Jak automatizovat aplikaci Microsoft Excel pomocí jazyka Microsoft Visual C# .NET

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 302084 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Souhrn

Tento článek ukazuje, jak lze vytvořit klienta pro automatizaci v aplikaci Microsoft Excel pomocí jazyka Microsoft Visual C# .NET.

Další informace

Automatizace je proces, který umožní aplikacím naprogramovaným v jazycích, jako je Visual C# .NET, programově řídit jiné aplikace. Automatizace v aplikaci Excel umožňuje provést akce, jako je vytvoření nového sešitu, vložení dat do sešitu nebo vytváření grafů. Téměř všechny akce, které lze provést ručně pomocí uživatelského rozhraní, je možné v aplikaci Excel a dalších aplikacích systému Microsoft Office provést programově pomocí automatizace.

Aplikace Excel umožňuje tuto programovou funkcionalitu pomocí objektového modelu. Objektový model je kolekce tříd a metod, které slouží jako protějšek logických komponent aplikace Excel. Máme například objekt Aplikace, objekt Sešit a objekt List, přičemž každý zahrnuje funkcionalitu těchto částí aplikace Excel. Pro přístup k objektovému modelu z jazyka Visual C# .NET můžete nastavit odkaz na projekt v knihovně typů.

Tento článek ukazuje, jak správně nastavit odkaz na projekt v aplikaci Excel v knihovně typů jazyka Visual C# .NET a poskytuje vzorový kód pro automatizaci aplikace Excel.

Vytvoření klienta pro automatizaci aplikace Microsoft Excel

 1. Spusťte aplikaci Visual Studio .NET.
 2. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Nový a potom klepněte na příkaz Projekt. Z typů projektů v jazyce Visual C# vyberte typ Aplikace Windows. Jako výchozí je vytvořen formulář Form1.
 3. Přidejte odkaz do Knihovny objektů aplikace Microsoft Excel. Postupujte následujícím způsobem:
  1. V nabídce Projekt klepněte na příkaz Přidat odkaz.
  2. Na kartě COM vyhledejte možnost Knihovna objektů aplikace Microsoft Excel a klepněte na možnost Vybrat.

   Poznámka: Aplikace sady Microsoft Office 2003 zahrnuje primární definiční sestavení (PIA). Sada Microsoft Office XP nezahrnuje sestavení PIA, ale ty lze stáhnout. Další informace o sestaveních PIA sady Office XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   328912 Primární sestavení InterOp (PIA) sady Office XP jsou k dispozici ke stažení
  3. Potvrďte výběr klepnutím na tlačítko OK v dialogovém okně Přidat odkazy. Pokud se zobrazí výzva ke generování obálky pro vybrané knihovny, klepněte na tlačítko Ano.
 4. V nabídce Zobrazit vyberte příkaz Sada nástrojů, zobrazí se sada nástrojů a pak přidejte tlačítko do formuláře Form1.
 5. Poklepejte na možnost Button1. Zobrazí se okno s kódem pro formulář.
 6. V okně s kódem nahraďte následující kód
  private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
  }
  					
  tímto kódem:
  private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
  	Excel.Application oXL;
  	Excel._Workbook oWB;
  	Excel._Worksheet oSheet;
  	Excel.Range oRng;
  
  	try
  	{
  		//Spustí aplikaci Excel a získá aplikaci jako objekt.
  		oXL = new Excel.Application();
  		oXL.Visible = true
  
  		//Načte nový sešit.
  		oWB = (Excel._Workbook)(oXL.Workbooks.Add( Missing.Value ));
  		oSheet = (Excel._Worksheet)oWB.ActiveSheet;
  
  		//Přidá záhlaví tabulky buňku po buňce.
  		oSheet.Cells[1, 1] = "Jméno";
  		oSheet.Cells[1, 2] = "Příjmení";
  		oSheet.Cells[1, 3] = "Celé jméno";
  		oSheet.Cells[1, 4] = "Plat";
  
  		//Formát A1:D1 tučně, svislé zarovnání na střed.
  		oSheet.get_Range("A1", "D1").Font.Bold = true;
  		oSheet.get_Range("A1", "D1").VerticalAlignment = 
  			Excel.XlVAlign.xlVAlignCenter;
  		
  		// Vytvoří pole umožňující násobení hodnot najednou.
  		string[,] saNames = new string[5,2];
  		
  		saNames[ 0, 0] = "Jan";
  		saNames[ 0, 1] = "Kovář";
  		saNames[ 1, 0] = "Tomáš";
  		saNames[ 1, 1] = "Bílý";
  		saNames[ 2, 0] = "Zuzana";
  		saNames[ 2, 1] = "Tománková";
  		saNames[ 3, 0] = "Jana";
  		saNames[ 3, 1] = "Jonášová";
  		saNames[ 4, 0] = "Adam";
  		saNames[ 4, 1] = "Janík";
  
      	//Vyplní buňky A2:B6 polem hodnot (jména a příjmení).
  	    oSheet.get_Range("A2", "B6").Value2 = saNames;
  
  		//Vyplní buňky C2:C6 vzorcem s relativním odkazem (=A2 & " " & B2).
  		oRng = oSheet.get_Range("C2", "C6");
  		oRng.Formula = "=A2 & \" \" & B2";
  
  		//Vyplní buňky D2:D6 vzorcem (=RAND()*100000) a aplikuje formát buňky.
  		oRng = oSheet.get_Range("D2", "D6");
  		oRng.Formula = "=RAND()*100000";
  		oRng.NumberFormat = "$0.00";
  
  		//Automaticky přizpůsobí sloupce A:D.
  		oRng = oSheet.get_Range("A1", "D1");
  		oRng.EntireColumn.AutoFit();
  
  		//Zpracuje proměnlivý počet sloupců s údaji o čtvrtletním prodeji.
  		DisplayQuarterlySales(oSheet);
  
  		//Zajištění viditelnosti aplikace Excel a plné kontroly uživatelem
  		//po celou dobu funkčnosti aplikace Microsoft Excel.
  		oXL.Visible = true
  		oXL.UserControl = true
  	}
  	catch (Exception theException ) 
  	{
  		String errorMessage;
  		errorMessage = "Chyba: ";
  		errorMessage = String.Concat( errorMessage, theException.Message );
  		errorMessage = String.Concat( errorMessage, " Řádek: " );
  		errorMessage = String.Concat( errorMessage, theException.Source );
  
  		MessageBox.Show( errorMessage, "Chyba" );
  	}
  }
  
  private void DisplayQuarterlySales(Excel._Worksheet oWS)
  {
  	Excel._Workbook oWB;
  	Excel.Series oSeries;
  	Excel.Range oResizeRange;
  	Excel._Chart oChart;
  	String sMsg;
  	int iNumQtrs;
  
  	//Určení pro kolik čtvrtletí se zobrazí data.
  	for( iNumQtrs = 4; iNumQtrs >= 2; iNumQtrs--)
  	{
  		sMsg = "Zadat data prodeje za ";
  		sMsg = String.Concat( sMsg, iNumQtrs );
  		sMsg = String.Concat( sMsg, " čtvrtletí?");
  
  		DialogResult iRet = MessageBox.Show( sMsg, "Čtvrtletní prodeje?", 
  			MessageBoxButtons.YesNo );
  		if (iRet == DialogResult.Yes)
  			break;
  	}
  
  	sMsg = "Zobrazení dat za ";
  	sMsg = String.Concat( sMsg, iNumQtrs );
  	sMsg = String.Concat( sMsg, " čtvrtletí." );
  
  	MessageBox.Show( sMsg, "Čtvrtletní prodeje" );
  
  	//Vyplnění záhlaví pro vybraný počet sloupců se začátkem v buňce E1.
  	oResizeRange = oWS.get_Range("E1", "E1").get_Resize( Missing.Value, iNumQtrs);
  	oResizeRange.Formula = "=\"Q\" & COLUMN()-4 & CHAR(10) & \"Sales\"";
  
  	//Změna vlastností orientace a obalení textu v záhlaví.
  	oResizeRange.Orientation = 38;
  	oResizeRange.WrapText = true;
  
  	//Vyplnění záhlaví barvou výplně.
  	oResizeRange.Interior.ColorIndex = 36;
  
  	//Vyplnění sloupců vzorcem a použití číselného formátu.
  	oResizeRange = oWS.get_Range("E2", "E6").get_Resize( Missing.Value, iNumQtrs);
  	oResizeRange.Formula = "=RAND()*100";
  	oResizeRange.NumberFormat = "$0.00";
  
  	//Nastavení okrajů pro data o prodeji a záhlaví.
  	oResizeRange = oWS.get_Range("E1", "E6").get_Resize( Missing.Value, iNumQtrs);
  	oResizeRange.Borders.Weight = Excel.XlBorderWeight.xlThin;
  
  	//Vložení vzorce pro výpočet celkového objemu prodeje a nastavení okraje.
  	oResizeRange = oWS.get_Range("E8", "E8").get_Resize( Missing.Value, iNumQtrs);
  	oResizeRange.Formula = "=SUM(E2:E6)";
  	oResizeRange.Borders.get_Item( Excel.XlBordersIndex.xlEdgeBottom ).LineStyle 
  		= Excel.XlLineStyle.xlDouble;
  	oResizeRange.Borders.get_Item( Excel.XlBordersIndex.xlEdgeBottom ).Weight 
  		= Excel.XlBorderWeight.xlThick;
  
  	//Vložení grafu pro vybraná data.
  	oWB = (Excel._Workbook)oWS.Parent;
  	oChart = (Excel._Chart)oWB.Charts.Add( Missing.Value, Missing.Value, 
  		Missing.Value, Missing.Value );
  
  	//Použití průvodce vytvářením grafů pro vytvoření nového grafu z vybraných dat.
  	oResizeRange = oWS.get_Range("E2:E6", Missing.Value ).get_Resize( 
  		Missing.Value, iNumQtrs);
  	oChart.ChartWizard( oResizeRange, Excel.XlChartType.xl3DColumn, Missing.Value,
  		Excel.XlRowCol.xlColumns, Missing.Value, Missing.Value, Missing.Value, 
  		Missing.Value, Missing.Value, Missing.Value, Missing.Value );
  	oSeries = (Excel.Series)oChart.SeriesCollection(1);
  	oSeries.XValues = oWS.get_Range("A2", "A6");
  	for( int iRet = 1; iRet <= iNumQtrs; iRet++)
  	{
  		oSeries = (Excel.Series)oChart.SeriesCollection(iRet);
  		String seriesName;
  		seriesName = "=\"Q";
  		seriesName = String.Concat( seriesName, iRet );
  		seriesName = String.Concat( seriesName, "\"" );
  		oSeries.Name = seriesName;
  	}														 
  	
  	oChart.Location( Excel.XlChartLocation.xlLocationAsObject, oWS.Name );
  
  	//Posun grafu tak, aby nepřekrýval data.
  	oResizeRange = (Excel.Range)oWS.Rows.get_Item(10, Missing.Value );
  	oWS.Shapes.Item("Chart 1").Top = (float)(double)oResizeRange.Top;
  	oResizeRange = (Excel.Range)oWS.Columns.get_Item(2, Missing.Value );
  	oWS.Shapes.Item("Chart 1").Left = (float)(double)oResizeRange.Left;
  }
  					
 7. Přesun na začátek kódu. Přidejte následující řádek na konec seznamu direktiv using:
  using Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel;
  using System.Reflection; 
  					

Testování klienta automatizace

 1. Chcete-li sestavit a spustit program, stiskněte klávesu F5.
 2. Na formuláři klepněte na tlačítko Button1. Program spustí aplikaci Excel a vyplní nový list daty.
 3. Až se zobrazí výzva k zadání dat o čtvrtletním objemu prodeje, klepněte na tlačítko Ano. Na list je přidán graf, který je propojen s údaji za čtvrtletí.

Odkazy

Další informace naleznete na následujících webech služby MSDN (Microsoft Developer Network):
Microsoft Office Development with Visual Studio
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa188489(office.10).aspx

Vlastnosti

ID článku: 302084 - Poslední aktualizace: 29. prosince 2007 - Revize: 7.3
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
Klíčová slova: 
kbpia kbautomation kbhowto KB302084

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com