Làm th? nào đ? s? d?ng quy?n truy c?p NTFS đ? b?o v? m?t trang Web ch?y trên IIS 4.0 ho?c 5,0

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 299970 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chúng tôi đ? ngh? t?t c? ngư?i dùng nâng c?p đ? Microsoft Internet Information Services (IIS) Phiên b?n 7.0 ch?y trên Microsoft Windows Server 2008. IIS 7.0 làm tăng đáng k? Web cơ s? h? t?ng b?o m?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ch? đ? liên quan đ?n an ninh IIS, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/prodtech/IIS.mspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? IIS 7.0, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.iis.net/default.aspx?tabid=1
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Đây là m?t hư?ng d?n t?ng bư?c đ? s? d?ng Windows NTFS permissions đ? b?o v? các trang Web đang ch?y trên Internet Information Server (IIS) Phiên b?n 4.0 ho?c 5.0. Đ? b?o v? các trang c?a b?n, b?n đ?t các trang trong m?t thư m?c riêng bi?t và sau đó áp d?ng quy?n cho thư m?c đó.

Lưu ? r?ng bài vi?t này không không phác th?o các th?c hành t?t nh?t cho vi?c s? d?ng FrontPage và ph?n m? r?ng FrontPage h? ph?c v?.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách th?c t?t nh?t b?ng cách s? d?ng FrontPage và ph?n m? r?ng FrontPage máy ch?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
216705Làm th? nào đ? đ?t c?p phép trên m?t FrontPage Web vào IIS

Yêu c?u

Đ? b?o v? trang ho?c các trang c?a b?n, b?n c?n nh?ng đi?u sau đây:
 • M?t trang Web đ? đư?c t?o ra và ch?y trên Internet thông tin máy ch? phiên b?n 4.0 ho?c 5.0 trên m?t phân vùng ? đ?a NTFS.
 • Hành chính quy?n truy c?p vào máy ch?.
 • Ngư?i dùng và nhóm ngư?i mà b?n mu?n c?p quy?n truy c?p đ?n n?i dung Web.

Ki?m tra lo?i t?p h? th?ng

 1. Trên bàn làm vi?c h? ph?c v?, b?m đúp vào các Máy tính của tôi bi?u tư?ng.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào ? đ?a có ch?a n?i dung Web b?n mu?n b?o v?, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. Trên các T?ng quát tab, đ?m b?o r?ng h? th?ng t?p tin là NTFS.LƯU ?: N?u h? th?ng t?p tin FAT, gi?i pháp này s? không ho?t đ?ng. N?u b?n mu?n chuy?n đ?i h? th?ng t?p thành NTFS, xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c sau:
  214579 Làm th? nào đ? s? d?ng Convert.exe đ? chuy?n đ?i m?t phân vùng cho h? th?ng t?p tin NTFS

B?o v? trang

Cho Windows 2000

 1. Di chuy?n trang ho?c các trang b?n mu?n b?o v? vào m?t thư m?c riêng bi?t, chăm sóc đ? c?p nh?t siêu liên k?t c?a b?n n?u c?n thi?t. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nh?p chu?t ph?i B?t đ?u và nh?p vào Khám phá m? Windows Explorer.
  2. Duy?t đ?n thư m?c ch?a n?i dung Web c?a b?n.
  3. Ch?n thư m?c c?p đ?u c?a n?i dung Web c?a b?n. Trên các Tệp tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i sau đó b?m Cặp.
  4. Đ?t tên cho thư m?c và nh?n ENTER.
  5. Nh?n gi? Ctrl và ch?n m?i trang b?n mu?n b?o v?.
  6. Nh?p chu?t ph?i vào các trang và nh?p vào Sao.
  7. Nh?p chu?t ph?i vào thư m?c m?i và nh?p vào Dán.LƯU ?: N?u b?n có liên k?t đ?n các trang này, b?n c?n ph?i c?p nh?t chúng đ? ph?n ánh v? trí m?i.

 2. Nh?p chu?t ph?i B?t đ?u và nh?p vào Khám phá m? Windows Explorer.
 3. Nh?p vào n?i dung c?p ch?a trang ho?c các trang b?n mu?n b?o v?.
 4. Nh?p chu?t ph?i vào thư m?c, nh?p vào Thu?c tính, sau đó b?m các Bảo mật tab.
 5. Lo?i b? các Mọi người nhóm trong danh sách các tên trong đ?u ngăn.

  QUAN TR?NG: Làm không lo?i b? H? TH?NG ho?c Ngư?i qu?n tr?.
 6. Nh?p vào Thêm.
 7. G? tên ngư?i dùng ho?c nhóm ngư?i mà b?n mu?n c?p quy?n truy c?p vào trang.
 8. Nh?p vào Ok. Lưu ? r?ng nh?ng ngư?i dùng và nhóm đ? ph?i là m?t ph?n c?a tên mi?n mà các máy ch? Web cư trú. N?u h? không, b?n ph?i thêm chúng trư?c khi b?n ti?n hành.
 9. N?u b?n b? nh?c đ? l?a ch?n t? nhi?u trư?ng h?p c?a tên, ch?n m?t ho?c nh?ng ngư?i mà b?n mu?n c?p quy?n truy c?p. Nh?p vào Ok.
 10. Trong c?a s? đ?u trang, ch?n ngư?i dùng ho?c nhóm mà b?n ch? c?n thêm và ch?n các quy?n mà b?n mu?n c?p trong ngăn dư?i cùng. Nói chung cho phép đ?c và thi công là đ?, nhưng trong m?t s? trư?ng h?p b?n có th? c?p quy?n truy c?p ghi ho?c ki?m soát đ?y đ?.
 11. Nh?p vào Ok.

Dành cho Windows NT 4.0

 1. Di chuy?n trang ho?c các trang b?n mu?n b?o v? vào m?t thư m?c riêng bi?t, chăm sóc đ? c?p nh?t siêu liên k?t c?a b?n n?u c?n thi?t. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Nh?p chu?t ph?i B?t đ?u và nh?p vào Khám phá m? Windows Explorer.
  2. Duy?t đ?n thư m?c ch?a n?i dung Web c?a b?n.
  3. Ch?n thư m?c c?p đ?u c?a n?i dung Web c?a b?n. Trên các Tệp tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i sau đó b?m Cặp.
  4. Đ?t tên cho thư m?c và nh?n ENTER.
  5. Gi? phím CTRL và ch?n m?i trang b?n mu?n b?o v?.
  6. Nh?p chu?t ph?i vào các trang và nh?p vào Sao.
  7. Nh?p chu?t ph?i vào thư m?c m?i và nh?p vào Dán.LƯU ?: N?u b?n có liên k?t đ?n các trang này, b?n c?n ph?i c?p nh?t chúng đ? ph?n ánh v? trí m?i.

 2. Nh?p chu?t ph?i B?t đ?u và nh?p vào Khám phá m? Windows Explorer.
 3. Nh?p vào n?i dung c?p ch?a trang ho?c các trang b?n mu?n b?o v?.
 4. Nh?p chu?t ph?i vào thư m?c, nh?p vào Thu?c tính, sau đó b?m các Bảo mật tab.
 5. Nh?p vào Cấp phép và ch?n Thay th? quy?n trên t?p hi?n có.
 6. Lo?i b? các Mọi người nhóm trong danh sách các tên trong đ?u ngăn.

  QUAN TR?NG: Làm không lo?i b? H? TH?NG ho?c Ngư?i qu?n tr?.
 7. Nh?p vào Thêm và g? tên ngư?i dùng ho?c nhóm ngư?i mà b?n mu?n c?p quy?n truy c?p vào trang.
 8. Nh?p vào Ok. Lưu ? r?ng nh?ng ngư?i dùng và nhóm đ? ph?i là m?t ph?n c?a tên mi?n mà các máy ch? Web cư trú. N?u h? không, b?n ph?i thêm chúng trư?c khi b?n ti?n hành.
 9. N?u b?n b? nh?c đ? l?a ch?n t? nhi?u trư?ng h?p c?a tên, ch?n m?t ho?c nh?ng ngư?i mà b?n mu?n c?p quy?n truy c?p. Nh?p vào Ok.
 10. Trên các Lo?i h?nh truy c?p danh sách, ch?n quy?n thích h?p. Nói chung đ?c và thi công là đ?, nhưng trong m?t s? trư?ng h?p b?n có th? c?p cho vi?t ho?c ki?m soát đ?y đ?.
 11. Nh?p vào Ok.THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? c?p phép NTFS, xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c sau: Đ? có thông tin chung v? quy?n trong Windows NT và Windows 2000, xem bài vi?t cơ s? ki?n th?c sau:
148437 Quy?n NTFS c?a m?c đ?nh trong Windows NT
271071 Làm th? nào đ? thi?t l?p quy?n NTFS như yêu c?u và quy?n c?a ngư?i dùng cho m?t máy ch? Web IIS 5,0
266118 Làm th? nào đ? khôi ph?c l?i quy?n NTFS m?c đ?nh cho Windows 2000


Thu?c tính

ID c?a bài: 299970 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft eMbedded Visual C++ 4.0
 • Microsoft Internet Information Services 5.0
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB299970 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:299970

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com