Raksta ID: 302894 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

Dubl?juma util?ta nav ietverta Windows XP Home Edition noklus?juma instal?cij?. Ikona Backup (Dubl?jums) nav izv?ln? Start (S?kt) sist?m? Windows XP Home Edition, k? ar? nav ??s sist?mas dubl?juma programmu Pievienot/no?emt sarakst?.

?aj? sarakst? nor?d?ts, k? instal?t dubl?jumu, kas ir iek?auts map? kompaktdisk? ValueAdd. Lai lietotu dubl?jumu, tas ir j?instal? manu?li.

Piez?me. Automatiz?ta sist?mas atjauno?ana, izmantojot dubl?jumu, nav atbalst?ts l?dzeklis sist?m? Windows XP Home Edition, bet dubl?jums ir pieejams kompaktdisk? k? papildu v?rt?ba, lai pal?dz?tu izveidot kritisko sist?mas datu dubl?jumu. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
302700 M??inot izmantot automatiz?tu sist?mas atjauno?anas vedni, tiek par?d?ts k??das zi?ojums (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Dubl?juma util?tas manu?la instal??ana

Lai manu?li instal?tu dubl?jumu:
  1. Lai palaistu vedni, kas instal? dubl?jumu, veiciet dubultklik??i Windows XP Home Edition kompaktdiska fail? Ntbackup.msi ??d? viet?:
    CD-ROM Drive:\VALUEADD\MSFT\NTBACKUP
  2. Kad ved?a nor?d?jumi ir pabeigti, noklik??iniet uz Finish (Pabeigt).

Rekviz?ti

Raksta ID: 302894 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2006. gada 8. j?nijs - P?rskat??ana: 1.4
ATTIECAS UZ
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbacwsurvey kbenv kbhowtomaster kbsetup KB302894

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com