Làm th? nào đ? c?u h?nh Microsoft phân ph?i giao d?ch đi?u ph?i trên m?t c?m Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 301600 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách cài đ?t Microsoft Phân ph?i giao d?ch đi?u ph?i viên (MS DTC) tài nguyên trên m?t Windows Server 2003 c?m. Microsoft ch? h? tr? ch?y MS DTC vào các nút c?m sao như m?t t?p h?p tài nguyên. Có hai l?a ch?n đ? cài đ?t MS DTC.

Trư?c khi b?n s? d?ng C?m sao qu?n tr? ho?c Cluster.exe đ? t?o ra ngu?n l?c MS DTC, b?n ph?i cho phép truy nh?p m?ng DTC. Đ? bi?t thêm thông tin v? vi?c cho phép truy c?p DTC, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
817064Làm th? nào đ? kích ho?t tính năng truy c?p DTC m?ng trong Windows Server 2003
Chú ý
 • B?n không nên đ?t các ngu?n tài nguyên MS DTC tr?c tuy?n trư?c khi b?n làm theo hư?ng d?n trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft (KB) 817064 đ? cho phép truy c?p DTC m?ng.

  Cho Windows Server 2003 d?a trên tính đang ch?y Service Pack 1 ho?c m?t gói d?ch v? sau này, không làm theo các bư?c trong bài vi?t KB817064 đư?c nêu ra. Trư?c tiên, b?n ph?i hoàn t?t các bư?c trong sau đây "Thông tin" ph?n thêm tài nguyên MS DTC đ?n c?m. Sau đó, b?n có th? làm theo các bư?c trong bài vi?t KB817064 đ? hoàn thành c?u h?nh.
 • N?u đi?u này là m?t ph?n l?n các nút Set (MNS) c?m, không s? d?ng tài nguyên MNS như thi?t b? lưu tr? cho MS DTC. MS DTC đ?i h?i m?t lưu tr? tài nguyên, ch?ng h?n như m?t đ?a v?t l?.

THÔNG TIN THÊM

Đ? cài đ?t MS DTC, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1: S? d?ng qu?n tr? viên Cluster

Ph?n này tài li?u làm th? nào đ? cài đ?t MS DTC qua c?m Ngư?i qu?n tr? trên t?t c? các nút trong m?t cluster. B?n ch? c?n ph?i cài đ?t MS DTC m?t khi trong c?m sao qu?n tr? và MSDTC s? đư?c c?u h?nh trên t?t c? các nút trong các c?m. B?n không ph?i cài đ?t MS DTC b?ng tay trên m?i nút.
 1. B?t đ?u Cluster ngư?i qu?n tr?. Đ? th?c hi?n:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh
  2. Trong Công c? qu?n tr?, b?m Qu?n tr? viên c?m.
 2. T?o m?t nhóm Named "MSDTC Group" có ch?a m?t v?t l? ? đ?a m?ng tên và đ?a ch? IP. Đ? th?c hi?n:
  1. Trong các Menu t?p ch?n M?i, sau đó b?m Nhóm. Nhóm m?i Thu?t s? có s?n.
  2. Theo các ch? d?n Phiên b?n m?i nhóm thu?t s? cung c?p đ? t?o ra nhóm MSDTC.
  Chú ý Khi t?o MS DTC, di chuy?n tài nguyên nhóm vào m?t nhóm khác v?i SQL Server ho?c Exchange Server, nhóm nên đánh giá cao. Tạo tài nguyên MS DTC trong nhóm tài nguyên riêng c?a m?nh và gán nó cho m?t riêng bi?t c?m sao nhóm gi? tài nguyên cao có s?n.

  Chú ý N?u b?n t?o các ngu?n tài nguyên trong cùng m?t c?m nhóm, và n?u Tài nguyên a đ? không qua, tài nguyên b c?ng s? chuy?n đ?i d? ph?ng. Khi b?n t?o các Resouce trong m?t nhóm khác nhau c?m, ngay c? khi tài nguyên a đ? không thành công hơn, các tài nguyên b không không chuy?n đ?i d? ph?ng. T?o tài nguyên c?m sao b?ng các khác nhau c?m các nhóm gi?m failovers không c?n thi?t c?a tài nguyên c?m.

  Quan tr?ng Sau khi nhóm m?i cho MS DTC đư?c t?o ra b?n ph?i t?o các Tên m?ng, đ?a ch? IP và đ?a v?t l? cho Msdtc. B?n có th? đ? có nh?ng đ?a v?t l? tài nguyên có th? di chuy?n vào nhóm m?i. Sau khi MS DTC Nhóm đư?c t?o ra b?n ph?i t?o tài nguyên đ?a ch? IP, ngu?n tài nguyên m?ng tên và các ngu?n l?c đ?a v?t l?. B?n có th? đ? có m?t ngu?n tài nguyên v?t l? đ?a mà ph?i đư?c di chuy?n vào nhóm MS DTC m?i.
 3. T?o ra m?t ngu?n l?c đ?a ch? IP:
  1. Nh?p chu?t ph?i vào nhóm MS DTC và b?m New\Resource.
  2. G? tên mô như MSDTC IP Đ?a ch?.
  3. Trong Lo?i tài nguyên, b?m IP Đ?a ch?, nh?n vào đây đ? ch?n các MSDTC Group h?p ki?m tra, sau đó b?m Ti?p theo.
  4. Trong Ch? s? h?u có th?, b?m Ti?p theo tr? khi b?n không mu?n MS DTC ch?y vào m?t nút c? th?.
  5. Trong Ph? thu?c, không thêm b?t k? quan h? ph? thu?c, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  6. Trong Các thông s? đ?a ch? TCP/IP, ch?n m?ng công c?ng, g? đ?a ch? IP t?nh đ?c đáo cho MS DTC và b?m Ti?p theo.
  7. Nh?p vào K?t thúc, sau đó b?m Ok đ? xác nh?n r?ng các ngu?n tài nguyên đ? đư?c t?o ra.
 4. T?o ra m?t ngu?n tài nguyên tên m?ng:
  1. Nh?p chu?t ph?i vào nhóm MS DTC và b?m New\Resource.
  2. G? tên mô như MSDTC Tên m?ng.
  3. Trong Lo?i tài nguyên, b?m Tên m?ng, nh?n vào đây đ? ch?n các MSDTC Groupki?m tra h?p và b?m Ti?p theo.
  4. Trong Ch? s? h?u có th?, b?m Ti?p theo tr? khi b?n không mu?n MS DTC ch?y vào m?t nút c? th?.
  5. Trong Ph? thu?c, thêm MS DTC IP Đ?a ch? như là m?t ngu?n tài nguyên ph? thu?c, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  6. Trong Tên, g? tên m?ng cho các MS DTC tài nguyên, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  7. Nh?p vào K?t thúc, sau đó b?m Ok đ? xác nh?n r?ng các ngu?n tài nguyên đ? đư?c t?o ra.
 5. T?o ra m?t ngu?n l?c "Đ?a v?t l?".

  Chú ý B?n có th? đ? có m?t ngu?n tài nguyên v?t l? đ?a t?o. N?u v?y, b?n s? ph?i di chuy?n tài nguyên v?t l? đ?a này vào nhóm MS DTC và đi đ?n bư?c ti?p theo.
  1. Nh?p chu?t ph?i vào nhóm MS DTC và b?m New\Resource.
  2. G? tên mô như MSDTC Đ?a v?t l?.
  3. Trong Lo?i tài nguyên, b?m Đ?a v?t l?, nh?n vào đây đ? ch?n các MSDTC Nhóm ki?m tra h?p và b?m Ti?p theo.
  4. Trong Ch? s? h?u có th?, b?m Ti?p theo tr? khi b?n không mu?n MS DTC ch?y vào m?t nút c? th?.
  5. Trong Ph? thu?c, không thêm b?t k? quan h? ph? thu?c, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
  6. Trong Các tham s? đ?a, b?m vào v?t l? đ?a mà b?n s? s? d?ng cho MS DTC.
  7. Nh?p vào K?t thúc, sau đó b?m Ok đ? xác nh?n r?ng các ngu?n tài nguyên đ? đư?c t?o ra.
 6. Nh?p chu?t ph?i vào nhóm DTC MS, và sau đó nh?p vàoNew\Resource.
 7. G? tên, ch?ng h?n như MSDTC Tài nguyên.
 8. Trong Lo?i tài nguyên, nh?n vào đây đ? ch?nĐiều phối Giao dịch Phân tán, xác minh r?ng cácMSDTC Group đư?c ch?n, và sau đó nh?p vàoTi?p theo.
 9. Trong Ch? s? h?u có th?, b?mTi?p theo tr? khi b?n không mu?n MS DTC đ? ch?y trên m?t c? th? nút.
 10. Trong Ph? thu?c, b?m và gi? phím CTRL phím trên bàn phím, ch?n đ?a v?t l? và m?ng tên mà b?n t?o ? bư?c 2, và sau đó b?m các Thêm nút.
 11. Nh?p vào K?t thúc, sau đó b?mOk đ? xác nh?n r?ng các ngu?n tài nguyên đ? đư?c t?o ra.

  Chú ý B?n nên đ?t tài nguyên MS DTC tr?c tuy?n trư?c khi b?n làm theo hư?ng d?n trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft 817064 đ? cho phép truy c?p DTC m?ng.
 12. Hoàn thành các bư?c đ? đư?c di?n t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c 817064.
 13. Nh?p chu?t ph?i vào các ngu?n tài nguyên MSDTC, và sau đó nh?p vàoMang l?i tr?c tuy?n.

Cách 2: S? d?ng Cluster.exe

Ph?n này tài li?u làm th? nào đ? cài đ?t MSDTC v?i Cluster.exe. Cluster.exe là t?i ưu cho k?ch b?n cài đ?t và c?u h?nh c?a MSDTC trên m?t s? c?m. B?n ch? ph?i đ?t c?u h?nh MS DTC m?t l?n trên m?t c?m và t?t c? các nút trong c?m sao đư?c C?p Nh?t.
 1. Hoàn thành các bư?c đ? đư?c di?n t? trong kho tàng ki?n th?c bài vi?t 817064.

  Chú ý Nó không ph?i là c?n thi?t đ? cho phép truy c?p m?ng DTC n?u c?m là dành riêng cho Exchange Server.
 2. M?t d?u nh?c l?nh, t?o m?t nhóm có tên "MSDTC Group" có ch?a m?t đ?a v?t l?, m?ng tên và đ?a ch? IP (ho?c s? d?ng m?t Nhóm hi?n có).

  Chú ý B?n có th? k?ch b?n t?o ra các nhóm và tài nguyên v?i Cluster.exe. xem "Giúp đ? và h? tr?" và xem xét t?ng quan v? l?nh c?m keá tieáp.

  Chú ý Chúng tôi đ? ngh? b?n t?o ra ngu?n l?c MS DTC ? riêng c?a m?nh Resource group, ch?ng h?n như b?n s? cho Microsoft SQL Server, nơi b?n có th? làm V? v?y. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo bư?c 2 đ? t?o nhóm m?i này. N?u b?n không th? làm đi?u này, ho?c n?u b?n có m?t k?ch b?n DTC s? d?ng ánh sáng như m?t c?m dành riêng đ? trao đ?i H? ph?c v?, ti?n hành và s? d?ng các nhóm c?m. Ngày dành riêng cho máy ch? trao đ?i các c?m, ngu?n l?c MS DTC nên đư?c đ?t trong nhóm c?m m?c đ?nh.
 3. G? l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh:
  nhóm clustername res "MSDTC Resource" CREATE /GROUP: "MSDTC nhóm" /TYPE: "Đi?u ph?i viên giao d?ch phân ph?i"
  L?nh này t?o ra ngu?n tài nguyên DTC MS.

  Chú ý N?u b?n đang s? d?ng m?t c?m Xen, thay th? tên c?a nhóm v?i "MSDTC nhóm."
 4. Ch?y các l?nh sau:
  nhóm clustername res "MSDTC Resource" /ADDDEP: "Tên m?ng"

  nhóm clustername res "MSDTC Resource" /ADDDEP: "Đ?a q:"
  nơi Tên m?ng là m?c M?ng ngu?n tài nguyên tên mà b?n đang s? d?ng, và Đ?a qlà đ?a v?t l? mà n?m trong nhóm MSDTC.

  Đây l?nh thêm các ph? thu?c thích h?p.
 5. Ch?y l?nh sau đ? mang l?i cho MS DTC tr?c tuy?n:
  c?m sao clustername res "MSDTC Resource" /ON
  Đi?u này s? mang l?i cho MSDTC tr?c tuy?n.
Chú ý B?n không th? cài đ?t MS DTC trong m?t Cluster ch? đ? h?n h?p. T?t c? các nút trong c?m sao ph?i ch?y Windows Server 2003 đ? s? d?ng nh?ng phương pháp này. Xem "giúp đ? và H? tr?"đ? bi?t thêm.

THAM KH?O

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?o ra m?t cơ s? máy ch? ?o bao g?m thông tin v? làm th? nào đ? t?o m?t m?ng Tên và đ?a ch? IP tài nguyên, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
257932S? d?ng Microsoft c?m máy ch? đ? t?o ra m?t máy ch? ?o

Thu?c tính

ID c?a bài: 301600 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
T? khóa: 
kbclustering kbenv kbhowto kbmt KB301600 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:301600

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com