Straipsnio ID: 304040 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.

Jei norite toliau gauti sistemos ?Windows? saugos naujinimus, ?sitikinkite, kad naudojat?s ?Windows XP? su 3 pakeitim? paketu (SP3). Daugiau informacijos rasite ?iame ?Microsoft? tinklalapyje: Nutraukiamas kai kuri? ?Windows? versij? palaikymas

I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

Naudodami ?Windows XP? galite bendrinti failus ir dokumentus su kitais kompiuterio ir tinklo vartotojais. Sistemoje yra nauja vartotojo s?saja (UI), vadinama paprastuoju fail? bendrinimu, ir nauja bendrinam? dokument? funkcija. ?iame straipsnyje apra?oma nauja fail? bendrinimo vartotojo s?saja ir aptariamos tokios temos:

??ANGA

Kompiuteryje su ?Windows XP? failus galite bendrinti su vietiniais ir nuotoliniais vartotojais. Vietiniai vartotojai ? j?s? kompiuter? ?eina tiesiai per savo arba sve?io abonement?. Nuotoliniai vartotojai prie j?s? kompiuterio prisijungia per tinkl? ir pasiekia ten bendrinamus failus.

Paprastojo failo bendrinimo vartotojo s?saj? galite pasiekti per?i?r?dami aplanko ypatybes. Naudodami paprastojo fail? bendrinimo vartotojo s?saj? galite sukonfig?ruoti bendrinamo objekto ir NTFS fail? sistemos teises aplank? lygmenyje. ?ios teis?s taikomos aplankams, visiems tame aplanke esantiems failams, poaplankiams ir tuose poaplankiuose esantiems failams. Failams ir aplankams, sukurtiems aplanke arba ? j? nukopijuotiems, taikomos tos pa?ios teis?s, kurios yra nustatytos pagrindiniam aplankui. ?iame straipsnyje apra?oma, kaip atsi?velgiant ? teisi? lygius sukonfig?ruoti prieig? prie ?i? fail?. Dalis ?iame straipsnyje pateikiamos informacijos apie teisi? lygius n?ra pateikiama operacin?s sistemos failuose ar ?inyno faile.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Sistemoje ?Windows XP? naudodami fail? bendrinim? galite sukonfig?ruoti penkis teisi? lygius. Naudodami paprastojo fail? bendrinimo vartotojo s?saj? galite sukonfig?ruoti 1, 2, 4 ir 5 lyg?. Nor?dami tai padaryti, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite aplank?, tada spustel?kite Bendrinimas ir sauga, kad b?t? atidaryta paprastojo fail? bendrinimo vartotojo s?saja. Nor?dami sukonfig?ruoti 3 lyg?, nukopijuokite fail? arba aplank? ? aplanke Mano kompiuteris esant? aplank? Bendrinami dokumentai. Kai ?jungiate arba i?jungiate paprast?j? failo bendrinim?, ?i konfig?racija nepasikei?ia. 1 lygis yra grie??iausias privatumo ir saugumo parametras, o 5 lygis ? vie?as ir nesaugiausias parametras.

Paprastojo fail? bendrinimo ?jungimas ir i?jungimas

Pastaba Kompiuteriuose su ?Windows XP Home Edition? paprastasis fail? bendrinimas visada yra ?jungtas.

Pagal numatytuosius parametrus paprastojo fail? bendrinimo vartotojo s?saja yra ?jungta kompiuteriuose su ?Windows XP Professional?, prijungtuose prie darbo grup?s. Kompiuteriuose su ?Windows XP Professional?, prijungtuose prie domeno, naudojama tik klasikin? fail? bendrinimo ir saugos s?saja. Kai naudojate paprastojo fail? bendrinimo vartotojo s?saj? (esan?i? aplanko ypatyb?se), sukonfig?ruojamos bendrinimo ir fail? teis?s.

Jei i?jungiate paprast?j? fail? bendrinim?, jums suteikiama daugiau kontrol?s nustatant atskir? vartotoj? teises. Ta?iau turite b?ti i?samiai susipa?in? su NTFS ir bendrinimo teis?mis, kad i?saugotum?te savo aplankus ir failus saugius. Jei i?jungsite paprast?j? fail? bendrinim?, bendrinam? dokument? funkcija nebus i?jungta.

Jei sistemoje ?Windows XP Professional? norite ?jungti arba i?jungti paprast?j? fail? bendrinim?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada darbalaukyje spustel?kite Mano kompiuteris.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2485038
 2. Meniu ?rankiai spustel?kite Aplanko parinktys.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2485039
 3. Nor?dami ?jungti paprast?j? fail? bendrinim?, spustel?kite skirtuk? Rodinys, tada pa?ym?kite ?ym?s langel? Naudoti paprast?j? fail? bendrinim? (rekomenduojama). (Nor?dami i?jungti ?i? funkcij?, ?? ?ym?s langel? i?valykite.)
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2485041

Prieigos prie bendrinam? objekt? ir fail? lygi? tvarkymas

Nor?dami sukonfig?ruoti penkis prieigos prie bendrinam? objekt? ir fail? lygius, galite naudoti paprast?j? fail? bendrinim?:Pastabos
 • Pagal numatytuosius parametrus aplanke Mano dokumentai saugomiems failams taikomas 2 lygis.
 • 1, 2 ir 3 aplank? lygius gali nustatyti tik vietiniame kompiuteryje ??j? vartotojai. ? vietiniame kompiuteryje ??jusius vartotojus ?skai?iuojami ir vartotojai, ?einantys ? kompiuter? su ?Windows XP Professional? per nuotolinio darbalaukio (RDP) seans?.
 • 4 ir 5 aplank? lygius gali nustatyti vartotojai, ??j? ? vietin? kompiuter?, ir nuotoliniai tinklo vartotojai.
Toliau pateikiamoje lentel?je apra?omos teis?s:
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Prieigos lygisVisi (NTFS / failas)SavininkasSistemaAdministratoriaiVisi (bendrinamas objektas)
1 lygis N?raVisos teis?sVisos teis?sN?raN?ra
2 lygis N?raVisos teis?sVisos teis?sVisos teis?sN?ra
3 lygis SkaitytiVisos teis?sVisos teis?sVisos teis?sN?ra
4 lygis SkaitytiVisos teis?sVisos teis?sVisos teis?sSkaityti
5 lygis KeistiVisos teis?sVisos teis?sVisos teis?sVisos teis?s

1 lygis: mano dokumentai (privatu)

Spustel?kite ?ia nor?dami per?i?r?ti arba pasl?pti nuosekliuosius nurodymus su paveiksl?liais

2 lygis (numatyta): mano dokumentai (numatyta)

Spustel?kite ?ia nor?dami per?i?r?ti arba pasl?pti nuosekliuosius nurodymus su paveiksl?liais

3 lygis: failai bendrinamuose dokumentuose prieinami vietiniams vartotojams

Spustel?kite ?ia nor?dami per?i?r?ti arba pasl?pti nuosekliuosius nurodymus su paveiksl?liais

4 lygis: bendrinama tinkle (tik skaitoma)

Spustel?kite ?ia nor?dami per?i?r?ti arba pasl?pti nuosekliuosius nurodymus su paveiksl?liais

5 lygis: bendrinama tinkle (skaityti ir ra?yti)

Spustel?kite ?ia nor?dami per?i?r?ti arba pasl?pti nuosekliuosius nurodymus su paveiksl?liais

Visi ?iame straipsnyje aptarti lygiai vienodai i?skirtiniai. Privat?s aplankai (1 lygio) negali b?ti bendrinami, nebent jie padaromi neprivat?s. Bendrinami aplankai (4 ir 5 lygio) negali b?ti padaryti privat?s, nebent jie nebebendrinami.

Jei aplanke Bendrinami dokumentai sukuriate aplank? (3 lygio), bendrinate j? tinkle, tada leid?iate tinklo vartotojams keisti savo failus (5 lygio), 5 lygio teis?s taikomos aplankui, jame esantiems failams ir poaplankiams. Kiti aplanke Bendrinami dokumentai esantys failai ir aplankai i?lieka sukonfig?ruoti naudoti 3 lyg?.

Pastaba Vienintel? i?imtis yra aplankas (poaplankio pavyzdys), bendrinamas naudojant 4 lyg? ir esantis aplanke (aplanko pavyzdys), kuris bendrinamas naudojant 5 lyg?. Nuotoliniams vartotojams taikomas teisingas prieigos prie kiekvieno bendrinamo aplanko lygis. Vietiniame kompiuteryje ??jusiems vartotojams suteikiama ra?ymo (5 lygio) ? pagrindin? (aplanko pavyzdys) ir papildomus (poaplankio pavyzdys) aplankus teis?s.

Pastaba Jei ?iame skyriuje pateikiama informacija n?ra jums suprantama, papra?ykite kieno nors pagalbos arba kreipkit?s ? palaikymo tarnyb?. Daugiau informacijos, kaip susisiekti su palaikymo tarnyba, rasite ?Microsoft? ?inyno ir palaikymo kontaktin?s informacijos svetain?je:
Susisiekite su mumis

Rekomendacijos

Aplankus tinkle bendrinti rekomenduojama tik tada, kai nuotoliniams vartotojams, naudojantiems kitus kompiuterius, juos pasiekti privalu. Sistemos disko ?akninio aplanko bendrinti nerekomenduojame. Jei tai padarysite, j?s? kompiuteris bus labiau pa?eid?iamas siekiantiems pakenkti nuotoliniams vartotojams. Diskui priklausan?io dialogo lango Ypatyb?s skirtuke Bendrinimas parodomas ?sp?jimas, jei bandote bendrinti ?aknin? aplank? (pvz., C:\). Nor?dami t?sti, turite spustel?ti sait? Jei suprantate gr?sm?, bet vis tiek norite bendrinti disko ?aknin? aplank?, spustel?kite ?ia. Disko ?aknin? aplank? gali bendrinti tik kompiuterio administratoriai.

Tik skaitomame ?renginyje, pavyzd?iui, skaitomame CD diske, kuris bendrinamas 4 arba 5 lygiu, failai prieinami tik ?d?jus skaitom?j? CD disk? ? CD disk? ?rengin?. Bet kuris CD disk? ?renginyje esantis skaitomasis CD diskas yra pasiekiamas visiems tinklo vartotojams.

Esant vienai i? toliau pateikiam? s?lyg? failui taikomos teis?s gali skirtis nuo pagrindinio aplanko teisi?:
 • Komandin?je eilut?je ?ved? komand? move fail? i? aplanko, esan?io tame pa?iame diske, kuriam suteiktos kitos teis?s, perkeliate ? aplank?.
 • Fail? i? aplanko, esan?io tame pa?iame diske, kuriam suteiktos kitokios teis?s, perkeliate ? aplank? naudodami scenarij?.
 • Nor?dami pakeisti failo teises komandin?je eilut?je paleid?iate ?Cacls.exe? arba scenarij?.
 • Failai stand?iajame diske buvo prie? ?diegiant ?Windows XP?.
 • Pakeit?te failo teises, o paprastasis fail? bendrinimas sistemoje ?Windows XP Professional? buvo i?jungtas.
Pastaba NTFS teis?s n?ra taikomos perkeliant failus, kai esant ?jungtam paprastajam fail? bendrinimui naudojama ?Windows? nar?ykl?.

Jei paprast?j? fail? bendrinim? ?jungiate ir i?jungiate, fail? teis?s nepasikei?ia. NTFS ir bendrinamo objekto teis?s nesikei?ia, kol nepakei?iate teisi? s?sajoje. Jei teises nustatote esant ?jungtam paprastajam fail? bendrinimui, paveikiami tik prieigos teisi? ?ra?ai (ACE), taikomi failams, naudojamiems paprastajam fail? bendrinimui atlikti. Paprastojo fail? bendrinimo s?saja veikia ?iuos fail? ar aplank? ribojamos prieigos valdymo s?ra?e (DACL) esan?ius ACE:
 • Savininkas
 • Administratoriai
 • Kiekvienas
 • Sistema

I?pl?stin? sistemos ?Windows XP? fail? bendrinimo konfig?ravimo trik?i? diagnostika

Pastaba ?is skyrius yra skirtas patyrusiems kompiuteri? vartotojams. Jei jums nesiseka naudotis trik?i? diagnostikos patarimais patyrusiems vartotojams, kreipkit?s ? k? nors pagalbos arba susisiekite su palaikymo tarnyba. Daugiau informacijos, kaip susisiekti su palaikymo tarnyba, ie?kokite ?Microsoft? ?inyno ir palaikymo kontaktin?s informacijos svetain?je:
Susisiekite su mumis
Spustel?kite ?ia, nor?dami per?i?r?ti arba pasl?pti i?sami? informacij?

NUORODOS

Daugiau informacijos, kaip sistemoje ?Windows Vista? sukonfig?ruoti fail? bendrinim?, rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? svetain?je:

Savyb?s

Straipsnio ID: 304040 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 26 d. - Per?i?ra: 3.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbresolve kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbpubtypekc kbnetwork kbhowto kbarttypeshowme kbenv kbcip KB304040

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com