? các d?ch v? tr?c tuy?n và h? tr? h? tr? cho t?t c? các phiên b?n c?a ti?n ngày 31 tháng 1 năm 2011. (Microsoft ng?ng bán hàng ti?n vào ngày 20 tháng sáu 2009.) N?u b?n đang t?m ki?m m?t chương tr?nh thay th?, Microsoft đ? làm cho các phiên b?n ti?n Plus Sunset có s?n như là m?t thay th? cho sau h?t h?n chương tr?nh: Microsoft ti?n Essentials, Microsoft ti?n Deluxe, phí b?o hi?m ti?n Microsoft, Microsoft ti?n nhà và kinh doanh ti?n Microsoft. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ti?n c?ng v?i hoàng hôn, đ? c?p đ?n bài vi?t này trong cơ s? ki?n th?c Microsoft: Microsoft ti?n c?ng v?i hoàng hôn là g??
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng m? m?t t?p tin d? li?u Microsoft ti?n, b?n có th? nh?n thông báo l?i sau:
Ti?n không th? m? t?p này b?i v? nó đ? đư?c t?o ra b?i m?t phiên b?n không tương thích.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u b?n c? g?ng đ? m? m?t d? li?u ti?n t?p đ? đư?c t?o ra b?ng cách s? d?ng m?t phiên b?n đ?a hoá (qu?c t?) khác nhau c?a Ti?n. T?p tin d? li?u ti?n đư?c t?o ra trong phiên b?n đ?a hoá khác nhau ti?n có th? không th? tương thích v?i nhau.

Ví d?, b?n không th? s? d?ng US Edition c?a ti?n đ? m? m?t t?p tin ti?n đư?c t?o ra trong ti?ng Pháp hay UK Editions of Money.

V?n đ? này c?ng có th? x?y ra n?u b?n Ti?n t?p bao g?m các giao d?ch có v?n đ? ho?c b?t thư?ng.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t ho?c nhi?u sau đây phương pháp:
 1. H?y ch?c ch?n r?ng b?n đang s? d?ng cùng m?t phiên b?n đ?a hoá c?a Ti?n mà t?p tin đ? đư?c l?p năm. Ví d?, s? d?ng ?n b?n ti?ng Pháp c?a Ti?n đ? m? m?t t?p tin ti?n đư?c t?o ra trong m?t ?n b?n ti?ng Pháp trư?c đó c?a Ti?n.
 2. Ki?m ch?ng r?ng ngày tháng đư?c nh?p m?t cách chính xác trong file ti?n c?a b?n. Ví d?, m?t tài kho?n có th? s? d?ng ngày đ?n v?i m?t d?u g?ch chéo phía trư?c (/), nhưng các khu v?c cài đ?t trong máy tính có th? ch? đ?nh m?t g?ch ngang (-). S? khác bi?t này có th? làm cho ti?n đ? th?t b?i khi nó c? g?ng đ? chuy?n đ?i t?p.

  Đ? xác đ?nh các thi?t l?p trong khu v?c trong máy tính c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. M? các Thi?t đ?t trong khu v?c m?c trong b?ng đi?u khi?n. Đ? làm đi?u này trong Windows Vista, h?y nh?p vào B?t đ?u
   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   nút b?t đ?u
   , lo?i Ki?m soát qu?c t? trong các B?t đ?u t?m ki?m h?p, và sau đó nh?n ENTER.

   Đ? m? các Thi?t đ?t trong khu v?c m?c trong b?ng đi?u khi?n trong Windows XP và các phiên b?n trư?c đó, nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Ki?m soát qu?c t?, sau đó b?m Ok.
  2. Thông báo ngày tháng theo phong cách, và sau đó h?y ch?c ch?n r?ng phong cách phù h?p v?i phong cách mà b?n đang s? d?ng trong ti?n.
 3. T?m các giao d?ch có v?n đ?. Trương m?c có th? ch?a m?t đơn giao d?ch đó gây ra m?t v?n đ? trong chuy?n đ?i. Thông thư?ng đây x?y ra trong tài kho?n đ?u tư.

  Cô l?p các giao d?ch có v?n đ?, th?c hi?n theo các bư?c sau:
  1. Cài đ?t l?i phiên b?n trư?c đó c?a b?n ti?n.
  2. M? t?p tin ti?n, và sau đó xu?t kh?u tài kho?n Google c?a b?n.
  3. S? d?ng phiên b?n trư?c đó c?a b?n ti?n đ? xu?t kh?u c?a b?n tài kho?n cho các t?p tin QIF.Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? xu?t kh?u và nh?p kh?u tài kho?n thông tin, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   178830Làm th? nào đ? xu?t kh?u và nh?p kh?u thông tin tài kho?n trong Microsoft ti?n
  4. Cài đ?t l?i phiên b?n C?p Nh?t c?a b?n ti?n.
  5. S? d?ng phiên b?n C?p Nh?t c?a b?n ti?n đ? t?o m?t t?p m?i vào các Tệp tr?nh đơn, và sau đó nh?p QIF t?p tin vào đi?u này m?i t?p tin t?i m?t th?i gian.
  6. N?u b?t k? nh?p kh?u không thành công, b?n s? bi?t các tài kho?n trong đó đ? t?m ki?m các giao d?ch có v?n đ?.
 4. N?u các bư?c này không gi?i quy?t v?n đ?, s? d?ng phiên b?n trư?c đó c?a b?n ti?n đ? xu?t kh?u tài kho?n Google c?a b?n đ? QIF tác ph?m, và sau đó chuy?n nh?p t?p QIF b?ng cách s? d?ng các phiên b?n m?i hơn c?a ti?n, như đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c xu?t kh?u và nh?p kh?u. H?y ch?c ch?n r?ng b?n nh?p kh?u t?t c? các t?p tin QIF cùng m?t lúc đ? tránh trùng l?p v? c?a chuy?n gi?a các tài kho?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 304254 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Money Plus Deluxe
 • Microsoft Money Plus Home & Business
 • Microsoft Money Plus Premium
 • Microsoft Money 2007 Deluxe
 • Microsoft Money 2007 Home & Business
 • Microsoft Money 2007 Premium
 • Microsoft Money 2006 Deluxe
 • Microsoft Money 2006 Premium
 • Microsoft Money 2006 Small Business
 • Microsoft Money 2006 Standard
 • Microsoft Money 2005 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2005 Premium Edition
 • Microsoft Money 2005 Small Business Edition
 • Microsoft Money 2005 Standard Edition
 • Microsoft Money 2004 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2004 Premium Edition
 • Microsoft Money 2004 Small Business Edition
 • Microsoft Money 2003 Standard Edition
 • Microsoft Money 2002 Standard Edition
 • Microsoft Money 2001 Standard Edition
 • Microsoft Money 2000 Business & Personal Edition
 • Microsoft Money 98 Standard Edition
T? khóa: 
kbsetup kberrmsg kbprb kbmt KB304254 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:304254

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com