Identifikator ?lanka: 301057 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Mo?da ?ete nai?i na neke od slede?ih simptoma:
 • Fascikla ?Privremene Internet datoteke? mo?e da koristi vi?e prostora na disku nego ?to ste naveli u okviru Koli?ina mesta na disku za kori??enje (da biste prona?li stavku Koli?ina mesta na disku za kori??enje, u dijalogu Internet opcije, na kartici Op?te postavke izaberite stavku Postavke).
 • Datoteke preuzete sa Veb lokacija mo?da ostaju u fascikli ?Privremene Internet datoteke? (ali nisu vidljive u programu Windows Explorer) kada u dijalogu Internet opcije, na kartici Op?te postavke kliknete na dugme Izbri?i datoteke, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Izbri?i sav sadr?aj van mre?e.

  NAPOMENA: dizajnom je predvi?eno da Windows Explorer koristi datoteke Desktop.ini i Index.dat kako bi obezbedio funkcionalnost pro?irenja ljuske ?Privremene Internet datoteke?. Index.dat je datoteka indeksa ke?a programa Internet Explorer. Ona olak?ava mehanizam ke?a pregleda?a koji ubrzava pristup Veb stranicama kojima se naj?e??e pristupa u razli?itim procesima pregleda?a u istom kontekstu korisnika. Kada u programu Windows Explorer prika?ete fasciklu ?Privremene Internet datoteke?, prikazuju se i kola?i?i, ali ove datoteke su fizi?ki uskladi?tene u fascikli ?Kola?i?i?. Ovo je tako?e predvi?eno dizajnom. Da biste dobili dodatne informacije o brisanju kola?i?a, kliknite na broj ?lanka ispod da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  278835 Brisanje datoteka kola?i?a

UZROK

Do ovog problema mo?e do?i iz nekog od slede?ih razloga:

Sadr?aj Veb stranice je samo delimi?no preuzet (na primer, ako kliknete na dugme Zaustavi dok se stranica otvara ili ako pre?ete na drugu stranicu pre nego ?to se dovr?i preuzimanje stranice). Protok video zapisa preuzimate pomo?u kontrole AxisCamControl ActiveX (distribuira je Axis Communications) koja se koristi za protok video zapisa u?ivo sa kamere. Neke datoteke u fascikli ?Privremene Internet datoteke? su skrivene, koriste ih drugi procesi ili su na neki drugi na?in za?ti?ene.

ZAOBILA?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, premestite fasciklu ?Temporary Internet Files? (Privremene Internet datoteke) na drugu lokaciju, izbri?ite staru fasciklu, a zatim (ako ?elite) vratite fasciklu ?Temporary Internet Files? (Privremene Internet datoteke) na originalnu lokaciju. Da bismo re?ili ovaj problem umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Da biste sami re?ili ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto mene

Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Re?i ovaj problem. U dijalogu File Download (Preuzimanje datoteke) kliknite na dugme Run (Pokreni) i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50472

Napomena ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disk ili CD, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Popravi?u sâm

Da biste sami re?ili problem, sledite ove korake:
 1. U fascikli ?Moj ra?unar? ili u programu Windows Explorer kreirajte novu fasciklu.
 2. U programu Internet Explorer, u meniju Alatke izaberite stavku Internet opcije.
 3. Na kartici Op?te postavke, u okviru Privremene Internet datoteke izaberite stavku Postavke.
 4. U dijalogu Postavke, u okviru Privremene Internet datoteke izaberite stavku Premesti fasciklu.
 5. Izaberite fasciklu koju ste kreirali u 1. koraku, a zatim kliknite na dugme U redu.
 6. Ako vam bude zatra?eno da se odjavite, kliknite na dugme Da, a zatim se ponovo prijavite u Windows. Ako vam ne bude zatra?eno da se odjavite, kliknite na dugme U redu da biste zatvorili sve dijaloge.
 7. U fascikli ?Moj ra?unar? ili u programu Windows Explorer izbri?ite staru fasciklu ?Privremene Internet datoteke?, a zatim kreirajte novu fasciklu na istoj lokaciji i sa istim imenom.
 8. Ponovite korake od 2. do 6, ali u 5. koraku izaberite novu fasciklu koju ste kreirali u 7. koraku.
NAPOMENA: morate da se prijavite kao svaki korisnik ra?unara i ponovite ovaj proces.

STATUS

Microsoft je potvrdio da je ovo problem u Microsoft proizvodima koji su navedeni na po?etku ovog ?lanka.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 301057 - Poslednji pregled: 28. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Klju?ne re?i: 
kbenv kbnetwork kbprb kbmsifixme kbfixme KB301057

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com