Không th? d?ng phương ti?n truy?n thông trong Windows Media Player cho Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 303275
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

B?n có th? không th? đ? d?ng phương ti?n truy?n thông ho?c có th? có m?t s? ch?m tr? khi b?n là streaming phương ti?n t? Internet trong khi s? d?ng Windows Media Player cho Windows XP. V?n đ? này x?y ra ch? khi b?n đang s? d?ng các công c? b?o v? b?c tư?ng l?a Internet ho?c chia s? k?t n?i Internet có s?n và n?u b?n đang t?m cách đ? phương ti?n truy?n thông d?ng t? m?t máy ch? mà yêu c?u ngư?i s? d?ng giao th?c Datagram (UDP), ho?c n?u b?n đ? ch? đ?nh UDP trong b? phát.

Trong trư?ng h?p này, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Windows Media Player không t?m th?y t?p đ? ch? đ?nh. H?y ch?c ch?n đư?ng d?n g? chính xác. N?u có, các t?p tin không t?n t?i trong v? trí đ? ch? đ?nh, ho?c máy tính nơi mà các t?p tin đư?c lưu tr? là gián tuy?n.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này là m?t v?n đ? đư?c bi?t đ?n trong vi?c chia s? k?t n?i Internet và các thành ph?n tư?ng l?a k?t n?i Internet trong Windows XP.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, h?y th? nhi?u ngu?n d?ng phương ti?n truy?n thông tương t? n?u có s?n, ch?ng h?n như HTTP, TCP, Multicast và vv. Ngoài ra, h?y ch?c ch?n r?ng các giao th?c khác (Multicast, TCP và HTTP) đ? đư?c ch?n trong các c?u th?:
  1. M? Windows Media Player.
  2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn.
  3. Trên các Mạng tab, h?y ch?c ch?n r?ng h?p ki?m thích h?p đang đư?c ch?n (Multicast, TCP và HTTP).

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u bài vi?t này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 303275 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB303275 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:303275
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com