Raksta ID: 301057 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Iesp?jama viena vai vair?kas ??das probl?mas:
 • Mapei Interneta pagaidu faili disk? var b?t nepiecie?ams vair?k vietas, nek? nor?d?j?t Izmantojam?s diska vietas daudzums (lai atrastu Izmantojam?s diska vietas daudzums, dialoglodzi?a Interneta opcijas ciln? Visp?r?gi noklik??iniet uz Iestat?jumi).
 • No vietn?m lejupiel?d?tie faili var palikt map? Interneta pagaidu faili (bet tie nav redzami p?rl?kprogramm? Windows Explorer) p?c tam, kad j?s dialoglodzi?a Interneta opcijas ciln? Visp?r?gi noklik??iniet uz Dz?st failus un p?c tam noklik??iniet, lai atlas?tu izv?les r?ti?u Dz?st visu bezsaistes saturu.

  PIEZ?ME. Ar nol?ku Windows Explorer izmanto failus Desktop.ini un Index.dat, lai nodro?in?tu mapes Interneta pagaidu faili ?aulas papla?in?juma funkcionalit?ti. Index.dat ir Internet Explorer ke?atmi?as indeksa fails. Tas atvieglo p?rl?kprogrammas ke?atmi?as meh?nismu, kas viena lietot?ja kontekst? pa?trina piek?uvi bie?i piek??t?m t?mek?a lap?m da??dos p?rl?kprogrammas procesos. S?kfaili ar? tiek par?d?ti, kad p?rl?kprogramm? Windows Explorer skat?t mapi Interneta pagaidu faili, bet faktiski ?ie faili tiek glab?ti map? S?kfaili ? ar? ar nol?ku. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? izdz?st s?kfailus, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  278835 K? izdz?st s?kfailus

IEMESLS

?o k??du var izrais?t jebkur? no ?iem c?lo?iem:

T?mek?a lapas saturs ir lejupiel?d?ts tikai da??ji (piem?ram, ja noklik??in?t uz Aptur?t, kam?r lapa tiek atv?rta, vai ja dodaties uz citu lapu, pirms lapa ir piln?b? lejupiel?d?ta). J?s lejupiel?d?jat straum?tu video, izmantojot AxisCamControl ActiveX vad?klu (izplat?t?js: Axis Communications), kas paredz?ta tie?raides video straum??anai no kameras. Da?i faili map? Interneta pagaidu faili ir sl?pti, tos izmanto citi procesi, vai tie ir cit?d? veid? aizsarg?ti.

PROFILAKSE

Lai nov?rstu ?o probl?mu, p?rvietojiet mapi Interneta pagaidu faili uz citu atra?an?s vietu, dz?siet veco mapi un p?c tam (ja v?laties) p?rvietojiet mapi Interneta pagaidu faili atpaka? s?kotn?j? atra?an?s viet?. Ja v?laties autom?tiski nov?rst ?o probl?mu, atveriet sada?u "Labot autom?tiski". Lai patst?v?gi nov?rstu ?o probl?mu, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".

Labot autom?tiski

Lai probl?mu labotu autom?tiski, noklik??iniet uz pogas vai saites Labot ?o probl?mu. Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un p?c tam veiciet Fix it vedn? nor?d?t?s darb?bas.
Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50472

Piez?me. ?is vednis, iesp?jams, b?s tikai ang?u valod?; ta?u autom?tisk? probl?mu nov?r?ana darbojas ar? cit?m Windows valodu versij?m.

Piez?me. Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.

Labot patst?v?gi

Lai ?o probl?mu labotu patst?v?gi, veiciet ??s darb?bas:
 1. Programm?s Mans dators vai Windows Explorer izveidojiet jaunu mapi.
 2. P?rl?kprogrammas Internet Explorer izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Interneta opcijas.
 3. Cilnes Visp?r?gi sada?? Interneta pagaidu faili noklik??iniet uz Iestat?jumi.
 4. Dialoglodzi?a Iestat?jumi sada?? Interneta pagaidu faili noklik??iniet uz P?rvietot mapi.
 5. Noklik??iniet uz mapes, kuru izveidojat pirmaj? darb?b?, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 6. Kad tiek par?d?ts aicin?jums atteikties, noklik??iniet uz J? un p?c tam v?lreiz piesakieties sist?m? Windows. Ja netiek par?d?ts aicin?jums atteikties, noklik??iniet uz Labi, lai aizv?rtu visus dialoglodzi?us.
 7. Programm?s Mans dators vai Windows Explorer izdz?siet mapi Interneta pagaidu faili un p?c tam taj? pa?? atra?an?s viet? izveidojiet jaunu mapi ar t?du pa?u nosaukumu.
 8. V?lreiz atk?rtojiet 2. ? 6. darb?bu, bet piektaj? darb?b? noklik??iniet, lai atlas?tu jauno mapi, kuru izveidoj?t sept?taj? darb?b?.
PIEZ?ME. ?is process j?atk?rto, kad piesak?ties k? ikviens datora lietot?js.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v raksta s?kum? min?tajos Microsoft produktos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 301057 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2011. gada 28. septembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
Atsl?gv?rdi: 
kbenv kbnetwork kbprb kbmsifixme kbfixme KB301057

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com