Làm th? nào đ? s? d?ng công c? d?ng l?nh đ? cài đ?t và c?u h?nh ph?n m? r?ng FrontPage 2002 Server trên IIS

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 300543 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này đ? đư?c lưu tr?. Bài vi?t đư?c cung c?p "nguyên tr?ng" và s? không c?n đư?c c?p nh?t n?a.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Hư?ng d?n t?ng bư?c này gi?i thích cách s? d?ng d?ng l?nh công c? đ? cài đ?t ph?n m? r?ng FrontPage 2002 Server trên Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 2000, và Microsoft Windows XP. (LƯU ?: Bài vi?t s?a đ?a ch? làm th? nào đ? cài đ?t FrontPage 2002 Server M? r?ng ch?.)

Yêu c?u

Trư?c khi b?n th?c hi?n các th? t?c trong bài vi?t này, c?u h?nh h? th?ng c?a b?n ph?i đáp ?ng các yêu c?u ph?n m?m sau đây:
 • Microsoft Internet d?ch v? thông tin:
  • Microsoft Internet thông tin Server Phiên b?n 4.0 vào Windows NT 4.0
  • Microsoft Internet Information Services Phiên b?n 5.0 ngày Windows 2000
  • Phiên b?n Microsoft Internet Information Services 5.1 ngày Windows XP Professional
 • Microsoft Internet Explorer:
  • Phiên b?n 4.0 ho?c Windows NT 4.0
  • Phiên b?n 5.0 ho?c Windows 2000
  • Phiên b?n 6.0 ho?c Windows XP Chuyên nghi?p
 • Đ?a ch?a c?n thi?t:
  Gi?a 30 MB và 70 MB không gian đ?a c?ng s?n dùng đ? cài đ?t các ph?n m? r?ng FrontPage 2002 Server, c?ng v?i đ? không gian đ?a c?ng đ? lưu tr? các trang Web và subwebs mà ngư?i dùng c?a b?n s? t?o ra. Nh?ng yêu c?u này là hư?ng d?n ch? và có th? khác nhau, tùy thu?c vào n?n t?ng và h? đi?u hành.

Ghi chú quan tr?ng

 • Trên n?n t?ng Windows, tính năng b?o m?t c?a FrontPage 2002 Server Extensions yêu c?u h? th?ng t?p NTFS. Windows 2000 bao g?m m?t chuy?n đ?i Ti?n ích (Convert.exe) mà b?n có th? s? d?ng đ? chuy?n đ?i t?p hi?n có phân b? các kh?i lư?ng b?ng (ch?t béo) thành NTFS, mà không làm m?t d? li?u. N?u b?n c? g?ng cài đ?t ph?n m? r?ng FrontPage 2002 máy ch? v?i m?t ? đ?a đư?c đ?nh d?ng v?i Ch?t béo, máy ch? ?o m?c đ?nh c?a b?n có th? không đư?c gia h?n. Ngoài ra, b?t k? trang web mà b?n t?o ra trên đó ?o máy ch? s? không đư?c an toàn.
 • B?n ph?i có quy?n qu?n tr? trên h? ph?c v?. N?u b?n đang làm vi?c t? xa, b?n ph?i có quy?n qu?n tr? trên h? ph?c v? t? xa, và b?n ph?i có m?t b?n sao c?a Owsrmadm trên máy tính đ?a phương.

Bư?c 1 - t?i v? và cài đ?t các ph?n m? r?ng h? ph?c v?

 1. M? tr?nh duy?t Internet và tr?nh duy?t như sau Web site c?a Microsoft:
  http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa140177 (office.10) .aspx
 2. Nh?p vào fpse02_x86_ENG.exe.
 3. Khi b?n b? nh?c v?i nh?ng l?a ch?n Ch?y đi?u này chương tr?nh t? v? trí hi?n t?i c?a nóLưu chương tr?nh này đ? đ?a, b?m Lưu chương tr?nh này vào đ?a.
 4. B?n s? đư?c nh?c đ? lưu vào v? trí trên c?a b?n đ?a c?ng c?a máy tính. Nh?p vào Tr?nh duy?t và duy?t đ?n v? trí b?n ch?n. Lưu ? nơi b?n lưu các t?p tin.
 5. M? thư m?c mà b?n đ? lưu các ph?n m? r?ng h? ph?c v? t?i v?.
 6. B?m đúp fpse02_x86_ENG.exe.
 7. B?m vào thông qua các thu?t s? thi?t l?p cài đ?t FrontPage 2002 Máy ch? ph?n m? r?ng, b?ng cách s? d?ng các giá tr? m?c đ?nh trong t?t c? các bư?c.

Bư?c 2 - m? r?ng h? ph?c v? b?i S? d?ng công c? d?ng l?nh

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Ch?y. Trong các M? h?p, lo?i CMD, sau đó b?m Ok.
 2. G? l?nh sau đây, sau đó nh?n ENTER:
  CD "C:\program files\common files\Microsoft shared\web máy ch? extensions\50\bin"
  nơi c: \ là ? đ?a có ch?a FrontPage Server Ti?n ích m? r?ng. (N?u ph?n m? r?ng FrontPage Server trên m?t ? đ?a khác nhau, thay th? c: \ v?i k? t? ? đ?a đó.)
 3. G? l?nh sau đây, sau đó nh?n ENTER:
  owsadm.exe -o cài đ?t -p 80 -u username -sp xu?t b?n
  nơi "80" là s? c?ng c?a máy ch? ?o c?a b?n và "tên ngư?i dùng" là tên ngư?i dùng Windows.

  Máy ch? web c?a b?n Default Web Trang web ban đ?u đư?c c?u h?nh là c?ng "80", nhưng n?u b?n đ? thay đ?i mà thi?t l?p ho?c b?n đang cài đ?t các máy ch? extensions ngày m?t khác nhau ?o máy ch?, b?n s? c?n ph?i thay th? s? hi?u c?ng đó cho 80, ho?c s? d?ng m?t th? hi?n s?, ch?ng h?n như /LM/W3SVC/1, /LM/W3SVC/3, và như v?y.

  N?u ngư?i dùng c?a b?n tên trương m?c vùng, s? d?ng cú pháp sau khi b?n g? ngư?i dùng c?a b?n Tên:
  domainname\username
 4. Lo?i L?I RA sau đó nh?n ENTER đ? đóng d?u nh?c l?nh.

Khắc phục sự cố

N?u m?t tham s? yêu c?u là m?t tích, chi?n d?ch th?t b?i và b?n ph?i nh?p các ho?t đ?ng và tham s? m?t l?n n?a.

THAM KH?O

Đ? thêm thông tin v? cài đ?t và qu?n l? SharePoint đ?i d?ch v?, c?ng như vi?c s? d?ng d?ch v? Team SharePoint công c? d?ng l?nh, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
310932Fs002: Nơi t?m SharePoint đ?i d?ch v? qu?n tr? c?a hư?ng d?n
300591 Làm th? nào đ? nh? nhàng kéo dài m?t máy ch? v?i ph?n m? r?ng FrontPage 2002 Server
300018 Làm th? nào đ?: S? d?ng các qu?n tr? viên SharePoint đ? cài đ?t và c?u h?nh ph?n m? r?ng FrontPage 2002 Server

Thu?c tính

ID c?a bài: 300543 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft FrontPage 2002 Server Extensions
T? khóa: 
kbnosurvey kbarchive kbwebservices kbconfig kbsetup kbhowtomaster kbmt KB300543 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:300543

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com