Popis nástroje příkazového řádku Diskpart

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 300415 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Tento článek popisuje nástroj Diskpart. Tímto nástrojem lze povolit konfiguraci úložiště pomocí skriptu, vzdálené relace nebo jiného příkazového řádku. Nástroj Diskpart vylepšuje grafické uživatelské rozhraní (GUI) nástroje Správce disků.

Další informace

Tento nástroj se od mnoha jiných nástrojů příkazového řádku liší tím, že neoperuje v jednořádkovém režimu. Po spuštění nástroje se místo toho příkazy zobrazují ve standardním vstupně-výstupním režimu (I/O). Tyto příkazy lze směrovat na jakýkoli disk, oddíl nebo svazek.

Srovnání s programem Správa disků

Nástroj Diskpart umožňuje provedení nadmnožiny akcí podporovaných modulem snap-in programu Správa disků. Tento modul snap-in zabraňuje nechtěnému provedení akcí, které by mohly vést ke ztrátě dat. Doporučuje se používat nástroj Diskpart opatrně, protože umožňuje explicitní ovládání oddílů a svazků.

Nástroj Diskpart lze použít k převedení základního disku na dynamický disk. Základní disk může být prázdný, případně může obsahovat primární oddíly nebo logické jednotky. Základní disk může být datovým diskem, systémovou nebo spouštěcí jednotkou. Pro tento disk nelze použít sady ovladačů disků odolných proti chybám (FtDisk), jako jsou sady prokládaných nebo zrcadlených svazků. Chcete-li převést základní disky, které mají sady ovladačů FtDisk, použijte v systému Windows 2000 program Správa disků nebo převeďte disk, dříve než provedete upgrade na systém Windows XP.

Nástroj Diskpart lze použít k převedení dynamického disku na základní disk. Před vlastním převodem je nutné odstranit všechny dynamické svazky. Nedoporučuje se odstraňovat oddíly na dynamickém disku kromě případů nouze. Doporučeným postupem je odstranění všech svazků na jednotce a poté převedení disku na základní disk. Všechny dynamické datové oddíly je nutné odstranit. Na stejné jednotce by nikdy neměly současně existovat základní primární a dynamické oddíly. Pokud nebude tato podmínka splněna, nemusí se podařit restartování počítače.

Nástroj Diskpart lze použít k vytvoření oddílu na explicitně zadané pozici na disku. Modul snap-in programu Správa disků umístí oddíl na konec libovolné obsazené oblasti nebo na první dostatečně velkou oblast. Na discích s hlavním spouštěcím záznamem (MBR) jsou začátek oddílu a velikost zaokrouhleny tak, aby zachovaly požadované zarovnání válců. Hodnota posunu (začátku) je zaokrouhlena na nejbližší platnou hodnotu. Velikost je vždy zaokrouhlena nahoru na další platnou hodnotu. Nástroj Diskpart nepřiřazuje nově vytvořeným oddílům písmeno jednotky. Příkaz assign slouží k přiřazení přípojného bodu nebo písmene jednotky.

Nástroj Diskpart se řídí stejnými zásadami jako modul snap-in. Dynamické disky lze vytvořit pouze na pevných discích. Vyměnitelné disky (například jednotky rozhraní IEEE 1394 nebo jednotky USB) nelze převést na dynamické disky.

Nástroj Diskpart umožňuje u určitých oddílů provádět operace odstranění, které jsou blokovány modulem snap-in. Nástroj Diskpart tak můžete použít například k odstranění oddílů MBR OEM. Tyto oddíly však často obsahují soubory, které jsou důležité pro operace dané platformy. Nástroj Diskpart blokuje odstranění aktuálních systémových, spouštěcích a stránkovacích svazků nebo oddílů. Nástroj Diskpart také blokuje odstranění oddílů, které tvoří základ pro dynamické disky.

Nástroj Diskpart nelze použít k vytvoření oddílu na vyměnitelném médiu. Systém Windows podporuje na vyměnitelném médiu maximálně jeden oddíl MBR. Pokud je médium vyrobeno s oddílem MBR, nelze tento oddíl MBR změnit. Navíc je oddíl MBR následován, i když je nakonfigurováno více oddílů nebo logických jednotek. Pokud je médium vyrobeno bez oddílu MBR, je s ním zacházeno jako se speciální disketou a není na něj zapsána žádná struktura oddílu.

Písmeno jednotky souvisí u vyměnitelné jednotky s jednotkou a ne s médiem. Ke změně písmene jednotky lze použít nástroj Diskpart

Nástroj Diskpart vyvolává generování podpisů disků, tabulek oddílů GUID (GPT), globálně jedinečných identifikátorů (GUID) disku a identifikátorů GUID oddílů GPT. Tyto položky nelze explicitně nastavit pomocí nástroje Diskpart.

Nástroj Diskpart (podobně jako modul snap-in) zahrnuje podporu pro nové schéma oddílu disku Itanium nazvané GPT. Disky GPT nelze použít v počítačích založených na platformách x86, Windows XP ani Windows 2000. Nástroj Diskpart umožňuje převod systému oddílů GPT na systém oddílů MBR pouze pro prázdné disky.

Nástroj Diskpart lze použít k odstranění chybějících dynamických disků. Tyto disky obsahují sdílenou databázi. Všechny dynamické disky v počítači mají informace o všech ostatních dynamických discích tohoto počítače. Dynamické disky, které byly přesunuty, považuje původní počítač za „chybějící“.

Při použití nástroje Diskpart nejsou automaticky přiřazována písmena jednotek. Chcete-li zajistit, aby měl daný oddíl nebo svazek písmeno jednotky, musíte písmeno jednotky přiřadit explicitně. Písmeno jednotky můžete přiřadit ručně nebo můžete nechat přiřadit další dostupné písmeno v řadě.

Nastavení fokusu

Většina příkazů nástroje Diskpart pracuje na určitém cílovém disku, oddílu nebo svazku. Cílový objekt získává tzv. fokus. Fokus zjednodušuje běžné konfigurační úlohy, při kterých vytváříte více oddílů na jednom disku. Objekt získá fokus příkazem select. Všechny příkazy kromě příkazů list, help, rem, exit a help vyžadují fokus.

Příkaz select slouží k explicitní změně fokusu. Chcete-li změnit fokus implicitně, použijte příkaz, jako je například create. Dříve než budete spravovat základní disk, musíte nastavit fokus disku. Fokus oddílu a fokus svazku jsou na základních discích stejné. Pokud změníte fokus na jedné této položce, změní se fokus i na druhé položce. Na dynamických svazcích je důležitý pouze fokus svazku, protože fokus předchozího oddílu je vždy ztracen a fokus disku je důležitý pouze pro jednoduché svazky.

Uvažujte následující dva příklady počítače se dvěma disky:
 • Každý disk obsahuje dva primární oddíly. První disk obsahuje oddíly C a D, druhý disk oddíly E a F. Dříve než nastavíte fokus oddílu na oddíl C nebo D, musíte nastavit fokus disku na první disk. Fokus svazku můžete kdykoli nastavit na oddíl C, D, E nebo F. V tomto příkladu se fokus disku nezmění, pokud nastavíte fokus svazku na oddíl C nebo D. Pokud však nastavíte fokus svazku na oddíl E nebo F, fokus disku se může přesunout na druhý disk.
 • Každý disk je dynamický a obsahuje jednoduchý svazek a volné místo. První disk obsahuje oddíl C, druhý disk oddíl E. Fokus disku musíte nastavit předtím, než přidáte k prvnímu disku jednoduchý svazek. K rozšíření oddílu C je třeba nastavit pouze fokus svazku. Podobně k přidání zrcadlení k oddílu E je třeba nastavit pouze fokus svazku na oddíl E. Pokud vytvoříte jednoduchý svazek nebo rozšíříte existující svazek na stejný disk, nemusíte měnit fokus disku. Pokud přidáte zrcadlení, vytvoříte sadu prokládaných svazků nebo rozšíříte existující svazek na jiný disk, může dojít ke ztrátě fokusu disku.

Skriptování

Nástroj Diskpart podporuje operace prováděné pomocí skriptů. Chcete-li spustit skript nástroje Diskpart, použijte příkaz diskpart /s skript.txt. Skripty nástroje Diskpart můžete použít v systémech Windows XP, Windows 2000, v prostředích bezobslužné instalace služby Vzdálená instalace (Remote Installation Services, RIS) nebo v prostředí předinstalace systému Windows (Windows PE) pro výrobce OEM.

Dojde-li během provádění skriptu k chybě, může nástroj Diskpart ve výchozím nastavení ukončit provádění příkazů a vrátit kód chyby. Chcete-li v tomto případě pokračovat v běhu skriptu, přidejte do spouštěného příkazu parametr noerr. Tento parametr umožní použití jednoduchého skriptu k odstranění všech oddílů na všech datových jednotkách bez ohledu na celkový počet jednotek. Některé příkazy však nepodporují parametr noerr. Dojde-li k chybě syntaxe příkazu, bude chyba vždy vrácena, i když použijete parametr noerr.

Následující seznam popisuje kódy chyb nástroje Diskpart:
 • 0 – Nedošlo k žádné chybě. Celý skript proběhl bez chyb.
 • 1 – Došlo k závažné výjimce. Ve skriptu může být vážná chyba.
 • 2 – Argumenty zadané na příkazovém řádku nástroje Diskpart byly nesprávné.
 • 3 – Nástroji Diskpart se nepodařilo otevřít zadaný skript nebo výstupní soubor.
 • 4 – Jedna ze služeb, které nástroj Diskpart používá, vrátila chybu.
 • 5 – Došlo k chybě syntaxe příkazu. Provádění skriptu se nezdařilo. Objekt nebyl správně vybrán nebo jej nelze použít pro tento příkaz.
Po spuštění nástroje Diskpart se zobrazí verze nástroje a aktuální název počítače.

Souhrn příkazů

Příkazy pro nastavení fokusu

select

Příkaz select slouží k nastavení fokusu na určený cíl (k výběru určeného cíle). Chcete-li získat seznam typů fokusů, ponechte pole Typ prázdné. Pokud neurčíte identifikační číslo (ID), bude zobrazen aktuální objekt s fokusem.

select disk[=n]

Příkaz select disk slouží k nastavení fokusu na disk, který má určené číslo disku systému Windows NT. Pokud neurčíte číslo disku, bude zobrazen aktuálně vybraný disk.

select partition[=n/l]

Příkaz select partition slouží k nastavení fokusu na určený oddíl. Pokud neurčíte oddíl, bude zobrazen aktuálně vybraný oddíl.

Na základních discích můžete určit oddíl indexem, písmenem jednotky nebo přípojným bodem. Na dynamických discích můžete oddíl určit pouze pomocí indexu.

select volume[=n/l]

Příkaz select volume slouží k nastavení fokusu na určený svazek. Pokud svazek neurčíte, bude zobrazen aktuálně vybraný svazek.

Svazek můžete určit indexem, písmenem jednotky nebo cestou k přípojnému bodu. Pokud na základním disku vyberete svazek, dostane fokus odpovídající oddíl.

Příkazy pro zobrazení konfigurace disku

K zobrazení souhrnných informací použijte příkaz list. Chcete-li zobrazit více informací, nastavte fokus a poté použijte příkaz detail.

detail disk

Příkaz detail disk slouží k získání podrobných informací o aktuálně vybraném disku. Příklad:
Diskpart> select disk 3 
 
Disk 3 is now the selected disk. 
 
Diskpart> detail disk 
 
Maxtor 90432D2
Disk ID: F549D151
Type  : IDE
Bus  : 0
Target : 0
LUN ID : 0 
 
 Volume ### Ltr Label    Fs   Type       Size   Status   Info 
 ---------- --- ----------- ----- ---------------- ------- --------- -------- 
 Volume 0   F  My RAID Set NTFS  RAID-5      4096 MB Healthy 
 Volume 1   G  FATSTRIPE  FAT32 Stripe      6144 MB Healthy 
 Volume 2   H  My Mirror  NTFS  Mirror      2048 MB Healthy
 Volume 3   I  My Span   NTFS  Spanned       9 GB Healthy
				
detail partition

Příkaz detail partition slouží k získání podrobných informací o aktuálně vybraném oddílu. Příklad:
Diskpart> select disk 0

Disk 0 is now the selected disk.

Diskpart> select partition 1

Partition 1 is now the selected partition.

Diskpart> detail partition

Partition 0
Type : 07
Hidden: No
Active: Yes

 Volume ### Ltr Label    Fs   Type    Size   Status   Info
 ---------- --- ----------- ----- ---------- ------- --------- --------
* Volume 2  C         NTFS  Partition  4110 MB Healthy  System
				
detail volume

Příkaz detail volume slouží k získání podrobných informací o aktuálně vybraném svazku. Příklad:
Diskpart> select volume 1 
 
Volume 1 is now the selected volume. 
 
Diskpart> detail volume 
 
 Disk ### Status   Size   Free   Dyn Gpt 
 -------- ---------- ------- ------- --- --- 
 Disk 1  Online     8 GB   0 B  * 
 Disk 2  Online     8 GB   0 B  * 
 Disk 3  Online     8 GB   0 B  *
				
list disk

Příkaz list disk slouží k získání souhrnných informací o každém disku v počítači. Disky, u kterých je uvedena hvězdička (*), mají aktuálně fokus. Jsou uvedeny pouze pevné disky (například zařízení IDE (integrated device electronics) nebo SCSI (small computer system interface)) nebo vyměnitelné disky (například disky rozhraní IEEE 1394 nebo USB). Vyměnitelné jednotky nejsou zobrazeny.
Diskpart> select disk 3 
 
Disk 3 is now the selected disk. 
 
Diskpart> list disk 
 
 
 Disk ### Status   Size   Free   Dyn Gpt 
 -------- ---------- ------- ------- --- ---
 Disk 0  Online   4118 MB   0 B
 Disk 1  Online     8 GB 4002 MB  * 
 Disk 2  Online     8 GB   0 B  * 
* Disk 3  Online     8 GB   0 B  * 
 Disk M0  Missing    8 GB   0 B  *
				
list partition

Příkaz list partition slouží k získání informací o každém oddílu na vybraném disku. Příklad:
Diskpart> select disk 4 
 
Disk 4 is now the selected disk. 
 
Diskpart> list partition 
 
 Partition ### Type       Size   Offset 
 ------------- ---------------- ------- ------- 
 Partition 1  Primary      4094 MB  31 KB 
 Partition 2  Extended     4581 MB 4094 MB 
 Partition 3  Logical      2047 MB 4094 MB 
 Partition 4  Logical      2533 MB 6142 MB
 
All partitions (regardless of type) are displayed.
				
list volume

Příkaz list volume slouží k získání informací o každém svazku v počítači. Příklad:
Diskpart> list volume 
 
 Volume ### Ltr Label    Fs   Type       Size   Status   Info    
 ---------- --- ----------- ----- ---------------- ------- ---------- --------
 Volume 0   F  My RAID Set NTFS  RAID-5      4096 MB Healthy
 Volume 1   G  FATSTRIPE  FAT32 Stripe      6144 MB Failed
 Volume 2   H  My Mirror  NTFS  Mirror      2048 MB Healthy
 Volume 3   I  My Span   NTFS  Spanned       9 GB Healthy
 Volume 4   D        CDFS  CD-ROM        0 B
 Volume 5   C        NTFS  Partition     2047 MB Healthy   System
 Volume 6   E        NTFS  Partition     2063 MB Healthy   Boot
 Volume 7   J  My Primary  NTFS  Partition     4095 MB Healthy
 Volume 8   K  My Logical  NTFS  Partition     2047 MB Healthy
 Volume 9   L  My Next Log NTFS  Partition     2534 MB Healthy
				

Příkazy pro správu základních disků

Tato část popisuje příkazy, které můžete použít k vytvoření nebo odstranění oddílů a k přiřazení písmen jednotek a přípojných bodů. Příkazy uvedené v této části se týkají pouze základních disků. Následující informace se týkají příkazů, které jsou platné pro dynamické disky, nebo příkazů, které lze použít k převodu základních disků na dynamické disky.

Na všech discích MBR jsou hodnoty parametrů size a offset zaokrouhleny nahoru tak, aby vyhovovaly zarovnání válců. Na discích GPT jsou hodnoty parametrů size a offset zaokrouhleny tak, aby vyhovovaly zarovnání sektorů. Pokud není parametr offset určen, je oddíl umístěn na první neobsazený souvislý rozsah disku, který je dostatečně velký. Pokud není uveden parametr size, může být oddíl rozšířen tak, že bude zabírat rozsah určeného disku až do celé jeho velikosti.

Po prvním zjištění nových disků se předpokládá, že jsou tyto disky typu MBR. Dříve než se pokusíte vytvořit oddíl GPT, musíte disk explicitně převést na disk GPT. Doporučuje se vytvořit oddíl MSR jako první oddíl na každém datovém disku a jako druhý oddíl (po oddílu ESP) na libovolném systémovém nebo spouštěcím disku. Po převodu disku MBR na disk GPT bude na disku automaticky vytvořen oddíl MSR.

Po vytvoření oddílu získá tento nový oddíl fokus oddílu. Poté, co odstraníte některý oddíl, bude fokus oddílu ztracen. Fokus disku zůstává ve všech případech nezměněn.

active

Příkaz active slouží k nastavení aktuálně vybraného oddílu jako aktivního. Toto nastavení informuje firmware, že je oddíl platným systémovým oddílem. Nástroj Diskpart neověřuje obsah oddílu.

Poznámka: Pokud použijete tento příkaz, nemusí se podařit restartování počítače.

assign [[letter=l]/[mount=path]] [noerr]

Příkaz assign slouží k přiřazení písmene jednotky nebo přípojného bodu aktuálně vybranému oddílu. Pokud nezadáte písmeno jednotky, bude přiřazeno další dostupné písmeno. Jestliže se již písmeno nebo přípojný bod používá, bude generována chyba, nepoužijete-li parametr noerr.

Tento příkaz lze také použít ke změně písmene jednotky přiřazeného k vyměnitelné jednotce.

Přiřazení písmene jednotky je blokováno na systémových, spouštěcích a stránkovacích svazcích. Tento příkaz nelze použít k přiřazení písmene jednotky k oddílu OEM nebo k jakémukoli oddílu GPT kromě oddílu Msdata.

create partition primary [size=n] [offset=n] [id=byte/guid] [noerr]

Příkaz create partition primary slouží k vytvoření primárního oddílu o délce size a počáteční adrese offset na aktuální jednotce.

Pokud není zadána hodnota bajtu parametru ID na disku MBR, vytvoří tento příkaz oddíl s typem "0x6". Parametr ID lze použít k určení typu oddílu. Pro hodnotu bajtu parametru ID není prováděna kontrola platnosti ani žádná jiná kontrola.

Pokud není zadán identifikátor GUID pro parametr ID na disku GPT, vytvoří tento příkaz oddíl Msdata. Parametr ID lze použít k určení libovolného identifikátoru GUID. Pro identifikátor GUID není prováděna kontrola platnosti, duplicity ani žádná jiná kontrola. Instance GUID oddílu je automaticky vygenerována.

Oddíly MBR a GPT jsou vytvořeny, aby systém Windows automaticky nepřiděloval písmena jednotek. Písmeno jednotky musíte explicitně přiřadit.

¦create partition extended [size=n] [offset=n] [noerr]

Příkaz create partition extended slouží k vytvoření rozšířeného oddílu o délce size a počáteční adrese offset na aktuální jednotce. Jednotkou musí být disk MBR.

Po vytvoření získá nový rozšířený oddíl fokus. Můžete vytvořit pouze jeden rozšířený oddíl. Logické jednotky můžete vytvořit pouze po vytvoření rozšířeného oddílu.

create partition logical [size=n] [offset=n] [noerr]

Příkaz create partition logical slouží k vytvoření logické jednotky o délce size a počáteční adrese offset v existujícím rozšířeném oddílu na aktuálním disku. Jednotkou musí být disk MBR.

Pokud není parametr offset uveden, je logická jednotka umístěna na první neobsazený souvislý rozsah disku v dostatečně velkém rozšířeném oddílu. Pokud není uveden parametr size, může být oddíl rozšířen tak, že bude zabírat celý rozšířený oddíl.

Po vytvoření oddílu získá logická jednotka fokus oddílu.

create partition msr [size=n] [offset=n] [noerr]

Příkaz create partition msr odpovídá vytvoření oddílu s hodnotou identifikátoru MSR GUID E3C9E316-0B5C-4DB8-817D-F92DF00215AE.

create partition esp [size=n] [offset=n] [noerr]

Příkaz create partition esp odpovídá vytvoření oddílu s hodnotou identifikátoru ESP GUID C12A7328-F81F-11D2-BA4B-00A0C93EC93B.

delete partition [noerr] [override]

Příkaz delete partition slouží k odstranění aktuálně vybraného oddílu.

Nástroj Diskpart blokuje odstranění aktuálního systémového, spouštěcího nebo stránkovacího svazku. Chcete-li odstranit oddíl ESP, MSR nebo známý oddíl OEM, musíte určit parametr override.

extend [size=n][noerr]

Příkaz extend slouží k rozšíření aktuálně vybraného svazku na souvislé nepřidělené místo. Nepřidělené místo musí následovat vybraný oddíl (musí mít vyšší hodnotu posunu (offsetu) sektoru). Zamýšleným použitím tohoto příkazu je zvětšení existujícího základního datového oddílu do nově vytvořeného prostoru na čísle logické jednotky (LUN) rozšířeného hardwaru Raid.

Pokud byl oddíl dříve naformátován pomocí systému souborů NTFS, bude systém souborů automaticky rozšířen tak, aby zabíral větší oddíl a nedošlo ke ztrátě dat. Pokud byl oddíl dříve naformátován pomocí systému souborů jiného než NTFS, nebude provedení příkazu úspěšné a nedojde ke změně oddílu.

Nástroj Diskpart blokuje rozšíření pouze aktuálního systémového a spouštěcího oddílu.

remove [[letter=l]/[mount=path]/[all]] [noerr]

Příkaz remove slouží k odebrání písmene jednotky nebo přípojného bodu aktuálně vybranému oddílu. Pokud zadáte parametr all, budou odebrána všechna aktuální písmena jednotek a přípojné body. Pokud nezadáte písmeno ani přípojný bod, bude odebráno písmeno jednotky.

Tento příkaz slouží ke změně písmene jednotky přiřazeného k vyměnitelné jednotce.

Odebrání písmene jednotky je blokováno na systémových, spouštěcích a stránkovacích svazcích. Tento příkaz nelze použít k odebrání písmene jednotky od oddílu OEM, oddílu GPT s nerozpoznaným identifikátorem GUID (nebo dalšími speciálními údaji jinými než data) nebo od oddílů GPT, jako je oddíl ESP.

Příkazy pro správu dynamických disku

Příkazy popsané v této části lze použít k vytvoření a odstranění svazků, opravě svazků odolných proti chybám a k importu disků.

Parametry size jsou vždy zaokrouhleny nahoru na jednotky MB. Nelze zadat explicitní posun. Svazek je vždy umístěn na první neobsazený souvislý rozsah disku, který je dostatečně velký. Není-li hodnota size uvedena, je vytvořen největší možný svazek.

Po vytvoření získá nově vytvořený svazek fokus svazku. Fokus aktuálního disku bude ztracen, pokud svazek obsahuje disky. Po odstranění svazku je fokus svazku ztracen. Pokud existoval fokus platného disku před tím, než byl svazek odstraněn, tento fokus disku zůstává.

Poznámka: Nástroj Diskpart vynutí vytvoření oddílu MSR na libovolném prázdném disku, když je tento disk převeden na dynamický disk nebo disk GPT.

active

Příkaz active slouží k nastavení aktuálně vybraného svazku jako aktivního. Toto nastavení informuje firmware, že je oddíl platným systémovým oddílem. Nástroj Diskpart pouze ověří, zda může svazek obsahovat spustitelnou bitovou kopii operačního systému. Neověřuje však obsah oddílu. Pokud použijete tento příkaz, nemusí se podařit restartování počítače.

add disk=n [noerr]

Příkaz add slouží k přidání zrcadlení k aktuálně vybranému svazku na určeném disku. Jsou podporovány pouze dva objekty zrcadlení plex. Aktuálně vybraný svazek musí být jednoduchý svazek.

assign [[letter=l]/[mount=path]] [noerr]

Příkaz assign slouží k přiřazení písmene jednotky nebo přípojného bodu k aktuálně vybranému svazku. Pokud nezadáte písmeno jednotky, bude přiřazeno další dostupné písmeno. Pokud se již písmeno nebo přípojný bod používá, bude generována chyba, nezadáte-li parametr noerr.

Přiřazení písmene jednotky je blokováno na systémových, spouštěcích a stránkovacích svazcích.

break disk=n [nokeep] [noerr]

Příkaz break slouží k přerušení aktuálně vybraného zrcadlení.

Ve výchozím nastavení je obsah obou objektů zrcadlení plex zachován, protože se oba objekty plex stávají jednoduchými svazky. Pokud zadáte parametr nokeep, bude zachován pouze určený objekt plex. Druhý objekt plex bude odebrán a převeden na volné místo.

Původní svazek zachová jakákoli a zároveň všechna písmena jednotky nebo přípojné body. Pokud není objekt plex zachován, fokus zůstane na zachovaném jednoduchém svazku na určeném disku. V opačném případě bude fokus změněn na daný zachovaný objekt plex na určeném disku. Objekt plex se stane jednoduchým svazkem, avšak písmeno jednotky nebude přiřazeno novému svazku.

create volume simple [size=n] [disk=n] [noerr]

Příkaz create volume simple slouží k vytvoření jednoduchého svazku o délce size na určeném disku.

Nezadáte-li velikost, může nový svazek zabrat zbývající souvislé volné místo na disku. Pokud neurčíte disk, bude použit aktuálně vybraný disk.

Po vytvoření svazku získá cílový disk fokus disku.

create volume stripe [size=n] disk=n[,n[,...]] [noerr]

Příkaz create volume stripe slouží k vytvoření svazku sady prokládaných svazků na určených discích. Celková velikost prokládaného svazku je hodnota size vynásobená počtem disků.

Pokud nezadáte hodnotu size, je vytvořen největší možný prokládaný svazek. Je určen disk s nejmenším dostupným souvislým volným místem. Velikost tohoto volného místa určuje velikost prokládaného svazku. Stejná velikost je přidělena na každém disku.

create volume raid [size=n] disk=n[,n[,...]] [noerr]

Příkaz create volume raid slouží k vytvoření svazku sady Raid-5 na určených discích. Na každém disku je přiděleno množství místa určené parametrem size.

Pokud nezadáte hodnotu size, je vytvořen největší možný svazek Raid 5. Je určen disk s nejmenším dostupným souvislým volným místem. Velikost tohoto volného místa určuje velikost svazku Raid 5 a stejné množství místa je přiděleno na každém disku. Skutečně použitelná velikost svazku je menší než hodnota size vynásobená počtem disků. Část místa je totiž použita pro paritu.

delete disk [noerr][override]

Příkaz delete disk slouží k odstranění chybějícího dynamického disku ze seznamu disků.

Pokud nezadáte parametr override, budou odstraněny všechny jednoduché svazky obsažené na disku a budou odebrány všechny objekty zrcadlení plex. Jestliže se disk podílí na svazku Raid 5, nebude provedení příkazu úspěšné.

delete partition [noerr] [override]

Příkaz delete partition slouží k odstranění aktuálně vybraného oddílu.

Nástroj Diskpart blokuje odstranění jakýchkoli oddílů, které obsahují existující připojené dynamické svazky. Tyto svazky musí být odstraněny a disk musí být převeden na základní disk. Chcete-li odstranit oddíl ESP, MSR nebo známý oddíl OEM, zadejte parametr override.

Z dynamických disků můžete odstraňovat oddíly, ale nemůžete je vytvářet. Můžete například odstranit nerozpoznaný oddíl GPT na dynamickém disku GPT. Pokud odstraníte oddíl, volné místo se nestane dostupným. Tento příkaz lze použít k opětovnému získání místa na poškozeném odpojeném dynamickém disku v nouzových situacích, kdy nemůžete použít příkazclean .

delete volume [noerr]

Příkaz delete volume slouží k odstranění aktuálně vybraného svazku. Po použití tohoto příkazu budou ztracena veškerá data.

extend disk=n [size=n] [noerr]

Příkaz extend slouží k rozšíření aktuálního jednoduchého nebo rozšířeného svazku na určený disk. Příkaz extend funguje pouze pro svazky NTFS.

Nezadáte-li velikost, může svazek zabrat všechno volné místo na určeném disku. Jakýkoli existující fokus disku je ztracen.

import [noerr]

Příkaz import slouží k importu všech disků z cizí skupiny disků.

Pokud nastavíte fokus na libovolný disk v cizí skupině disků, můžete importovat všechny disky této skupiny. Po spuštění tohoto příkazu je jakýkoli existující fokus disku ztracen.

online [noerr]

Příkaz online slouží k připojení disku nebo svazku, který byl dříve odpojen. Při použití tohoto příkazu se nezmění fokus.

remove [[letter=l]/[mount=path]/[all]] [noerr]

Příkaz remove slouží k odebrání písmene jednotky nebo přípojného bodu aktuálně vybranému svazku. Pokud použijete parametr all, budou odebrána všechna aktuální písmena jednotek a přípojné body. Pokud nezadáte písmeno jednotky ani přípojný bod, bude odebrána cesta, která byla zjištěna dříve.

Odebrání písmene jednotky je blokováno na systémových, spouštěcích a stránkovacích svazcích.

retain

Příkaz retain slouží k přípravě dynamického jednoduchého svazku pro použití jako spouštěcího nebo systémového svazku.

Pokud použijete příkaz retain v počítačích platformy x86, bude oddíl MBR vytvořen na dynamickém jednoduchém svazku s fokusem. Chcete-li vytvořit oddíl MBR, musí dynamický jednoduchý svazek začínat na začátku svazku zarovnaném podle válců a jeho velikost musí být celočíselná a rovna počtu válců.

Pokud použijete příkaz retain v počítačích založených na platformě Itanium, vytvoří příkaz retain oddíl GPT na dynamickém jednoduchém svazku s fokusem.

Příkazy pro převod disků

convert mbr [noerr]

Příkaz convert mbr slouží k nastavení způsobu vytváření oddílů aktuálního disku na MBR. Disk může být základní nebo dynamický, nesmí však obsahovat žádné platné datové oddíly nebo svazky.

convert gpt [noerr]

Příkaz convert gpt slouží k nastavení způsobu vytváření oddílů aktuálního disku na GPT. Disk může být základní nebo dynamický, nesmí však obsahovat žádné platné datové oddíly nebo svazky. Tento příkaz je platný pouze pro počítače založené na platformě Itanium. Jeho provedení nemusí být úspěšné na počítačích založených na platformě x86.

convert dynamic [noerr]

Příkaz convert dynamic slouží ke změně základního disku na dynamický disk. Disk může obsahovat platné datové oddíly.

convert basic [noerr]

Příkaz convert basic slouží ke změně prázdného dynamického disku na základní disk.

Různé příkazy

exit

Příkaz exit slouží k ukončení nástroje Diskpart a vrácení řízení operačnímu systému.

clean [all]

Příkaz clean slouží k odebrání formátování oddílu nebo svazku z aktuálně vybraného disku pomocí vynulování sektorů. Ve výchozím nastavení jsou přepsány pouze informace o oddílech MBR nebo GPT a informace o všech skrytých sektorech na discích MBR. Pokud zadáte parametr all, budou vynulovány všechny sektory a mohou být odstraněna všechna data na jednotce.

rem [...]

Příkaz rem neprovádí žádnou operaci. Můžete jej použít ke komentování skriptovacích souborů.

rescan

Příkaz rescan slouží k opětovnému prohledání všech sběrnic I/O. Příkaz zároveň vyvolá vyhledání každého nového disku, který byl přidán do počítače.

Příkazy nápovědy

help

Pomocí příkazu help zobrazíte seznam všech příkazů.

Další informace o nástroji Diskpart naleznete v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc systému Windows XP pod názvem Diskpart.

Vlastnosti

ID článku: 300415 - Poslední aktualizace: 9. března 2014 - Revize: 3.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Klíčová slova: 
kbproductlink kbenv kbui kbinfo KB300415

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com