Remote Desktop Connection khách hàng không kh?i đ?ng đúng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 302803 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n kh?i đ?ng máy s? d?ng k?t n?i máy tính đ? bàn t? xa, b?n có th? t?m th?y r?ng kích thư?c c?a s? là gi?ng như kích c? máy tính đ? bàn t? xa, không ph?i toàn màn h?nh như d? ki?n; Tuy nhiên, các T?i đa hóa nút ch? ra c?a s? là bang maximized. N?u b?n b?m vào các T?i đa hóa nút, c?a s? không đưa vào ch? đ? toàn màn h?nh như mong mu?n; Thay vào đó, c?a s? đư?c khôi ph?c vào m?t kích thư?c hơi nh? hơn kích c? máy tính đ? bàn t? xa.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u các t?p tin Default.rdp là thi?u ho?c b? xóa t? thư m?c My Documents.

GI?I PHÁP

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, kh?i đ?ng l?i máy tính. Các t?p tin Default.rdp đư?c thay th? b?i b?o v? t?p c?a Windows ngay sau khi b?n kh?i đ?ng l?i máy s? d?ng Remote Desktop.

T?NH TR?NG

Hành vi này là do thi?t k?.

THÔNG TIN THÊM

Khi các t?p tin Default.rdp là hi?n nay, b?n có th? mong đ?i r?ng nhà nư?c ban đ?u c?a s? không t?i đa, và r?ng n?u b?n b?m vào các T?i đa hóa nút, c?a s? s? vào ch? đ? toàn màn h?nh.

Khi kích thư?c c?a s? máy tính đ? bàn t? xa c?a b?n s? th?p hơn toàn màn h?nh, n?u b?n nh?p vào T?i đa hóa, c?a s? tr? v? t? xa máy tính đ? bàn c? extents nhưng không l?n hơn. Hành vi này ngăn ch?n các biên gi?i đen b?n s? nh?n th?y trong m?t k?t n?i toàn màn h?nh khi vi?c gi?i quy?t đư?c đ?t th?p hơn bàn làm vi?c c?a máy khách. Các tính năng cho phép ch? đ? toàn màn h?nh khi b?n b?m các T?i đa hóa nút là do thi?t k? n?u kích thư?c bàn làm vi?c t? xa chính xác b?ng kích thư?c màn h?nh khách hàng trên màn h?nh hi?n t?i. N?u không, n?u b?n b?m vào T?i đa hóa, c?a s? đư?c khôi ph?c vào ngh? quy?t đ? ch?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 302803 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbenv kbprb kbmt KB302803 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:302803

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com