Kako omogu?iti podr?ku za 48-bitno adresiranje logi?kog bloka za ATAPI disk jedinice u operativnom sistemu Windows XP

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 303013 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

UVOD

Ovaj ?lanak opisuje podr?ku za 48-bitno adresiranje logi?kog bloka (LBA) za ATA paketni interfejs (ATAPI) disk jedinice da bi se pove?ao kapaciteta ?vrstog diska na vi?e od trenutnog ograni?enja od 137 gigabajta (GB) u operativnom sistemu Windows XP Service Pack 1 (SP1).

Napomena Windows XP ne podr?ava podr?ku za 48-bitni LBA osim ako radite pod operativnim sistemom Windows XP SP1. Ako ?elite da koristite podr?ku za 48-bitni LBA, morate primenite Windows XP SP1 ili noviji. Windows XP Media Center Edition i Windows XP Tablet PC Edition ve? uklju?uju servisni paket 1.

Za dodatne informacije o najnovijem servisnom paketu za Windows XP, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste pregledali ?lanak Microsoft bazi znanja:
322389 Kako da nabavite najnoviji servisni paket za Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

DODATNE INFORMACIJE

Windows XP SP1 uklju?uje podr?ku za 48-bitni LBA za ATAPI disk jedinice. Sa ovom podr?kom, mo?ete koristiti ?vrste diskove koji su ve?i od trenutnog ograni?enja od 137 GB. Podr?ka je po podrazumevanoj vrednosti omogu?ena u servisnom paketu 1. Da biste utvrdili da imate aktivan servisni paket 1, desnim tasterom mi?a kliknite na My Computer (Moj ra?unar) i zatim izaberite stavku Properties (Svojstva). Na kartici General (Op?ti podaci), servisni paket 1 je naveden pod ?System (Sistem)?.

Da biste utvrdili da imate najnoviji ATAPI upravlja?ki program, uverite se da imate verziju 5.1.2600.1135 ili noviju datoteke Atapi.sys u fascikli %systemroot%\system32\drivers. (ili verziju 5.1.2600.1152 za operativni sistem Windows XP 64-Bit Edition.) Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start izaberite stavku Search (Pretra?i) i izaberite stavku All Files and Folders (Sve datoteke i fascikle).
 2. Otkucajte Atapi.sys i zatim kliknite na dugme Search (Tra?i).
 3. Ako ne prona?ete datoteku Atapi.sys u fascikli %systemroot%\system32\Drivers izaberite stavku More advanced options (Jo? naprednih opcija) u pomo?niku za pretragu, potvrdite izbor u polju za potvrdu Search hidden files and folders (Pretra?i skrivene datoteke i fascikle) i ponovite korak 2.

  Za dodatne informacije o na?inu tra?enja skrivenih i sistemskih fascikli, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste pregledali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  302347 Kako da tra?ite skrivene ili sistemske datoteke u operativnom sistemu Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 4. Desnim tasterom mi?a kliknite na datoteku Atapi.sys u fascikli %systemroot%\System32\Drivers i zatim izaberite stavku Properties (Svojstva).
 5. Primeti?ete verziju datoteke na kartici Version (Verzija).
Ako datoteka Atapi.sys nije verzija 5.1.2600.1135 (ili verzija 5.1.2600.1152 za operativni sistem Windows XP 64-Bit Edition), pribavite i instalirajte hitnu ispravku opisanu u ?lanku 331958 Microsoft baze znanja.

Za dodatne informacije o ovoj hitnoj ispravci, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
331958 ?vrsti disk se mo?e o?tetiti kada ulazi u stanje pripravnosti ili stanje hibernacije ili kada upisuje sliku stanja memorije (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Prvobitno izdate verzije operativnih sistema Windows XP Home Edition i Windows XP Professional po podrazumevanoj vrednosti nisu imale podr?ku za 48-bitno LBA. Ra?unar mora zadovoljiti slede?e zahteve da bi koristio podr?ku za 48-bitni LBA ATAPI:
 • BIOS kompatibilan sa 48-bitnim LBA.
 • ?vrsti disk od 137-GB ili ve?i.
 • Morati imati instaliran Windows XP SP1.
Za prvobitno izdate verzije operativnih sistema Windows XP Home Edition ili Windows XP Professional, mo?ete omogu?iti 48-bitno LBA u svrhe testiranja. Da biste uradili ovo, postavite vrednost registratora EnableBigLba na 1 u slede?em potklju?u registratora:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters\
Upozorenje Mo?e do?i do o?te?enja podataka ako je bilo koji od slede?ih uslova ta?an:
 • Koristite ovu vrednost registratora da biste omogu?ili podr?ku za 48-bitno LBA u prvobitno izdatim verzijama operativnih sistema Windows XP Home Edition ili Windows XP Professional.
 • Instalirali ste raniju verziju operativnog sistema Windows na particiju na disku koju je prethodno kreirao operativni sistem sa 48-bitnom podr?kom, kao ?to je Windows XP SP1. I ta particija na disku je jednaka ili ve?a od trenutnog ograni?enja od 137 GB koji se mogu adresirati.
Napomena Prethodna postavka registratora se ignori?e u operativnom sistemu Windows XP SP1 i novijim. Ako poku?ate da omogu?ite podr?ku za 48-bitno LBA ATAPI u prvobitno izdatim verzijama operativnih sistema Windows XP Home Edition ili Windows XP Professional ure?ivanjem prethodne postavke registratora i niste zadovoljili minimalne zahteve, mo?e do?i do slede?ih problema:
 • Vrednost registratora EnableBigLba je onemogu?ena. Ako imate 48-bitno kompatibilni BIOS koji mo?e da podr?ava ?vrste diskove koji imaju kapacitet ve?i od 137 GB, samo prvih 137 GB ?vrstog diska se mogu adresirati. Ostatak ?vrstog diska se ne koristi.
 • Vrednost registratora EnableBigLba je omogu?ena, ali nemate BIOS koji je kompatibilan sa 48-bitnim LBA i kapacitet ?vrstog diska nije ve?i od 137 GB.

  Ako omogu?ite podr?ku za 48-bitno LBA ATAPI ure?ivanjem postavke registratora, ali nemate BIOS koji je kompatibilan sa 48-bitnim LBA i ?vrsti disk kapaciteta koji je (vidi komentar) od 137 GB, niste promenili sistem. ?vrsti disk nastavlja da funkcioni?e kao standardni ?vrsti disk.
 • Vrednost registratora EnableBigLba je omogu?ena bez BIOS-a koji je kompatibilan sa 48-bitnim LBA, ali imate ?vrsti disk sa kapacitetom koji je ve?i od 137 GB.

  Ako omogu?ite u registratoru podr?ku za 48-bitni ATAPI i imate ?vrsti disk kapaciteta koji je (vidi komentar) od 137 GB, ali nemate BIOS koji je kompatibilan sa 48-bitnim LBA, samo prvih 137 GB na ?vrstom disku se mo?e adresirati. Ostatak ?vrstog diska se ne koristi.
Da biste omogu?ili podr?ku za 48-bitno LBA pomo?u tihe instalacije sa alatkom Microsoft System Preparation (Sysprep) (Microsoft priprema sistema), sledite ove korake:
 1. Kopirajte slede?i tekst u Notepad (Bele?nicu) i sa?uvajte tekst kao datoteku 48bitLba.inf:
  [version]
  signature="$CHICAGO$"
  SetupClass=BASE
  
  
  [DefaultInstall]
  AddReg=48bitlba.Add.Reg
  
  [48bitlba.Add.Reg]
  HKLM,"System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters","EnableBigLba",0x10001,1
 2. Kreirajte datoteku sa imenom Cmdlines.txt koja uklju?uje slede?a stavke:

  [Commands]
  "rundll32 setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 128 .\48BITLBA.INF"
 3. Prona?ite fasciklu Sysprep\I386 u Sysprep slici i zatim kreirajte potfasciklu $OEM$ u ovoj fascikli.
 4. Kopirajte datoteke 48bitlba.inf i Cmdlines.txt u fasciklu Sysprep\I386\$OEM$.
 5. U datoteci Sysprep.inf dodajte klju? sa imenom
  InstallFilesPath
  u [Unattended (Tihi)] odeljak. Ovaj klju? mora imate slede?u vrednost: InstallFilesPath = "C:\sysprep\i386"
Da biste dodali prethodne postavke u fasciklu ?Slike? koje su kreirane pomo?u programa Riprep.exe, sledite ove korake:
 1. Na udaljenom serveru za instalaciju koji sadr?i sliku programa Riprep, kreirajte fasciklu Sysprep\I386\$OEM$ u slede?oj fascikli:
  RemoteInstall\Setup\Language\Images\Riprep_dir_name\I386\Mirror1\UserData
  Napomena Jezik je ?English? za engleski jezik i Riprep_dir_name je jedinstveno ime koje ste izabrali za sliku programa Riprep.
 2. Kopirajte datoteke 48bitlba.inf i Cmdlines.txt u fasciklu $OEM$.
 3. Izmenite datoteku Riprep.sif (i sve druge datoteke predlo?aka koje ste kreirali za ovu sliku programa Riprep) u slede?oj fascikli:
  RemoteInstall\Setup\Language\Images\Riprep_dir_name\I386\Templates\Riprep.sif
  Da biste to uradili, dodajte vrednosti OemPreinstall i InstallFilesPath:

  [Unattended]
  OemPreinstall = "Yes"
  InstallFilesPath = "C:\sysprep\i386"
 4. Zatvorite i sa?uvajte datoteku.
OEM-i mogu uklju?iti ovu podr?ku pomo?u Microsoft Windows OEM predinstalacionog kompleta.

Za vi?e informacija, vidite OEM predinstalacioni komplet ili slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://www.microsoft.com/oem

Svojstva

Identifikator ?lanka: 303013 - Poslednji pregled: 16. jun 2006. - Revizija: 6.1
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002 SP1
Klju?ne re?i: 
kbregistry kbappcompatibility kbenv kbhowto kbwinxpsp1fix KB303013

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com