Probl?mu nov?r?anas darb?bas, kad sist?m? Windows XP m??in?t izmantot sist?mas atjauno?anas r?ku

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 302796 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Ievads

?aj? rakst? izkl?st?ts, k? veikt probl?mu nov?r?anas darb?bas saist?b? ar sist?mas atjauno?anas r?ka izmanto?anu sist?m? Microsoft Windows XP.

Ar ko s?kt

Ja sist?mas atjauno?anas r?ks netiek start?ts, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Palaidiet Windows Update, lai p?rbaud?tu un instal?tu sist?mas atjaunin?jumus. Apmekl?jiet ??du Microsoft vietni, lai p?rbaud?tu, vai ir pieejami atjaunin?jumi:
  http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/vistadefault.aspx?ln=lv-lv
 2. Kad tiek par?d?ta uzvedne, restart?jiet datoru.
 3. Kad dators tiek restart?ts, noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Visas programmas, noklik??iniet uz Piederumi, noklik??iniet uz Sist?mas r?ki un p?c tam noklik??iniet uz Sist?mas atjauno?ana.
Ja sist?mas atjauno?anas r?ks netika start?ts, varat izmantot sada?u Papildu trauc?jummekl??ana, lai m??in?tu nov?rst probl?mu. Ja padzi?in?to probl?mu nov?r?anu nev?laties veikt pats, l?dziet k?dam pal?dz?bu vai sazinieties ar atbalsta centru. Lai ieg?tu inform?ciju par to, k? to paveikt, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lv

Papildu probl?mu nov?r?ana

?? sada?a ir paredz?ta pieredz?ju?iem datoru lietot?jiem. Ja padzi?in?to probl?mu nov?r?anu nev?laties veikt pats, l?dziet k?dam pal?dz?bu vai sazinieties ar atbalsta centru. Lai ieg?tu inform?ciju par to, k? to paveikt, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lv

1. metode. P?rliecinieties, ka sist?mas atjauno?anas pakalpojums darbojas

Lai to paveiktu, izmantojiet vienu no t?l?k nor?d?taj?m metod?m.
 • P?rliecinieties par to vad?bas panel?. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
  1. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, p?c tam lodzi?? Atv?rt ierakstiet compmgmt.msc un nospiediet tausti?u Enter.
  2. Izv?rsiet vienumu Pakalpojumi un p?c tam noklik??iniet uz Sist?mas atjauno?anas pakalpojumi.

   Ja sist?mas atjauno?anas pakalpojuma statuss nav Start?ts, r?kjosl? noklik??iniet uz Start?t, lai to start?tu.
 • Atveriet komandu uzvednes logu. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
  1. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, lodzi?? Atv?rt ierakstiet CMD un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
  2. Kad tiek par?d?ta komandu uzvedne, ierakstiet Net Start, lai p?rliecin?tos, ka sist?mas atjauno?anas pakalpojums darbojas.

   Ja sist?mas atjauno?anas pakalpojums nav nor?d?ts sarakst?, ierakstiet net start ?System Restore Service? un nospiediet tausti?u Enter.

2. metode. P?rbaudiet, vai sist?mas atjauno?anas r?ks ir iesp?jots diskos, kuros sist?mas atjauno?anas r?kam j?b?t iesp?jotam.

Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt, ar peles labo pogu noklik??iniet uz Mans dators un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 2. Noklik??iniet uz cilnes System Restore (Sist?mas atjauno?ana).
 3. Ja sist?mas atjauno?ana ir iesp?jota, diska kolonn? Statuss b?s redzams iestat?jums P?rraudz??ana.
  Ja neredzat ??du statusu, varat not?r?t iestat?jumu Izsl?gt sist?mas atjauno?anu visos diskos un p?c tam noklik??in?t uz Labi, lai to iesp?jotu.

3. metode. P?rbaudiet, vai visos diskos, kuros ir iesp?jots sist?mas atjauno?anas r?ks, ir pietiekami daudz vietas.

Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Lai p?rbaud?tu, cik daudz br?vas vietas ir disk?, noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, ierakstiet diskmgmt.msc un nospiediet tausti?u Enter. Skatiet visus diskus, kuros sist?mas atjauno?ana p?rrauga br?vo vietu.
 2. Ja br?v?s vietas apjoms jebkur? nodal?jum?, kuru p?rrauga sist?mas atjauno?ana, ir maz?ks par 50 MB, sist?mas atjauno?ana aiztur?s un no?ems visus atjauno?anas punktus, lai atbr?votu vietu disk?. Jau vajadz?tu b?t par?d?tam zi?ojumam par zemu br?vo vietu disk?. Sist?mas atjauno?ana turpin?s p?rraudz??anu, kad br?v? vieta disk? b?s vismaz 200 MB.

  Piez?me. Vairum? gad?jumu sist?mas atjauno?anai ir tikai j?p?rrauga nodal?jumi/diski, kuros instal?ta sist?ma Windows. Sist?mas atjauno?ana nep?rrauga datu failus.

4. metode. Skatiet notikumu ?urn?lus, lai izp?t?tu sist?mas atjauno?anas pakalpojuma k??das

Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Izpild?t, lodzi?? Atv?rt ierakstiet eventvwr.msc /s un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 2. Noklik??iniet uz kategorijas Sist?ma.
 3. Noklik??iniet uz z?mnes Source (Avots), lai k?rtotu p?c nosaukuma, un p?c tam mekl?jiet "sr" vai "srservice." Veiciet dubultklik??i uz katra no ?iem pakalpojumiem un p?c tam izv?rt?jiet notikuma aprakstu, vai tur nav nor??u uz probl?mas c?loni.

5. metode. S?kn?jiet dro?aj? re??m? un palaidiet sist?mas atjauno?anas r?ku

Lai s?kn?tu dro?aj? re??m?, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Restart?jiet datoru. T?l?t, kad ekr?ns pirmo reizi k??st tuk?s vai kad ir beigts BIOS iesl?g?an?s pa?tests, s?ciet atk?rtoti spiest tausti?u F8. Tiek par?d?ta izv?lne Windows papildu opcijas.

  Ja izv?lne nav redzama, restart?jiet datoru un m??iniet v?lreiz.
 2. Atlasiet Dro?ais re??ms un p?c tam nospiediet ENTER. Failu iel?des laik? ekr?n? tie tiks ritin?ti uz leju.

  Piez?me. Dro?aj? re??m? tiek izmantots minim?ls ier?ces draiveru un pakalpojumu komplekts, lai palaistu Windows. Noklus?juma Microsoft VGA draiveris tiek izmantots, lai r?d?tu 640 x 480 pikse?u iz??irtsp?j? ar 16 kr?s?m.
 3. Piesakieties administratora kont?. Ja parole netika iestat?ta, atst?jiet paroles lauku tuk?u un nospiediet tausti?u ENTER vai noklik??iniet uz za??s bulti?as.
 4. Dro?? re??ma inform?cijas log? noklik??iniet uz N?, lai start?tu sist?mas atjauno?anu.
 5. Atlasiet Atjaunot datoru iepriek??j? versij? un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k, lai turpin?tu atlas?t datumu, kur? pieejami atjauno?anas punkti.
 6. Noklik??iniet uz T?l?k, lai s?ktu atjaunot sist?mu iepriek??j? versij?.

Papildindorm?cija

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu (EN):
287505 K? sist?mas atjauno?anas util?ta izmanto disku apz?m?juma burtus
283073 K? atsp?jot sist?mas atjauno?anas l?dzek?a konfigur??anas lietot?ja interfeisu
295050 Inform?cija par sist?mas atjauno?anas util?tu un paroles atjauno?anu
283252 Lietot?ji bez administratora ties?b?m nevar start?t sist?mas atjauno?anas util?tu
322246 Ja ir instal?ts HighPoint draiveris, nevar izveidot atjauno?anas punktu
299904 Sist?mas disk? sist?mas atjauno?anas util?tas darb?ba var tikt aiztur?ta, pat ja disk? ir pietiekami daudz vietas
300044 K? sist?mas atjauno?anas r?ks izmanto ciet? diska vietu
301224 Tr?kst sist?mas atjauno?anas r?ka atjauno?anas punktu vai tie ir izdz?sti
304449 K? start?t sist?mas atjauno?anas r?ku no komandas uzvednes sist?m? Windows XP
313853 Sist?m? Windows XP sist?mas atjauno?anas r?ks par?da tuk?u kalend?ru
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 302796 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2013. gada 3. oktobris - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbresolve kbtshoot kbenv kbinfo KB302796

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com