Khi b?n thêm m?t danh sách ngo?i l? ?y quy?n trong đ?i tư?ng chính sách nhóm biên t?p viên, danh sách có th? đư?c c?t ng?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 302224 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n s? d?ng tr?nh so?n th?o đ?i tư?ng chính sách nhóm, và b?n c?u h?nh thi?t đ?t ?y quy?n, h?p văn b?n có ch?a ngo?i l? proxy danh sách có th? đư?c c?t ng?n n?u nhi?u hơn 255 k? t? đư?c s? d?ng. Ngoài ra, n?u b?n trư?c đây nh?p đ? ch?n các Không dùng h? ph?c v? ?y quy?n cho đ?a phương ki?m tra h?p, h?p ki?m tra có th? đư?c xóa.

NGUYÊN NHÂN

V? c?a m?t gi?i h?n trong cách INS t?p đ?c, các danh sách ngo?i l? proxy đư?c gi?i h?n trong 255 k? t?. Các Không s? d?ng proxy h? ph?c v? cho local ki?m tra h?p n?i các văn b?n "<local>;" đ? các cu?i danh sách. Văn b?n này là tám k? t?, và 255 k? t? ph?i bao g?m các k? t?. V? v?y, khi b?n b?m đ? ch?n các <b00></b00></local>Không s? d?ng máy ch? proxy cho local h?p ki?m tra, t?ng chi?u dài ngo?i tr? danh sách là th?c s? 247 k? t?.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2003. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
889100 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2003
Sau khi b?n cài đ?t hotfix này, danh sách ngo?i l? proxy là gi?i h?n k? t? 1024.

Windows XP

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.
Kh?i đ?ng l?i yêu c?u
B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng đi?u này hotfix.
Thông tin thay thế bản vá nóng
Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.
Thông tin v? t?p
Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các t?p tin thu?c tính (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Giờ Khu v?c tab trong ngày và th?i gian công c? ki?m soát B?ng đi?u khi?n.

Windows XP Service Pack 2 (SP2)
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpTệp Kích thư?cNgàyGiờN?n t?ng
Ieaksie.dll6.0.2900.2659216,57621 / Tháng tư / 200506: 44x86

Windows Server 2003 v?i Service Pack 1 (SP1), phiên b?n 32-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpTệp Kích thư?cNgàyGiờN?n t?ng
Ieaksie.dll6.0.3790.2630221,69601 Tháng hai, 200607: 58x86

Internet Explorer 5.01 và Internet Explorer 5.5

Hotfix 320136 cho Microsoft Internet Explorer 5,01 s?a l?i này v?n đ?. Đ? bi?t thêm v? hotfix này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
320136Đ?a phương trang Web yêu c?u các tuy?n đư?ng đ?n m?t máy ch? proxy, ngay c? khi các trang Web đ?a phương là trong danh sách lo?i tr? proxy

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c s?a ch?a trong Windows Server 2003 Service Pack 2.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Thu?c tính

ID c?a bài: 302224 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Internet Explorer 6.0, khi đư?c dùng v?i:
    • Microsoft Windows XP Professional
    • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
T? khóa: 
kbautohotfix kbwinserv2003sp2fix kbhotfixserver kbqfe kbenv kbfix kbie550presp2fix kbprb kbui kbwin2000fixnosp kbwin2000presp3fix kbmt KB302224 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:302224

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com