ID c?a bài: 304040 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

Đ? ti?p t?c nh?n đư?c c?p nh?t b?o m?t cho Windows, h?y ch?c ch?n r?ng b?n đang ch?y Windows XP v?i Gói b?n ghi d?ch v? 3 (SP3).Đ? bi?t thêm chi ti?t, là web site Microsoft này: H? tr? là k?t thúc cho m?t s? phiên b?n c?a Windows

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

V?i Windows XP, b?n có th? chia s? t?p tin và tài li?u v?i ngư?i dùng khác trên máy tính c?a b?n và v?i nh?ng ngư?i dùng khác trên m?ng. Đó là m?t giao di?n ngư?i dùng m?i (UI) tên là chia s? t?p tin đơn gi?n và m?t tính năng chia s? tài li?u m?i. Bài vi?t này mô t? các t?p tin m?i giao di?n ngư?i dùng chia s? và th?o lu?n v? các ch? đ? sau:

GI?I THI?U

Trên m?t máy tính d?a trên Windows XP, b?n có th? chia s? t?p tin gi?a các ngư?i dùng đ?a phương và t? xa. Ngư?i dùng đ?a phương kí nh?p vào máy tính c?a b?n tr?c ti?p thông qua tài kho?n riêng c?a h? ho?c thông qua m?t trương m?c khách. Ngư?i dùng t? xa k?t n?i v?i máy tính c?a b?n qua m?ng và truy c?p các t?p tin đư?c chia s? trên máy tính c?a b?n.

B?n có th? truy c?p vào giao di?n chia s? t?p tin đơn gi?n b?ng cách xem thu?c tính c?a m?t m?c tin thư thoại. Thông qua các đơn gi?n t?p tin chia s? giao di?n ngư?i dùng, b?n có th? c?u h?nh chia s? và quy?n h?n h? th?ng t?p NTSF ? m?c đ? m?c tin thư thoại. Các mức cấp phép này áp d?ng cho m?c tin thư thoại, t?t c? các file trong m?c tin thư thoại đó, m?c tin thư thoại con, và t?t c? các t?p tin trong các m?c tin thư thoại con. T?p tin và m?c tin thư thoại đư?c t?o ra trong ho?c sao chép vào m?t m?c tin thư thoại th?a k? các quy?n đư?c xác đ?nh cho m?c tin thư thoại cha m? c?a h?. Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? c?u h?nh truy c?p các t?p tin c?a b?n, tùy thu?c vào m?c đ? s? cho phép. M?t s? thông tin bài vi?t này ch?a v? nh?ng mức cấp phép chưa đư?c ghi nh?n trong các t?p tin hệ điều hành ho?c trong t?p tin tr? giúp.

Thông tin thêm

V?i t?p tin chia s? trong Windows XP, b?n có th? c?u h?nh năm m?c đ? quy?n. B?n có th? c?u h?nh l?p 1, 2, 4 và 5 b?ng cách s? d?ng đơn gi?n t?p tin chia s? UI. Đ? làm đi?u này, b?m chu?t ph?i vào m?c tin thư thoại, và sau đó nh?p vào chia s? và an ninh đ? m? giao di?n chia s? t?p tin đơn gi?n. Đ? c?u h?nh c?p 3, sao chép m?t t?p tin ho?c m?c tin thư thoại vào m?c tin thư thoại "Tài li?u chia s?" dư?i "Máy tính c?a tôi." C?u h?nh này không thay đ?i khi b?n b?t ho?c t?t đơn gi?n t?p tin Sharing.Level 1 là thi?t đ?t riêng tư và an toàn, trong khi c?p đ? 5 là các khu v?c chung và các thi?t l?p đ?t thay đ?i (thông).

B?t và t?t chia s? t?p đơn gi?n

Lưu ?: Windows XP Home Edition d?a trên máy tính luôn luôn có đơn gi?n t?p tin chia s? đư?c kích ho?t.

theo m?c đ?nh, đơn gi?n t?p tin chia s? UI đư?c b?t trong máy tính d?a trên Windows XP Professional tham gia vào m?t nhóm làm vi?c. Windows XP Professional d?a trên các máy tính đư?c gia nh?p vào m?t tên mi?n s? d?ng ch? c? đi?n t?p tin chia s? và an ninh giao di?n. Khi b?n s? d?ng đơn gi?n t?p tin chia s? giao di?n (mà n?m trong thu?c tính c?a thư m?c), chia s? và t?p tin cho phép đư?c đ?t c?u h?nh.

N?u b?n t?t chia s? t?p đơn gi?n, b?n có thêm quy?n ki?m soát quy?n truy c?p cho ngư?i dùng cá nhân. Tuy nhiên, b?n ph?i nâng cao ki?n th?c c?a NTFS và chia s? cho phép đ? giúp gi? cho m?c tin thư thoại và t?p tin c?a b?n an toàn hơn. N?u b?n t?t chia s? t?p đơn gi?n, tính năng chia s? tài li?u không đư?c b?t.

Đ? b?t đơn gi?n t?p tin chia s? ho?c t?t trong Windows XP Professional, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó b?m Máy tính c?a tôi vào máy tính đ? bàn.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2410986
 2. Trên tr?nh đơn Công c? , b?m vào Tu? ch?n m?c tin thư thoại.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2410987
 3. Nh?p vào tab xem và ch?n hộp kiểm S? d?ng đơn gi?n t?p tin chia s? (khuy?n cáo) đ? b?t chia s? t?p đơn gi?n. (Xóa hộp kiểm này đ? t?t tính năng này.)
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2410988

Qu?n l? c?p truy c?p đ? chia s? và t?p tin

B?n có th? s? d?ng đơn gi?n t?p tin chia s? c?u h?nh 5 c?p đ? truy c?p đ? chia s? và t?p tin:
 • C?p đ? 1: Tài li?u c?a tôi (tư nhân)
 • C?p 2: Tài li?u c?a tôi (m?c đ?nh)
 • C?p đ? 3: Các t?p tin trong tài li?u chia s? có s?n cho ngư?i dùng đ?a phương
 • C?p 4: Các t?p tin đư?c chia s? trên m?ng (có th? đ?c đư?c t?t c? m?i ngư?i)
 • C?p 5: Các t?p tin đư?c chia s? trên m?ng (có th? đ?c đư?c và có th? ghi t?t c? m?i ngư?i)
Lưu ý
 • theo m?c đ?nh, t?p tin đư?c lưu tr? trong "My Documents" đang ? c?p 2.
 • C?p 1, 2, và 3 m?c tin thư thoại đư?c cung c?p ch? cho ngư?i dùng nh?ng ngư?i kí nh?p t?i đ?a phương. Ngư?i s? d?ng kí nh?p t?i đ?a phương bao g?m m?t ngư?i dùng kí nh?p m?t máy tính ch?y trên Windows XP Professional t? m?t phiên làm vi?c t? xa máy tính đ? bàn (RDP).
 • L?p 4 và 5 m?c tin thư thoại có s?n cho ngư?i s? d?ng kí nh?p t?i đ?a phương và ngư?i dùng t? xa qua m?ng.
B?ng sau mô t? các cho phép:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
C?p đ? truy c?pT?t c? m?i ngư?i (NTFS/File)Ch? s? h?uH? th?ngQu?n tr? viênT?t c? m?i ngư?i (chia s?)
C?p đ? 1Không có s?nToàn quy?n ki?m soátToàn quy?n ki?m soátKhông có s?nKhông có s?n
C?p đ? 2Không có s?nToàn quy?n ki?m soátToàn quy?n ki?m soátToàn quy?n ki?m soátKhông có s?n
C?p 3Đ?cToàn quy?n ki?m soátToàn quy?n ki?m soátToàn quy?n ki?m soátKhông có s?n
C?p đ? 4Đ?cToàn quy?n ki?m soátToàn quy?n ki?m soátToàn quy?n ki?m soátĐ?c
C?p đ? 5Thay đ?iToàn quy?n ki?m soátToàn quy?n ki?m soátToàn quy?n ki?m soátToàn quy?n ki?m soát

C?p đ? 1: Tài li?u c?a tôi (tư nhân)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Ngư?i s? h?u t?p ho?c c?p đ? đ?c và vi?t s? cho phép đ? các t?p tin ho?c thư m?c. Không ai khác có th? đ?c ho?c vi?t thư cho thư m?c ho?c t?p tin trong nó. T?t c? các c?p con đư?c ch?a trong m?t thư m?c đư?c đánh d?u là riêng tư duy tr? riêng tr? khi b?n thay đ?i quy?n truy c?p thư m?c ph? huynh.

N?u b?n là m?t ngư?i qu?n tr? máy tính và t?o ra m?t m?t kh?u ngư?i dùng cho tài kho?n c?a b?n b?ng cách s? d?ng công c? b?ng đi?u khi?n Trương m?c ngư?i dùng, b?n s? đư?c nh?c đ? làm cho các t?p tin và thư m?c riêng.

Lưu ?: Các tùy ch?n đ? làm cho m?t thư m?c riêng (t?ng 1) ch? có s?n cho trương m?c ngư?i dùng trong thư m?c My Documents c?a riêng c?a nó.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2411009


Đ? c?u h?nh m?t thư m?c và t?t c? các t?p tin trong nó đ? c?p đ? 1, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p chu?t ph?i vào thư m?c, và sau đó nh?p vào chia s? và an ninh.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2411010
 2. Ch?n h?p ki?m đ?t thư m?c riêng tư này , và sau đó nh?p vào OK.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2411011
Đ?a phương NTFS cho phép:
 • Ch? đ?u tư: Toàn quy?n ki?m soát
 • H? th?ng: Ki?m soát đ?y đ?
M?ng chia s? quy?n:
 • Không đư?c chia s?
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

C?p đ? 2 (m?c đ?nh): Tài li?u c?a tôi (m?c đ?nh)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Ch? s? h?u c?a các t?p tin ho?c thư m?c và đ?a phương qu?n tr? viên máy tính đ? đ?c và vi?t s? cho phép đ? các t?p tin ho?c thư m?c. Không ai khác có th? đ?c ho?c vi?t thư cho thư m?c ho?c t?p tin trong nó. Đây là cài đ?t m?c đ?nh cho t?t c? các thư m?c và t?p tin trong thư m?c My Documents c?a m?i ngư?i dùng.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2411012


Đ? c?u h?nh m?t thư m?c và t?t c? các t?p tin trong nó đ? Level 2, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p chu?t ph?i vào thư m?c, và sau đó nh?p vào chia s? và an ninh.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2411013
 2. Đ?m b?o r?ng c? hai th?c hi?n này riêng thư m?c và h?p ki?m chia s? c?p này trên m?ng s? b? xóa, và sau đó nh?p vào OK.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2411014
Đ?a phương NTFS cho phép:
 • Ch? đ?u tư: Toàn quy?n ki?m soát
 • Qu?n tr? viên: Ki?m soát đ?y đ?
 • H? th?ng: Ki?m soát đ?y đ?
M?ng chia s? quy?n:
 • Không đư?c chia s?
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

C?p đ? 3: Các t?p tin trong tài li?u chia s? có s?n cho ngư?i dùng đ?a phương

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
T?p tin đư?c chia s? v?i ngư?i s? d?ng đăng nh?p vào máy tính c?c b?. Đ?a phương máy tính qu?n tr? viên có th? đ?c, vi?t, và xóa các t?p trong c?p tài li?u chia s?. Ngư?i dùng b? gi?i h?n ch? có th? đ?c các t?p trong c?p tài li?u chia s?. Trong Windows XP Professional, ngư?i dùng thành th?o có th? c?ng đ?c, vi?t, ho?c xoá b?t k? t?p nào trong c?p tài li?u chia s?. Nhóm ngư?i s? d?ng đi?n có s?n ch? trong Windows XP Professional. Ngư?i dùng t? xa không th? truy c?p vào thư m?c ho?c t?p tin ? c?p 3. Đ? cho phép các ngư?i dùng t? xa đ? truy nh?p các t?p, b?n ph?i chia ra trên m?ng (c?p 4 ho?c 5).

Đ? c?u h?nh m?t t?p tin ho?c thư m?c và t?t c? các t?p tin trong nó đ? c?p đ? 3, kh?i đ?ng Microsoft Windows Explorer, và sau đó sao chép ho?c di chuy?n các t?p tin ho?c thư m?c vào thư m?c tài li?u chia s? trong My Computer.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2411015


Đ?a phương NTFS cho phép:
 • Ch? đ?u tư: Toàn quy?n ki?m soát
 • Qu?n tr? viên: Ki?m soát đ?y đ?
 • Đi?n ngư?i dùng: thay đ?i
 • H?n ch? ngư?i dùng: đ?c
 • H? th?ng: Ki?m soát đ?y đ?
M?ng chia s? quy?n:
 • Không đư?c chia s?
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

C?p đ? 4: Chia s? trên m?ng (ch? đ?c)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
T?p tin đư?c chia s? cho t?t c? m?i ngư?i đ? đ?c trên m?ng. T?t c? ngư?i dùng đ?a phương, bao g?m c? trương m?c khách, có th? đ?c các t?p tin. Nhưng h? không th? s?a đ?i n?i dung. B?t k? ngư?i dùng có th? đ?c và thay đ?i t?p tin c?a b?n.

Đ? c?u h?nh m?t thư m?c và t?t c? các t?p tin trong nó đ? c?p 4, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p chu?t ph?i vào thư m?c, và sau đó nh?p vào chia s? và an ninh.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2411017
 2. B?m vào đ? ch?n h?p ki?m chia s? c?p này trên m?ng , b?m đ? b? ch?n h?p ki?m cho phép ngư?i dùng m?ng đ? thay đ?i t?p tin c?a tôi , và sau đó nh?p vào OK.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2411018
Đ?a phương NTFS cho phép:
 • Ch? đ?u tư: Toàn quy?n ki?m soát
 • Qu?n tr? viên: Ki?m soát đ?y đ?
 • H? th?ng: Ki?m soát đ?y đ?
 • T?t c? m?i ngư?i: đ?c
M?ng chia s? quy?n:
 • T?t c? m?i ngư?i: đ?c
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

C?p đ? 5: Chia s? trên m?ng (đ?c và vi?t)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
M?c đ? này là c?p truy c?p nh?t có s?n và an toàn nh?t. B?t k? ngư?i dùng (đ?a phương ho?c t? xa) có th? đ?c, vi?t, thay đ?i, ho?c xóa m?t t?p tin trong m?t thư m?c đư?c chia s? ? c?p đ? truy c?p này. Chúng tôi đ? ngh? r?ng m?c đ? này đư?c s? d?ng ch? cho m?t m?ng đóng c?a có m?t tư?ng l?a đư?c c?u h?nh. T?t c? ngư?i dùng đ?a phương bao g?m c? trương m?c khách c?ng có th? đ?c và s?a đ?i các t?p tin.

Đ? c?u h?nh m?t thư m?c và t?t c? các t?p tin trong nó đ? c?p đ? 5, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p chu?t ph?i vào thư m?c, và sau đó nh?p vào Chia s? và an ninh.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2411023
 2. B?m vào đ? ch?n h?p ki?m chia s? c?p này trên m?ng , b?m vào đ? ch?n h?p ki?m cho phép ngư?i dùng m?ng đ? thay đ?i t?p tin c?a tôi , và sau đó nh?p vào OK.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2411024
Đ?a phương NTFS cho phép:
 • Ch? đ?u tư: Toàn quy?n ki?m soát
 • Qu?n tr? viên: Ki?m soát đ?y đ?
 • H? th?ng: Ki?m soát đ?y đ?
 • T?t c? m?i ngư?i: thay đ?i
M?ng chia s? quy?n:
 • T?t c? m?i ngư?i: Toàn quy?n ki?m soát
Lưu ?: T?t c? các quy?n NTFS là t?t c? m?i ngư?i bao g?m trương m?c khách.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed


T?t c? các c?p mà bài vi?t này mô t? là lo?i tr? l?n nhau. Thư m?c riêng (t?ng 1) không th? đư?c chia s? tr? khi h? không c?n đư?c tư nhân. C?p chia s? (c?p đ? 4 và 5) không th? đư?c th?c hi?n riêng cho đ?n khi các.

N?u b?n t?o m?t thư m?c trong thư m?c tài li?u chia s? (Level 3), chia s? nó trên m?ng, và sau đó cho phép ngư?i dùng m?ng thay đ?i t?p tin c?a b?n (c?p đ? 5), c?p phép cho c?p đ? 5 có hi?u qu? cho thư m?c, các t?p tin trong thư m?c đó, và các thư m?c con. Các t?p tin và thư m?c trong c?p tài li?u chia s? khác v?n đư?c c?u h?nh ? m?c đ? 3.

Lưu ?: Ngo?i l? duy nh?t là n?u b?n có m?t thư m?c)SampleSubFolder) mà đư?c chia s? t?i t?ng 4 bên trong m?t thư m?c ()SampleFolder) đó chia s? ? c?p 5. Ngư?i dùng t? xa có c?p truy c?p chính xác cho m?i thư m?c đư?c chia s?. T?i đ?a phương đăng nh?p ngư?i dùng có th? ghi (c?p đ? 5) quy?n đ? ph? huynh (SampleFolder) và tr? em ()SampleSubFolder) thư m?c.

Lưu ?: N?u b?n không tho?i mái v?i các thông tin đư?c tr?nh bày trong ph?n này, yêu c?u m?t ngư?i nào đó tr? giúp ho?c liên h? v?i h? tr?. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i h? tr?, h?y truy c?p trang Web thông tin liên l?c Microsoft Help và h? tr?:
Liên h? v?i chúng tôi

Hư?ng d?n

Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ch? chia s? các thư m?c trên m?ng t? xa ngư?i dùng trên máy tính khác ph?i truy c?p. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n không chia s? thư m?c g?c c?a ? đ?a h? th?ng. Khi b?n làm đi?u này, máy tính c?a b?n là d? b? t?n thương đ? ngư?i dùng t? xa đ?c h?i. Tab chia s? c?a h?p tho?i thu?c tính c?a ? đ?a có m?t c?nh báo khi b?n c? g?ng đ? chia s? m?t thư m?c g?c (ví d?: C:\). Đ? ti?p t?c, b?n ph?i nh?p vào liên k?t n?u b?n hi?u r?i ro này nhưng v?n mu?n chia s? thư m?c g?c c?a ? đ?a, b?m vào đây . Ch? ngư?i qu?n tr? máy tính có th? chia s? thư m?c g?c c?a ? đ?a.

Các t?p tin trên m?t thi?t b? ch? đ?c ch?ng h?n như đ?a CD-ROM đư?c chia s? t?i t?ng 4 ho?c 5 có s?n n?u đ?a CD-ROM vào ? đ?a CD. B?t k? đ?a CD-ROM trong ? đ?a CD có s?n cho t?t c? ngư?i dùng trên m?ng.

S? cho phép c?a m?t t?p tin có th? khác nhau t? c?p cha m? n?u m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau là đúng:
 • B?n s? d?ng l?nh di chuy?n m?t d?u nh?c l?nh đ? di chuy?n m?t t?p tin vào thư m?c t? m?t thư m?c trên cùng m?t ? đ?a đó có quy?n truy c?p khác nhau.
 • B?n s? d?ng m?t k?ch b?n đ? di chuy?n các t?p tin vào thư m?c t? m?t thư m?c trên cùng m?t ? đ?a đó có quy?n truy c?p khác nhau.
 • B?n ch?y Cacls.exe t?i d?u nh?c l?nh ho?c m?t k?ch b?n đ? thay đ?i c?p phép t?p.
 • T?p tin t?n t?i trên đ?a c?ng trư?c khi b?n cài đ?t Windows XP.
 • B?n thay đ?i quy?n h?n c?a t?p tin trong khi chia s? t?p đơn gi?n t?t trên Windows XP Professional.
Lưu ?: NTFS cho phép không đư?c duy tr? t?p tin di chuy?n ho?t đ?ng khi b?n s? d?ng Windows Explorer v?i đơn gi?n t?p tin chia s? b?t.

N?u b?n b?t và t?t chia s? t?p đơn gi?n, các đi?u kho?n trên các t?p tin đư?c không thay đ?i. NTFS và chia s? cho phép không thay đ?i cho đ?n khi b?n thay đ?i các đi?u kho?n trong giao di?n. N?u b?n thi?t l?p các quy?n đơn gi?n t?p tin chia s? đư?c b?t, ch? truy c?p ki?m soát m?c (ACEs) trên đư?c s? d?ng đ? đơn gi?n t?p tin chia s? các t?p tin b? ?nh hư?ng. "Ách" sau trong danh sách các đi?u khi?n truy c?p tùy (DACL) c?a các t?p tin ho?c thư m?c b? ?nh hư?ng b?i giao di?n đơn gi?n t?p tin chia s?:
 • Ch? s? h?u
 • Qu?n tr? viên
 • T?t c? m?i ngư?i
 • H? th?ng

Nâng cao kh?c ph?c s? c? c?u h?nh t?p tin chia s? trong Windows XP

Lưu ?: Ph?n này dành cho ngư?i dùng máy tính chuyên sâu. N?u b?n không tho?i mái v?i kh?c ph?c s? c? nâng cao, yêu c?u m?t ngư?i nào đó tr? giúp ho?c liên h? v?i h? tr?. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i h? tr?, h?y xem trang Web thông tin liên l?c Microsoft Help và h? tr?:
Liên h? v?i chúng tôi

D? ki?n s? nâng c?p hành vi

M?t d?a trên Windows 2000 Professional ho?c m?t máy tính d?a trên Windows NT 4.0 nh?p vào m?t tên mi?n ho?c nhóm làm vi?c mà nâng c?p lên Windows XP Professional duy tr? thành viên tên mi?n ho?c nhóm làm vi?c tương ?ng và có c? đi?n t?p tin chia s? và an ninh giao di?n ngư?i dùng b?t. NTFS và chia s? cho phép không đư?c thay đ?i v?i nâng c?p.

Theo m?c đ?nh, n?u b?n nâng c?p m?t máy tính đang ch?y Microsoft Windows 98, Windows 98 Second Edition, ho?c Windows Millennium Edition có "cho m?i c? ph?n" chia s? quy?n đ? Windows XP, chia s? t?p đơn gi?n luôn luôn b?t. Chia s? có m?t kh?u đư?c gán đư?c lo?i b?, và chia s? có m?t kh?u tr?ng v?n c?n đư?c chia s? sau khi n?óng cß?Ñp.

N?u b?n nâng c?p m?t máy tính đang ch?y Windows 98, Windows 98 Second Edition, ho?c Windows Millennium Edition lên Windows XP Professional và máy tính đó đăng nh?p vào m?t tên mi?n, n?u máy tính đó có quy?n truy c?p c?p chia s? b?t và tham gia các tên mi?n trong khi thi?t l?p chương tr?nh đang ch?y, máy tính kh?i đ?ng v?i đơn gi?n t?p tin chia s? t?t.
Theo m?c đ?nh, Windows 98, Windows 98 Second Edition ho?c Windows Millennium Edition d?a trên các máy tính đư?c nâng c?p lên Windows XP Home đ? đơn gi?n t?p tin chia s? b?t.

V?n đ? đ? bi?t

Cho ngư?i dùng t? xa đ? truy c?p t?p tin t? m?ng (l?p 4 và 5), tư?ng l?a k?t n?i Internet (ICF) ph?i đư?c vô hi?u hóa trên giao di?n m?ng mà nh?ng ngư?i s? d?ng t? xa k?t n?i thông qua.

Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
298804 Tư?ng l?a Internet có th? ngăn ch?n xem và chia s? t?p
Khi đơn gi?n t?p tin chia s? đư?c b?t, qu?n l? t? xa và ch?nh s?a registry t? xa không ho?t đ?ng như mong đ?i t? m?t máy tính t? xa, và k?t n?i v?i các c? ph?n hành chính (ch?ng h?n như C$) không làm vi?c b?i v? t?t c? ngư?i dùng t? xa xác th?c như khách. Đánh tài kho?n không có quy?n qu?n tr?. Khi đơn gi?n t?p tin chia s? đư?c b?t, n?u b?n đ?t c?u h?nh ngư?i dùng c? th? "Ách", ngư?i dùng t? xa không ?nh hư?ng khi đơn gi?n t?p tin chia s? đư?c b?t b?i v? t?t c? ngư?i dùng t? xa xác th?c như khách khi đơn gi?n t?p tin chia s? đư?c b?t.

Ngư?i dùng t? xa có th? nh?n đư?c thông báo "Truy c?p t? ch?i" trên m?t ph?n mà h? có k?t n?i t?i thành công trư?c khi. Hành vi này x?y ra sau khi đ?a c?ng đư?c chuy?n đ?i sang NTFS. Hành vi này x?y ra trên máy tính d?a trên Windows XP có đơn gi?n t?p tin chia s? b?t mà đ? đư?c nâng c?p t? Windows 98, Windows 98 Second Edition, ho?c Windows Millennium Edition. Hành vi này x?y ra v? các c?p phép m?c đ?nh c?a đ?a c?ng đư?c chuy?n đ?i sang NTFS ch?a t?t c? m?i ngư?i trong nhóm. T?t c? m?i ngư?i trong nhóm là c?n thi?t cho ngư?i dùng t? xa nh?ng ngư?i đang s? d?ng trương m?c khách đ? truy c?p vào các t?p tin đ? thi?t l?p l?i các đi?u kho?n, d?ng chia s?, và reshare các thư m?c b? ?nh hư?ng.

Hành vi đó b? ?nh hư?ng khi đơn gi?n t?p tin chia s? đư?c b?t

 • T?p tin chia s? giao di?n đơn gi?n trong các thu?c tính c?a m?t thư m?c c?u h?nh chia s? và t?p tin cho phép.
 • Ngư?i dùng t? xa luôn luôn xác th?c như trương m?c khách.

  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  302927 Qu?n l? máy tính Hi?n th? tên tài kho?n ngư?i dùng khi đăng nh?p như là khách m?i
 • Windows Explorer không gi? quy?n trên các t?p tin đư?c di chuy?n trong cùng m?t ? đ?a NTFS. Các quy?n luôn luôn đư?c th?a k? t? c?p cha m?.
 • Trên máy tính d?a trên Windows XP Professional có đơn gi?n t?p tin chia s? b?t và máy tính d?a trên Windows XP Home Edition, chia s? thư m?c (Fsmgmt.msc) và các công c? qu?n l? máy tính (Compmgmt.msc) ph?n ánh m?t chia s? đơn gi?n hơn và an ninh giao di?n ngư?i dùng.
 • Trong nh?ng bàn giao ti?p qu?n l? máy tính và chia s? thư m?c, l?nh M?i t?p tin chia s? là không có s?n khi b?n nh?p chu?t ph?i vào bi?u tư?ng chia s? . Ngoài ra, n?u b?n b?m chu?t ph?i vào b?t k? chia s? đư?c li?t kê, các l?nh tài s?nNgăn ch?n chia s? không s?n dùng.

Hành vi không đư?c gây ra b?i bi?n đơn gi?n t?p tin chia s?

 • Trong Windows XP Home Edition, máy tính qu?n l? snap-in không hi?n th? nút ngư?i dùng đ?a phương và các nhóm . Các ngư?i dùng đ?a phương và các nhóm snap-in không th? đư?c thêm vào m?t tùy ch?nh snap trong. Hành vi này là m?t h?n ch? c?a Windows XP Home Edition. Nó không đư?c gây ra b?i đơn gi?n t?p tin chia s?.
 • N?u b?n t?t trương m?c khách trong công c? b?ng đi?u khi?n Trương m?c ngư?i dùng , ch? c?a khách kh? năng đăng nh?p t?i đ?a phương b? ?nh hư?ng. Tài kho?n không b? vô hi?u hoá.
 • Ngư?i dùng t? xa không th? xác th?c b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n có m?t kh?u tr?ng. Xác th?c này đư?c c?u h?nh riêng bi?t.
 • Windows XP Home Edition không th? tham gia m?t tên mi?n. Nó ch? có th? đư?c c?u h?nh như là m?t thành viên c?a m?t nhóm làm vi?c.

  Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  303606 Có th? đăng nh?p vào mà không có m?t kh?u b?ng cách s? d?ng trương m?c khách sau khi nâng c?p t? Windows 2000

Tham kh?o

Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? c?u h?nh t?p tin chia s? trong Windows Vista, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:

Thu?c tính

ID c?a bài: 304040 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbresolve kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbpubtypekc kbnetwork kbhowto kbarttypeshowme kbenv kbcip kbmt KB304040 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 304040

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com