Ti?n ích khôi ph?c h? th?ng có th? b? đ?nh ch? trên m?t ? đ?a h? th?ng m?c dù có đ? không gian đ?a

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 299904 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n ki?m tra các thi?t đ?t cho ti?n ích này khôi ph?c h? th?ng, b?n có th? quan sát r?ng khôi ph?c h? th?ng b? ngưng ngay c? khi b?n có đ? không gian đ?a trên ? đ?a h? th?ng. N?u b?n c? g?ng đ? b?t đ?u khôi ph?c h? th?ng, b?n có th? nh?n đư?c thông báo sau:
Khôi ph?c h? th?ng b? ngưng v? không có đ? không gian đ?a s?n dùng trên ? h? th?ng (k? t? ? đ?a). Kh?i đ?ng l?i khôi ph?c h? th?ng, đ?m b?o t?i thi?u 200 megabyte (MB) không gian đ?a s?n dùng trên ? đ?a này.

B?n có mu?n kh?i đ?ng tr?nh d?n đ?a đ? gi?i phóng thêm không gian đ?a bây gi? không?
Có không có

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra khi các đi?u ki?n sau là đúng:
  • M?t ? đ?a đó không ph?i là m?t h? th?ng lái đ? khôi ph?c h? th?ng đang có trên nó đ? đ?t đ?n ít hơn 50 MB dung lư?ng đ?a tr?ng.
  • M?t b?n sao, xóa, s?a đ?i các chi?n d?ch đ? đư?c th?c hi?n vào m?t t?p tin đư?c giám sát b?i khôi ph?c h? th?ng trên ? đ?a như v?y.
Đi?u này s? khi?n khôi ph?c h? th?ng đ? đ?nh ch? trên toàn h? th?ng.

GI?I PHÁP

Ch?nh s?a hành vi này, s? d?ng m?t trong hai cách sau:

Phương pháp 1

N?u ? đ?a mà đang ? m?c th?p trên không gian đ?a không c?n ph?i đư?c theo d?i, t?t Khôi ph?c h? th?ng trên ? đ?a đó:
  1. Trên các Thu?c tính h? th?ng h?p tho?i h?p, b?m vào các Khôi ph?c h? th?ng tab.
  2. Dư?i Thi?t đ?t ?, b?m ? đ?a có s?n ch?n ? đ?a thích h?p.
  3. Nh?p vào Thiết đặt.
  4. Nh?n vào đây đ? ch?n các T?t Khôi ph?c h? th?ng trên ? này h?p ki?m.
  5. Nh?p vào Ok, sau đó b?m Ok trên các Thu?c tính h? th?ng h?p tho?i.

Phương pháp 2

B?t đ?u công c? Disk Cleanup và mi?n phí lên đ?n 200 MB tr?ng trên ? đ?a đó đ? gây ra v?n đ?. B?n c?ng có th? gi?i phóng không gian đó b?ng cách xóa b? các t?p không c?n thi?t, c?p ho?c các chương tr?nh t? ? đ?a.

N?u b?n có gi?i phóng t?i thi?u 200 MB không gian đ?a, tr?ng thái c?a khôi ph?c h? th?ng có th? đư?c hi?n th? như "B? treo" trên giao di?n ngư?i dùng Khôi ph?c h? th?ng. Hành vi này là do thi?t k? như khôi ph?c h? th?ng, theo m?c đ?nh, ch? đ?i cho 15 phút sau khi b?n đ? gi?i phóng không gian đ?a trư?c khi khôi ph?c h? th?ng kh?i đ?ng l?i. Sau khi b?n đ? gi?i phóng không gian đ?a, b?n có th? b?t đ?u khôi ph?c h? th?ng đ? ngay l?p t?c ph?c h?i ch?c năng giám sát c?a nó trên máy tính c?a b?n n?u b?n b?m vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, b?m Công c? h? th?ng, sau đó b?m Khôi ph?c h? th?ng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 299904 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbenv kbprb kbmt KB299904 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:299904

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com