Làm th? nào đ? phân tích và ch?ng phân m?nh m?t kh?i lư?ng đ?a trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 300978 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Hư?ng d?n t?ng bư?c này là dành cho ngư?i s? d?ng có mu?n th?c hi?n b?o tr? trên kh?i lư?ng đ?a trên máy ch? d?a trên Windows 2000 ho?c máy tính đ? bàn. Phân tích và defragmenting đ?a t?p có th? giúp b?o t?n hi?u su?t và t?ng h?p ho?t đ?ng c?a h? th?ng.

Phân tích và cefragmenting t?p cisk

B?i v? defragmenting m?t kh?i lư?ng đ?a có th? m?t m?t th?i gian dài. (Đi?u này ph? thu?c vào kích c? c?a kh?i lư?ng, s? lư?ng các t?p tin, t? l? ph?n trăm phân m?nh và s? s?n có c?a tài nguyên h? th?ng.) B?n nên phân tích kh?i lư?ng trư?c khi defragmenting h?, quy?t đ?nh có hay không nó là đáng giá đ? dành th?i gian đ? ch?y tr?nh D?n li?n đ?a.

Làm th? nào đ? phân tích m?t ? đ?a đ?a

Đ? ki?m tra các t?p b? phân đo?n và thư m?c trên m?t kh?i lư?ng:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, đi?m đ?n Công c? h? th?ng, sau đó b?m Tr?nh D?n li?n đ?a.
 2. B?m âm lư?ng r?ng b?n V?i r?a đ? phân tích.
 3. Nh?p vào Phân tích đ? b?t đ?u phân tích.
 4. Xem xét các k?t qu? c?a các phân tích sau khi nó đư?c hoàn thành b?ng cách nh?n vào Xem báo cáo. N?u công c? phân tích khuy?n cáo r?ng kh?i lư?ng đư?c d?n li?n, h?y làm theo các bư?c trong ph?n k? ti?p.

Làm th? nào đ? ch?ng phân m?nh m?t kh?i lư?ng đ?a

 1. N?u công c? d?n li?n đ?a không đ? ch?y, b?m B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, đi?m đ?n Công c? h? th?ng, sau đó b?m Tr?nh D?n li?n đ?a.
 2. Nh?p vào th? tích mà b?n mu?n ch?ng phân m?nh.
 3. Nh?p vào Ch?ng phân m?nh đ? b?t đ?u chi?n d?ch.
 4. Xem l?i s? ti?n b? c?a các ho?t đ?ng trong c?a s? hi?n th? d?n li?n ? đ?a. T?p tin phân m?nh trên đ?a xu?t hi?n màu đ?, ti?p giáp các t?p tin có màu xanh lam và h? th?ng t?p tin đư?c màu xanh lá cây. M?c tiêu là đ? lo?i b? h?u h?t các màu đ? trong c?a s? này.

Khắc phục sự cố

M?c dù b?t k? ngư?i dùng có th? đư?c truy c?p vào công c? Disk Defragmenter, kh? năng phân tích ho?c d?n li?n ? đ?a m?t yêu c?u quy?n qu?n tr?. Đ? ch?y các ho?t đ?ng phân m?nh b?n ph?i đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? ho?c như thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên đ?a phương.

Thu?c tính

ID c?a bài: 300978 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB300978 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:300978

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com