Làm th? nào đ? xác đ?nh v? trí và đ?a đúng v? tr? các v?n đ? v? kh?i lư?ng NTFS

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 303079 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

H? th?ng t?p NTFS h? tr? nhi?u kh?i lư?ng và m?c t?p tin tính năng có th? d?n đ?n nh?ng g? có v? là b? m?t ho?c misreported mi?n phí đ?a v? tr?. Hành vi này có th? đư?c r? ràng khi m?t kh?i lư?ng NTFS đ?t nhiên tr? nên r?t h? và không có l? do, và đư?c ngư?i qu?n tr? không th? t?m th?y nguyên nhân ho?c xác đ?nh v? trí vi ph?m c?p và t?p. Đi?u này đôi khi x?y ra v? c?a đ?c h?i ho?c trái phép truy c?p vào m?t kh?i lư?ng NTFS trên nh?ng t?p tin r?t l?n ho?c m?t cao s? lư?ng các t?p tin nh? bí m?t đư?c sao chép, mà sau đó có h? NTFS quy?n g? b? ho?c b? gi?i h?n. Hành vi này c?ng có th? x?y ra sau khi m?t h? th?ng tr?c tr?c ho?c đi?n cúp x?y ra, gây ra kh?i lư?ng tham nh?ng.

Đi?u này bài th?o lu?n v? làm th? nào đ? ki?m tra m?t NTFS t?p tin h? th?ng disk space giao đ? khám phá vi ph?m t?p tin và thư m?c ho?c ki?m tra các kh?i lư?ng tham nh?ng. Đi?u này bài vi?t này đư?c d? đ?nh cho h? đi?u hành Windows 2000-và-sau đó h? tr? m?t s? tính năng lưu tr? cao c?p và gi?i đáp th?c m?c phương pháp; Tuy nhiên Windows NT ngư?i dùng c?ng có th? th?y bài vi?t này h?u ích. Border|ph?i|200px Đây là danh sách ng?n l? do t?i sao phân b? không gian đ?a c?a m?t kh?i lư?ng NTFS có th? xu?t hi?n đư?c misreported:
 • Kích thư?c liên cung kh?i lư?ng NTFS là quá l?n cho các b?nh có kích thư?c t?p đư?c lưu tr?.
 • Thu?c tính t?p ho?c NTFS cho phép ngăn ng?a t?p tin ho?c thư m?c đư?c hi?n th? ho?c truy c?p b?ng cách Windows Explorer ho?c t? m?t c?a s? d?u nh?c l?nh.
 • Đư?ng d?n c?p vư?t quá 255 k? t?.
 • T?p tin ho?c thư m?c ch?a t?p tin không h?p l? ho?c dành riêng tên.
 • NTFS metafiles (ví d? như b?ng t?p tin Master) đ? phát tri?n và không th? đư?c de-allocated.
 • T?p và c?p ch?a các d?ng d? li?u luân phiên.
 • NTFS t?p tin h? th?ng tham nh?ng gây ra mi?n phí không gian đ? thông báo là đang s? d?ng.
 • Các tính năng NTFS khác có th? gây ra t?p tin phân b? s? nh?m l?n.

THÔNG TIN THÊM

Xin vui l?ng s? d?ng các thông tin sau đ? giúp t?i ưu hóa, S?a ch?a, ho?c đ?t đư?c m?t s? hi?u bi?t t?t hơn v? cách đ?a đang đư?c s? d?ng trên NTFS c?a b?n kh?i lư?ng ho?c kh?i lư?ng.

Kích thư?c liên cung là quá l?n

Dung lư?ng đ?a có th? đư?c tiêu th? b?i các t?p tin và thư m?c đó bao g?m các n?i b? NTFS metafiles gi?ng như b?ng t?p tin Master (MFT), thư m?c ch? s?, và vv. T?t c? các t?p tin phân b? không gian đư?c tiêu th? b?ng cách s? d?ng b?i c?a m?t c?m. M?t c?m là m?t t?p h?p các l?nh v?c ti?p giáp. Kích thư?c liên cung là xác đ?nh th?i âm lư?ng đư?c đ?nh d?ng, và ti?p t?c đư?c xác đ?nh b?i Kích thư?c phân vùng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các c?m, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
140365Kích thư?c liên cung m?c đ?nh cho FAT và NTFS
Khi m?t t?p tin đư?c t?o ra l?n đ?u tiên, nó chi?m m?t t?i thi?u là m?t c?m duy nh?t không gian đ?a, tùy thu?c vào kích thư?c t?p tin ban đ?u. Khi d? li?u sau đó s? đư?c thêm vào m?t t?p tin, NTFS làm tăng các t?p tin phân b? trong b?i s? c?a c?m Kích thư?c.

Đ? xác đ?nh các hi?n t?i c?m kích thư?c và kh?i lư?ng statistics, ch?y m?t ch? đ?c chkdsk l?nh t? m?t d?u nh?c l?nh, như sau
IE: Chkdsk D:
và sau đó xem k?t qu? đ?u ra. Ví dụ:
  4096543 KB total disk space. <--- Total formatted disk capacity. 
  2906360 KB in 19901 files. <--- Space used by user file data.
   6344 KB in 1301 indexes. <--- Space used by NTFS indexes.
     0 KB in bad sectors. <--- Space lost to bad sectors.
   49379 KB in use by the system. <--- Includes MFT and other NTFS metafiles.
   22544 KB occupied by the log file. <--- NTFS Log file - (Can be adjusted using chkdsk /L:size)
  1134460 KB available on disk. <--- Available FREE disk space

   4096 bytes in each allocation unit. <--- Cluster Size. (4K)
  1024135 total allocation units on disk. <--- Total Clusters on disk.
  283615 allocation units available on disk. <--- Available free clusters.
				
LƯU ?: Nhân m?i giá tr? đư?c báo cáo trong kilobyte (KB) x 1024 đ? xác đ?nh chính xác byte đ?m. Ví d?: 2906360 x 1024 = 2,976,112,640 byte.

B?ng cách s? d?ng này đ?u ra, b?n có th? xác đ?nh như th? nào không gian đ?a c?a b?n là đư?c s? d?ng, cùng v?i kích thư?c liên cung m?c đ?nh. Đ? xem n?u đi?u này là s? t?i ưu nhóm kích thư?c, xác đ?nh s? ti?n c?a không gian l?ng phí b?ng cách làm theo các bư?c sau:
 1. B?m đúp Máy tính của tôi trên máy tính đ? bàn, và sau đó nh?p đúp vào ? đ?a thư (cho Ví d?, D) c?a kh?i lư?ng trong câu h?i.

  Đi?u này s? m? ra kh?i lư?ng và hi?n th? các thư m?c và t?p tin ch?a trong thư m?c g?c.
 2. Nh?p vào b?t k? t?p tin ho?c thư m?c, và sau đó b?m các Ch?n t?t c? tùy ch?n ngày các Ch?nh s?a tr?nh đơn.
 3. V?i t?t c? các t?p và c?p đư?c ch?n, b?m chu?t ph?i vào b?t k? t?p tin ho?c thư m?c, và sau đó b?m các Thu?c tính tùy ch?n.

  Đi?u này s? m? ra m?t Thu?c tính h?p tho?i ch?a m?t T?ng quát tab. Nó c?ng tabulates t?ng s? t?p tin và thư m?c trên toàn b? ? đ?a và cung c?p hai t?p tin th?ng kê kích thư?c: kích thư?c và kích thư?c ON Đ?A.
N?u b?n là không s? d?ng nén NTFS cho b?t k? t?p tin ho?c thư m?c ch?a trên các kh?i lư?ng, s? khác bi?t gi?a kích thư?c và kích thư?c ON DISK là không gian l?ng phí do Kích thư?c liên cung l?n hơn so v?i c?n thi?t. B?n nên c? g?ng s? d?ng m?t t?i ưu nhóm kích thư?c do đó giá tr? kích thư?c ON DISK là càng g?n đ?n như kích thư?c, giá tr? nh?t có th?. M?t khác bi?t quá nhi?u gi?a các giá tr? kích thư?c và kích thư?c ON đ?a m?t d?u hi?u cho th?y r?ng kích thư?c liên cung m?c đ?nh là quá l?n đ?i v?i m?c trung b?nh Kích c? mà b?n đang lưu tr? trên ? đ?a, và r?ng nó nên đư?c gi?m xu?ng t?p tin. Đi?u này có th? đư?c th?c hi?n ch? b?ng cách sao lưu lư?ng và sau đó đ?nh d?ng âm lư?ng b?ng cách s? d?ng l?nh đ?nh d?ng và các /a chuy?n đ? xác đ?nh kích thư?c c?p phát thích h?p:
IE: đ?nh d?ng D: / a: 2048
(Ví d? này s? d?ng m?t kích thư?c liên cung 2-KB).

LƯU ?: Thay phiên, b?n có th? cho phép NTFS nén đ? l?y l?i v? tr? b? m?t v? m?t kích thư?c liên cung không chính xác; Tuy nhiên, đi?u này có th? d?n đ?n m?t chút gi?m hi?u su?t.

Thu?c tính t?p ho?c NTFS permissions

C? Windows Explorer và thư m?c sau danh sách ch? huy
DIR /A/S
s? t?ng s? t?p tin và thư m?c s? li?u th?ng kê cho ch? nh?ng t?p tin và thư m?c mà b?n có quy?n đ? truy nh?p. Luôn luôn b? lo?i tr? b?i các t?p tin m?c đ?nh bao g?m t?t c? các t?p tin ?n và b?o v? t?p tin h? đi?u hành. Đi?u này hành vi có th? d?n đ?n t?ng s? t?p tin và thư m?c không chính xác và th?ng kê kích thư?c đ?n đư?c hi?n th? b?i Windows Explorer ho?c DIR l?nh đ?u ra. Đ? bao g?m các lo?i các t?p tin trong th?ng kê t?ng th?, thay đ?i Folder Options b?ng cách làm theo nh?ng bư?c sau:
 1. B?m đúp Máy tính của tôi trên máy tính đ? bàn, và sau đó b?m đúp chu?t vào k? t? ? đ?a (D) c?a các kh?i lư?ng trong câu h?i. Đi?u này s? m? ra kh?i lư?ng và hi?n th? các thư m?c và t?p tin ch?a trong thư m?c g?c.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tùy ch?n c?p, sau đó b?m các Xem tab.
 3. Ch?n các Hi?n th? các t?p và c?p ?ntùy ch?n, và sau đó b?m Xóa các ?n b?o v? h? đi?u hành t?p tin h?p ki?m.
 4. Xác nh?n thông đi?p c?nh báo, và sau đó b?m các Áp d?ng nút.
Đi?u này cho phép Windows Explorer và DIR /A/s l?nh đ? t?ng c?ng t?t c? các file và thư m?c đư?c ch?a trên ? đ?a mà ngư?i dùng có th? cho phép đ?n.

Đ? xác đ?nh nh?ng thư m?c và t?p tin không th? truy c?p, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T? m?t d?u nh?c l?nh, ?ng đ?u ra c?a m?t /A DIR/s đ?n m?t t?p tin văn b?n.

  Ví dụ: DIR D: /A/S > C:\D-DIR.TXT
 2. Ch?y NTBackup.exe, và sau đó ch?n các Chi ti?t tùy ch?n ngày các Nh?t k? sao lưu tab trong Tuỳ chọn trên các Công cụ tr?nh đơn.

  Đi?u này cho phép chi ti?t sao lưu các b?n ghi.
 3. Trên các Sao lưu tab, sao lưu toàn b? kh?i lư?ng có ngh?a là b? ?nh hư?ng (D), và sau đó b?t đ?u sao lưu.
 4. Sau khi sao lưu hoàn t?t, m? báo cáo sao lưu và so sánh các thư m?c cho thư m?c k?t xu?t Nh?t k? NTBackup v?i D-DIR.TXT s?n lư?ng mà b?n đ? lưu ? bư?c 1.
V? sao lưu có th? truy c?p t?t c? các t?p tin, báo cáo c?a nó có th? ch?a c?p và t?p không đư?c th?y hay đư?c tính b?i Windows Explorer và DIR l?nh. B?n có th? t?m th?y nó d? dàng hơn đ? s? d?ng NTBackup GUI đ? di chuy?n các kh?i lư?ng khi b?n đang t?m ki?m l?n t?p tin ho?c thư m?c n?u không không truy nh?p đư?c thông qua Windows Explorer mà không th?c s? sao lưu âm lư?ng.

Sau khi b?n xác đ?nh v? trí mà b?n không có quy?n truy c?p vào các t?p tin, b?n có th? thêm ho?c thay đ?i đi?u kho?n b?ng cách s? d?ng các Bảo mật th? trong khi b?n xem các tính ch?t c?a các t?p tin ho?c thư m?c trong Windows Explorer. Theo m?c đ?nh, b?n s? không có quy?n truy c?p vào kh?i lư?ng h? th?ng Thông tin thư m?c. B?n s? c?n ph?i thêm quy?n thích h?p cho các thư m?c đư?c bao g?m trong DIR /A/s l?nh.

LƯU ?: B?n có th? ch?y trên thư m?c hay t?p tin mà có không có an ninh tab, ho?c t?m th?y r?ng b?n không th? re-assign quy?n đ? các thư m?c b? ?nh hư?ng và t?p tin. B?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau trong khi b?n c? g?ng truy c?p h?:
D:\directory_name\ không ph?i là có th? truy c?p

Truy c?p b? t? ch?i
N?u b?n có b?t k? thư m?c như v?y, liên h? D?ch v? h? tr? s?n ph?m đ? đư?c h? tr? thêm t?i Microsoft sau đây Web site:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=supportquestion.asp

Tên t?p không h?p l?

Thư m?c hay t?p tin có ch?a tên t?p tin không h?p l? ho?c dành riêng c?ng có th? đư?c lo?i tr? kh?i t?p tin và thư m?c s? li?u th?ng kê. Thư m?c hay t?p tin có ch?a hàng đ?u ho?c d?u d?u cách là hoàn toàn h?p pháp t? m?t t?p tin NTFS h? th?ng quan đi?m, nhưng là không h?p pháp t? m?t Win32 h? th?ng ph? đi?m, và V? v?y, không Windows Explorer m?t d?u nh?c l?nh, c?ng không có th? tin c?y handle h?. Đ? bi?t thêm thông tin, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
120716Làm th? nào đ? lo?i b? các t?p v?i tên dành riêng trong Windows
Thư?ng l?n không th? đ? đ?i tên ho?c xoá các t?p này đư?c ho?c thư m?c. Khi b?n c? g?ng đ? đ?i tên ho?c xóa chúng, b?n có th? nh?n đư?c m?t trong các các thông báo l?i sau đây:
L?i đ?i tên t?p ho?c thư m?c

Không th? đ?i tên file: không th? đ?c t? t?p ngu?n ho?c đ?a.
- hay -
L?i xóa t?p hay c?p

Không th? xóa b? t?p tin: không th? đ?c t? t?p ngu?n ho?c đ?a.
N?u b?n có thư m?c hay t?p tin mà không th? b? xóa b? ho?c đ?i tên, liên h? v?i s?n ph?m D?ch v? h? tr? t?i Web site sau Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=supportquestion.asp

S? m? r?ng t?p tin Master NTFS b?ng (MFT)

Khi m?t kh?i lư?ng NTFS l?n đ?u tiên đư?c t?o ra và đư?c đ?nh d?ng NTFS metafiles đư?c t?o ra. M?t trong nh?ng metafiles đư?c g?i là Master t?p tin b?ng (MFT). Nó là r?t nh? khi l?n đ?u tiên t?o ra (kho?ng 16 KB), nhưng nó phát tri?n như các t?p tin và thư m?c đư?c t?o ra trên ? đ?a. Khi m?t t?p tin là l?n đ?u tiên t?o ra, nó đư?c nh?p vào MFT như m?t t?p tin b?n ghi phân khúc (FRS), mà là luôn luôn 1024 bytes (1 KB) trong kích thư?c. Khi t?p tin đư?c b? sung vào kh?i lư?ng, MFT phát tri?n như yêu c?u. Tuy nhiên, khi t?p b? xóa b?, FRSs liên k?t đánh d?u như mi?n phí đ? đư?c tái s? d?ng, nhưng t?ng FRSs và liên quan đ?n phân b? MFT v?n c?n. Đi?u này gi?i thích t?i sao, nh?t là sau khi xóa m?t s? l?n các t?p tin, b?n không L?y l?i không gian đư?c s? d?ng b?i MFT.

Đ? xem chính xác như th? nào l?n MFT là, b?n có th? s? d?ng built-in phân m?nh ti?n ích đ? phân tích ? đ?a. Các k?t qu? phân m?nh báo cáo cung c?p thông tin chi ti?t v? kích thư?c và s? m?nh MFT.

VÍ D?:

Master File Table (MFT) fragmentation
	Total MFT size =    26,203 KB
	MFT record count =   21,444
	Percent MFT in use =  81 %
	Total MFT fragments =  4
				
Tuy nhiên, cho m?t b?c tranh hoàn ch?nh hơn c?a bao nhiêu không gian (trên cao) là đang đư?c s? d?ng b?i h? th?ng t?p NTFS toàn b?, th?c hi?n m?t chkdsk, và sau đó nh?n vào k?t qu? đ?u ra cho d?ng sau:
S? d?ng b?i h? th?ng.
Hi?n nay, ch? bên th? ba phân m?nh ti?n ích c?ng c? không s? d?ng MFT FRS h? sơ và đ?i MFT không s? d?ng đư?c c?p phát v? tr?.

D?ng d? li?u luân phiên

NTFS cho phép các t?p tin và thư m?c có ch?a d? li?u luân phiên su?i. Tính năng này cho phép nhi?u d? li?u phân b? đ? đư?c liên k?t v?i m?t t?p tin ho?c thư m?c. Xin lưu ? c?a gi?i h?n sau khi b?n s? d?ng d?ng d? li?u luân phiên trên t?p tin và thư m?c.

Khi m?t t?p tin ho?c thư m?c ch?a các d?ng d? li?u luân phiên:

 • Windows Explorer và DIR l?nh làm không báo cáo d? li?u trong lu?ng d? li?u thay th? như m?t ph?n c?a t?p tin s? li?u th?ng kê kích thư?c ho?c kh?i lư?ng. Thay vào đó, h? th?y ch? t?ng s? byte cho các d?ng d? li?u chính.
 • Đ?u ra t? chkdsk chính xác báo cáo v? tr? đư?c s? d?ng b?i m?t ngư?i s? d?ng d? li?u t?p tin, bao g?m c? d?ng d? li?u luân phiên.
 • H?n ng?ch đ?a chính xác theo d?i và báo cáo t?t c? các d?ng d? li?u phân b? thu?c v? t?p tin d? li?u c?a ngư?i dùng.
 • NTBackup ghi s? byte sao lưu trong các Nh?t k? sao lưu báo cáo. Tuy nhiên nó không hi?n th? nh?ng t?p tin ch?a d? li?u luân phiên su?i, và c?ng không hi?n nó hi?n th? kích thư?c t?p tin chính xác cho các t?p tin bao g?m các d? li?u trong d?ng luân phiên.

Tham nh?ng h? th?ng t?p tin NTFS

Trong nh?ng trư?ng h?p r?t hi?m, NTFS Metafiles $MFT ho?c $BITMAP có th? b? l?i và k?t qu? là đ?a đang b? m?t. V?n đ? này có th? xác đ?nh và c? đ?nh b?ng cách ch?y m?t chkdsk/f Đ?i v?i các kh?i lư?ng trong câu h?i. Cho đ?n cu?i chkdsk, b?n nh?n đư?c thông báo sau n?u $BITMAP c?n ph?i đi?u ch?nh:
S?a ch?a l?i trong b?ng t?p tin g?c (MFT) BITMAP thu?c tính.
CHKDSK phát hi?n mi?n phí không gian đánh d?u khi đư?c phân b? trong Kh?i bitmap.
Windows đ? th?c hi?n đi?u ch?nh đ? h? th?ng t?p tin.

Các tính năng NTFS khác mà có th? gây nh?m l?n phân b? các t?p tin

NTFS c?ng h? tr? liên k?t c?ng và các reparse đi?m cho phép đi?m g?n k?t kh?i lư?ng và các nút thư m?c đư?c t?o ra. Nh?ng b? sung NTFS tính năng có th? gây nh?m l?n khi b?n c? g?ng đ? xác đ?nh bao nhiêu không gian là đang đư?c tiêu th? trên m?t kh?i tin v?t l?.

M?t liên k?t c?ng là m?t m?c nh?p thư m?c cho m?t t?p tin b?t k? v? nơi d? li?u t?p tin th?c s? t?n t?i trên kh?i lư?ng đó. M?i t?p tin có th? đư?c coi là có ít nh?t m?t liên k?t c?ng. Trên NTFS t?p, m?i t?p tin có th? có nhi?u liên k?t c?ng, và do đó m?t t?p tin có th? xu?t hi?n trong nhi?u thư m?c (ho?c ngay c? trong cùng m?t thư m?c v?i tên g?i khác nhau). B?i v? t?t c? các liên k?t tham kh?o cùng m?t t?p tin, các chương tr?nh có th? m? b?t k? c?a các liên k?t và s?a đ?i các t?p tin. M?t t?p tin s? b? xóa t? h? th?ng t?p tin ch? sau khi t?t c? các liên k?t đ?n nó đ? b? xóa. Sau khi b?n t?o m?t liên k?t c?ng, các chương tr?nh có th? s? d?ng nó như b?t k? tên t?p tin nào khác. H?y nh? r?ng Windows Explorer và m?t d?u nh?c l?nh s? cho th?y t?t c? các liên k?t v?i các t?p tin là cùng kích thư?c, m?c dù h? t?t c? các chia s? cùng m?t d? li?u và không th?c s? s? d?ng s? ti?n đó c?a đ?a v? tr?.

Đi?m g?n k?t kh?i lư?ng và các nút thư m?c cho phép m?t s?n ph?m nào thư m?c trên m?t ? đ?a NTFS đ? tr? đ?n g?c ho?c thư m?c con v? kh?i lư?ng khác. Windows Explorer và DIR/s l?nh làm theo reparse đi?m, tính b?t k? t?p tin và thư m?c trên ? đ?a đích, và bao g?m chúng trong máy ch? kh?i lư?ng c?a s? li?u th?ng kê. Đi?u này có th? d?n b?n tin r?ng không gian nhi?u hơn đang đư?c s? d?ng trên máy ch? lưu tr? t?p hơn nh?ng g? đang th?c s? đư?c s? d?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? đi?m đ?u m?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong các ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
205524Làm th? nào đ? t?o và thao tác NTFS đi?m đ?u m?i
Nói tóm l?i, chkdsk đ?u ra, NTBackup GUI hay sao lưu các b?n ghi và xem đ?a h?n ng?ch là t?t c? t?t phương pháp xác đ?nh bao dung lư?ng đ?a đang đư?c s? d?ng trên m?t kh?i lư?ng. M?t khác, Windows Explorer và DIR l?nh có m?t s? h?n ch? và như?c đi?m khi đư?c s? d?ng cho m?c đích này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 303079 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kberrmsg kbhowto kbinfo kbmt KB303079 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:303079

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com