Làm th? nào đ?: C?u h?nh hi?u năng b? đ?m và b?n ghi l?i đ? theo d?i nh?ng n? l?c không đư?c phép truy c?p vào máy tính c?a b?n trong Windows 2000 Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 300504 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài t?ng bư?c này mô t? cách s? d?ng các Nh?t k? hi?u su?t và c?nh báo d?ch v? đ? t?o ra các b?n ghi truy c?p và c?nh báo đ? theo d?i nh?ng n? l?c không đư?c phép truy c?p vào máy tính c?a b?n trong Microsoft Windows 2000 H? ph?c v?.

THÔNG TIN THÊM

B?n có th? c?u h?nh truy c?p các b?n ghi trong Nh?t k? hi?u su?t và C?nh báo d?ch v? đ? theo d?i s? n? l?c đăng nh?p th?t b?i và s? lư?ng nh?ng n? l?c không thành công đ? truy nh?p các t?p trên máy tính c?a b?n. Khi b?n thư?ng xuyên ki?m tra S? lư?t truy c?p các b?n ghi, b?n có th? b?i th? phát hi?n ra m?t s? lo?i hành vi vi ph?m b?o m?t trư?c khi h? thành công. B?n c?ng có th? c?u h?nh thông báo g?i tin nh?n và thông báo cho b?n n?u x?y ra m?t s? vi ph?m b?o m?t ti?m năng. C?nh báo là b?o m?t đi?u khi?n có th? tr? giúp b?n th?c hi?n giám sát th?i gian th?c.

Chú ý Đ? th?c hi?n các th? t?c đư?c mô t? trong bài vi?t này, b?n ph?i đăng nh?p như ngư?i qu?n tr? ho?c như thành viên c?a các qu?n tr? viên nhóm.

C?u h?nh m?t s? lư?t truy c?p nh?t k? đ? giám sát vi?c truy c?p t?p tin và c? g?ng đăng nh?p

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nChương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó b?m Nh?t k? hi?u su?t và thông báo.
 2. M? r?ng Nh?t k? hi?u su?t và thông báo, và sau đó b?m S? lư?t truy c?p các b?n ghi.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào vùng tr?ng c?a c?a s? bên ph?i, và sau đó Nh?p vào Thi?t đ?t đăng nh?p m?i.
 4. Trong các Tên h?p, lo?i tên cho đăng nh?p, sau đó b?m Ok.
 5. B?m vào các T?ng quát tab, b?m vàoThêm, sau đó b?m S? d?ng máy tính c?c b? boä ñeám.
 6. Trong các Đ?i tư?ng hi?u su?t h?p, b?m vàoMáy chủ, b?m Ch?n b? đ?m t? danh sách, Nh?p vào Quy?n truy nh?p l?i, sau đó b?mThêm.
 7. Nh?p vào L?i c?p quy?n truy c?p, b?mThêm, b?m L?i đăng nh?p, b?mThêm, sau đó b?m Đóng.
 8. B?m vào các T?p tin đăng nh?p tab, và sau đó làm vi?c sau:
  1. Trong các V? trí h?p, ch? đ?nh các v? trí nơi b?n mu?n đ? lưu tr? các t?p tin đăng nh?p, ví d?, C:\PerfLogs.
  2. Trong các Tên tệp h?p, g? tên mà b?n mu?n cho các t?p tin log.
  3. Nh?n vào đây đ? ch?n các Tên t?p tin k?t thúc v?i ki?m tra h?p và b?m yyyymmdd.
  4. Trong các Lo?i t?p s? ghi h?p, b?m vào T?p văn b?n - CSV.
  5. Dư?i Kích c? t?p s? ghi, b?m Gi?i h?n t?i đa.
 9. B?m vào các L?ch tr?nh tab, xác đ?nh s? b?t đ?u và ng?ng l?n cho đăng nh?p truy c?p, và sau đó nh?p vàoOk.
 10. Nh?p chu?t ph?i vào t?p nh?t k? b?n v?a t?o ra, và sau đó Nh?p vào Lưu các thi?t đ?t như.
 11. Trong các Tên tệp h?p, ch? ra tên và v? trí nơi b?n mu?n lưu t?p .htm và b?mLưu.

C?u h?nh c?nh báo đ? giám sát vi?c truy c?p t?p tin và c? g?ng đăng nh?p

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nChương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó b?m Nh?t k? hi?u su?t và thông báo.
 2. Trong giao di?n đi?u khi?n cây, m? r?ng Nh?t k? hi?u su?t và Cảnh báo, sau đó b?m Cảnh báo.
 3. Nh?p chu?t ph?i vào vùng tr?ng c?a c?a s? bên ph?i, và sau đó Nh?p vào Thi?t đ?t c?nh báo m?i t?.
 4. Trong các M? h?p, b?m .htm t?p tin mà b?n t?o và lưu trư?c đó, và sau đó nh?p vào M?.
 5. Nh?p vào Ok N?u b?n nh?n đư?c thông báo r?ng b?n đang t?o ra m?t c?nh báo t? m?t đăng nh?p truy c?p.
 6. Trong các Tên h?p, g? tên cho các c?nh báo và b?m Ok.
 7. B?m vào các T?ng quát tab, và sau đó c?u h?nh các thi?t đ?t sau cho m?i truy c?p đư?c li?t kê trong cácBộ đếm h?p:
  1. Trong các C?nh báo khi giá tr? là h?p, Nh?p vào Qua.
  2. Trong các Gi?i h?n h?p, g? s? l?i có th? x?y ra trư?c khi thông báo đư?c t?o ra.
 8. B?m vào các Hành đ?ng tab, và sau đó ch? đ?nh các hành đ?ng mà b?n mu?n x?y ra khi m?t c?nh báo đư?c kích ho?t:
  • N?u b?n mu?n d?ch v? Nh?t k? hi?u su?t và thông báo cho t?o m?t m?c trong Nh?t k? ?ng d?ng c?a xem s? ki?n khi m?t c?nh báo xu?t hi?n, nh?n vào đây đ? ch?n các Đăng m?c m?i trong s? ghi s? ki?n ?ng d?ngh?p ki?m.
  • N?u b?n mu?n d?ch v? Nh?t k? hi?u su?t và thông báo cho Kích ho?t d?ch v? Messenger đ? g?i tin nh?n, b?m đ? ch?n các G?i tin nh?n m?ng đ? ki?m tra h?p, và sau đó g? các Giao th?c Internet (IP) đ?a ch? ho?c tên c?a máy tính mà trên đó các c?nh báo tin nh?n s? xu?t hi?n.
  • Đ? b?t đ?u m?t đăng nh?p truy c?p khi m?t c?nh báo xu?t hi?n, nh?n vào đây đ? ch?n đăng nh?p d? li?u hi?u su?t b?t đ?u G?i tin nh?n m?ng đ? ki?m tra h?p, và sau đó xác đ?nh đăng nh?p truy c?p mà b?n mu?n ch?y.
  • Đ? ch?y m?t l?nh ho?c chương tr?nh khi m?t c?nh báo xu?t hi?n, nh?p vào đ? ch?n các Ch?y chương tr?nh này ki?m tra h?p, và sau đó g? các t?p tin đư?ng d?n và tên c?a chương tr?nh ho?c l?nh mà b?n mu?n ch?y ho?c b?m Tr?nh duy?t xác đ?nh v? trí t?p.

   Khi m?t c?nh báo xu?t hi?n, d?ch v? t?o ra m?t quá tr?nh và ch?y t?p l?nh đ? ch? đ?nh. D?ch v? c?ng sao chép b?t k? đ?i s? d?ng l?nh, b?n xác đ?nh vào d?ng l?nh là đư?c s? d?ng đ? ch?y t?p tin. Nh?p vào Đ?i s? d?ng l?nh, và sau đó nh?n vào đây đ? ch?n h?p ki?m thích h?p đ? bao g?m các đ?i s? mà b?n mu?n khi chương tr?nh ch?y.
 9. B?m vào các L?ch tr?nh tab, xác đ?nh s? b?t đ?u và ng?ng l?n cho quét và b?m Ok.
Quan tr?ng Truy c?p không giám sát không thành công tương tác logons t?i bàn đi?u khi?n ho?c thông qua Remote Desktop Protocol (RDP). Thay vào đó, truy c?p ch? ki?m soát máy ch? tin nh?n ch?n (giao th?c SMB) truy?n thông logons (ví d?, khi ngư?i dùng c? g?ng m? m?t t?p tin trên máy ch?, nhưng h? thi?u quy?n v?i chia s?). Đ?i tư?ng Server trong theo d?i hi?u su?t ch? đ? c?p đ?n chia s?.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm v? hi?u su?t các b?n ghi và c?nh báo ph?c v?, xem Nh?t k? hi?u su?t và Alerts tr? giúp. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó đi?m đ?nChương tr?nh.
 2. Đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó Nh?p vào Hiệu suất.
 3. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vàoTrợ giúp.

Thu?c tính

ID c?a bài: 300504 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbhowtomaster kbnetwork kbmt KB300504 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:300504

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com