Thanh công c? h?nh ?nh không xu?t hi?n trên h?nh ?nh trong Internet Explorer

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 303473 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.


QUAN TR?NG: Bài vi?t này ch?a thông tin v? vi?c s?a đ?i s? đăng k?. Trư?c khi b?n ch?nh s?a registry, h?y ch?c ch?n đ? tr? l?i nó lên và ch?c ch?n r?ng b?n hi?u làm th? nào đ? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? có thông tin v? làm th? nào đ? sao lưu, khôi ph?c, và ch?nh s?a registry, nh?p vào sau s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256986 Mô t? c?a Microsoft Windows Registry
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n v? trí con tr? chu?t qua m?t h?nh ?nh ho?c h?nh ?nh trong Microsoft Internet Explorer, thanh công c? h?nh ?nh có th? không xu?t hi?n như d? ki?n.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra n?u b?t k? c?a các đi?u ki?n sau đây là đúng:
 • Thanh công c? h?nh ?nh đ? b? vô hi?u.

  - hay -
 • Kích thư?c h?nh ?nh là ít hơn 200 x 200 pixel.

  - hay -
 • H?nh ?nh là m?t h?nh n?n.

  - hay -
 • H?nh ?nh là m?t ph?n c?a m?t h?nh ?nh b?n đ? (ch? ra m?t s? lo?i tr?nh đơn). N?u tác gi? trang Web s? d?ng các thu?c tính USEMAP hay ISMAP trong v?ng các th? h?nh ?nh, thanh công c? h?nh ?nh không xu?t hi?n.

  - hay -
 • Tác gi? trang Web vô hi?u hóa thanh công c? h?nh ?nh ho?c là thông qua m?t meta tag ( <meta http-equiv="imagetoolbar" content="no"> ) ho?c do thi?t l?p thu?c tính GALLERYIMG \u003d "không" cho m?t ph?n t? th? IMG.
Chú ý Tác gi? trang web có th? kích ho?t thanh công c? h?nh ?nh cho h?nh ?nh c?a b?t k? Kích thư?c và h?nh ?nh là m?t ph?n c?a m?t b?n đ? h?nh ?nh b?ng cách thi?t l?p các thu?c tính GALLERYIMG = "yes đ? m?t ph?n t? th? IMG như sau":

<IMG BORDER="0" SRC="pic.jpg" GALLERYIMG="yes">
				

Đ? thêm thông tin v? các thu?c tính GALLERYIMG, tr?nh duy?t đ? Microsoft Web site sau:
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/Library/ms533774.aspx

GI?I PHÁP

Thanh công c? h?nh ?nh đư?c kích ho?t theo m?c đ?nh trong Internet Explorer 6. N?u thanh công c? h?nh ?nh không đư?c kích ho?t, b?n có th? b?t nó trong các Tuỳ chọn Internet h?p tho?i. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Kh?i đ?ng Internet Explorer.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Internet Tuỳ chọn.
 3. Trong các Tuỳ chọn Internet h?p tho?i h?p, b?m vào các Nâng cao tab.
 4. Trong các Thiết đặt danh sách, nh?n vào đây đ? ch?n cácB?t thanh công c? h?nh ?nh (yêu c?u kh?i đ?ng l?i) h?p ki?m dư?iĐa phương tiện, sau đó b?m Ok.

  Đi?u này t?p h?p giá tr? chu?i sau đây đ? "có" trong registry:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Enable_MyPics_Hoverbar
 5. Khởi động lại Internet Explorer.
Chú ý N?u qu?n tr? doanh nghi?p c?a b?n t?o ra m?t phiên b?n tùy bi?n c?a Internet Explorer 6 và vô hi?u hóa thanh công c? h?nh ?nh, b?n không th? kích ho?t l?i nó b?ng cách b?ng cách s? d?ng các bư?c trư?c.

Thanh công c? h?nh ?nh không th? đư?c kích ho?t b?i ngư?i s? d?ng cho n?n h?nh ?nh, b?n đ? h?nh ?nh ho?c h?nh ?nh mà tác gi? c?a các Trang web vô hi?u hóa tính năng này. Đ? ti?t ki?m, e-mail, ho?c in m?t h?nh ?nh, ho?c m? c?p ?nh c?a tôi cho h?nh ?nh mà thanh công c? h?nh ?nh không xu?t hi?n, Nh?p chu?t ph?i vào h?nh ?nh, và sau đó b?m vào l?nh thích h?p trên tr?nh đơn đó s? xu?t hi?n.

Đ? b?t thanh công c? h?nh ?nh cho h?nh ?nh nh? hơn 200 x 200 đi?m ?nh, ch?nh s?a Windows registry. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:

C?NH BÁO: N?u b?n s? d?ng Registry Editor không chính xác, b?n có th? gây ra nghiêm tr?ng v?n đ? mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i h? đi?u hành c?a b?n. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? mà k?t qu? t? vi?c s? d?ng Registry Tr?nh so?n th?o không đúng. S? d?ng Registry Editor nguy cơ c?a riêng b?n.
 1. Thoát t?t c? chương tr?nh đang ch?y.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mCh?y.
 3. Trong các M? h?p, lo?iregedit, sau đó b?m Ok.
 4. Trong Registry Editor, m? r?ng subkey sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
 5. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?nM?i, sau đó b?m Giá trị DWORD.
 6. Trong các Giá tr? m?i # 1 h?p xu?t hi?n, lo?iImage_Filter, sau đó nh?n ENTER.

  Lưu ? các g?ch dư?i (_) gi?a H?nh ?nhBộ lọc.
 7. Nh?p chu?t ph?i vào các Image_Filter m?c nh?p, và sau đó b?m S?a đ?i trên menu phím t?t mà xu?t hi?n.
 8. Trong các Ch?nh s?a các giá tr? DWORD h?p tho?i h?p mà xu?t hi?n, lo?i 1 trong các Dữ liệu giá trị h?p, sau đó b?m Ok.
 9. Trên các Đăng k? tr?nh đơn, nh?p vàoL?i ra.
 10. Khởi động lại Internet Explorer.
Chú ý Th? t?c này cho phép thanh công c? h?nh ?nh cho h?nh ?nh nh? 124 x 124 pixel.

T?NH TR?NG

Đi?u này hành vi là do thi?t k?.

THÔNG TIN THÊM

Thanh công c? h?nh ?nh s? xu?t hi?n khi b?n đ?t chu?t c?a b?n trên m?t h?nh se? hieån th? trong Internet Explorer, đư?c cung c?p mà không có đi?u ki?n t?i "Nguyên nhân" ph?n c?a bài vi?t này là có th?t. Thanh công c? h?nh ?nh cung c?p các nút cho phép b?n đ? ti?t ki?m, e-mail, ho?c in m?t h?nh ?nh, ho?c m? các c?a tôi C?p h?nh ?nh. Nh?ng l?nh này c?ng có s?n trên tr?nh đơn xu?t hi?n khi b?n nh?p chu?t ph?i m?t h?nh ?nh (th?m chí n?u thanh công c? h?nh ?nh là không có s?n).

Đ? vô hi?u hóa thanh công c? h?nh ?nh, s? d?ng các thi?t l?p thích h?p c?a các bư?c, như sau.

Vô hi?u hóa thanh công c? h?nh ?nh b?ng cách s? d?ng thanh công c? h?nh ?nh

 1. Kh?i đ?ng Internet Explorer và sau đó m? m?t trang Web v?i nh?ng h?nh ?nh mà làm cho thanh công c? h?nh ?nh xu?t hi?n.
 2. Đ?t con tr? chu?t qua m?t h?nh ?nh. Khi h?nh ?nh thanh công c? xu?t hi?n, b?m chu?t ph?i vào nó, và sau đó nh?n Vô hi?u hóa h?nh ?nh Thanh công c?.
 3. Nh?p vào Luôn luôn đ? vô hi?u hóa thanh công c? h?nh ?nh cho t?t c? tương lai bu?i duy?t ho?c b?m Phiên này đ? vô hi?u hóa thanh công c? h?nh ?nh cho phiên hi?n th?i ch?.

Vô hi?u hóa thanh công c? h?nh ?nh b?ng cách s? d?ng tùy ch?n Internet

 1. Kh?i đ?ng Internet Explorer.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Internet Tuỳ chọn.
 3. Trong các Tuỳ chọn Internet h?p tho?i h?p, b?m vào các Nâng cao tab.
 4. Trong các Thiết đặt danh sách, nh?n vào đây đ? xóa cácB?t thanh công c? h?nh ?nh (yêu c?u kh?i đ?ng l?i) h?p ki?m dư?iĐa phương tiện, sau đó b?m Ok.

  Đi?u này t?p h?p giá tr? chu?i sau đây đ? "không" trong registry:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Enable_MyPics_Hoverbar
 5. Khởi động lại Internet Explorer.
Đ? phát tri?n thêm thông tin v? c?a tôi h?nh ?nh H? tr? trong Internet Explorer 6, tr?nh duy?t đ? sau Web site c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/Library/Aa767918.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 303473 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbnofix kbprb kbmt KB303473 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:303473

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com