Identifikator ?lanka: 304040 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.

Da biste nastavili da dobijate bezbednosne ispravke za Windows, uverite se da koristite Windows XP sa servisnim paketom 3 (SP3). Vi?e informacija potra?ite na slede?oj Microsoft Veb stranici: Obustavlja se podr?ka za neke verzije operativnog sistema Windows

Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

U operativnom sistemu Windows XP, datoteke i dokumente mo?ete deliti sa drugim korisnicima na ra?unaru i sa drugim korisnicima na mre?i. Postoji novi korisni?ki interfejs (UI) pod imenom ?Jednostavno deljenje datoteka? i nova funkcija ?Deljeni dokumenti?. Ovaj ?lanak opisuje novi korisni?ki interfejs za deljenje datoteka i govori o slede?im temama:

UVOD

Na ra?unaru zasnovanom na operativnom sistemu Windows XP mo?ete deliti datoteke izme?u lokalnih i udaljenih korisnika. Lokalni korisnici se prijavljuju na va? ra?unar direktno putem svojih naloga ili putem naloga gosta. Udaljeni korisnici se povezuju sa va?im ra?unarom preko mre?e i pristupaju datotekama koje se dele na va?em ra?unaru.

Korisni?kom interfejsu funkcije ?Jednostavno deljenje datoteka? mo?ete pristupiti tako ?to ?ete prikazati svojstva fascikle. Putem korisni?kog interfejsa funkcije ?Jednostavno deljenje datoteka? mo?ete konfigurisati dozvole za deljene resurse i NTFS sistem datoteka na nivou fascikle. Ove dozvole se primenjuju na fasciklu, sve datoteke u toj fascikli, potfascikle i sve datoteke u potfasciklama. Datoteke i fascikle koje su kreirane u fascikli ili kopirane u nju nasle?uju dozvole definisane za nadre?enu fasciklu. Ovaj ?lanak opisuje kako se konfiguri?e pristup datotekama u zavisnosti od nivoa dozvola. Neke informacije o nivoima dozvola koje sadr?i ovaj ?lanak nisu dokumentovane u datotekama operativnog sistema ili u datoteci pomo?i.

DODATNE INFORMACIJE

Pomo?u deljenja datoteka u operativnom sistemu Windows XP, mo?ete konfigurisati pet nivoa dozvola. Mogu?e je konfigurisati nivoe 1, 2, 4 i 5 pomo?u korisni?kog interfejsa funkcije ?Jednostavno deljenje datoteka?. Da biste to uradili, kliknite desnim tasterom mi?a na fasciklu i izaberite stavku Deljenje i bezbednost kako biste otvorili korisni?ki interfejs funkcije ?Jednostavno deljenje datoteka?. Da biste konfigurisali nivo 3, datoteku ili fasciklu kopirajte u fasciklu ?Deljeni dokumenti? u okviru stavke ?Moj ra?unar?. Ova konfiguracije se ne menja kada uklju?ite ili isklju?ite funkciju ?Jednostavno deljenje datoteka?. Nivo 1 predstavlja postavku najvi?e privatnosti i bezbednosti, dok nivo 5 predstavlja postavku koja je najvi?e javna i najpodlo?nija promenama (nebezbedna).

Uklju?ivanje i isklju?ivanje funkcije ?Jednostavno deljenje datoteka?

Napomena Ra?unari zasnovani na operativnom sistemu Windows XP Home Edition uvek imaju omogu?enu funkciju ?Jednostavno deljenje datoteka?.

Korisni?ki interfejs funkcije ?Jednostavno deljenje datoteka? podrazumevano je uklju?en na ra?unarima zasnovanim na operativnom sistemu Windows XP Professional koji su pridru?eni radnoj grupi. Ra?unari zasnovani na operativnom sistemu Windows XP Professional koji su pridru?eni domenu koriste samo klasi?no deljenje datoteka i interfejs bezbednosti. Kada koristite korisni?ki interfejs funkcije ?Jednostavno deljenje datoteka? (koji se nalazi u svojstvima fascikle), konfiguri?u se dozvole za deljene resurse i datoteke.

Ako isklju?ite funkciju ?Jednostavno deljenje datoteka?, imate ve?u kontrolu nad dozvolama za pojedina?ne korisnike. Me?utim, morate imati napredno znanje o dozvolama za NTFS i deljene resurse kako biste odr?avali bezbednost fascikli i datoteka. Ukoliko isklju?ite funkciju ?Jednostavno deljenje datoteka?, ne isklju?uje se funkcija ?Deljeni dokumenti?.

Da biste uklju?ili ili isklju?ili funkciju ?Jednostavno deljenje datoteka? u operativnom sistemu Windows XP Professional, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim na radnoj povr?ini izaberite stavku Moj ra?unar.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2483416
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije fascikle.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2483417
 3. Izaberite karticu Prikaz, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Koristi jednostavno deljenje datoteka (preporu?uje se) da biste uklju?ili funkciju ?Jednostavno deljenje datoteka?. (Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste isklju?ili ovu funkciju.)
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2483418

Upravljanje nivoima pristupa deljenim resursima i datotekama

Funkciju ?Jednostavno deljenje datoteka? mo?ete koristiti za konfigurisanje pet nivoa pristupa deljenim resursima i datotekama:Napomene
 • Datoteke koje su uskladi?tene u fascikli ?Moji dokumenti? podrazumevano se nalaze na nivou 2.
 • Fascikle nivoa 1, 2 i 3 dostupne su samo korisniku koji se lokalno prijavljuje. Korisnici koji se lokalno prijavljuju uklju?uju korisnika koji se prijavljuje na ra?unar zasnovan na operativnom sistemu Windows XP Professional iz sesije udaljene radne povr?ine (RDP).
 • Fascikle nivoa 4 i 5 dostupne su korisnicima koji se prijavljuju lokalno i udaljenim korisnicima sa mre?e.
Slede?a tabela opisuje dozvole:
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Nivo pristupaSvi (NTFS/datoteka)VlasnikSistemAdministratoriSvi (deljeni resurs)
Nivo 1 Nije dostupnoPuna kontrolaPuna kontrolaNije dostupnoNije dostupno
Nivo 2 Nije dostupnoPuna kontrolaPuna kontrolaPuna kontrolaNije dostupno
Nivo 3 ?itanjePuna kontrolaPuna kontrolaPuna kontrolaNije dostupno
Nivo 4 ?itanjePuna kontrolaPuna kontrolaPuna kontrola?itanje
Nivo 5 PromenaPuna kontrolaPuna kontrolaPuna kontrolaPuna kontrola

Nivo 1: fascikla ?Moji dokumenti? (privatno)

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili uputstva ?korak po korak? sa slikama

Nivo 2 (podrazumevano): fascikla ?Moji dokumenti? (podrazumevano)

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili uputstva ?korak po korak? sa slikama

Nivo 3: datoteke u deljenim dokumentima dostupne lokalnim korisnicima

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili uputstva ?korak po korak? sa slikama

Nivo 4: deli se na mre?i (samo za ?itanje)

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili uputstva ?korak po korak? sa slikama

Nivo 5: deli se na mre?i (?itanje i pisanje)

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili uputstva ?korak po korak? sa slikama

Svi nivoi koje ovaj ?lanak opisuje me?usobno se izuzimaju. Privatne fascikle (nivo 1) nije mogu?e deliti osim ako vi?e nisu privatne. Deljene fascikle (nivo 4 i 5) ne mogu postati privatne dok se ne onemogu?i njihovo deljenje.

Ako kreirate fasciklu u fascikli ?Deljeni dokumenti? (nivo 3), delite je na mre?i, a zatim korisnicima mre?e dozvolite da promene datoteke (nivo 5), dozvole za nivo 5 va?e za ovu fasciklu, datoteke u njoj, kao i potfascikle. Druge datoteke i fascikle u fascikli ?Deljeni dokumenti? ostaju konfigurisane na nivou 3.

Napomena Jedini izuzetak je ako imate fasciklu (uzorak potfascikle) koja se deli na nivou 4 unutar fascikle (uzorak fascikle) koja se deli na nivou 5. Udaljeni korisnici imaju odgovaraju?i nivo pristupa svakoj deljenoj fascikli. Lokalno prijavljeni korisnici imaju dozvole za pisanje (nivo 5) u nadre?enu (uzorak fascikle) i podre?enu (uzorak potfascikle) fasciklu.

Napomena Ako ne ?elite da koristite informacije navedene u ovom odeljku, mo?ete zamoliti nekoga za pomo? ili se obratiti podr?ci. Informacije o obra?anju podr?ci potra?ite na Veb lokaciji sa kontakt informacijama Microsoft pomo?i i podr?ke:
Obratite nam se

Uputstva

Preporu?uje se da na mre?i delite samo one fascikle kojima udaljeni korisnici sa drugih ra?unara moraju da pristupaju. Ne preporu?uje se da delite osnovnu fasciklu sistemske disk jedinice. Ako to uradite, va? ra?unar ?e biti ranjiviji u odnosu na zlonamerne udaljene korisnike. Kartica Deljenje dijaloga Svojstva disk jedinice sadr?i upozorenje kada poku?ate da delite osnovnu fasciklu (na primer C:\). Da biste nastavili, morate da kliknete na vezu Ako ste svesni rizika, ali uprkos tome ?elite da delite osnovnu fasciklu disk jedinice, kliknite ovde. Osnovnu fasciklu disk jedinice mogu deliti samo administratori ra?unara.

Datoteke na ure?ajima koji su samo za ?itanje, na primer CD-ROM koji se deli na nivou 4 ili 5, dostupne su samo ako se CD-ROM nalazi u CD jedinici. Bilo koji CD-ROM koji se nalazi u CD jedinici dostupan je svim korisnicima na mre?i.

Dozvola datoteke mo?e da se razlikuje od nadre?ene fascikle ako je ispunjen neki od slede?ih uslova:
 • Na komandnoj liniji koristite komandu move da biste datoteku premestili u odre?enu fasciklu iz fascikle na istoj disk jedinici koja ima razli?ite dozvole.
 • Koristite skriptu da biste datoteku premestili u odre?enu fasciklu iz fascikle na istoj disk jedinici koja ima razli?ite dozvole.
 • Na komandnoj liniji pokre?ete Cacls.exe ili skriptu da biste promenili dozvole datoteke.
 • Datoteke su postojale na ?vrstom disku pre nego ?to ste instalirali Windows XP.
 • Promenili ste dozvole datoteke dok je funkcija ?Jednostavno deljenje datoteka? bila isklju?ena u operativnom sistemu Windows XP Professional.
Napomena NTFS dozvole se ne odr?avaju pri operacijama preme?tanja datoteka kada koristite Windows Explorer sa uklju?enom funkcijom ?Jednostavno deljenje datoteka?.

Ako uklju?ite i isklju?ite funkciju ?Jednostavno deljenje datoteka?, dozvole za datoteke se ne menjaju. Dozvole za NTFS i deljene resurse se ne menjaju sve dok ne promenite dozvole u interfejsu. Ako dozvole postavite sa omogu?enom funkcijom ?Jednostavno deljenje datoteka?, to uti?e samo na stavke kontrole pristupa (ACE-ovi) za datoteke koje se koriste za funkciju ?Jednostavno deljenje datoteka?. Interfejs funkcije ?Jednostavno deljenje datoteka? uti?e na slede?e ACE-ove sa diskrecionog spiska za kontrolu pristupa (DACL) datoteka ili fascikli:
 • Vlasnik
 • Administratori
 • Svi
 • Sistem

Napredno re?avanje problema za konfigurisanje deljenja datoteka u operativnom sistemu Windows XP

Napomena Ovaj odeljak je namenjen naprednim korisnicima ra?unara. Ako ne ?elite da re?avate probleme kori??enjem naprednih opcija, mo?ete zamoliti nekoga za pomo? ili se obratiti podr?ci. Informacije o obra?anju podr?ci potra?ite na Veb lokaciji sa kontakt informacijama Microsoft pomo?i i podr?ke:
Obratite nam se
Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije

REFERENCE

Informacije o konfigurisanju deljenja datoteka u operativnom sistemu Windows Vista potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:

Svojstva

Identifikator ?lanka: 304040 - Poslednji pregled: 26. septembar 2011. - Revizija: 3.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbresolve kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbpubtypekc kbnetwork kbhowto kbarttypeshowme kbenv kbcip KB304040

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com