Artikel-id: 302577 - Visa produkter som artikeln gäller.

Om du vill fortsätta att få säkerhetsuppdateringar för Windows bör du se till att du kör Windows XP med Service Pack 3 (SP3). Mer information hittar du på den här Microsoft-webbsidan: Support upphör för vissa Windows-versioner

Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

INLEDNING

I den här artikeln beskrivs steg för steg hur du använder Systemförberedelseverktyget (Sysprep) för att distribuera Microsoft Windows XP automatiskt. Sysprep är ett verktyg för systemadministratörer, OEM-tillverkare (Original Equipment Manufacturer) och andra som behöver distribuera operativsystemet Windows XP automatiskt till flera datorer. När du har utfört de inledande åtgärderna på en dator kan du förbereda en exempeldator för kloning genom att köra Sysprep.

Mer Information

Krav för körning av Sysprep

Innan du kan använda Sysprep måste datormaskinvaran och tillhörande enheter uppfylla följande krav:
 • Referens- och måldatorn måste ha kompatibla HAL. APIC-baserade (Advanced Programmable Interrupt Controller) MPS:er (Multiprocessor systems) måste till exempel ha samma APIC-HAL. En HAL-PIC-baserad (Programmable Interrupt Controller) dator är till exempel inte kompatibel med vare sig APIC-HAL eller MPS-HAL.
 • Referens- och måldatorn måste ha samma ACPI-stöd (Advanced Configuration and Power Interface).
 • Plug and Play-enheterna på referens- och måldatorn, till exempel modem, ljudkort, nätverkskort och grafikkort, behöver inte komma från samma tillverkare, men drivrutinerna för enheterna måste vara tillgängliga.
 • Maskinvaruenheter från andra tillverkare för diskavbildning eller diskduplicering krävs. Dessa skapar binära avbildningar av datorns hårddisk och duplicerar avbildningen till en annan hårddisk eller lagrar avbildningen i en fil på en annan disk.
 • Hårddisken på måldatorn måste vara minst lika stor som hårddisken på referensdatorn. Om måldatorn har en större hårddisk ingår inte det extra utrymmet i den primära partitionen. Du kan emellertid använda nyckeln ExtendOemPartition i filen Sysprep.inf för att utöka den primära partitionen om den har formaterats med filsystemet NTFS.

Förbereda en referensdator för Sysprep-distribution

Så här förbereder du en referensdator för Sysprep-distribution i Windows XP:
 1. Installera operativsystemet och alla program du vill installera på måldatorerna på en referensdator.
 2. Klicka på Start, Kör, skriv cmd och klicka på OK.
 3. Byt till rotmappen för enhet C vid kommandotolken och skriv md Sysprep.
 4. Sätt i CD:n med Windows XP-operativsystemet i CD-ROM- eller DVD-ROM-enheten och öppna sedan filen Deploy.cab i mappen \Support\Tools.

  Obs! För att du ska vara säker på att du använder rätt version av Deploy.cab för din Service Pack-version ska du använda Deploy.cab-filen som distribueras med den versionen. Hämta rätt version för ditt Service Pack på följande Microsoft-webbplats:
  http://windows.microsoft.com/sv-se/windows/xp-downloads#2TC=featured
 5. Kopiera filerna Sysprep.exe och Setupcl.exe till Sysprep-mappen.

  Obs! Om du använder filen Sysprep.inf kopierar du den också till Sysprep-mappen. För att Sysprep-verktyget ska fungera på rätt sätt måste filerna Sysprep.exe, Setupcl.exe och Sysprep.inf finnas i samma mapp.
 6. Ta ut CD:n med Windows XP-operativsystemet.
 7. Växla till Sysprep-mappen genom att skriva cd Sysprep.
 8. Kör Sysprep-verktyget genom att skriva följande kommando vid kommandotolken:
  Sysprep /valfri parameter
  Obs! I "Sysprep-parametrar" finns en lista över parametrar.

  Om du kör Sysprep.exe från mappen %systemdrive%\Sysprep tas hela mappen och dess innehåll bort efter körningen.
 9. När du har kört Sysprep.exe på en referensdator rekommenderar Microsoft att du skiljer referensdatorn från det lokala nätverket där avbildningen sedan kommer att distribueras, för att undvika eventuella NetBIOS-konflikter. Då kan Sysprep-verktyget slutföra installationsprogrammet, ansluta till den angivna domänen och använda det nya datornamnet som anges i Sysprep.inf-svarsfilen.

Skapa Sysprep.inf-svarsfilen

Sysprep.inf-svarsfilen är en textfil med skript för svaren för en rad dialogrutor med grafiskt användargränssnitt. Du kan skapa en Sysprep.inf-svarsfil som används i Sysprep-verktyget genom att använda en textredigerare. Du kan även använda verktyget Konfigurera installationsprogrammet, som finns på Windows XP-CD:n och även ingår i Microsoft Windows XP Resource Kit. Du måste byta namn på svarsfilen till Sysprep.inf och placera den i Sysprep-mappen i roten till enheten där Windows XP är installerat. Filerna kan även finnas på en diskett. Om Sysprep-mappen har ett annat namn ignoreras den av installationsprogrammet. Det finns inte någon parameter för att ange svarsfilen för guiden Miniinstallation.

Format och parametrar för Sysprep.inf-svarsfilen

 • Formaten och parametrarna för Sysprep.inf-svarsfilen är desamma som för Unattended.txt-filen för Windows XP, men endast följande avsnitt och parametrar stöds:

  [Unattended]
  ExtendOemPartition
  OemPnPDriversPath
  OemSkipEula
  InstallFilesPath
  KeepPageFile
  ResetSourcePath
  UpdateHAL
  UpdateUPHAL
  UpdateInstalledDrivers
  TapiConfigured

  [GuiUnattended]
  AdminPassword
  Autologon
  AutoLogonCount
  OEMDuplicatorString
  OEMSkipRegional
  OEMSkipWelcome
  TimeZone

  [UserData]
  Stöder samma uppsättning poster som filen Unattend.txt.
  [LicenseFilePrintData]
  Stöder samma uppsättning poster som filen Unattend.txt.
  [GuiRunOnce]
  Stöder samma uppsättning poster som filen Unattend.txt.
  [Display]
  Stöder samma uppsättning poster som filen Unattend.txt.
  [RegionalSettings]
  Stöder samma uppsättning poster som filen Unattend.txt.
  [Networking]
  Stöder samma uppsättning poster som filen Unattend.txt.
  [Identification]
  Stöder samma uppsättning poster som filen Unattend.txt.
  [TapiLocation]
  [Sysprep]
  Genererar automatiskt posterna i avsnittet [SysprepMassStorage].
  [SysprepMassStorage]
  Gör det möjligt att använda samma avbildning på datorer med olika masslagringsenheter.

Använd Konfigurera installationsprogrammet för att skapa Sysprep.inf-svarsfilen

Så här installerar du Konfigurera installationsprogrammet och skapar en svarsfil:
 1. Öppna Den här datorn och sedan mappen Support\Tools på Windows XP-CD:n.
 2. Öppna filen Deploy.cab genom att dubbelklicka på den.
 3. Klicka på Markera allaRedigera-menyn.
 4. Klicka på Kopiera till mappRedigera-menyn.
 5. Klicka på Skapa ny mapp.

  Skriv önskat namn på mappen Konfigurera installationsprogrammet och tryck sedan på RETUR. Skriv till exempel konfigurera installationsprogrammet och tryck på RETUR.
 6. Klicka på Kopiera.
 7. Öppna den nya mappen du har skapat och dubbelklicka på filen Setupmgr.exe. Guiden Konfigurera installationsprogrammet startar.
 8. Skapa en svarsfil genom att följa instruktionerna i guiden.
Om du vill veta mer om hur du skapar en svarsfil klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
308662 Använda guiden Konfigurera installationsprogrammet för att skapa en svarsfil i Windows 2000 (Detta kan vara på engelska)

Sysprep-parametrar

Följande valfria parametrar kan användas med Sysprep-kommandot i Windows XP:
 • -activated - Återställ inte respittiden för Windows-produktaktivering. Använd den här parametern endast om du har aktiverat Windows-installationen på fabriken.

  Viktigt! Produktnyckeln som används för att aktivera Windows-installationen måste stämma med produktnyckeln på äkthetsbeviset som sitter på den aktuella datorn.
 • -audit - Datorn startas om i fabriksläge utan att nya säkerhets-ID (SID) måste genereras eller några poster i OEMRunOnce]-avsnittet i filen Winbom.ini måste bearbetas. Använd den här kommandoradsparametern endast om datorn redan är i fabriksläge.
 • -bmsd - Fyller alla tillgängliga masslagringsenheter i [SysprepMassStorage]-avsnittet.
 • -clean - Rensar kritiska enheter-databasen som används av [SysprepMassStorage]-avsnittet i Sysprep.inf.
 • -factory - Startar om i ett nätverkskombpatibelt tillstånd utan att Välkommen till Windows eller miniinstallationen visas. Den här parametern är användbar för uppdatering av drivrutiner, körning av Plug and Play-uppräkning, installation av program, testning, konfigurering av datorn med kunddata eller för andra konfigurationsändringar i fabriksmiljön. För företag som använder program för diskavbildning (eller kloning) kan fabriksläget minska antalet avbildningar som krävs.

  När alla aktiviteter i fabriksläget har slutförts kör du Sysprep.exe med hjälp av -reseal-parametern för att förbereda datorn för leverans till slutanvändaren.
 • -forceshutdown - Stänger av datorn när Sysprep.exe har slutförts.

  Obs! Använd den här parametern för datorer med ett ACPI-BIOS som inte stängs av på rätt sätt genom standardfunktionen i Sysprep.exe.
 • -mini - Konfigurerar Microsoft Windows XP Professional så att miniinstallation används i stället för Välkommen till Windows. Den här parametern påverkar inte Microsoft Windows XP Home Edition, där välkomstprogrammet alltid är Välkommen till Windows.

  Om du tänker använda Sysprep.inf för att automatisera miniinstallationen måste du antingen köra Sysprep med hjälp av -mini-växeln eller markera kryssrutan MiniSetup i det grafiska användargränssnittet. Om du inte väljer att köra miniinstallationen körs Välkommen till Windows som standard.
 • -noreboot - Ändrar registerposter (SID, OemDuplicatorString och andra registerposter) utan att datorn startar om eller förbereds för duplicering. Den här parametern används huvudsakligen för testning, i synnerhet för att se om registret har ändrats på rätt sätt. Microsoft rekommenderar inte det här alternativet, eftersom ändringar av datorn efter körning av Sysprep.exe kan medföra att förberedelserna som har slutförts med Sysprep.exe inte gäller. Använd inte den här parametern i en produktionsmiljö.
 • -nosidgen - Kör Sysprep.exe utan att nya SID:er skapas. Du måste använda den här parametern om du inte duplicerar datorn där du kör Sysprep.exe eller om du förinstallerar domänkontrollanter.
 • -pnp - Kör hela Plug and Play-enhetsuppräkningen och installationen av tidigare enheter under miniinistallationen. Den här kommandoradsparametern har ingen verkan om välkomstprogrammet är Välkommen till Windows.

  Använd -pnp-kommandoradsparametern bara om du måste identifiera och installera tidigare icke-Plug and Play-enheter. Använd inte sysprep -pnp-kommandoradsparametern på datorn där bara Plug and Play-enheter används. Annars tar välkomstprogrammet längre tid utan att användaren har någon nytta av det.

  Obs! När osignerade drivrutiner är nödvändiga använder du UpdateInstalledDrivers=yes-parametern tillsammans med OemPnPDriversPath= och DriverSigningPolicy=ignore i stället för -pnp-kommandoradsparametern för att få en mer kontinuerlig installation.
 • -quiet - Kör Sysprep.exe utan att några bekräftelser visas på skärmen, vilket är användbart om du automatiserar Sysprep.exe. Om du till exempel tänker köra Sysprep.exe omedelbart efter det att det obevakade installationsprogrammet har slutförts, lägger du till sysprep -quiet-kommandot i avsnittet [GuiRunOnce] i Unattend.txt.
 • -reboot - Tvingar datorn att starta om automatiskt och startar sedan miniinstallationen Välkommen till Windows eller fabriksläge, enligt anvisningarna. Detta är användbart när du vill granska datorn och kontrollera att välkomstprogrammet fungerar som det ska.
 • -reseal - Rensar Loggboken och förbereder datorn för leverans till kunden. Välkommen till Windows eller miniinstallation ställs in för start nästa gång datorn startar om. Om du kör sysprep -factory-kommandot måste du försegla installationen som det sista steget i förinstallationsprocessen. Gör det genom att köra sysprep -reseal-kommandot eller klicka på Återförslut i Sysprep-dialogrutan.

Referenser

Mer information om användning av Sysprep.inf för flerspråksstöd finns i direkthjälpen.

En mer ingående förklaring av svarsfiler och giltiga parametervärden för dessa finns i Ref.chm i mappen \Support\Tools\Deploy.cab på Windows XP Professional-CD:n.

Obs! Det här är en "FAST PUBLISH?-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.

Egenskaper

Artikel-id: 302577 - Senaste granskning: den 31 maj 2013 - Revision: 1.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Nyckelord: 
kbenv kbhowtomaster kbsetup KB302577

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com