Kaip Windows XP sistemoje ?galinti 64 bit? logini? blok? adresavimo palaikym?, skirt? ATAPI disk? ?renginiams

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 303013 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

??ANGA

?iame straipsnyje apra?omas Microsoft Windows XP 1 pakeitim? paketo (SP1) 48 bit? logini? blok? adresavimo palaikymas (LBA), skirtas ATA Packet Interface (ATAPI) disk? ?renginiams. ?is palaikymas gali padidinti j?s? dabartin? iki 137 gigabait? (GB) ribojam? stand?iojo disko talp?.

Pastaba: Windows XP nepalaiko 48 bit? LBA palaikymo, nebent j?s naudojate Windows XP SP1. Jei norite naudoti LBA palaikym?, turite ?diegti Windows XP SP1 arba v?lesn? pakeitim? paket?. SP1 jau yra ?trauktas ? Windows XP Media Center Edition ir ? Windows XP Tablet PC Edition.

Jei norite gauti papildomos informacijos apie naujausi? Windows XP pakeitim? paket?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
322389 Kaip ?sigyti naujausi? Windows XP pakeitim? paket? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

DAUGIAU INFORMACIJOS

? Windows XP SP1 ?trauktas 48 bit? LBA palaikymas, skirtas ATAPI disk? ?renginiams. Su ?iuo palaikymu galite naudoti didesnius nei dabartinius iki 137 GB ribojamus stand?iuosius diskus. Pagal numatyt?j? nustatym? palaikymas ?jungtas SP1. Nor?dami nustatyti, ar pas jus yra SP1, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Mano kompiuteris ir tada spustel?kite Ypatyb?s. Skirtuke Bendra 1 pakeitim? paketas bus nurodytas po Sistema.

Jei norite nustatyti, ar pas jus yra naujausia ATAPI tvarkykl?, patikrinkite, ar %systemroot%\system32\drivers aplanke turite 5.1.2600.1135 ar v?lesn? Atapi.sys rinkmenos versij?. (Arba 5.1.2600.1152 versij?, skirt? Windows XP 64-Bit Edition.) Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kitePrad?ti, tada spustel?kite Ie?ka ir Visos rinkmenos ir aplankai.
 2. ?veskite Atapi.sys ir spustel?kite Ie?ka.
 3. Jei %systemroot%\system32\Drivers aplanke nerandate Atapi.sys rinkmenos, ie?kos partneryje spustel?kite Papildomos parinktys, tada spustel?kite Ie?koti pasl?pt? rinkmen? ir aplank? ir pakartokite 2 veiksm?.

  Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip ie?koti pasl?pt? ir sistemos aplank?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
  302347 Kaip Windows XP sistemoje ie?koti pasl?pt? ar sistemos rinkmen? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
 4. Savo %systemroot%\System32\Drivers aplanke de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Atapi.sys ir tada spustel?kite Ypatyb?s.
 5. Skirtuke Versija atkreipkite d?mes? ? rinkmenos versij?.
Jei Atapi.sys yra ne 5.1.2600.1135 versija (arba 5.1.2600.1152 versija, skirta Windows XP 64-Bit Edition), ?sigykite ir ?diekite kar?t?sias pataisas, apra?ytas Microsoft ?ini? baz?s 331958 straipsnyje.

Jei norite gauti papildomos informacijos apie ?ias kar?t?sias pataisas, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
331958 Standusis diskas gali b?ti sugadintas ?einant ? pristabdymo ar u?migdymo re?im? arba ra?ant atminties i?kelt? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Pagal numatyt?j? nustatym? originalios i?leistos Windows XP Home Edition ir Windows XP Professional versijos neturi 48 bit? LBA palaikymo. Kad gal?tum?te naudoti 48 bit? LBA ATAPI palaikym?, j?s? kompiuteris turi atitikti ?iuos reikalavimus:
 • 48 bit? su LBA suderinama BIOS.
 • 137 GB ar didesnis standusis diskas.
 • Turi b?ti ?diegtas Windows XP SP1.
Originalioje i?leistoje Windows XP Home Edition ar Windows XP Professional versijoje j?s galite ?galinti 48 bit? LBA tam, kad j? i?bandytum?te. Jei norite tai padaryti, EnableBigLba registro reik?m? nustatykite 1 ?iame antriniame registro rakte:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters\
?sp?jimas: duomenys gali b?ti sugadinti d?l vienos i? ?i? prie?as?i?:
 • ?i? registro reik?m? naudojate ?galinti 48 bit? LBA palaikym? originalioje i?leistoje Windows XP Home Edition ar Windows XP Professional versijoje.
 • ?diegiate ankstesn? Windows versij? disko skaidinyje, kur? anks?iau suk?r? 48 bit? oprecin? sistema, pavyzd?iui Windows XP SP1. Tas disko skaidinys yra lygus arba didesnis u? dabartin? adresuojam?j? 137 GB apribojim?.
Pastaba: ankstesnis registro parametras ignoruojamas Windows XP SP1 ir v?lesn?se versijose. Jei originalioje i?leistoje Windows XP Home Edition ar Windows XP Professional versijoje redaguodami ankstesn? registro parametr? bandysite ?galinti 48 bit? LBA ATAPI palaikym? ir nesilaikysite pagrindini? saugos reikalavim?, gali i?kilti toki? problem?:
 • Registro reik?m? EnableBigLba bus i?jungta. Jei naudojate 48 bit? suderinam? BIOS, kuri gali palaikyti didesn? nei 137 GB talpos stand?j? disk?, diske tik pirmieji 137 GB bus adresuojamieji. Likusi disko dalis bus nenaudojama.
 • Registro reik?m? EnableBigLba bus ?jungta, bet j?s netur?site 48 bit? su LBA suderinamos BIOS, o stand?iojo disko talpa bus ne didesn? nei 137 GB.

  Jei ?galinote 48 bit? LBA ATAPI palaikym? redaguodami registro parametr?, bet neturite nei 48 bit? su LBA suderinamos BIOS, nei diden?s nei 137 GB talpos stand?iojo disko, sistema liks nepakeista. Standusis diskas toliau veiks kaip standartinis standusis diskas.
 • Registro reik?m? EnableBigLba bus ?galinta be 48 bit? su LBA suderinamos BIOS, bet j?s? stand?iojo disko talpa bus didesn? nei 137 GB.

  Jei registre ?galinote 48 bit? ATAPI palaikym? ir j?s? disko talpa didesn? nei 137 GB, bet neturite 48 bit? suderinamos BIOS, diske tik pirmieji 137 GB bus adresuojamieji. Likusi stand?iojo disko dalis bus nenaudojama.
Nor?dami ?galinti 48 bit? palaikym? diegdami nepri?i?rint, naudojant nepri?i?rim? diegim? su Microsoft sitemos paruo?imo (Sysprep) ?rankiu, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Nukopijuokite ?? tekst? ? Notepad ir i?saugokite j? kaip 48bitLba.inf rinkmen?:
  [version]
  signature="$CHICAGO$"
  SetupClass=BASE
  
  
  [DefaultInstall]
  AddReg=48bitlba.Add.Reg
  
  [48bitlba.Add.Reg]
  HKLM,"System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters","EnableBigLba",0x10001,1
 2. Sukurkite rinkmen?, pavadint? Cmdlines.txt, su ?iomis eilut?mis:

  [Commands]
  "rundll32 setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 128 .\48BITLBA.INF"
 3. Sysprep atvaizde suraskite Sysprep\I386 aplank? ir jame sukurkite poaplank? $OEM$.
 4. 48bitlba.inf ir Cmdlines.txt rinkmenas nukopijuokite ? aplank? Sysprep\I386\$OEM$.
 5. Savo Sysprep.inf rinkmenos skyriuje [Unattended] ?d?kite rakt?, pavadint?
  InstallFilesPath
  . Rakto reik?m? turi b?ti: InstallFilesPath = "C:\sysprep\i386"
Nor?dami ? aplank? Paveiksl?liai ?traukti ankstesnius nustatymus, sukurtus naudojant Riprep.exe program?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Nuotolinio diegimo serveryje, kuriame yra Riprep atvaizdas, sukurkite aplank? Sysprep\I386\$OEM$, kuris turi b?ti ?iame aplanke:
  RemoteInstall\Setup\Language\Images\Riprep_dir_name\I386\Mirror1\UserData
  Pastaba: Language angl? kalbai yra Angl?, o Riprep_dir_name yra unikalus pavadinimas, kur? parinkote Riprep atvaizdui.
 2. 48bitlba.inf ir Cmdlines.txt rinkmenas nukopijuokite ? aplank? $OEM$.
 3. Riprep.sif rinkmen? (ir visas kitas ?iam Riprep atvaizdui sukurtas ?ablono rinkmenas) keiskite ?iame aplanke:
  RemoteInstall\Setup\Language\Images\Riprep_dir_name\I386\Templates\Riprep.sif
  Nor?dami tai padaryti, prid?kite OemPreinstall ir InstallFilesPath reik?mes:

  [Unattended]
  OemPreinstall = "Yes"
  InstallFilesPath = "C:\sysprep\i386"
 4. U?darykite ir tada i?saugokite ?i? rinkmen?.
O?G gali ?jungti ?? palaikym? naudojant Microsoft Windows O?G i?ankstinio diegimo rinkin?.

Jei norite gauti daugiau informacijos, ?i?r?kite O?G i?ankstinio diegimo rinkinys (OEM Preinstallation Kit) ?iame Microsoft tinklalapyje:
http://www.microsoft.com/oem

Savyb?s

Straipsnio ID: 303013 - Paskutin? per?i?ra: 2006 m. rugpj??io 10 d. - Per?i?ra: 6.1
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002 SP1
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbregistry kbappcompatibility kbenv kbwinxpsp1fix KB303013

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com